EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Budoucnost tanků T-72

 12. 12. 2022      kategorie: Vojenská technika      32 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Současná válka na Ukrajině nám přes veškerou svou hrůznost přináší i celou řadu cenných poznatků, a to i z oblasti obrněné techniky – poznatky týkající se jejího nasazení, ale i její konstrukce. Týká se to i známých tanků T-72. Právě tanky T-72 jsou navíc nejpočetnějším a nejvíce nasazovaným tankem ukrajinské války. Tanky T-72 spolu s typem T-90 (který ostatně byl od tanku T-72 odvozen, resp. na něj navazuje) tvoří převážně v modernizovaných verzích páteř ruské armády. Stejně tak jsou tanky T-72 hojně zastoupeny ve výzbroji ukrajinské armády, která sice jako svůj hlavní tank používá T-64, avšak ve velkých počtech využívá i tanky T-72, včetně tanků z dodávek z Polska či České republiky. V současné válce na Ukrajině pak můžeme pozorovat pozitiva i negativa těchto tanků.

shutterstock_1396437470Foto: Současná válka na Ukrajině nám přes veškerou svou hrůznost přináší i celou řadu cenných poznatků, a to i z oblasti obrněné techniky. (ilustrační foto) | Shutterstock

Tanky T-72

Tanky T-72 jsou výsledkem složitého vývoje a dlouhá služba těchto tanků pak tento vývoj dál umocnila. Tanky T-72 původně vznikly jako jakýsi mobilizační doplněk ve své době přelomovým tankům T-64. Ty sice byly ve své době revoluční konstrukcí, zároveň se ukázaly jako provozně a ekonomicky náročné, což byl důvod, proč vznikl technicky jednodušší, méně náročný tank T-72. I tak však tank T-72 s tankem T-64 sdílel některé technické prvky, které se staly pro sovětskou tankovou školu typické. Oba tanky měly charakteristickou siluetu s malou polokulovitou věží, oba tanky byly konstruovány i s důrazem na nízkou hmotnost. I proto byly oba tanky ve srovnání s tehdejšími západními tanky relativně lehké.

Klíčovým konstrukčním prvkem obou tanků se stalo použití nabíjecího automatu. Jeho úkolem bylo především zvýšení rychlosti palby, která byla v té době vnímána jako zásadní. Důsledkem použití nabíjecího automatu bylo i zrušení funkce nabíječe, takže tanková osádka mohla být snížena na pouze tři muže, což dovolilo dál snížit rozměry tankové věže. I přes tyto klady mělo použití nabíjecího automatu i svá negativa. Snad nejkontroverznějším prvkem je to, že v nabíjecím automatu je umístěna jen část munice. Zbytek munice je pak umístěn ve věži tanku bez náležité ochrany.

Tank T-72 se dočkal značného rozšíření. Přestože původně vznikl jako doplňkový tank, postupně se stal nejpočetnějším tankem sovětské armády. Z té po zániku Sovětského svazu přešel do výzbroje armád prakticky všech následnických států, a i v nich obvykle představuje základní typ tanku. Tanky T-72 ale byly již za éry Sovětského svazu rozsáhle exportovány do řady rozvojových zemí, a lze připomenout, že na tomto exportu se výrazně podílelo i tehdejší Československo, kde byly tanky T-72 licenčně vyráběny. Rozšíření tanků T-72 pak umocnil i zánik Sovětského svazu a redukce početních stavů prakticky u všech evropských armád, díky čemuž byly tanky T-72 k dispozici velmi levně. Tanky T-72 se proto dostaly i do výzbroje  států, které do té doby žádné tanky neměly, resp. nemohly si je dovolit.

Zkušenosti z nasazení tanků T-72

Ostré nasazení tanků T-72 ve válečných konfliktech ale ukázalo, že tanky T-72 mají i své  nedostatky. Plně se to projevilo již za irácko-íránské války (1980-88), ve které byly tanky T-72 iráckou armádou rozsáhle nasazeny. Zde se projevila především nižší úroveň systému řízení palby, jako nedostatečné se ukázalo pancéřování. Ovšem jako největší handicap se ukázal právě nabíjecí automat. Ten totiž v náročných podmínkách Iráku ne vždy fungoval. Stejně tak se fatálním problémem ukázalo uložení záložní munice – někdy stačil třebas jen částečný zásah tanku, a v důsledku sekundárního výbuchu této munice došlo k naprosté destrukci tanku.

A obdobné zkušenosti z nasazení tanků T-72 se projevily i ve válce o Kuvajt v r. 1990, kdy se tanky T-72 vůbec nedokázaly prosadit proti tankům západních armád. Někdy je tento neúspěch přičítán nižší úrovni výcviku iráckých tankistů. Jenže podobné výsledky tanky T-72 zaznamenaly i v dalších konfliktech, v dalších armádách, a to včetně samotné ruské armády. Je tedy zřejmé, že chybou není nedostatečný výcvik tankistů, ale že chyba je právě v samotné konstrukci tanku T-72. Tanky T-72 ovšem v dané době byly jedním z nejpočetnějších tanků světa, a tvořily páteř celé řady armád. Ty si je proto nemohly dovolit jen tak vyřadit a nahradit je tanky jinými, modernějšími. Týkalo se to i české armády, která po rozdělení federální armády disponovala 540 tanky T-72.

