EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Může válka na Ukrajině Rusku přinést ekonomický růst nebo krach?

 25. 03. 2024      kategorie: Úvaha      91 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Současná válka na Ukrajině trvá již více než dva roky a mnohé, včetně současného zamrznutí fronty, naznačuje, že bude trvat i nadále. I proto se čím dál častěji objevují úvahy, jak dlouho vůbec mohou Rusko a Ukrajina tuto válku vést; jak dlouho mohou válčit, když válka samozřejmě – vedle nesčetných lidských obětí – má fatální vliv také na ekonomiku těchto zemí.

shutterstock_2143099515Foto: Současná válka na Ukrajině trvá již více než dva roky a mnohé, včetně současného zamrznutí fronty, naznačuje, že bude trvat i nadále. (ilustrační foto) | Shutterstock

Obvykle se média zabývají tím, jaký ekonomický dopad má tento konflikt na Ukrajinu, což je dáno i tím, že válka se odehrává jen na území Ukrajiny, zatímco území Ruska se válka prakticky nedotkla. Jenže i na Rusko má tato válka obrovský vliv, protože výdaje na válčení a s tím související zbrojení pohlcují obrovské částky ze státního rozpočtu. To do značné míry mění ruskou ekonomiku, její charakter a její strukturu.

Vše navíc dále umocňují ekonomické sankce, které na Rusko uvalila západní Evropa a jejichž cílem bylo hospodářské oslabení Ruska, a tím i oslabení jeho vojenského a mocenského potenciálu. Přestože tyto sankce nemají tak fatální dopad, jak někteří předpokládali, i přesto lze konstatovat, že ve smyslu omezení potenciálu Ruska zafungovaly.

Nicméně Rusku se zatím daří válku ustát, a to i po ekonomické stránce. Rusko dokonce zaznamenalo hospodářský růst, respektive růst HDP, jehož tahounem se staly právě výdaje na válku, na zbrojení.  Mnozí lidé si proto vzpomenou na někdejší nacistické Německo Adolfa Hitlera. Vždyť o Hitlerovi se často říká, že přinesl Německu ekonomickou prosperitu právě skrze zbrojení. Je však něco takového možné a dlouhodoběji udržitelné? Lze ekonomiku dlouhodobě budovat na zbrojení?

Historická zkušenost nacistického Německa

Srovnání dnešního Ruska a hitlerovského Německa může na první pohled působit absurdně. Ve skutečnosti však lze mezi oběma státy, oběma systémy, najít celou řadu paralel. Jak tehdejší nacistické Německo, tak dnešní Rusko Vladimira Putina představuje přímo ukázkový totalitní stát, vyznačující se potlačováním politické opozice, omezováním lidských práv atd. Pro oba systémy je příznačné i budování pyramidy moci, na jejímž vrcholu stojí osoba diktátora, který vládne téměř absolutisticky. Oba systémy si jsou podobné také ekonomicky, kdy je pro ně příznačné především posilování státu, a centralistické tendence. Ani v jednom případě ale nejde o skutečně plánované ekonomiky, jaké byly příznačné pro komunistické systémy, např. pro Sovětský svaz či někdejší Československo.

Německo se po první světové válce potýkalo s obrovskými ekonomickými problémy. Země se, stejně jako další účastníci první světové války, vyrovnávala s důsledky válečných let, avšak na rozdíl od těchto zemí situaci německého hospodářství ztěžovaly obrovské reparace, které muselo Německo platit coby náhradu válečných škod. I proto Německo nezažilo ekonomické oživení, které v evropských státech přišlo během dvacátých let, země se potýkala s obrovskou nezaměstnaností a především astronomickou inflací, která postihla široké vrstvy obyvatelstva, včetně relativně bohatých lidí. To vše přispělo ke zrodu politického extremismu, reprezentovaného osobností Adolfa Hitlera.

Celou německou problematiku dále umocnila světová ekonomická krize v roce 1929, která situaci v zemi ještě zhoršila, a zbavila ji i posledních ostrůvků prosperity. Právě to spolu s politickou nestabilitou v zemi přivedlo k moci Hitlera, který se roku 1933 stal říšským kancléřem.

Hitler po svém příchodu k moci pak radikálně změnil nejen politiku (faktická likvidace opozice), ale i ekonomiku země, kdy odmítl placení válečných reparací, které tolik zatěžovaly německou ekonomiku – a kupodivu mu to u vítězných velmocí prošlo. Hitler však začal především realizovat rozsáhlé zbrojení. Zatímco do té doby byla německá armáda v důsledku stanovení versailleského míru relativně malá a čítala pouze 100 000 vojáků, Hitler znovu zavedl brannou povinnost a díky tomu vytvořil armádu čítající 21 divizí. Adekvátně tomu rostly i počty zbraní a vojenské techniky. Pokud německá armáda po první světové válce disponovala pouze omezeným počtem určitého (opět omezeného) druhu techniky po nástupu Hitlera k moci se Německo pustilo do mohutného zbrojení. Do tohoto vyzbrojování se pustily právě německé firmy, které byly schopny vyrábět prakticky celé spektrum požadované techniky a tento proces se pochopitelně obrazil v ekonomice. Díky tomu, že německé zbrojovky musely v krátké době německé armádě poskytnout velké množství zbraní (včetně tanků, ale i těžkých válečných lodí), musely výrazně navýšit produkci a masivně nabírat dělníky. Tím se podařilo zlikvidovat nezaměstnanost, která tehdejší Německo tolik trápila. Firmy přitom ze svých zisků platily daně a další odvody a státu se tak nemalé prostředky vracely zpět do státního rozpočtu. A jelikož německé firmy povzbuzené státními zakázkami získaly vyšší stabilitu, mohly se pouštět i do dalších projektů, mohly dál ekonomicky růst, a tím přinášely do státního rozpočtu další prostředky. Stejně tak i noví zaměstnanci těchto firem platili daně a utráceli za své potřeby, což prostředky do rozpočtu Německa dále zvyšovalo a díky tomu dokázalo Německo v krátkém čase dosáhnout prosperity.

Právě tento příklad ozdravění státu a jeho ekonomiky skrze zbrojení dodnes mnohé fascinuje a často se lze setkat i s otázkou, proč úplně stejně nepostupovaly i další státy (které se také potýkaly s následky ekonomické krize). Jenže takoví lidé si zapomínají položit základní otázky: Kde na toto zbrojení Německo vzalo, kde získalo prostředky na onen nákup obrovského množství zbraní od německých zbrojovek? A nechyběly pak tyto peníze státu jinde?

Odpověď na první otázku je komplexnější. Určité prostředky Německo získalo tím, že odmítlo platit reparace dané versailleskou smlouvou. Nemalé prostředky Německo získalo také arizací židovského majetku – vzhledem k tomu, že tento majetek představovaly i banky, jednalo se o mnohamilionové částky. Avšak zřejmě nejvýznamnější byl fakt, že Německo na realizaci svých velkorysých plánů vynaložilo prakticky veškeré své finanční a devizové rezervy, a to i prostředky národní banky, což bylo tehdy podobné, jako kdyby dnes česká vláda měla k dispozici prostředky České národní banky.

Vnitřní prostředky Německa však byly rychle vyčerpány. Došlo k tomu již v roce 1938, po pouhých 5 letech nacistické vlády. Jedinou další cestou, jak mohlo Německo získat prostředky na další rozvíjení svého válečného arzenálu, na další nákupy zbraňových systémů od svého zbrojního průmyslu, bylo dobývání dalších států, a získávání jejich bohatství. I proto v roce 1938 došlo k anexi Rakouska, což bylo sice květnatě vydáváno za logické spojení dvou německy mluvících národů, avšak nacistickému Německu šlo i o získání hospodářského potenciálu Rakouska a jeho finančních rezerv. Ty přitom v té době mnohonásobně převyšovaly zlaté a finanční rezervy Německa, které již byly prakticky vyčerpány.

Avšak i prostředky získané anexí Rakouska vydržely jen krátce. Proto již brzy poté následovala agrese proti Československu – nejprve v podobě zabrání Sudet, a poté došlo i ke zmocnění se zbytku českého státu. Vznikl tak protektorát Čechy a Morava, který byl však ekonomicky zcela podřízen Německu. Důležité také je, že se Německo tehdy zmocnilo finančních prostředků české vlády i české národní banky.

I tyto prostředky získané obsazením českého státu a zmocněním se jeho finančních rezerv pak vydržely jen krátce. Proto se Německo muselo rychle zaměřit na další stát, na Polsko, což vedlo, jak víme, k vypuknutí 2. světové války. Vznikl tak zvláštní, hrůzný mechanismus, dobře popsaný např. Jamesem Poolem. Německo sice masivně zbrojilo, avšak prostředky na své zbrojení získávalo obsazením dalších států, čímž získalo jejich finance. Vzhledem k rozsahu německého zbrojení však tyto finance vydržely jen krátce, a bylo tak nutno dobývat stále nové státy. Bez dobývání dalšího území a kořistění majetku dobývaných států by tento systém nebyl životný, nemohl by fungovat.

Obdobně nedostatečně životný byl nacistický ekonomický model i z hlediska vnitřního, z hlediska vlastního fungování státu. Na první pohled sice vypadalo vše dobře. Díky výdajům na zbrojení měly firmy zakázky a díky tomu měli lidé práci. Tito lidé pak odváděli státu daně, a především pak utráceli a do státního rozpočtu tak plynuly značné prostředky. Jenže pod povrchem vše vypadalo poněkud jinak Předně, oné zaměstnanosti bylo dosaženo jen díky tomu, že v průmyslu byly udržovány nízké mzdy, které v nacistickém Německu byly svou kupní silou nižší než mzdy před vypuknutím ekonomické krize v roce 1929! Dalším prvkem byl fakt, že značné množství lidí, především mladých lidí sdružených v Říšské pracovní službě, pracovalo de facto zdarma. Touto vnitřní mobilizací se dá sice mnohého dosáhnout, lze pro ni lidi získat – avšak jen krátkodobě. Za války pak byly mnohé prostředky získány jen díky otrocké práci zajatců.

