EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Příprava občanů k obraně – něco málo o naší armádě

 13. 04. 2014      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Po několika prvních dílech tohoto cyklu, kdy jsme se prokousávali pojmy a jejich legislativním ukotvením, přejdeme ke struktuře a úkolům ozbrojených sil.

Ozbrojené síly ČR (OS ČR)

K zajišťování své bezpečnosti vytváří stát ozbrojené síly, které se člení na Armádu České republiky, Vojenskou kancelář prezidenta republikyHradní stráž. Jejich základním úkolem je připravovat se k obraně státu a bránit jej proti vnějšímu napadení. Ozbrojené síly plní rovněž úkoly vyplývající z mezinárodních závazků.

Jejich vrchním velitelem je prezident republiky. Ten schvaluje základní vojenské řády, jmenuje a odvolává náčelníka své vojenské kanceláře, propůjčuje vojenským útvarům čestné názvy a bojové prapory. Z tohoto konečného výčtu je zřejmé, že úloha prezidenta je spíše symbolická.

Operační plány, strukturu, počty vojáků a koncepci výstavby armády schvaluje vláda. Ministerstvo obrany se pak stará o to, aby byly plány naplňovány, provádí kontrolu, zřizuje a ruší útvary a vykonává odborný dozor. Ministr vydává rozkazy platné pro všechny vojáky v činné službě.

Součástí ministerstva je Generální štáb AČR, který zabezpečuje velení armádě. V čele stojí náčelník jmenovaný prezidentem na návrh vlády a na základě projednání v poslanecké sněmovně. Náčelník Generálního štábu je podřízen ministrovi obrany.

Naproti tomu Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky je – jak již bylo zmíněno – jmenován samotným prezidentem, sám pak jmenuje velitele Hradní stráže, a vůči vojákům těchto dvou součástí ozbrojených sil má stejné postavení jako ministr.


Video: Přehlídka Hradní stráže / YouTube

Další informace snadno vyčtete v Zákoně č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Armáda České republiky (AČR)

Armáda je hlavní složkou ozbrojených sil. Je určena k obraně státu proti vnějšímu napadení, může se podílet také na mírových a humanitárních operacích v zahraničí. Velení armádě zabezpečuje Generální štáb, v jehož čele stojí náčelník GŠ AČR.

pokos_acr_02
Foto: Budova Generálního štábu AČR na Vítězném náměstí

Generálnímu štábu jsou podřízena Velitelství vzdušných sil, Velitelství pozemních sil a Velitelství výcviku – Vojenská akademie. Jeho součástí jsou také další složky, které řídí logistické, zdravotnické, informační a jiné zabezpečení armády.

Zde je třeba připomenout, že tato struktura platí teprve od reorganizace v minulém roce, do té doby existovala velitelství společných sil a sil podpory.

Pozemní síly jsou určeny k vedení obranné a útočné bojové činnosti, ochraně komunikací, objektů a prostorů mimo oblast přímé bojové činnosti, udržování klidu a pořádku a ochraně civilního obyvatelstva, posílení ochrany státní hranice a plnění úkolů ve prospěch Policie ČR.

pokos_acr_01
Foto: Takto vojáci pochodovali Prahou v roce 2008

Vzdušné síly slouží k zajištění vzdušného prostoru republiky. Kromě toho plní nezastupitelnou úlohu při podpoře pozemních sil a při přepravě vojáků a materiálu. Prohlédněte si fotogalerii zde.

Aktuální strukturu naleznete zde. Povšimněte si také návratu k plukovní struktuře, kdy se celá řada brigád (s výjimkou 4. brigády rychlého nasazení a 7. mechanizované brigády) přejmenovala na pluky a některé základy se pak přejmenovaly na agentury.

Fungování armády a práva a povinnosti vojáků vymezuje celá série zákonů, jejich výčet je k dispozici zde. Klíčový je zákon o vojácích z povolání upravující jejich služební poměr. Pro civilisty je pak podstatný tzv. branný zákon. Oba tyto zákony a ještě některé další z ranku resortu obrany nyní procházejí novelizacemi.

Vojenská policie (VP) a Vojenské zpravodajství (VZ)

VP je součástí ministerstva, podřízena ministrovi. Její pravomoc se vztahuje na vojáky v činné službě, osoby toho času ve vojenských objektech a případně osoby podezřelé z páchání trestných činů a přestupků vůči vojákům nebo majetku resortu – opět ale ve vojenských objektech nebo na cvičení.

pokos_acr_00
Foto: Vojenský policista - člen CPT

Velký význam má VP při ochraně objektů, oficiálních delegací, ústavních činitelů... Řeší samozřejmě i dopravní přestupky vojáků. Škála jejích činností je ale téměř tak velká jako u státní policie. Mezi její elitní jednotku kdysi patřil SOG (Special Operation Group), rozpuštěný ministrem Bartákem. Dnes mezi špičkově vycvičené vojáky VP patří například CPT (Close Protection Team) nasazovaný i v Afghánistánu.

Postavení a strukturu VP v loňském roce upravil nový zákon.

VZ (www.vzcr.cz) jako vojenská rozvědka a kontrarozvědka je jedna ze tří českých zpravodajských služeb (BIS jako civilní kontrarozvědka, ÚZSI jako civilní rozvědka). Zabezpečuje informace o vojenském ohrožení České republiky, o činnostech namířených proti obraně ČR a o činnostech ohrožujících utajované skutečnosti. Získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace, které svědčí o riziku terorismu, organizovaného zločinu a sabotáži. Nejznámější složkou VZ je jistě 601. skss (skupina speciálních sil). O ní se dočtete na www.601skss.cz


Video: 601.skss v Afghánistánu, operace ISAF / YouTube

 Autor: Redakce

Komentáře