Prakticky všechny armády světa proto začaly své tanky T-72 modernizovat. Tanky T-72 byly při těchto modernizacích obvykle vybaveny modernějšími systémy řízení palby. Typickým krokem bylo i osazení přídavného pancéřování, které ovšem výrazně zvětšilo siluetu tanku, ale také zvýšilo hmotnost tanku. Proto při některých modernizacích byl osazen i nový motor. Právě takto probíhala i česká modernizace tanku T-72 na verzi T-72 M4CZ. Velmi podobné byly ale i další modernizace tanků T-72, kterých se objevila celá řada. Jen málokteré z těchto modernizací ale řešily onen základní problém tanku T-72, tedy nevhodné uložení munice.

Určitou výjimkou je ukrajinská modernizace tanku T-72, verze T-72-120. Tato verze tanku navazovala na předchozí modernizaci T-72 AG. Tank T-72-120 se obdobně jako jiné modernizace tanku T-72  vyznačoval použitím nového systému řízení palby, byl osazen i novým motorem. Významným prvkem této modernizace bylo i použití tankového kanonu „západní“ ráže 120 mm místo běžného kanonu 2A46 ráže 125 mm. Neméně důležitým modernizačním prvkem byla ale i změna uložení munice. Ta totiž byla nově umístěna jak v automatu, tak i ve zvláštním pancéřovém boxu, který byl připevněn k zadní části věže. Právě toto řešení výrazně snížilo riziko sekundárního výbuchu munice uložené mimo automat. Tanku T-72-120 se podařilo naplnit cíl konstruktérů, přiblížit tank T-72-120 standardům západních tanků. Jenže v důsledku použití všech modernizačních prvků včetně výměny kanonu, vytvoření nového uložení munice atd. byl tank T-72-120 velice drahý. Proto jej nezavedla ani samotná ukrajinská armáda (která se navíc chtěla orientovat spíše na tanky T-64 a T-80/84), i přes rozsáhlé marketingové aktivity se výrobci nepodařilo získat jedinou exportní zakázku.

Obdobnými, byť jinak pojatými byly polské modernizace tanku T-72, tanky PT-16 a PT-17, které dál rozvíjely polský tank PT-91 Twardy, zavedený do výzbroje polské a malajské armády. Polské modernizace byly dokonce ještě ambicióznější. V jejich případě konstruktéři šli cestou zkonstruování zcela nové věže, ve které byly náboje uloženy obdobným způsobem jako u západních tanků. Nová věž byla také lépe pancéřována. Pro polské modernizace PT-16 a PT-17 bylo příznačné i přepracování samotné korby tanku. A když se k tomu přičtou i další obvyklé modernizační prvky, jako je použití nového systému řízení palby atd., pak je zřejmé, že z tanků T-72 v těchto polských modernizacích nezbylo téměř nic.

U polských tanků PT-16 a PT-17 se následně projevilo totéž co u ukrajinského tanku 
T-72-120 – v důsledku tak rozsáhlého použití modernizačních prvků byly tanky PT-16 a 
PT-17 příliš drahé, žádná armáda proto o ně neprojevila zájem. Žádná armáda neměla ani zájem o třebas jen dílčí provedení modernizace prvky z tanků PT-16 a PT-17.

Příklad ukrajinského tanku T-72-120 a polských tanků PT-16/ PT-17 tak ukazuje, že přehnaně radikální modernizace tanků T-72 jsou neefektivní. Náklady na takovou modernizaci se totiž blíží ceně nového tanku. To je zásadní nevýhoda právě pro uživatele T-72, kteří se obvykle vyznačují slabší ekonomikou. V důsledku toho i nadále ve světě převažují nemodernizované tanky T-72, případně tanky jen částečně modernizované, typicky především použitím přídavného, reaktivního pancéřování. Lze ale předpokládat, že právě válka na Ukrajině toto minimálně zčásti změní.

Tanková válka na Ukrajině

Předně je třeba zmínit, že tanky T-72 jsou v ukrajinském konfliktu užívány skutečně masově. Obě strany, jak ruská, tak i ukrajinská, nasadily stovky tanků T-72. Tím se ukrajinská válka významně liší od některých válek afrických, kde byly tanky T-72 nasazeny často v množství jen velmi malém, obvykle jen několika desítek tanků. I proto tanky T-72 na Ukrajině zaznamenaly obrovské ztráty (viz např. Oryx blog). Z části jsou tyto ztráty dány i neobyčejnou intenzitou konfliktu, svou roli hraje vysoké nasycení obou stran protitankovými systémy. Nicméně je zřejmé, že z velké části jsou tyto vysoké ztráty dány vlastnostmi samotných tanků T-72. Je také nutno podotknout, že obě strany nasadily především modernizované verze tanků  T-72, nemodernizované základní verze by si vedly ještě hůře.

Jako největší slabina tanků T-72 se opět ukázalo především nevhodné uložení munice. I v případě zásahu tanku zbraní pouze se slabším účinkem docházelo k výbuchu této munice, a následně k totální destrukci tanku. V neposlední řadě to vede bohužel také k neúměrně vysokým lidským ztrátám – v případě obdobných zásahů západních tanků dochází jen k částečnému poškození tanku, a i ztráty na lidských životech jsou výrazně nižší (a leckdy celá posádka zásah přežije).