Je také třeba zmínit, že vysoké výdaje na zbrojení se projevovaly negativně v dalších odvětvích ekonomiky, kde peníze chyběly. Zcela nedostatečné tak byly prostředky na školství, ale také na zdravotnictví. A vzhledem k tomu, že ekonomika měla čím dál silnější etatistický charakter a měla prvky plánované ekonomiky, objevoval se prvek, který je znám i z komunistického Československa – chybělo zboží, resp. některé jeho druhy, což pochopitelně značně ztěžovalo lidem život. Tehdejší nespokojenost německých obyvatel pak byla do značné míry utlumena tradiční německou poslušností vůči vládě, vůči systému. Později pak hodně zapůsobila atmosféra války, válečná mentalita. Přesto tato nespokojenost v Německu byla přítomna a postupně rostla. Represivní orgány ji sice zvládaly, avšak čím dál obtížněji. Nespokojenost projevovali nejen běžní lidé, ale i ekonomické kruhy a je tak pravděpodobné, že pokud by nedošlo k vojenské porážce Německa ze strany Spojenců, došlo by pravděpodobně k pádu nacistického režimu z důvodu nespokojenosti a následného odporu vlastního obyvatelstva.

Ruská paralela

Putinovské Rusko pak v současnosti představuje obdobný model vládnutí jako někdejší nacistické Německo. Také v Rusku vládne diktátorský režim, symbolizovaný osobností Vladimira Putina. Byla také vytvořena pyramida moci, ve které na vrcholu stojí diktátor, který svými rozhodnutími ovlivňuje veškeré dění a vše tak do jisté stojí jen na jeho libovůli. V zemi a její ekonomice však hrají velkou roli také různé ekonomické skupiny, které jsou sice součástí Putinova systému, neznamená to však, že by je měl Putin stoprocentně pod kontrolou. Obdobně jako kdysi Adolf Hitler v Německu i Vladimir Putin začal poměrně pragmatickými kroky zasahovat do hospodaření ruského státu, otřeseného pádem Sovětského svazu. Putin dal sice státu potřebnou stabilitu, avšak z hlediska ekonomického šlo o klasický etatismus a posilování státu na úkor soukromého sektoru. Je pak příznačné, že brzy se Putinovy reformní kroky změnily v pouhé posilování armády, což podporoval i fakt, že v Rusku měla armáda vždy silnou pozici, a měla vysokou popularitu i mezi širšími vrstvami populace. Svou roli samozřejmě sehrál i ruský zbrojní průmysl, který od pádu Sovětského svazu trpěl nedostatkem zakázek od domácích ozbrojených sil. I proto ruský zbrojní průmysl, tvořený obřími společnostmi, Putina podpořil – obdobně jako kdysi němečtí průmyslníci podpořili Adolfa Hitlera.

A tento model, stejně jako v tehdejším nacistickém Německu, skutečně částečně fungoval. Zbrojní firmy získaly zakázky od státu, mohly tak nabírat nové zaměstnance. Ti odváděli státu daně, a především utráceli, čímž se roztáčela kola státní ekonomiky. Tento model byl do značné míry také umožněn díky exploataci ruského nerostného bohatství. Rusko totiž disponuje značným nerostným bohatstvím – nejen ropou a zemním plynem, ale i zlatem, diamanty atd. Těžbou a prodejem těchto surovin pak Rusko získávalo obrovské prostředky a státní hospodářství tak fungovalo po linii: zisky z ropy – investice do výroby zbraňových systémů – opětovné zisky státního rozpočtu.

Válka na Ukrajině pak tento model ještě umocnila a fakt, že se Rusko ocitlo ve válce, umožnil režimu i nadále soustředit velkou část státních výdajů na zbrojení, a to i na úkor jiných oblastí. Stouply tak i náklady na akvizice vojenské techniky. Paradoxně tomu přispěly i obrovské válečné ztráty na technice, kdy bylo nutno ztracenou techniku nahradit novými zbraněmi. Výdaje na tyto nové zbraně přinesly nejen další zisky zbrojním firmám, ale přinesly také nová pracovní místa pro zaměstnance, a to místa dobře placená. Tito zaměstnanci pak mohou utrácet, jejich spotřeba dál roztáčí ekonomiku, a přináší nové příjmy pro státní rozpočet.

Právě díky zvýšené zbrojní výrobě a s tím spojeným vyšším ziskům zbrojních firem a zvýšené spotřebě, mohlo Rusko zaznamenat ekonomický růst, či lépe řečeno růst HDP, a to oficiálně více než 3,6 % HDP. Růst HDP je však agregátem velmi ošidným, což ostatně ukázaly i povodně, které postihly Českou republiku v roce 2002, kdy tehdy paradoxně mimo jiné přispěly právě k růstu HDP. Důvod je jednoduchý – lidé postižení povodněmi si museli znovu postavit domy a koupit si různá zařízení. Stát navíc tehdy vynaložil nemalé prostředky na opravu infrastruktury atd, což přispělo k růstu HDP, avšak jak tehdy poznamenal jeden ekonom, stačilo by deset let takového růstu a republika by zkrachovala. Takový růst je zcela nezdravý a ekonomiku spíše poškozuje.

Současný ruský hospodářský růst, založený pouze na zbrojení, je tak nezdravý a nepřináší pro státní hospodářství nic pozitivního. Nepřináší ani žádný technologický růst, jak tomu někdy bývá, a jak tomu bylo v případě Německa za druhé světové války. Takovýto růst možná přináší krátkodobý zisk, avšak nemůže být zdrojem skutečné prosperity, a hlavně nemůže fungovat dlouhodobě a je zřejmé, že růst HDP není totéž co hospodářský resp. ekonomický růst.

Již dnes se navíc ukazuje, že tento model efektivně nefunguje ani krátkodobě, a to i přes zdánlivě pozitivní čísla v rámci HDP. Projevuje se to např. v oblasti výroby vojenské techniky, v otázce náhrady válečných ztrát, kdy je třeba brát v potaz často obrovské náklady spojené s výrobou určitých zbraňových systémů. Ruský státní rozpočet, a tedy i rozpočet vojenský, však není bezedný. Na dnešním ukrajinském bojišti se pak čím dál častěji objevují zcela zastaralé zbraňové systémy, což není jen důsledek toho, že nové systémy ruský zbrojní průmysl nestíhá vyrábět, ale je to i proto, že na akvizici velkého počtu nových systémů stát jednoduše nemá prostředky.

Navíc musíme brát v potaz fakt, že válka na Ukrajině trvá z hlediska Ruska nikoliv 2 roky, ale již 10 let, kdy i předchozí fáze války, ve kterých se Rusko na Ukrajině angažovalo jen nepřímo, znamenaly pro jeho ekonomiku obrovskou zátěž. Současný ostrý konflikt pak představuje zátěž mnohem vyšší.

V Rusku také podle všeho čím dál více roste celková nespokojenost, a to jednak mezi širšími vrstvami obyvatelstva, ale i mezi představiteli různých ekonomických skupin státu, kdy ne všechny tyto skupiny jsou spojeny se zbrojním průmyslem a mají z války zisky. Tento fakt může nakonec vyústit v otevřený odpor vůči putinovskému režimu, který bude mnohem účinnější než odpor nepočetných disidentů či širších vrstev obyvatelstva (který se dá relativně snadno silově potlačit).

Vše navíc umocňuje celková ztuhlost politického systému Vladimira Putina, jeho neschopnost efektivně přinášet reformní prvky a reagovat na dění ve světě i uvnitř státu. Přestože takovéto systémy působí zdánlivě stabilně, historická zkušenosti naopak říká, že pod oním „stabilním“ povrchem obvykle hoří oheň. Za takové situace pak může přijít nějaký banální nedostatek –ona pověstná poslední kapka – a následná reakce se pak přenese do celého politického systému, který se může zhroutit.

Zdroj: National Bureau of Economic Research, Reuters

 Autor: David Khol

Komentáře

Krllo

28. 03. 2024, 22:14

Takovou zábavu bych čekal až 1.dubna. Kdo z diskutujících prodělal ZVS :joy:

Martin23 .

29. 03. 2024, 08:50

pan Krllo:

vítejte v armádním klubu VŠŽ! :)

Pepík Knedlík

29. 03. 2024, 14:27

Kr
Tady jsou převážně počítačový zabijáci . Kdyby jim u zadku bouchl delobuch tak do koncr života nosi pampersky vid M23:sunglasses:

Martin23 .

30. 03. 2024, 10:08

Bačkora:

určitě jste to o mě někde četl na internetech tak to musí být pravda! :laughing:

Marty

28. 03. 2024, 11:39

"Jsme slabší, válka s NATO nedává smysl, přiznal Putin"
"Napadnout Česko či Polsko? Naprostý nesmysl, řekl Putin "
tak teď je nejvyžší čas vyhlázit mobilizaci u nás, ten magor asi něco chystá...:face_with_monocle:

Pepík Knedlík

28. 03. 2024, 13:35

Marty
Přesně tak, vyhlásit mobilizaci vsem Ukrajincům v Česku :smile:

Martin23 .

28. 03. 2024, 19:54

pan Marty: přesně "My nechystáme žádnou válku, je to jenom cvičení."

Ale určitě se tu najde několik blbů, kteří tomu uvěří, stejně tak, jako jednomu bájnému penzijnímu účtu, nemám pravdu Bačkoro?

Marty

28. 03. 2024, 21:22

Martin23 .
navíc nechápu proč se o Ukrajince žijící u nás zajímá někdo, kdo v každém třetím příspěvků připomíná že ho naprosto vubec nic nezajímá...:rofl:

Martin23 .

28. 03. 2024, 21:26

Jeho zajímá jenom to kde jsou ukradené peníze z bájného penzijního účtu :face_with_monocle::money_mouth:

Krllo

28. 03. 2024, 22:16

Ten neexistoval.