Je zajímavé, že tyto zkušenosti z ukrajinského konfliktu jen potvrzují zkušenosti z dalšího nedávného konfliktu, z války mezi Arménií a Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach. I zde byly tanky T-72 ve velkých počtech nasazeny, a to oběma stranami (ázerbájdžánskou armádou výrazně lépe). A i zde tanky T-72 zaznamenaly vysoké ztráty. Obdobně se nedostatky tanků T-72 projevily i během občanské války v Sýrii. Je tedy zřejmé, že se to netýká jen ukrajinského bojiště, pouze ruské a ukrajinské armády.

I tyto konflikty navíc ukázaly, že prostředí, ve kterém se dnes tanky pohybují, je čím dál náročnější a nebezpečnější. Klasické protitankové prostředky, především PTŘS, jsou díky technickému vývoji dokonalejší – zvýšila se jejich přesnost, často i dosah. Objevily se i nové kategorie protitankových systémů, jako jsou drony, vyčkávací munice atd. Složitější prostředí pak klade na tanky vyšší nároky. Lze předpokládat, že právě zkušenosti z ukrajinské války ovlivní i další vývoj tanků T-72. Armády světa totiž ukrajinské bojiště sledují, a následně tyto zkušenosti implementují do své vlastní výstavby tankových vojsk.

Válka na Ukrajině opět prokázala tradičně zmiňované neduhy tanků T-72. Ještě silněji ale válka na Ukrajině jasně ukázaly, že tyto nevýhody nemohou armády kompenzovat „přečíslením protivníka“, tj. nasazením vyššího počtu tanků. Právě na to se přitom svého času sovětská armáda spoléhala – Sověti si byli vědomi toho, že jejich mobilizační tanky T-72 nedosahují kvalit západních tanků, a proto se spoléhali na jejich vyšší počet; domnívali se, že vyšší počet tanků dokáže protivníka i přes své vlastní vysoké ztráty udolat. Tak ostatně sovětská armáda postupovala za druhé světové války. Jenže postupně se ukazovalo, že tento model nefunguje. A vývoj na moderním bojišti tuto zkušenost jen umocnil.

I zkušenosti z ukrajinského bojiště tak ukazují, že nemá smysl stavět obrovské množství tankových jednotek s tisíci tanků, jak tomu bylo za studené války (a to i v někdejší ČSLA). Takové tankové jednotky představují jen terč pro protivníka. Je proto pravděpodobné, že mnohé státy sáhnou k další redukci početních stavů svých tankových jednotek. Lze také předpokládat, že mnohé armády se i na základě zkušeností z ukrajinského bojiště budou chtít zbavit tanků T-72, a nahradit je nějakým modernějším typem tanku západní konstrukční filozofie. Někdy tomu bude ovšem spíše na základě politických a mediálních tlaků. To ale neznamená nějaký konec tanků T-72.

Je třeba si uvědomit, že tanky T-72 slouží v obrovských počtech ve velkém počtu států. Některé státy, především evropské (ČR, SR, Polsko) se svých i třebas modernizovaných tanků T-72 zbaví. Vedle toho ale existuje velké množství postsovětských a rozvojových zemí, které si nebudou moci tyto tanky nahradit nějakým typem modernějšího tanku, byť třebas v nižším počtu. Tyto země proto budou provozovat tanky T-72 asi ještě hodně dlouho – a to i přes ukrajinské zkušenosti.

V potaz je také třeba vzít to, že dosud ve velkých množstvích slouží i tanky T-55 a T-62. Ty jsou pak ještě horší než tanky T-72. Také tyto tanky budou jednotlivé armády potřebovat dříve nebo později nahradit. Tyto státy ovšem nebudou mít prostředky na nákup nějakého moderního tanku, a spíš budou mít zájem o nějaký méně náročný a levný tank, jako je právě modernizovaný T-72. Lze proto očekávat, že válka na Ukrajině spustí novou vlnu modernizací tanků T- 72. Tanky T-72 navíc na Ukrajině prokázaly i některé své pozitivní vlastnosti. Mezi ty patří především relativně nízká hmotnost, která se ovšem při modernizacích šplhá z původních 41 tun až na 47-49 tun. Tanky T-72 mají i slušnou průchodnost i náročným terénem. Neméně významnou je i konstrukční jednoduchost, která hraje velkou roli právě ve službách armád méně vyspělých států.

Jak se také ukázalo, při modernizacích se podařilo řadu negativních vlastností tanku T-72 vyřešit. Především díky osazení moderními systémy řízení palby se podařilo zvýšit přesnost palby, která se tak blíží západním tankům. Osazení novým motorem pak pomohlo i zvýšit mobilitu tanku. Největším problémem tak zůstává právě ono nešťastné uložení munice. Řešením tak může být modernizace tanku T-72, která by byla zaměřena primárně právě na tento nedostatek.

Jak již bylo zmíněno, de facto jedinou modernizací tanku T-72, která problém nevhodného uložení munice řešila, byl ukrajinský tank T-72-120. Tento tank sice nedosáhl úspěchu, ale to bylo především tím, že do jisté míry předběhl dobu. Dnešní doba ovšem právě takovéto modernizaci nahrává, a proto ukrajinský tank T-72-120 může být i přes svou letitost modernizačním programům tanku T-72 inspirací.