Pepík Knedlík

29. 03. 2024, 07:51

Marty
Pozor. Cituji jejich prezidenta Zelenskyho, že by země EU meli vydat občany UA.
Hele, jsou tu na nezvany návštěvě a každá návštěva po case ke otravná. Ryba smrdí od hlavy.
M23
Už jsi napsal omluvi?

Pepík Knedlík

29. 03. 2024, 08:26

Oprava : omluvu ...
Těžko, jsi klasický Čechácek a pohrobek Beneše.

Martin23 .

29. 03. 2024, 08:49

Bačkora:

můžu se zeptat, věříte na plochou zemi a chemtrails? Podle stylu Vašeho uvažování je dost pravděpodobné, přece jste o tom četl jinde než na oficiálních stránkách našeho státu :)

Pepík Knedlík

29. 03. 2024, 18:16

M23
Verim v neomezenou lidskou blbost a ty jsi on

Martin23 .

31. 03. 2024, 19:29

PK:

pozorn na Zelenského prý je to dvojník dvojníka skutečného Zelenského a domluvil se s trojníkem Putina. Četl jsem to tuhle na internetu... kdo hledá pravdu najde ji!

Martin23 .

26. 03. 2024, 14:23

Aby to tady náhodou nezapadlo:

Rusko je náš nepřítel. Rusko uměle navyšovalo cenu plynu v roce 2021 a 2022.

Díky Rusku "krachlo" Bohemia Energey a statisíce lidí měli problémy s elektřinou.

Rusko se nás snažilo vydírat tím, že byly v zimě 2021/2022 prázdné plynové zásobníky v Německu které je zcela zásadní pro transit plynu v celé střední a východní Evropě.

Rusko v roce 2022 zbaběle přepadlo demokratický stát a ohrožuje mír v Evropě a na celém světě.

A pro ty asi dva jednodušší na tomhle fóru: Irák 2003 pro nás není a nikdy nebyl problém, Srbsko 1999 pro nás není a nikdy nebyl problém. Rusko 2024 je a BUDE pro nás problém na který musíme být připraveni.

Martin23 .

26. 03. 2024, 14:41

A úplně nejzásadnější Rusové vyslali důstojníky GRU do České republiky kde způsobili miliardové škody a smrt našich dvou Českých spoluobčanů.

Tohle mi žádný prase nepopře. A pokud chcete tohle popírat tak se ani nenamáhejte a rovnou napište: Ale USA v roce 2003 v Iráku...

Czertik

27. 03. 2024, 13:52

martin

videl si dukazy o tom ze za onim vybuchem skutecne stalo gru ? nebo jen bezmezne veris tomu co napsali v novinach ?
a ze politici i novinari kolikrat ucelove lzou.

otazka zni, proc by to mela gru vyhazovat do povetri, kdyz z tama v te dobe se prakticky zadna munice na ukrajinu nedodavala ?
podle me realnejsi to, co se psalo/spekulovalo pred ruskou vlozkou, a to ta, ze vybuch zpusobily sami vlastnici,, aby zakryly rozprodvani munice zlocincum pred blizici se oznamenou kontolou stavu munice ve skladech.

Martin23 .

27. 03. 2024, 15:43

CZ:

důkazy? Umíte číst? https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/

EEEE no a co teď uděláš chytráku?

Jsem zvědavý jaký relevantnější zdroj mi pošleš.

Czertik

27. 03. 2024, 21:53

martin

a nazev (rok) one vyrocni zpravy a stranka ?

Martin23 .

27. 03. 2024, 23:28

Cz:

děláte si ze mě legraci?

https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2021-e1718a7b.html

Czertik

28. 03. 2024, 15:10

m

ne nedelam, z onoho prvniku linku slo vybrat cca 20 ruznych zprav.

no a z te zpravy kterou si nalinkoval, tak ona zprava ze za vybuchem byla gru krome konstatovani, zadne dukazy nedala.
a jaak uz v cesku bylo casto dokazano, tak se zpravodajske sluzby zneuzivay pro politicke zajmy danych stran a politiku.

z obecneho hlediska s textem jde souhlasit, ze rusko tu ma svoje spiony, svoje zajmy a sponzoruje skupiny co za nej kopou, ale ty same skupiny, sponzory a spiony tu ma i nejen cina, ale i zapad.
nebo uz si zapomel na onen skandal kdy se odhalilo ze amici cetly veskere emaily merkelove a nemeckych politiku ?

Czertik

28. 03. 2024, 15:11

m

navic onen link neodpovedel na moji otazku proc by mla gru vyhazovat vrbetice kdyz v te dobe z nich nesla zadna munice na ukrajinu ?

Martin23 .

28. 03. 2024, 19:53

C:

a vy si jako myslíte že Vám naše zpravodajská služba, nějakýmu Czertikovi, dá informace PŘÍSNĚ TAJNÉ když nemáte prověrku?

Panebože to snad nemyslíte vážně? To jste skutečně tak hloupý? Nebo tady jenom mlžíte abyste porýval základy demokratického státu protože jste placen Moskvou?

Jak mě může někdo kdo se tady pasuje na chytrého člověk tvrdit že neviděl žádné důkazy od zpravodajské služby??? Do čehos to rozum dal?

Zapamatujte si tohle ať si rozšíříte obzory: NIKDY Vám ŽÁDNÁ zpravodajská služba na světě nedá informace pokud nemáte prověrku. Aby prozradila svoje metody? Svoje zdroje? Vy si vážně myslíte že Váš zdroj z internetu je věrohodnější? To snad není možný. Jste zatím ještě blbější než Šebesta kterého jsem myslel že nikdo nepřekoná.

Czertik

29. 03. 2024, 15:51

m23

pokud ja podryvam zaklady demokratickeho statu a sem planec moskvou, tak ty si zidojester co zije v dute zemi (a ta existuje, dokoazal to film o kongovi a godzile).

a ne nechci, aby me davala prisne tajne informace.
ale snad me ty , nechces tvrdit ze bis hlidala svymy agenty vrbetice, ze ne ? to by byly extremne dobre placeni hlidaci, navic neefktivni vyuziti agentu.
vzpominas na skripala ? a jak se ve zpravach objevily zabery ruskych agentu z verejnych kamer ?
nemluve o to mam jak probihalo vysetrovani, b yt jen v obecne rovine.
proc se mi6 (nebo 5?) nebala tyhle informmace zverejnit, kdezto bis je uplne posrana zverjnit cokoliv ?

ne martine, v necem si celkem rozumny, ale ve spouste veci ti vadi premyslet tvoje ideologicka zaslepenost a zaujatost.

Martin23 .

02. 04. 2024, 19:02

CZ:

nejenom že se chováte jako smrkáč, ale ani nejste dost chlap na to uznat když se pletete. Podejte si ruku s Vaším kolegou který věří mýtům o bájeném tajném důchodovém účtu který mu všechny polistopadové vlády prožraly. Jste obyčejné proruské koště, s kterým dezinformace zametají jak je potřeba. A Vám to tak vyhovuje.

Pepík Knedlík

26. 03. 2024, 20:50

M23
Teda ... smekám svůj klobouk a ten opravdu nosím. Takový nářez jsem nečekal. Muj nepritel není Rusko, USA nebo Čína. Proč taky. Znám nekolik Rusů i Ukrajinců, Poláků, Maďara, Holanďana i jednoho Amika. Naprosto pohodari a vubec je nějaká valka na východě nezajímá. V baru u dobryho pití řešíme ryby, dovolenou, krásný ženy a deti. Planujeme vyrazit do Polska na tyden a užít si místní pohodu a fajn lidi. Valka je pro blbce.
Kdo koho přepadl můžeš řešit treba USA vs Grenada, Falklandy - GB vs Argentina nebo Libye vs NATO ....
A nedávno jsme si mohli připomenout tohle: Dne 24. března 1999 bylo zahájeno bombardování Jugoslávie, kdy NATO poprvé ve své historii zaútočilo na suverénní stát bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN.

Martin23 .

26. 03. 2024, 21:19

PK:

Mě nezajímá nějaká Grenada, ta se nás vůbec netýká, nás přímo ohrožuje, a už zavraždil minimálně dva naše občany, ano i Vaše, Rusko. Díky Rusku jsme měli cenu plynu jako nikdy předtím. Díky Rusku je tu uprchlická krize která nás podle místních dezolé vysává. Rusko Rusko Rusko. Jestli chcete napíšu to znova, chápu že pro ty pomalejší je to náročnější čtení. Tedy:

Mě nezajímá nějaká Grenada, ta se nás vůbec netýká, nás přímo ohrožuje, a už zavraždil minimálně dva naše občany, ano i Vaše, Rusko. Díky Rusku jsme měli cenu plynu jako nikdy předtím. Díky Rusku je tu uprchlická krize která nás podle místních dezolé vysává. Rusko Rusko Rusko.

Pepík Knedlík

27. 03. 2024, 06:52

M23
A co tě trápí? Že Česko je hadr se kterým se utře louže nebo prach. Je ten proto, že lezeme kazdymu do zadku. Jo to jo. Že mame drahý plyn, elektřinau i naftu není na vinně Zelensky ani Putin. Chyba je v nás a tim myslim vsechny. Dopustili jsme pustošení republiky i rozkradani a zloděje nepravem oznacujeme za "podnikatele" nebo za "politiky".
Běženci tady jsou už opravdu dlouho a jen nekterymu etniku dáváme vic než si zaslouží na úkor jinych bežencu i na úkor občanů statu od dětí až po penzisty. Smutný příběh ....

Martin23 .