Tank T-72-120 ovšem není prost nedostatků. Možná největší chybou tanku T-72-120 bylo použití kanonu západní ráže 120 mm. Na první pohled tento krok vypadá logicky – dosáhlo  se tím přiblížení západním standardům, v takovém kanonu bylo možno použít západní, technologicky vyspělou munici. Jenže ve spojení s novým řešením uložení zásoby munice se tato modernizace stala až příliš drahou, a právě to odradilo potenciální zájemce. Je naopak zřejmé, že potenciální zájemci by měli zájem spíš na zachování kanonu ráže 125 mm. Sám kanon 2A46 či jeho modernizované varianty totiž rozhodně nejsou špatnými kanony, v lecčem jsou srovnatelné se západními kanony 120 mm. Je navíc pravděpodobné, že jednotlivé armády by chtěly využít své, někdy dosti významné zásoby munice 125 mm. Zachování tankového kanonu by navíc dovolilo udržet náklady na takovou modernizaci na únosné výši.

Ani takto modernizovaný tank by se ovšem nemohl rovnat moderním západním MBT, jako jsou tanky současné varianty tanku M-1 Abrams, Leopard 2 či jihokorejský K-2 Black Panther. Byl by ale důstojným protivníkem tanků znovu objevené kategorie středních tanků, jako jsou připravované americké tanky MPF, turecké tanky MMWT atd. Těm by ostatně takto modernizovaný tank T-72 byl svými parametry a výkony blízký. Je proto pravděpodobné, že by takovýto tank mohl oslovit různé světové armády, a to jak uživatele tanků T-72, kteří by chtěli na takovouto verzi modernizovat své T-72, tak i uživatele tanků T-55 či T-62, kteří by měli zájem o pořízení modernizovaných T-72.

Příležitost pro Českou republiku?

Takováto modernizace by ovšem nebyla zajímavá pro samotnou AČR. AČR se připravuje na přezbrojení na tanky Leopard 2, a tanků T-72 se tak zbavuje. V delším časovém horizontu se zbaví i modernizovaných tanků T-72 M4CZ. Na druhou stranu v České republice stále zůstávají významné technologické kapacity, spojené právě s tanky T-72. Český zbrojní průmysl navíc i dnes produkuje modernizované verze tanku T-72, byť nejde o tak zásadní modernizace. Modernizace zaměřená právě na otázku uložení munice by tak na tyto modernizační aktivity mohla dobře navázat. Potenciálních zájemců o takto modernizovaný tank je přitom ve světě celá řada a program nově modernizovaného tanku T-72 by mohl být přínosem pro celý český zbrojní průmysl.

Zdroj: britannica.com, army-technology.com

 Autor: David Khol

Komentáře

Vaclav Flek

13. 12. 2022, 19:09

Vidim zde velmi sirokou diskusi o technickych a taktickych parametrech tanku T-72. Jako byvaly vojensky lekar nemohu drzet s vetsinou diskutujicich v teto problematice krok, presto bych rad uvedl svou osobni zkusenost, ktera se ostatnim prispevkum ponekud vymyka.

Slouzil jsem jako zastupce nacelnika zdravotnicke sluzby divize u elitni tankove divize, ktera byla jako prvni v polovine osmdesatych let tanky T-72 vybavena. Zazil jsem jeste eru tanku T-62 a pote prechod na T-72. Obdobi tanku T-62 se ctyrclenou osadkou bylo provazeno brutalni sikanou, jejiz obeti s fyzickym i psychickym poskozenim koncily casto na osetrovne. Dalsi poskozeni byla neprima, napr. vojakovi na cviceni ukradli rukavice a jemu pak ve strazni sluzbe omrzly prsty. Osadky tanku T-62 tvorily casto lide s neukoncenym vzdelanim, velmi casto jiz drive trestani pro ruzne delikty, casto nasilne.

To vse se dramaticky zmenilo s prichodem tanku T-72, kde byla mensi osadka, ale, coz bylo podstatne, skladala se s osob s podstatne vyssi urovni vzdelani, zpravidla s ukoncenou maturitou. Tito lide jiz nemeli potrebu se navzajem sikanovat, a tim prave vytvaret tu hlavni cast podminek, pro ktere byla sluzba v komunisticke CSLA tak nesnesitelna. Uroven sikany se dramaticky snizila, a po zmizeni u tankistu zustala prakticky pouze u motostreleckych jednotek, ktere tankova divize ve sve sestave take mela.

Jinymi slovy, prichod tanku T-72 nam byl prezentovan jako nastup o generaci lepsi techniky (coz se mozna na bojistich tak uplne nepotvrdilo, jak o tom svedci i tento clanek a nasledna diskuse). Bezesporu vsak znamenal zasadni zmenu v mezilidskych vztazich u jednotlivych pluku nasi tankove divize, zejmena zasadni ustup do te doby vsudepritomne sikany.

David

13. 12. 2022, 13:02

Pro Wanislav - tanky T-72 jsou stále vyráběny v Íránu, byť ta jejich výroba tam už pohasíná. Ale je možné, že ji zase rozjedou, aby mohli dodávat náhradní díly, a možná celé tanky Rusku ( moje osobní spekulace)

Wanislav

13. 12. 2022, 15:00

Jenže ten tank je navržen z vychodnich zdrojů. Živit se repasí neni dlouhodobě udržitelné. Navic doba se od 90 let změnila a svět prostě zbrojí.
A pokud se mne zeptate zda bych chtel sedet v levnem tanku nebo A1 Abrams, tak volím jasně Abrams.

Wanislav

13. 12. 2022, 15:09

Pardon za čestin, pisu z mobilního telefonu.
a Abrams mel byt M1A2

Béďa2

12. 12. 2022, 23:15

No je fakt neuvěřitelné co se tady naplkalo blbostí ale fakta žádná...jen to s těmi Slovany by chtělo trovhu inovovat, je to trochu obehrané.

Dovolil bych si trochu nesistémově uvést pár technických údajů a zcela zpátečnicky bych vynechal povinné politické školení:

T-64 spolu T-72 jsou co do základní koncepce již letité konstrukce, vývoj spadá do 60tých let...v době kdy přišli do služby, tj. přelom 60/70 šlo opravdu o přelomovou konstrukci, kdy automat dával perfektní smysl, zvýšení rychlosti palby, možnost použít těžší munici v malém prostoru, navíc omezení počtu členů posádek, je to doba kdy i západní protějšky jako M48, M60, Centurion spolehlivě smekly když dostaly plný zásah (viz Yom Kipur), protože munice byla uložena stejně v prostoru posádky jako u ruských tanků.
Takový T-64A řekněnme okolo roku 75 byl schopen plně deklasovat cokoli ze Západu (mimochodem první tank s vrsteveným panceřovním) a i jednodušší T-72 byl sakra těžký soupeř pro cokoli co mohlo v té době postavit NATO.
Jenže po YomKipur kde hlavně ze začátku na egyptské frontě dostaly Izraelci na frak se výsledky bojů na Západě hluboce analyzovaly a výsledkem byl Abrams, Chalenger a Leopard2 se zcela novou koncepcí kde prioritou bylo přežití posádky i když za cenu nárůstu hmotnosti na úroveň nejtěžších tanků z WWII, což díky novým motorům zase tak nevadilo.

V Rusku šel vývoj také dál, jenže po období uvolňování v 70 letech přichází Afghanistán, který tyto snahy ze strany Západu ukončuje a navíc v US a GB nastupují nový konzervativní politici, kteří volí politiku kontfrontace a díky Reaganovi a M. Tchatcherové je Rusko uzbrojeno.

Neznamé to ale, že by Rusové rezignovaly na další vývoj, kdy z jedné strany volily příliš ambiciózní projekty, nezosádkových tanků na druhé straně pokud již vytvořily funkční protoyp (Objekt 292, podvozek T-80 s novou věží s odělenou municí a obrovským 152mm kanonem, údajně fungoval překvapivě dobře) tak přichází těsně před rozpadem SSSR a po 91 mají Rusové jiné starostri než zavádět výrazně jiný tank navíc se zcela novou municí...

Vzhledem k tomu, že vývoj generačně nového tanku se vlekl nezbývalo Rusům než dál rozvýjet modely tanků s původní koncepcí, takže elitní T-64 byl nahrazen T-80 a výrazné modernizace pokračovaly i u T-72. Rozbor všech verzí T-72by vydal na rozsáhlý článek tak jen pár zajímavostí:
Nejmodernější T-72 nasazený za Studené války byl T-72B model 1989, systém řízení palby sice zaostával za T-80U, který měl u některých kusů (velitelské i termovizi) ale byl výrazně pokročilejší než měly třebas T-72 použirý Irákem v Kuvajtu. Co bylo špičkové bylo u této verze T-72B panceřévaní které bylo vedle toho, že bylo vrstvené dále zesíleno použitím nejmodernějšího reaktivního pancéřování Kontakt 5, které jako první bylo velmi účinné i proti kinetické munici, v zásedě šípový projektil byl přestřižen na dvě části. Tato verze byla asi schopna odolat čelně i tehdejší 120mm šípové munici z ochuzeného uranu.
Mimochodem od roku 85 měli i Rusové dva modely šípové munice z ochuzeného uranu...

To jak se na kvalitu T-72 nahlíželo po roce 90/91 a válce v Zálivu bylo hodně způsobeno nekritickým hodnocením válečných událostí, kdy se neřešilo, že T-72 co měl Irák a jejich munice byly technologicky modely ze 70let...

Nasazení z konfliktů z Čečenska ukázal na dva dost odlišné výsledky, v první válce kde opravdu fungoal v maximální míře ruský šlendrián utrpěli T-72 a T-80 hrozné stráty, ale v druhé části konfliktu, kdy byla ruská armáda již přeci jen organizovanější a bylo zanalizovány ztráty tanků, klesly ztráty tanků až neuvěřitelně, bylo toriž dbáno na to, aby reaktivní pancěřování bylo zkutečně plně funkční, byla použita nová munice která byla méně náchylná na explozi a navíc byla odstraněna zásoba munice vezená v tanku mimo nabíjecí zařízení.
Byly zaznamenány případy kdy T-72 vydržely opakované zásahy nejen z RPG-7 ale i střelami Konkurs.
Stejně tak nasazení v Sýrii ukázalo, že modernizované T-72 mají relativně vysokou životnost a vydrželi i opakované zásahy ze systému TOW.