27. 03. 2024, 09:47

PD:

skutečný problém jsou lidé jako vy, kteří dopustili rozkradení republiky a kteří věří celoživotním bludům o tzv "důchodovém účtu" a když jim člověk ukáže nezvratný důkaz tak místo sebepřiznání své vlastní celoživotní chyby otočí rychle téma a utečou jako malé děti. Ale proti gustu... Já bych nechtěl, abyste šel ve Vrběticích na houby, nebo Vaše maminka, nebo Vaše děti a byly ve špatnou uchvíli na špatném místě. Jak je asi rodinám těch dvou zavražděných lidí Ruskou tajnou službou? Dokážete se vůbec vcítit do pocitů jiných lidí nebo jste jen morálně mrtvá kreatura?

Pepík Knedlík

27. 03. 2024, 10:21

M23
Platím daně a ty mizí v díře zvaná statni kasa.
Neměl jsem žádný privatizační projekt ani fondy. To musíš za jinymi odborníky treba Víťa Kožený nebo Charouz atd.. I Železný te okradl o 1 000 Kč ....
Ten penzijní fond byl muj omyl a dlouhodobá lež politiků.
Zmiňujes Vrbetice.ale to.jen kapka v moři problémů co Česko má. Přečti di tohle:
https://hlidacipes.org/ondrej-neumann-kauza-vrbetice-a-explukovnik-ceske-vojenske-rozvedky-s-laskou-ke-kremlu/

Martin23 .

27. 03. 2024, 10:59

PK:

uděláme dohodu, až se omluvíte za svou chybu tak si to milerád přečtu :grinning:

Pepík Knedlík

27. 03. 2024, 13:54

M23
Timto se omlouvam Václavu Klausovi, že jsem byl uveden médií v omyl a měl jsem za to, že vykradl pf.
Ve funkci prezidenta mel snahu jako jeden z mála zajmy Česka.

Martin23 .

27. 03. 2024, 15:45

kPK:

tak a teď se ještě omluvte nám za mystifikaci kterou jste zde argumentoval.

Já jsem se za záměnu datumů, nikoliv za zcela vyhlanou báji o tajném důchodovém účtu, omluvil. Tak co? Budete chlap, nebo jste jen čajíček co si tu na to hraje? :)

Pepík Knedlík

27. 03. 2024, 16:18

M23
A co mystifikace? Zřejmě záleží na uhlu pohledu. Ano, za svým názorem si vždy stojím i fokazu priznat chybu a jinak tomu nebude. Nejsem školaček u tabule. Howgh.

Martin23 .

27. 03. 2024, 16:41

PK:

Ha ha to víte že jo vy bábovko :) umění uznat svou chybu a omluvit se za ni holt není ve Vašich schopnostech. Nebojte se, ihned Vám to připomenu jak spolu začneme "vest debatu" v dalším příspěvku či vlákně. Bábovko.

Czertik

27. 03. 2024, 14:03

martin

pletes tady spostu veci, ktere s realitou nemaji nic spolecneho.

rusko nijak umele nenavysovalo ceny plynu, na to nemelo dost silne paky. respektive nemohlo by je umele navysovak pokud by ostatni producenti plynu s ruskem nespolupracovaly na umelm navysovani ceny.
skutecnee trochu si zjisti a zymsly se, jak funguje opec.(byt ten se tyka ropy, princip je ale totozny)

ne bohemia energy krachla jenom diki tomu jakym zpusobem podnikala, nikoho jineho. jak muze byt chyba ruska ze bohemka nevela vlastni zasobniky plynu a vlastni plyn ?
chtit po tobe aby ses zamyslel proc krachla jen bohemka, ale ne uz jiny dodavate plynu v cr by bylo nejspis prilis.

to jak byly zasobniky plynu prazdne v nemecku je jen a chyba nemcu, nikohoo jineho. nemci meli aky na to, aby mohli prinutit rusy je vice naplnit, nevyuzily jich, jejich vina a chyba, ne rusu.

rusko neni jediny stat co prepadava svoje sousedy ci jine staty v svete.

skutecne, zkus vylezt ze sve ulity a mozna prijdes na to, ze svet neni tak cernobyly jak ho vidis ty.

a ten posledni odstavec...dokala ukazka tveho uvazovani. co te nehrozuje, to te nezajima, co te ohrozuje musi byt hned odstraneno.
extremne sobecky pohled.

Slavoslav

28. 03. 2024, 09:09

Czertik

rusak ako takmer vyhradny dodavatel do EU samozrejme paky na lokalnu manipulaciu cien plynu mal a robil to. Sranda bola, ze udajne predrazeny LNG z USA vtedy koncom roka zrazal ceny rusackeho plynu vzdy ked prisiel nejaky tanker do EU pristavov no tych volnych dodavok LNG nebolo dost, aby vykompenzovali nahly rysacky vypadok.

Dalej rusak schvalne neplnil dodavky, nasli sa pripady kedy radsej zaplatil zmluvnu pokutu, aby ten nedostatok este prehlbil a cez Cyperske firmy manipulovali s trhovymi cenami aj skrz nakup/predaj

Ano, je to chyba EU aj Nemcov, ze tej cvarge rusackej doverovali, ze je doveryhodny obchodny partner. A prave preto si Cina dava pozor, aby sa nedostala do tej pozicie ked gro dodavok bude z rusakova

Czertik

28. 03. 2024, 16:00

slavoslav

ano, souhlas s tim, ze rusove byly hlavnimi a nejvetsimy dodavately do evropy, ale jeho moznost manypulovat s cenamy plynu byly omezene, protoze staty jako nemecko a ostatni velci odberatele mely pevne stanovene ceny za m3 plynu.
pak tu byly stupidni staty, jako treba cesko, ktere nakuupovaly jen na trhu a byly proto na aktualni cene plynu zavisle. a je ironicke ze par let pred invazi eu doporocuvala nakupovat plyn jen na burze, bez pevnych smluv a cen, protoze v tom videla zpusob jak zlevnit cenu plynu.

k tomu ze rusove radeji platily pokuty nez aby plnily...no kdyz byl zakaznik spokojen, kde vidis probllem ?
a manipulace cen plynu pres kyperske firmy ? opet, kde je problem ? stejnym zpusobem sla cena plynu i srazet.
navic, jak jdou cilenou manipulaci delat hodne zajimave veci ukazuje kauza akcii gamestopu/shopu ? - ci jak se jmenoval, muzes si to vyguglit.
ve zkratce. bohati obchodnici se rozhodli firmu v roblemech znicit a zkachovat tim, ze zaspekulovali ze cena jejich aktii pujde prudce dolu, jenze druha skupina plan odhalila a rohodla se ze naopak, onu firmu zachrani a navyssi cenu jejich akcii.
a jak ti co ji chteli zkrachovat a nevyslo jim to a prisli o neco malo penez, tak z toho vyrobily obrovsky skandal. ironii toho ze kdyz oni zmanipuluji trh aby vydelaly milardy je to v poradku, ale pokud se ta sama manipulace brati proti nim, tak je to najednou spatne a nezakone a oni zaslouzi kompenzaci.

a k nemcumm, oni meli spoustu moznosti nez zvolit stavbu a dokonceni nord stream 2, proc to neudelali si zjisti klidne i sam.
sam si i zodpovez proc i dnes nemci odmitaji dodavat ukrjine taurusy (strely) kdyz francouzi nemji problem dodavat jejich obdobu scalp.
sam si zodpovez proc leo2 z vyzbroje belgie, nizozemi a jinych statu se dostavaji na ukrjinu, jen ty leo2 co mel ci ma ve vyzbroji bundeswehr se na ukrajinu jen ne a ne dostat.
a ne, urcite to neni proto ze by se svet obavl ze by se nemci rozhodly dobyt svet. potreti.

Slavoslav

29. 03. 2024, 04:51

Czertik

OK, takze co presne sposobilo energeticku krizu v 2021om? rusak a jeho manipulacie s dodavkami a nenapplnene zasobniky Gazpromu v EU maju podla teba minimalny vplyv a ked tu dokazujes kvadraturu kruhu tak cakam na tvoje vysvetlenie.

Ked si zacal napriklad s touu chujovinou, ze su len mala cast celosvetoveho trhu tak trebars zacni kde inde mohla EU nakupit rychlo lacno a vo velkom spolu s vykladacimi kapacitami v EU, ze rusak nemal moznost ovplyvnit ceny

Czertik

29. 03. 2024, 16:25

slavoslav

konecne si dal rozumnou otazku, ktera ukrazuje ze si dostatecne zvidavi a inteligentni aby si ji dal, ale dostatecne moudry na to, aby si priznal to ze nemas dostatek znalosti.

sam pises ze eu nemela dost moznosti a kapacit na to, aby nakupovala jiny nez rusky plyn.
tak me teda vysvetli, jak tento stav mohl vubec nastat pokud rusky plyn BYL DRAZSI NEZ PLYN Z JINUDY ?
vzpominas na trumpa a jeho vyrok o nord stream 2 , jaci sou nemci idioti ze ho stavi a delaji se zavislym na rusku ? a jak se mu nejen nemci, ale i cela eu vysmala ? a ejhle....on mel pravdu.
zamyslel ses nekdy nad tim proc nemci staveli nord stream 2 do ruska, misto toho aby ho postavily do norksa ?
nebo misto toho, aby se nemci napojili na jizni evropu a jejich (na rusku nezavisle) plynovody ?
evidentne ne.

a stale cekam az me ukazes ceny ruskeho plynu rostly PRED energetickou krizi.

jedine v cem mas pravdu je to, ze jeden z duvodu energtik krize bylo nizke naplneni plynovych zasobniku. a tady si sam uznal ze si za to mohly evropske staty svou tuposti samy.

a jake byly dalsi faktory ?

rika ti neco pocasi ? to je takova ta vec venku. muzes mi rict jake byly prumerne teploty v te dobe, stejne jako v dobe 5 let zpatky ?
ja to vim, ale pokud priznas ze najit to je nad tve schopnosti, dam ti link. ale ber to z te lepsi stranky, kdyz se pokusis najit, je to cast uceni a rzvoje schopnosti.

a pak tu je i dalssi faktor, ktery si taky muzes sam pri dostatku inteligence a schopnosti sam overit, ale jinak mi ver kdyz ti napisu ze i vyroba elektriky ktera se pouziva nejen na vytapeni) je zavisla i na pocasi. cim je vetsi zima, tim mene sou nektere zdroje elektriny vykone, jako treba vetrne a solarni, ano ty zdroje co dodnes eu velmi tlaci, ironicky po one krizi jeste vice.
no kdyz diky politice eu a nemecke enrgiewiende kdy veskere zaverne elektarny sou jen plynove (uhli je zlo, stejne tak atom ktery musi byt zrusen).

takze jaky mix tu mame ? malo plynu v zasobnicich, malo elektiky ze zelenych zdroju, ktere musi nahradit plyn, a vetsi zimu kdy lide topi krome elektriky i plynem.

a jak tohe vyresila eu ? jeste vetsi zavislosti na plynu nesmyslnym tlacenim oze, cilenou likvidaci jadra v nemecku a snazi se o to i v cele verope.