Naopak na Ukrajině byly nasazeny nejmodernější systémy Javelin (a samozřejmě NLAW), které byly již konstruovány aby obešly rusky reaktovní pancíř.

Na to aby bylo možné plně hodnotit tankové střety na UA ještě není k dispozici dostatek údajů. Je jen škoda, že UA neměli dostatek nejmodernějších verzí UA tanků Oplot, které se asi plně vyrovnají nejmodernějším ruským T-72B3 a modernizovaným T-80. Ale i modernizované T64 evidentně odvedly velký kus práce.

Zdeněk

13. 12. 2022, 00:15

Izraelské M48 a Centuriony se během války Jom kipur nikdy nestřetly s T-72, tím méně T-64, které ostatně nikdy nebyly vyváženy ze SSSR.

Jejich soupeři byly především T-54/55, relativně malý počet T-62 a v podstatě stopové množství IS-3. Všechny tyto tanky utrpěly při střetu s tanky IDF extrémní ztráty, především po zásazích střelivem HESH, vůči kterému měly prakticky nulovou odolnost. Dále se projevily konstrukční vady sovětské školy, především minimální deprese děla a použití aktivních emitoru IČ záření, které Izraelci používali jako účinný zaměřovací bod v nočních bojích.

Izraelské tanky skutečně utrpěly značné ztráty, nicméně ne při střetu s nepřátelskými tanky (byť pochopitelně také), ale především působením pěšáků s RPG-7 a hlavně řízenými střelami 3M6 Šmel při poněkud zmatených protiútocích na začátku konfliktu.

S tanky T-72 se IDF střetla až během invaze do Libanonu v roce 1982 a byly stejně zranitelné jako jejich předchůdci a to i běžným AP střelivem z 105mm kanónu L7, natož pozdějšími 120mm kanóny.

Jediné, co je pravda je to, že poznatky z války Jom kipur byly využity při konstrukci Merkavy I, ale nic víc.

Vyvozovat odolnost tanku T-72 z toho, že vydrží zásah RPG-7 je nesmysl, ostatně například ve Vietnamu se ukázalo, že původní tenký hliníkový pancíř M113 je probit pouze každým druhým zásahem RPG-7 ... je to dáno vlastnostmi střely, ne tanku.

"Odolnost" modernizovaných T-72 proti TOW první generace (a příbuzným systémům) je dána pouze tím, že systém Štora opravdu účinně ruší zaměřovací systém a že mají pouze jednoduchou HEAT hlavici. Nicméně pokud je protitanková střela vybavena tandemovou hlavicí a upraveným naváděcím systémem - pak sbohem a šáteček.

Další závažnou chybou je velmi tenký boční pancíř T-72 a skutečnost, že karuselový zásobník není v původní verzi (a zřejmě ani ve většině modernizovaných verzí) nijak chráněný - což se ukázalo i během války na Ukrajině, kdy překvapivě vysoký počet ruských tanků byl ztracen i po střetu s ukrajinskými BTR-4M, kdy zadní a ani boční pancíř T-72 všech verzí neodolal střelám z jejich 30mm kanónů.

Béďa2

13. 12. 2022, 07:53

kde tvrdim že v 73 Arabove měli T72? Ohledne hodnocení YomKipur je nesmysl vyzdvyhovat HESH, tk ve velkem poizivy jen Shermny M51, Centuriony se ve velkem spolehaly na APDS...pokud mate novejsi informace kde se ro da dohkedat sem s nimi...
V 82 je o nasazeni T72 dost zahakeno rouskou nejasnosti, neni mozne dohledat verohodne udaje, ohledne zranitelnosti 105 mm kanonem, stejne se daji dohledat udaje ze vydrzeli opakovane zasahy ze 105 mm kanónů. Z 82 se daji najit fotky z znicenych 62 ale 72 jsem videl snad jednu...
Ohledne vlivu na Abramse a dalsi doporucuji si neco dohledat...

Ohledne odolnosti T72 se da na ceskem webu dohkedat nekokadilny serial kde se hodnoti odolnost tanku v modernim boji. doporucuji si dohledat.
Moderni 30mm munice ma prubojnost udajně az 100mm na 1000m. Orave jeki ucinek byl divod zavedeni u BVP2, kdy pri zkouskach rovnez doslo k vyzazeni T72.

Béďa2

13. 12. 2022, 08:18

pardon za překlepy...

Zdeněk

13. 12. 2022, 08:21

Kde? V prvních dvou odstavcích, význam textu je jednoznačný, nicméně je možné, že jste chtěl napsat něco jiného - on počet chyb ve vašem textu je přeci jen větší než malý.

Béďa2

13. 12. 2022, 08:28

za překlepy se omlouvam...ale asi kazdy chapeme text jinak...ja tvrdim, ze z Yom Kipur čerpal Zapad obecně vedlo to k vyvoji nove henerace tanků jako Abrams, Leopard 2 ,Chalenger...na co Rusove jiz neodpovedeli podobnou konstrukcí...

Zdeněk

13. 12. 2022, 08:44

S tím samotným tvrzením lze souhlasit, o tom žádná ... nicméně je potřeba uvést do souladu myšlenku a psaný text.

Ovšem adorace T-64 tím méně T-72 rozhodně není na místě. Oba tanky měly a mají spoustu chyb a většina z nich ohrožuje posádky.
V případě T-64 to byl především nespolehlivý motor, neúčinný stabilizátor a systém řízení palby, rovněž původně revoluční pancíř se ukázal jako příliš složitý a drahý na výrobu, takže byl zjednodušen a účinnost tak výrazně poklesla.
Stejně tak nabíjecí automat byl z počátku velmi nespolehlivý a v praktickém boji se ukázalo, že manuálně nabíjené západní tanky dosahují v praxi až dvojnásobné rychlosti palby, i když pochopitelně po výrazně kratší dobu.
Chyby T-72 jsou obecně známé a evidentně je mají i T-90A a T-90M.

Béďa2

14. 12. 2022, 08:24

Toto je velmi zajímavý postřeh. Jenom drobna technicka poznamka prechazelo se z T54,55 62 jsme nikdy ve vyzvroji neměly.

Béďa2

14. 12. 2022, 08:33

nelze edotovat, predchozí komentar je reakci na p.Fleka.

to Zdeněk: opět nechapeš co jsem chtel říci, za 1 rikam ze nachylnost k vybuchu, resp. zahoření se v dobe prichodu T64/72 nevyhybala ani zapadni technice,.viz problem s hydraulickou kapalinou u US tanků... udavam, ze okolo r.75 nejnovejsi verze T64A viz nemecke stranky co jsem psal, deklasoval zapad i trchniku do prichodu nových modelů....
ohledne nachylnosti k explozi, fakt nechapu copak rikam neco jineho? asi budu muset psat vice polopaticky, ale sebekriticky přiznávám ze to píšu na telefonu a za cast nedorozumneni muzou byt překlepy.

Ohledne odolnosti T72B 1989, Nemci po sjednoceni dělaly zkousky se stersimi cerzemi T72 a jejich 120mm mela problem celo T72 prostrelit.
koho to zajima at si to najde na webu...

Zdeněk

14. 12. 2022, 10:15

Nemusíš psát polopaticky, stačí opravdu napsat to, co myslíš, že píšeš. Řekl bych, že je to základní problém ...

Ale pokud například zmiňuješ problémy M48 a že ho T-64 překonávala - ono, docela bych se divil, kdyby ne. Konstrukce z počátku 50. let je překonána tankem z let šedesátých - řekl bych, že se jedná o přirozený princip akce a reakce.
Ale hlavním soupeřem M48 (případně M60) přece byly tanky T-54/55 a na ty stačil velmi slušně, i když je pravda, že Izraelci lépe hodnotili Centuriony.

Béďa2

14. 12. 2022, 17:34

Ty problemy mel i M60...a nechapu, nikde nezminuji M48,livim o IS tancich a že okolo roku 75 měli posledni verze T64 na čas prevahu nad zapadnimi modely...no nic...

Zdeněk

14. 12. 2022, 18:54

Kde je zmínka o M48 - no hned v prvním příspěvku naší diskuse:
"...je to doba, kdy i západní protějšky jako M48, M60, Centurion spolehlivě smekly když dostaly ..." :stuck_out_tongue_winking_eye:

Nicméně možná stačilo hned napsat, že každá akce vyvolá reakci ... a že na základě většinou těžce získaných zkušeností probíhá vývoj, výzkum a inovace, teda alespoň by měl probíhat.

Martin23 .

13. 12. 2022, 00:39

V 70. letech rozvolňování po té co nás zabrali. Rusové přepadli Afganistán. Nevím kam tím směřujete, ale tvrdit že SSSR bylo donuceno útočit a zbrojit je nesmysl. Tady máte jeden výtažek.

"V roce 1976 rozmístili Sověti v západní části SSSR jaderné rakety středního doletu SS-20, v jejichž dosahu byla všechna západoevropská města kromě Reykjavíku. Jejich význam byl jasný – zastrašit, vydírat a „finlandizovat“ západoevropské země. Kdyby totiž nastal konflikt, mohlo by se stát, že americké a sovětské mezikontinentální jaderné arzenály by se „vyrušily“ – ani jedna strana by je proti druhé nepoužila, neboť to by vedlo ke vzájemnému zničení.
Zdroj: https://www.lidovky.cz/ceska-pozice/komunismus-porazil-ronald-reagan-nikoli-michail-gorbacov.A141120_170505_pozice-forum_lube"

Béďa2

13. 12. 2022, 08:17

Bože to nikde netvrdim...to ze šly Rusove do Afghanistanu byla jejich hloupost.
k tem 70 letum doporucuji.
http://www.obcinst.cz/americka-politika-detente/

Martin23 .

13. 12. 2022, 20:42

Máte naprostou pravdu, omlouvám se Vám, pochopil jsem to jinak.