Slavoslav

02. 04. 2024, 10:43

Czertik

ze sa naviazanim na rusaka EU strelila do nohy nik nepopiera. Zato ty sa tu snazis dokazat, ze tato zavislost neexistovala v takej miere, aby rusak mohol manipulovat cenami. A teda nejde ti to ani trochu

Pepík Knedlík

28. 03. 2024, 08:11

M23
Když už jsi tady rozjel omluvy za omyl nebo kez ci mystifikace, tak by ses mel omluvit za větu: "Rusko je náš nepřítel. Rusko uměle navyšovalo cenu plynu v roce 2021 a 2022." Rusko není náš nepritel a nevyhladil válku žádnému statu z EU.
Rusko nebokuje s EU ani s NATO.
Válčí s Ukrajinou, která by podle ustavy mela být nezávislá nebo to tak tvrdil nejaky ukrajinský politik.
Tak se pochlap a uznej svoji lež.

Krllo

28. 03. 2024, 22:19

Za kým jel manekýn Topolanek žebrat o plyn na Ukrajinu ?Tosbyl ještě v kočárku.

Czertik

25. 03. 2024, 19:30

jen kratce

pokud se penize vynalozene na zbrojeni skutecne prenesou do ekonomiky, tj budou smyslne utraceny, tak z kratkodobeho a mozna i dlouhodobeho vyhledu to muze rusku pomoci.
zvlast pokud dokazi zatocit s korupci.
ale pokud se ty penize jen neucelne rozkradou, tak to bude znat jen par dalsich ultrabohacu v rusku a celkovy krach ruske ekonomiky.

a takova drobnost k onomu clanku, nemecka valecna vyroba se musela zivit dobyvanim a vykristovanim ostatnich ekonomik, z toho prosteho duvodu ze nemcum mimo nemecko nikdo nechtel pujcovat.
kdyby mohly ziskavat jednoduse a levne pujcky tak jak to meli britove a francouzi , kde si pujcovaly u americanu, tak by nemci svet dobyvat nepotrebovaly.
nemluve o tom, ze nemci mohli zbrojeni omezit a vyrobu prevezt zpatky do civilu.
jenze v tom jim branila ideologie a vvize toho ze nemci budou nejen pany cele evropy, ale celeho sveta.

Martin23 .

25. 03. 2024, 17:54

No Rusáci těžko ekonomicky porostou. Jakmile půjde Ukrajina vojensky ke dnu, začnou masivní útoky na jejich ropovodnou a plynovodnou síť a pak začne Rusko bezhlavě bombardovat Ukrajinu.

Jestli někdo poroste tak to bude Ukrajina díky EU a USA. Ukrajinci už v životě Rusákům neuvěří. Stejně tak hlavní odběratel jejich surovin EU.

Czertik

25. 03. 2024, 19:37

ale kdepak, nemci delaji vse pro to, ab si to s rusy a jejich plynem nerozhazeli.
jen se podivej jak nemci nechteji dodat svoje taurusy na ukrajinu, kdezto francouzi dodavaji jejich vlastni obdobu ukrajine v poctu 50ks mesicne.
jo, 50 ks mesicne nezni moc, ale vice kusu francouzi nejsou schopni vyrobit.

Martin23 .

25. 03. 2024, 20:16

Cz:

já si nemyslím že se obchod po válce obnoví. Ostatně vy byste věřil někomu kdo Vám uměle zvyšuje cenu, schválně před zimou neudělá žádnou zásobu stragetické suroviny která je schopna položit Váš průmysl a nechat domácnosti mrznout?

Vy byste věřil někomu kdo jen tak pošle armádu na sousední stát protože se tak rozhodl?

No myslím že nejsem sám kdo je zvědavý na Vaši odpověď.

Czertik

25. 03. 2024, 22:25

martin

jake umele zvysovani ceny mas na mysly ? ke zvysovani ceny plynu doslo teprve tehdy az se ukazalo, ze zasoby plynu v evrope sou velmi nizke a zazracne zelene zdroje jaksi ve sve uloze dodat energii katastrofalne selhaly.

ano, duvod pro to, proc rusove udrzovaly nizky stav plynu v zasobnicich vysel az po zacatku invaze. ale co jako ? to ma jakoliv omlouvat naprostou stupiditu vlad zapadnich statu, ze se nijak nepidily po tom, proc sou stavy zasob o vice nez 25% pod normalem pro dane obdobi (delsi nez 2 mesice) ? proc nijak nevyzvaly rusy k tomu aby zasoby plynu zvysily ?
ne tady je rus nevinny, veskera vinna lezi jen na statech, oni mely vsechny moznosti a pravomoci prinitit rusy k navyseni zasob, neucinyly nic ani jedinou, takze vina je jen na nich.
a kolik ze to statu do dneska prijalo zakony prikazujici minimalni stavy na zasobicich plynu ? moc ne.

navic eu se evientne nepoucil a dal prosazuje zelene nabozenstvi ktere zavislost na plynu (odkukoliv) jen zvysi.

ano jediny zavazny problem je prepadeni sousedniho statu protoze se tak rozhodl.
jenze bbudmme uprimni, tak se chova kazdy kdo ma moc a mysli si ze mu to projde.
vezmi si amickou invazi do iraku v 2003, jak budoucnost prokazala, a i sposuta tehdejsich soucasniku, pochybovaa o tom, ze sadam ma funkcni chemicke zbrane (z jadernych a bilogickych nidky nebyl podezrovan).
a presto tento fakt spouste lidem nevadi.
komu vyhrozoval sadam v 03 ? ci kratce predtim ? absolutne nikomu. od prvni valky v zalivu byl na mezinarodni scene berankem.

Martin23 .

25. 03. 2024, 23:17

CZ:

ne ne, lžete jako vždy.

Ke zvyšování ceny docházelo již na podzim a byl to jeden z hlavních důvodů krachu Bohemia Energy.

Rusáci měli smlouvy se západními vládami kde jasně garantují naplění zásobníků. To že jim věřili je na pováženou.

Vy lžete a bráníte Rusáky až se Vám od pusy práší. Já jsem se Vás tu neptal na rok 2003, kdy Irák soustavně porušoval nařízení z poražené smlouvy které od roku 1990 porušoval. Irák se nás vůbec netýká.

Nás se týká to, že vy a Vám podobní jste naprosto nepoučitelní. Místo toho, abyste se poučili co Vaši kamarádi způsobili, tak je budete hájit do roztrhání těl. Demagogie ale i hloupost v lepším případě. V horším kolaborace. Vaše Rusko zvyšovalo ceny plynu. Vaše Rusko úmyslně nenaplnilo zásobníky plynu aby nás mohlo vydírat. Vaše Rusko napadlo demokratický stát. Vaše Rusko nás označilo za nepřítele.

Czertik

27. 03. 2024, 14:32

martin

a muzes me ukazat link kde se ukaze ono zvysovani ceny plynu ?
grafy co sem videl nijak neukazovaly vyraznejsi vykyvy, nez nastala tzv enegreticka krize.

vtipne, pises ze rusove meli smlouvy ktere garantovaly naplneni zasobniku. v tom pripade ja sem musim ptat proc zapad delal doslova mrtveho brouka, kdyz rusove tyhle garance neplnily ?
opet jen dokazujes, ze mam pravdu ja, hlavni vinik prazdnych zasobniku na zapade je zapad sam, mel moznosti prinutit rusko je naplnit, nebo mu dat velkou pokutu, pokud tak neucini. ze tak neucil je jen a jen chyba zapadu.

jo, ja te chapu, irak se nas netyka, protoze v roli gauneru byly usa, a ti sou nasi pratele, tak jim to promineme.
skutecne vic dukazu o tom, jaky si pokrytec netreba.
a je extremne vtipne ze pises o tom jake rezulece irak porusoval v 2003. ironii toho, ze zadne porusovani z tehle rezoluci ci povinosti nebyla pouzita jako zduvdneni pro invazi v 2003, ti evidentne unika.
musi to byt pohodlne zit v cernobilem svete, ale to ti brani videt realny svet.

a ten posledni odstavec...plny hnevu, zaslepenosti a odtrzeni od reality. skutecne nemuzes byt vic vzdaleny pravde.

Pepík Knedlík

25. 03. 2024, 11:41

Podle prognóz mělo Rusko zbankrotovat na konci roku 2022, pak 2023 a je první kvartál 2024 a růst maji 3,6%. Nejsem ekonom, ale invazi na UA zatím zvládají ekonomicky velice dobře. Zadlužení RF je v podstatěusky 0.
RF si našla odbyt v Asii a obchoduje velice úspěšně s Čínou, která potřebuje Ruský trh. Čínský automobilky prodaly 1 000 000 aut právě v Rusku. Ostatně i proto se má rozšířít transibirska zeleznice, aby byla schopna zvládnout 210 milionu tun zboží za rok.
Znárodněny automobilky Ruskem tj. WV a Renault opet vyrábějí auta znacky Chery a Geely.
Západní zboží nahradila Čína a Indie i pres třetí země se dováží do RF. Ostatně od roku 2014 se díky sankcim stalo Rusko potravinářsky soběstačny.
Co z toho plyne? Sankce poškozují ty druhý ... Ale je známo již dlouho.
Samozřejmě Rusko mlží a mlží, to umi říkají tomu maskirovka
Jsem zvědav na zprávy o ekonomice RF jaky budou za rok.