Slavoslav

13. 12. 2022, 10:45

problem T-72 ako takeho je to co je problemom Ruskej ci Sovietskej techniky vseobecne. Coraz vacsie zaostavanie v elektronike kde mechanicky T-72 nikdy nebola zlym tankom a ak posadka ozelela cast municie a nalozila len karusel nebolo to ani s tym zhadzovanim veze az tak horuce. A na dnesnom bojisku plati, ze kto prv vidi, ten prv striela a T-72 ci T-90 ktorej pozorovacie pristroje sa maximalne vyrovnaju exportnej francuzskej verzii a ktore o nezavislej pozorovacej stanici pre velitela mozu len snivat v tomto tazko zaostavaju. Presnost palby tiez nie je az takym zazrakom co bolo ostatne dovodom zavedenia z hlavne odpalovanych rakiet co tuto nevyhodu malo vyrovnat

Wanislav

12. 12. 2022, 19:40

Příjde mi zvláštní, že takový "Východní tank" někdo nevyrábí nový. Podvozek z jakéhokoliv modernějšího BVP, věž vzít již vyráběnou např z centaura, powerpack do 800k nabízí kde kdo a korbu svařit.... Vše udělat moderní, ale jednoduché s jednoduchými (levnými díl). Nakonec by to mohl být slušný vývozní artikl, T-72 začnou docházet díky konfliktu na ukrajině.

David

12. 12. 2022, 14:58

Coby autor si dovoluji podotknout, že si rozhodně nemyslím, že by nějak radikálně modernizované T-72 byly vhodné, že by byly postačující pro AČR. AČR v současnosti sice stále ještě provozuje T-72 M4CZ ( skutečně nebyly dodány na Ukrajinu, z armádních zásob tam šly pouze nemodernizované tanky, a další tam ze svých zásob zasílá Excalibur Army), které nyní prochází revitalizací, ta ale jejich životnost prodlouží jen o několik let, a potom je nahradí Leopardy 2. Ale nějaká zásadnější modernizace T-72, která by řešila právě ono nešťatsné uložení munice, by byla vhodná pro celou řadu rozvojových zemí, a mohly by tedy být dobrým exportním artiklem

Mark

12. 12. 2022, 16:42

To máte pravdu. Třeba na africkým kontinentě na potlačení nějakých vzbouřenců, muslimských radikálů a jiných bojůvek, tyto tanky, jako T-72 , jsou vhodné. Pro ČR a vlastně pro jakoukoli zemi NATO jsou absolutně nevyhovující a to v jakékoli formě mutace. Už by s těmito tanky měly trochu problém i některé asijské země, pokud by se nejednalo o velmi lidnaté země jako Indie, Pákistán.

Co se týče českých firem, které se účastní na opravách, modernizacích T-72, tak bude už jen na nich jak prodají své PR do světa a úspěch se může snadno dostavit.

Mark

12. 12. 2022, 10:17

Všechny, kteří by nejradějí chtěli, aby naší vojáci měli jen "modernizované" T-72, aby se "ušetřilo" pár šochráků, bych posadil v případě konfliktů do takového tanků místo velmi pro mě cenných vycvičených českých tankistů a poslal okamžitě do bojů ať si na vlastní kůži vyzkouší jaké to je zahrát si roli Supermana a vyletět co nejvíc vysoko.

https://www.youtube.com/watch?v=QiybJ8UuHXA

Doufám, že k tomu nikdy nedojde, aby čeští tankisté se museli někdy tohoto dočkat a právě proto, bychom měli naším vojákům dopřát pokud možno to nejlepší co je, aby mohli kvalitně a hlavně ve zdraví vykonávat svou práci. A taky i z důvodů, aby potenciální agresory přešla chuť narušit celistvost ČR.

Refael

12. 12. 2022, 09:32

"V delším časovém horizontu se zbaví i modernizovaných tanků T-72 M4CZ"

Pokud víme ze zpráv, tak verze M4CZ už všechny byly vyvedeny na Ukrajinu před několika týdny.

Mark

12. 12. 2022, 10:01

T-72M4CZ by tam vůbec neměly být, jsou tam M1 a nově by se mělo postupně poslat další modernizované, které budou placené USA a Holandskem. Měly by tam být i nějaké Bulharské.

Zdeněk

12. 12. 2022, 10:10

Taky nechápu odkud se šíří, že tam posíláme T72M4CZ - jednak je velká část nepojízdná kvůli opotřebení motorů bez možnosti náhrady. Ve skutečnosti se má vyvézt až 90 modernizovaných T72, ale ty dělá Excalibur Army repasem v podstatě z vraků a nemají s T72M4CZ nic společného....

Mark

12. 12. 2022, 10:18

Dopsal jsi to za mě, dík:thumbsup:

Refael

12. 12. 2022, 22:16

https://www.forbes.com/sites/sebastienroblin/2022/10/28/czech-super-t-72m4-tanks-seen-headed-towards-ukraine/?sh=1770cebb3ce7

Refael

12. 12. 2022, 22:17

https://www.forbes.com/sites/sebastienroblin/2022/10/28/czech-super-t-72m4-tanks-seen-headed-towards-ukraine/?sh=1770cebb3ce7

Zdeněk

12. 12. 2022, 22:45

Ale četl jste ten článek? Podle něj byl vidět v Polsku transport 7ks T-72M4CZ a BVP a to buď na cestě na Ukrajinu nebo (a to spíš) na cvičení NATO ...

Mark

13. 12. 2022, 08:22

Bylo to cvičení v Polsku. Už se to řešilo i třeba na armádních novinách, že je to cvičení, ale to si musíte najít sám zpětně v diskusi podle data, aspoň posílam toto

https://twitter.com/pozorzmena/status/1584855635664871424?t=ITrFF56_O3LBc4qyHuG1tQ&s=19