Slavoslav

25. 03. 2024, 12:04

Knedlík

nechcem ti to kaziť, ale toto je presne z tých prognóz čo robili dezomédia, aby potom mohli ho orit, ze sankcie nefungujú.

nik relevantný netvrdil nic o krachu v roku 22 ani 23

Pepík Knedlík

25. 03. 2024, 12:10

Slavomíre
Vidíš a to píšou na seznam.cz a mám stejný nazor na tento web. Dobrý co ???

Slavoslav

25. 03. 2024, 12:15

Knedlík

isteze nebudes mat problem dat link na predmetný článok.

Pepík Knedlík

25. 03. 2024, 12:15

Slavomíre
Zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-ruska-ekonomika-se-obejde-i-bez-zapadu-nahradila-ho-cina-248027

Slavoslav

25. 03. 2024, 12:21

Knedlik

kedze ta nechem obvinovat z toho, ze zamerne odpovedas na inu otazku ako som polozil tak to beriem, ze si iste len nedopatrenim nalinkoval clanok kde sa nic o krachu rusakov v roku 2022 ci 2023 nepise.

Lebo to, ze dovoz do rusakova prebrala Cina je vseobecne zname, sam som to pisal v jednom z prvych prispevkov v tejto diskusii kde to je jediny sposob ako minut nekonvertibilne Juany ktore Cina nanutila rusakom za suroviny a ze tento lacny dovoz poskodzuje domacich vyrobcov v rusakove. S indiou je to este zabavnejsie, lebo z Indie za tie rupie ani poriadne nemaju co nakupit a stoja im tam na uctoch.

PS: na to, aby stat skrachoval nemusi mat obrovkse dlhsy, staci ze mu dojdu peniaze na prevadzku a nik mu nebude ochotny pozicat. Ani RF v 90 tkach nemalo extra masivny dlh ked krachli naposledy

Slavoslav

25. 03. 2024, 12:34

ospravedlnujem sa. to o masivnom dovoze z Ciny som sice pisal, ale pod inym clankom. Je to vseobecne zname, len teda to ani nahodou nie je vyhoda pre rusakov

Pepík Knedlík

25. 03. 2024, 12:57

Slavomíre
Vidíš jak snadno dochází k nepochopeni, protože lzivy seznam.cz a jemu podobný využívá lenosti lidi, kteří nechtějí hledst pravdu. Vzpomeň si na diskuzi ohledně samopalu pps, který Němci kopirovali atd. Fakt hledat a hledst. Češi maji zastavu na hradě, který okupuje kontráš 107 s nápisem pravda vítězi a tak jsem v klidu ?

Slavoslav

25. 03. 2024, 13:00

Knedlik

ano spominam si ako dlho trvalo kym si dal relevantny zdroj (islo o gulomet prerobeny na 7,92 mimochodom) a ty si spomen co som ti povedal, ze je zakladom v slusnej spolocnosti. Ten co nieco tvrdi to dokazuje, neplati, ze druha strana mu ma dokazovat neexistenciu niecoho.

Lebo inak stale plati co som ti napisal minule, si len zidojastersky naprogramovany bot a kym neodkazes opak je to tak. Fakt hladat a hladat a najdes to

Pepík Knedlík

25. 03. 2024, 13:37

Slavomíre
Hmm, mam to brát jako urážku nebo antisemitismus z tvé neznalosti?
Ano diskuze ma být věcná a pravdivá. Nemam potrebu lhat a to same očekávám od druhych a nevyzaduji odkaz, případně si to najdu sám.

Slavoslav

25. 03. 2024, 13:44

Knedlik

mas to brat tak, ze bud svoje sporne tvrdenia dokazes dolozit, alebo potom plati standard, ze mozeme trepat co len chceme a tvrdit, ze to je pravda kym druha strana nedokaze opak ked na nu presunies dokazne bremeno. A to tu mozem tym padom tvrdit o tebe akukovek hlupost, bude to "pravda" kym nedokazes opak.

inak, aku logiku hladas za tym, ze si mam hladat nieco o com tvrdim, ze to neexistuje?

Pepík Knedlík

25. 03. 2024, 14:41

Slavomíre
Tak to chodí v životě .... Nekdo tvrdí co a ten ono a pak rozhodne doudce, ale v diskuzich zde si myslím je tohle blbost. Když napíšeš, že T 90 ma horizontální i vertikální uložení munice nemam potrebu ti nevěřit. Blb se bude hádat.

Slavoslav

25. 03. 2024, 14:46

Knedlik

no vidis, moj postoj je iny a ak narazim v diskusii na nieco co sa mi nezda opytam sa na zdroj ako je v tomto pripade zdroj tych prognoz ktore spominas. Ja sa s tebou sice hadat nebudem, ale budem nadalej tvrdit, ze tvrdenia ktore si dal hore si mohol citat akurat na pochybnych proruskych mediach ktore ich uverejnovali s tym, aby nasledne mohli tvrdit, ako sankcie rusakovi prospievaju a ze ziadny krach sa nekona. Nikde inde som ich totiz necital.

Ci mi veris, alebo nie je mi ukradnute. Ja napriklad neverim v tomto pripade tebe.

Whoms

25. 03. 2024, 12:14

Za A) víme, že rusko masivně lže, tak je velmi pravděpodobné, že lže i o růstu i zadlužení, protože skrz pár zpráv, co uniknou na povrch světa, to nevypadá pro rusko vůbec dobře (například plánované zadlužení za rok 2024 se z 80 % splnilo do konce února).
B) Rozšížení transibiřské železnice nikdy nebude zrealizována. Protože rusko na to nemá peníze, nikdo jiný za to nechce platit, protože to potřebuje jen rusko, ne okolní státy
C) Ano, rusko sice částečně zahájilo výrobu vozidel, ale stále málo než s předválečným stavem. Rusové staví ještě k tomu o dost technicky horší vozidla, které skoro nikdo nechce, ale v některých případech i dráž, než průměrně vybavené západní auto s airbagy či asistanty. Dále spoustu vozidel rusové nevyrábí, ale pouze montují již jednou vyrobená vozidla z číny, což nelogicky zvyšuje masivně cenu aut z číny.
D) I přes velký objemy ty obchody nemají takovou hodnotu jako s EU/USA v předválečnými lety.
E) Ruská ekonomika může růst během války, přece jen svůj vrchol mělo i nacistické německo v roce 1944, kdy bylo pod silnými nálety velmi moc oslabené.

Pepík Knedlík

25. 03. 2024, 15:08

Who
To může být pravda co píšeš, ale já si počkám rok a pak porovnam co nam přinášeli různý zprávy nejen seznam v roce 2024.
Osobně je mi ekonomika Ruska nebo i Česka u zadnice. Jsou to jen čísla a nesleduju je od krádeže s důchodou rezervou co provedl Klaus. Ale když už zde vyšel clanek, tak bylo pro mě inspirující něco dohledat.
Vždyť žít na dluh je happy.

Martin23 .

25. 03. 2024, 17:56

PK:

nelžete tak veřejně
https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/v-mediich/2012/2012-07-11-vmediich-4914-4914

jestli nevěříte MFCR tak už ničemu

https://ceskeduchody.cz/zpravy/duchodovy-fond-300-miliard-korun-nebyl-zrusen-vytunelovan

Tak a teď se nám tu můžete omluvit za svou neznalost.

Pepík Knedlík

25. 03. 2024, 19:40

M23
Ok. Ověřujeme dezinformaci: Václav Klaus zrušil v roce 1993 důchodový fond, který ale nikdy neexistoval
27. září 2021

Martin23 .

25. 03. 2024, 20:24

Pepík Knedlík:

doslovná citace:
"Shrnujeme tedy: v r.1993 byla v rámci daňové reformy uzákoněna povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jehož součástí je i pojistné na  důchodové pojištění. Pojistné nahradilo do té doby placené daně z  mezd, a nadále zůstalo zachováno financování důchodů ze státního rozpočtu. Nedošlo tedy, a ani nemohlo dojít, k žádnému zrušení důchodového fondu, který neexistoval."

https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/v-mediich/2012/2012-07-11-vmediich-4914-4914


Tak myslím že si počkáme na Vaši omluvu.

Martin23 .

25. 03. 2024, 17:55

PK:

Rusku může věřit jenom idiot :)

Pepík Knedlík

25. 03. 2024, 19:38

M23
Přesně tak. Verim jen sobě a své rodině i ptověřeným lidem. Ostatním což je 75% Čechů ani pozdrav.

Czertik

25. 03. 2024, 19:54

pepik

neni vejce jako vejce.
kdo vic profituje z prodeje milionu cisnkych aut v rusku ? rusko nebo cina ?
co kdyby se v rusku prodalo o milion vic ruskych aut, a  cinane by nersotly ?
kolik se prodalo ruskych aut v cine?

a to rozsireni transibirske zeleznice...lol...tak to ma jen zlevnit a zrychlyt dopravu zbozi z CINY do evropy.
rusko z toho nijak nezbhatne, ty tranzitni poplatky budou pri nejlepsim stacit na splatky za rozsireni transibirske magistraly.

a diky za to info o znarodnenych podnicih v rusku, je dobre vedet ze rusove je nezvladnou provozovat, tak ze je predaly do rukou cinanu at tam vyrabi cinska auta.

Pepík Knedlík

26. 03. 2024, 10:51

Cz
Ja nejsem arbitr RF ani jiných států. Co dělají v montovnach je mi naprosto jedno. Citoval jsem seznam.cz. Pravda je taková, že Rusko je velmoc stejně jako USA, Indie a Čína. Jakou vedou politiku můžeme jen kritizovat. Názor nějakých Čechů je fakt nezajímá i když di říká ministr.
Musím se ovsem smát když si prectu clanek a nějaký Fiala mele sračky o nezavislosti na Ruskym plymu s ropě .... a další kolem.nej pritakavaji. Jsou lži a kecy.
A vrátím se co jsem napsal o důchodovým fondu. Trvalo skoro tricet let než konečně někdo napsal pravdu. Ja ty lži o vykrádeni fondu věřil a ma chyba. Ale je 300 miliard dnes že?

Czertik

27. 03. 2024, 14:36

pepik

rusko uz neni velmoc, oni by tomu radi verili, ale realita uz je jina. velmoci maz usa, cinu. a indie se k nim mozna, mozna prida.
rusko bez atomek by bylo ostatnim statum k smichu.

Šebesta

25. 03. 2024, 11:18

Otázka zda může válka na Ukrajině přinést Rusku ekonomický růst či krach je možná zajimavá ale je spíše pro renomované ekonomy. Já bych si o tom vůbec netroufnul plemizovat. Jen bych redakci ARMYWEBU připomněl že jsem trochu zklamán. Včera bylo 25.výročí zahajení náletu na Srbsko letadly NATO. Předpokládal jsem,že něco k tomu redakce napíše,nějaký zajímavý rozbor a nějaká čísla.

Slavoslav

25. 03. 2024, 12:25

ahoj Sebesta, nejak si naposledy vypenil ked som sa ta pytal na politicke nadeje ceskych flastencov. Kto vas teda vyvedie z marazmu zapadneho liberalneho fasizmu? naturalizovany slovak Bures, alebo naturalizovany japonec Pitomio?

Martin23 .

25. 03. 2024, 17:57

Šebesta:

souhlasím s Vámi! Nebýt NATO tak Srbové vyhladí násobně více obyvatel. Takhle NATO zachránilo spoustu životů když to v OSN Rusnáci blokovali.

MiraH

25. 03. 2024, 10:16

tak s Německem se to nedá srovnávat, když pomineme zvrácený systém s rasovými měřítky tak je tu ekonomicky nejdůležitější rozdíl že Němci si vše důležité museli kupovat. A na planetě jsou zatím dva státy s dostatečně rozvinutou vědecko-technickou základnou a zároveň disponují prakticky vším co pro průmyslovou mašinérií potřebují pěkně doma na vlastním teritoriu.
A popsaný model funguje minimálně od starého Říma kdy systém fungoval dobře dokud byl přísun externích zdrojů z poražených útvarů. Do toho vstupuje další aspekt, od určité velikosti je systém těžko zničitelný, to spíš skončí neshody uvnitř než bojem s vnějším nepřítelem.
Jinak k UA, ta může bojovat jen díky tomu že jsou napojeni na západní finance kdy je západní státy fakticky hromadně dotují, to je v moderních dějinách naprostá novinka, hlavně u tak velkého útvaru. A to v době kdy ekonomiky EU prakticky stagnují je velká zátěž, takže otázka kdo víc vydrží a za jakou cenu - budou se ve finále chtít francouzi němci a italové chtít vrátit o dekády nazpět kvůli pochybnému dobrodružství ?
Když se kritizuje zbrojní model tak je třeba mít na paměti kdo si ho může dovolit pokud to opravdu nepřežene. A EU je na úrovni tehdejšího Německa - schopné firmy i odborníci, ale za ropu plyn a další suroviny musí draze platit. Další výhoda Ruska je sousedství s Čínou, takže spotřební zboží nemusí jít přes třetí země či oceán a opačně suroviny mohou proudit přes hranici a potrubí krátce a bezpečně.
A Rusové jsou mazaní, jeden by povrchně řekl proč se angažují v Africe když na vlastní západní hranici mají problémů víc než dost, ale má to svůj dlouhodobý dopad a jak je vidět ruská strategie je efektivní - vytlačuje evropany od nalezišť potřebných surovin, francouzi jsou z toho na mrtvici, už jen ztráta levného uranu hodně bolí. Nejvíc pro Rusko je že to je jen taková boční aktivita kterou provádí soukromé společnosti byť s určitou vládní podporou, ale vydělat si na sebe musí samy. Vypadá to že Rusko převzalo americký koncept soukromníků napojených na vládní strukturu z doby války v Iráku a ještě ho trochu vylepšili.
Jenže i to meziválečné Německo narozdíl od EU aktivně budovalo zbrojní průmysl, nyní banky odmítají úvěrovat zbraně takže firmy musí jet většinou z vlastních zdrojů, což jde u jednodušších zbraní na už existujících linkách které se dají poměrně levně upravit a rozšířit.
Vlády odmítají pořádně podporovat evropské výrobce, takže většinu nových letadel získává zámořská produkce, Eurofighter je v útlumu a vrtulník Tiger prakticky končí pokud se nestane zázrak.
Rusové mají podle všeho jednu osvědčenou strategii kterou pobrali z předchozích válek dvacátého století - zamezit protivníkovi v přístupu k levným energiím a nezbytným surovinám což se jim pozoruhodně daří.

Slavoslav

25. 03. 2024, 10:34

jasne, to rozvinutu vedecko technicku zakladnu vidime na bojisku kde sa uz objavuju klenoty ako T-62 v cele utokov druhej najsilenjsej armady.

Mimochodom, ake su kapacity produktovodov do Ciny a na ktore polia su napojene? rusak nema prepojene surovinove polia z ktorych vyvazal na zapad s produktovodmi do Ciny (ktore maju aj tak len cca 20% kapacitu proti tym do EU). A to znamena, ze suroviny z tych poli moze dopravovat do azie len severnou cestou, alebo okolo Afriky.

Vsetko co si tu napisal, len dokazuje, ze nemas ani len sajn o realite toho v akom stave je rusacka ekonomika

Zdeněk

25. 03. 2024, 10:51

Slavoslave,

co T-62, ale už i T-54, ale hlavně se objevují v čele útoků stále častěji čínské golfové vozíky...
https://twitter.com/GloOouD/status/1772190196819222985

K tomu, co jsi uvedl, bych dodal, že obrovský ruský problém jsou také současné přesné :flag_ua: údery na ruské rafinerie, kdy byly nejvíce poškozeny právě ty nejnovější a nejvýkonnější, které nejsou prakticky schopni v rozumné době opravit natož nahradit. Zdá se, že do dnešního dne už byly zasaženy všechny v evropské části do vzdálenosti zhruba 1000 km od Ukrajiny - zajímavá je na tom také praktická absence jakékoliv PVO u takto významných cílů se strategickou hodnotou.

Slavoslav

25. 03. 2024, 11:07

tie rafinerie budu najma interny problem z hladiska cien a nasledne inflacie ktoru to moze rozbehnut este viac. Ale tam asi zasiahne stat co sa tyka cenotvorby no objem to nenahradi.

Inak, napriklad takemu GAzpromu minuly rok prijmy, nie zisky padli o 40%. Dopad na zisky bude zrejme este vacsi kedze proti roku 22 predava s nizsou marzou najma do Azie

Zdeněk

25. 03. 2024, 11:20

Slavoslave,

někde jsem teď zachytil, že pokud budou útoky pokračovat tak jako dosud, tak Rusku reálně hrozí, že bude přinuceno začít dovážet pohonné hmoty např. z Indie nebo Číny, které si za ně pochopitelně nechají velmi tvrdě zaplatit, o to víc, že i mnohé čínské a hongkongské banky už odmítají zpracování plateb a ty, co to riskují, si nechávají platit více než královsky.
Je moc hezké, jak se chovají "přátelé na věčné časy" z BRICS ...

Slavoslav

25. 03. 2024, 12:49

je po volbach, skor pripustia nedostatok a obmedzia tankovanie na hlavu

Whoms

25. 03. 2024, 12:06

Tak toto je trošku zcestné tvrzení, tak to jdeme trošku vysvětlit.Samozřejmě že se to do písmene po ekonomické stránce nedá srovnávat s německem z druhé světové války. I přes větší sankce bylo totiž nacistické německo poměrně ekonomicky silný stát a dokázalo být nesmírně efektivní s omezenými zdroji. Ještě k tomu polovinu světové války německo jelo na jen lehce zvýšenou vojenskou výrobu a až od začátku druhé poloviny postupně přejelo na válečnou výrobu, která vyvrcholila v roce 1944.

Nerosty jsou poměrně levné na objem, výrazně dražší je z nich udělat něco hodnotnějšího, což dnešní rusové tak nějak nedokážou. Samozřejmě tank z těch nerostů uděláte jednoduše, protože nevyžaduje na jednu stranu nic zvlášť výrobně "složitého" co by nedokázala každá druhá země na světě, jenže kvalita elektronika těžce zaostává. Vždyť před válkou T-14 i T-90M (či Su-57) mělo většinu elektroniky včetně zaměřovacího modulu od západních států, minimálně dvakrát převyšující výkonově ruské alternativy, které jak ukázala válka, tak ty ruské alternativy mají problém i se životností. Žádné řízené rakety dlouhého doletu rusové nedokáží vyrobit bez západních součástek, to nacistické německo dokázalo nejsložitější své zbraně vyrobit zcela z domácí výroby (potažmo z okupovaných území) od A až po Z.

Problém dnešního ruska je, že ukrajinu nemůže zničit víc ekonomicky, už použilo prakticky vše, co mělo a může jen omezit jeho růst, jenže ukrajina začíná docela dost poškozovat ruskou ekonomiku díky domácí masivní výrobě dronů. Rusko nemůže napadnout státy NATO, které ekonomicky a vojenskými zásilky podporují ukrajinu. Před začátkem války se pokusilo rusko poškodit západ díky umělému masivnímu zvýšení cen plynu a ropy a tím pádem i elektřiny hlavně v EU. A jak víme, po krátkodobém masivním růstu se ceny vrátily na průměr předválečných let, byť některé jsou ještě ale jen lehce nad tím průměrem. Nic však, co by občané nedokázali již zvládnout. Ale rusko bude trápit růst cen všeho a to trvale, dokud trvá válka. Prohlubuje to hlavně tím, že hrubě odhadově 23 % ročního HDP ruska se utápí ve vojenských výdajích a snižování cen pro (a uplacení) obyvatel, což jsou masivní výdaje vlastně za nic produktivního, jen malá část se protočí v ekonomice efektivně, zbytek vyhoří jako kdyby ty peníze nikdy neexistovali. Pamatujete si ještě na to jak jsem říkal, že vše složitějšího musí rusko dovážet? Tak to stojí neohrázně velké peníze. I tak rusko těch spoustu věcí důležité pro vojenské fungování ve válce nezískává v dostatečné míře, v čas a ještě za to musí masivně přeplácet. Ani přes zvýšení daní rusko nedokáže omezit masivnímu zadlužení, rezervy rychle mizí, přesto nedokáží toho vyrobit tolik, kolik potřebují pro válku a ještě 80 % techniky vytahují jen z uloženek. Ono jak musí rusko složitější elektroniku dovážet ze zahraničí načerno, tak to stojí neskutečně velké peníze, než kdyby si to sami vyrobili (což to, co vyrobí doma, nedokáží vyrobit v dostatečné kvalitě i výkonově). Dnešní rusko má výkonově ekonomiky jako Itálie, ale mnohem zaostalejší i přes tu hromadu nerostů co má rusko.

Ono hlavně rusko říká, že EU/USA nedokáží dlouhodobě podporovat ukrajinu, ale rusko vydrží dlouhodobě, protože ho válka posiluje. Nejenom ta poslední část je směšná, ono i ten začátek. EU/USA dávájí v průměru na podporu ukrajiny zhruba 1,2% svého ročního HDP (neznám konkrétní aktuální číslo) v průměru a ještě spoustu toho posílají starý šrot, který byl dávno zaplacen, ale počítá se to jako nově vyrobený. A rusko musí dávat těch mnou odhadovaných 23% ročního HDP, aby udrželo zemi a svou armádu při životě. Rusko nemůže víc poškodit EU/USA skrz suroviny, ale ukrajina může víc a víc poškozovat ruskou ekonomiku, což jen ty zničené nejdůležitější části ruských rafinériích dokazuje, že se to dá udělat a ukrajina v tom rozhodně bude pokračovat se zvětšující se intenzitou.Opakovaně jsem psal v minulosti, že čas je na ukrajinské straně, nikoliv na ruské. Rusko dnes je na vrcholu svých sil, spíše už za vrcholem co se týče výroby i kvality armády. Už může jen degradovat a ani další mobilizace tomu moc nepomůže, pokud Putin s tím počká další půl rok. Státy NATO posilují svou vojenskou výrobu, jenž stále udržují svou vysokou kvalitu výrobků. Rusko by muselo okamžitě zmobilizovat dva milionů mužů a zahájit na ukrajinu všude nepřetržité ofenzívy a mobilizovat další miliony, aby nahradili ztráty. Ale to rusko nezvládne ty mobíky dostatečně vybavit a ještě k tomu ani uživit, hlavně ne tolik mužů na ukrajině.

Slavoslav

25. 03. 2024, 12:53

co sa tyka posledneho odstavca plne suhlasim (vlastne aj so zvyskom). Jedine co to UA strane moze realne dobabrat je ona sama, lebo tie kroky s nebudovanim zaloznych obrannych linii a odkladanim mobilizacie ich mozu stat vela kde najma to druhe este nedoriesili

Czertik

25. 03. 2024, 20:39

whoms

tak nejrozumnejsi z ruskeho hlediska by bylo ukoncit operaci, vyhlasit vitezstvi a doszaeni cilu a pak se handrkovat u stolu, aby ze soucasne situace vytezily co nejvic.

ze strednedobeho a dlouhodobeho hlediska, pokud se nestane nejaky zazrak, tak rusko brzo skonci technologicky (a jen technologicky) na urovni afriky.
k technologickemu rozvoji potrebuji rusove mir a mezinarodni spoupraci.

Martin23 .

25. 03. 2024, 18:43

pan MiraH:

SSSR byla těžce dotovaná UK a USA, takže to žádná novinka není. Navíc UK byla v mnohem těžší pozici a krizi než je nynější EU. Nám vlastně stačí vypnout zelený úděl - posunout ho o 10 let později a máme zdroje jaké Rusko nikdy mít nemůže.

Czertik

25. 03. 2024, 20:30

mirah

pises rozhodne zajimave, ale dopoustis se nekolika omylu.
rusko , pres to ze ma hodne nerostnych zdroju - rozhodne nejde napsat ze by melo rozvinutou vedecko-technologickou zakladnu, rusko v desni dobe technologicky zaostava za evropou o takvych 20 let a za cinou 10 a vice.
vyborne to jde videt na ruskych autech - na kvalite jejich vybavy. nejluxusnejsi ruska vybava se vyrovna prumeru v evope. to co nabizi v topu evopa, to v rusku nikde nenajdes )v jejich vyrobe), to musi byt auto z veropy nebo ciny.
a tak by slo pokracovat - kolik znas ruskych mobilu, lednicek, sporaku..atd ? kdezto dej tu samou otazku a zeptej se na cinu nebo evropu....
ne v rusku na svetove urovni neni nic, naprosty debakl ruske techniky na ukrajine. spotrebni zbozi ? made in rusko prakticky neexistuje.
kosmonautika ? rusove budou radi pokud po 2030 budou mit na orbite satelit vlastni vyroby, na nic lepsiho se nezmuzou a nekonecne recyklace raket pochazejicich z dob sssr nepujde, hlvne kvuli provoznim nakladum. ty rusove nijak za poslednich 50 let nijak vyrazne nesnizily.
amici litaji diky muskovy do vesmiru za polovic.
a kde vezmou rusove finance - a mozky - na svou obdobu muska ?

jinak mas naprostou pravdu, bez financovani a vyzbrojovani ze stary evropy by ukrajina davno padla.
ano, v dobe kdyy se ekonomikam eu moc nedari financovani ukrajiny je zatez, ale porad je to levnejsi nez rsit rusko na hranicich s polskem.
ci nemecka.

a v africe se rusum moc nedari, ano maji jiste uspechy, ale od kontroly dolu a jinych nerostnych surovin, je vice nez uspesne odstrkuji cinani.

Slavoslav

25. 03. 2024, 08:37

este jednu vec k popularite a najma silenj pozicii armady. Tam som par rokov dozadu cital zaujimavy clanok od domaceho autora ktory doklada presny opak.

Za Putina boli vyznamne posilenene (personalne a vybavenim) najma nearmadne zlozky ktore tvoria akusi pretoriansku gardu rezimu. Armada ako taka bola z velkej casti rozkradana a i ked tam prudili nejake moderne zbrane tak cely ten system bol udrziavany nepruzny a zalozeny najma narodnkarstve. Branci v rusakove su povazovany za to najpodradnejsie spiny. Sikana je tam masivne rozsirena a system je nastaveny tak, aby neumoznil vyrast nikomu popularnemu. Ak sa rezim ako ten Putinov niecoho boji tak popularny a schopny vojensky velitel za ktorym by stala armada.

v dosledku tam vyrastol system kde sa kazdy boji konat samostatne, v boji sa nezmyselne plnia rozkazy ktore uz davno nezodpovedaju realite ako ich stab vypracoval a dosledok sme mali moznost vidiet prve mesiace vojny na Ukrajine

Slavoslav

25. 03. 2024, 07:59

co nebolo spomenute tak sa udava, ze rsuacke financne rezervy budu vycerpane cca koncom tohoto roka. Pumpovanie penazi do ekonomiky (skrz zbrojnu vyrobu, platy nasadenych vojakov, odskodne rodinam) sice prinasa nove pracovne miesta a azvysuje spotrebu, ale tento obrovksy prilev penazi do ekonomiky ma za nasledok dalsiu vec. Inflaciu ktoru sa rusakom nedari krotit napriek tomu, ze zakaldna urokova sadzba je 16%

a inflacia zas povedie k tomu, ze statne vydavky budu ovela vyssie, aby pokryli stratu hodnoty penazi, kompenzovali prepad platov statnych zamestnancov a dochodcov atd. rusak si roztaca spiralu smrti.

ostatne aj to bude dovodd preco bude tento rok najnebezpecnejsi. Viacero ludi v rusakove si uvedomuje, ze toto uz dlho tahat nebude moct a buduci rok sa im okno prilezitosti na vitazny koniec zacne zatvarat

Slavoslav

25. 03. 2024, 08:22

ako bonus, kapacita plynovodu do Ciny je cca 30 mld kubikov rocne, do EU sa vyvazalo 150-180 mld rocne za ovela vyssie ceny. Skvapalnovacie kapacity v rusku nie su ani nahodou na takej urovni, aby tento vypadok nahradili.

rusak mal zuajem postavit novy plynovod do Ciny, ta povedala nech si posluzi, ale ona financovat nebude nic a tak projekt isiel k ladu. Cina nutne rusacky plyn nepotrebuje a najma si dava pozor na diverzifikaciu zdrojov, aby sa nedostala do apsce ako EU predtym. Gazprom je aj kvoli tomuto na hrane ziskovosti

co sa tyka ropy je na tom rusak podobne. India ktora ropu relativne ja kupovala to robila len za rupie, ktore si rusak enmal ako vytiahnut z Indie a minut na tovar co potrebuje. Naviac teraz najvacsia Indicka rafineria domietla rusacku ropu prepravovanu tankermi jednej konkretnej firmy kvoli sankciam cim vyradila cez 50% rusackych dropavnych kapacit nehovoriac o tom, ze vdaka utokom Husiov aj rusacke lode musia okolo Afriky, hlavne porty an nakladku ropy su na Balte a v Ciernom mori ci Azovskom