EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Tchaj-wan a Čína: historické pozadí vztahů

 10. 06. 2023      kategorie: Úvaha      7 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Jak známo, v posledním období, a také pod dojmem otevřené invaze Ruska na Ukrajinu od února 2022 jako možného precedentu, bývají občas předkládány scénáře případného útoku Čínské lidové republiky proti Tchaj-wanu. Jak též známo, problém spočívá v existenci Čínské republiky na tomto ostrově a v tezi o jednom čínském státě, resp. v pojetí, že ostrov představuje jen jednu z provincií kontinentální Číny (přičemž tato dnes asi spíše kompromisní varianta byla před desetiletími vlastně bezvýhradně přijímána i tehdejším tchajwanským režimem). Takový stav je výsledkem čínské občanské války mezi nacionalistickým Kuomintangem a komunisty, obnovené po všeobecné porážce Japonska ve druhé světové válce. S vítězstvím komunistů v pevninské Číně v roce 1949 se na Tchaj-wan stáhla kuomintangská vláda generála Ťiang Ťie-š´ (v evropském a vůbec západním názvosloví známého jako Čankajšek). Triumf komunistů v čele s Mao Ce-tungem byl přitom v tehdejší situaci studené války, jako „ztráta Číny“, vnímán za vlastní prohru i na straně USA. Na jejich podporu čínským nacionalistům tak v podstatě navázalo spojenectví s fakticky druhým čínským státem na Tchaj-wanu, příp. se zde nachází předpoklad pro garance vůči němu, když se ještě v pozdějších dekádách studené války pozměnil vztah USA ke komunistickému režimu v Pekingu, včetně jeho oficiálního uznání jako reprezentanta „jedné“ Číny.

Při pohledu do hlubší minulosti se poněkud nejasnými mohou jevit počátky nějaké přináležitosti Tchaj-wanu k Číně, a to i jeho kolonizace etnickými Číňany (Chan). Původní obyvatelstvo, tvořící dnes poměrně nevýraznou menšinu v asi 24-milionové tchajwanské populaci, představovaly kmeny austronéské (malajské) skupiny. Od starověku se na ostrově příležitostně objevovaly čínské expedice, a je uváděno, že přinejmenším už počátkem 2. tisíciletí (po roce 1000) zde existovaly čínské osady, i při konfliktních vztazích s domorodým obyvatelstvem (pro které byla mj. charakteristická tradice tzv. lovců lebek, sbírek hlav zabitých nepřátel jeho bojovníky). Za vlády dynastie Jüan ve 13.-14. století, jíž samu můžeme vnímat za symbol mongolské nadvlády nad Čínou, se pod kontrolou čínského impéria ocitly Peskadory (Pcheng-chu), korálové ostrovy v Tchajwanském průlivu, oddělujícím ostrov od pobřeží provincie Fu-ťien na jihovýchodě Číny - a které jsou dnes rovněž součástí tchajwanské Čínské republiky. K dobám, označovaným alespoň z evropského hlediska pozdním středověkem či raným novověkem, je připomínán jistý kolonizační pohyb také z Japonska, a role Tchaj-wanu jako základny čínského i japonského pirátství.

tchaj_01
Foto: Samotný ostrov Tchaj-wan odděluje od čínského pobřeží průliv, v nejužším úseku široký asi 130 km. Některé drobnější ostrovy, jež se nachází pod svrchovaností útvaru, dosud oficiálně nazývaného Čínskou republikou, leží od pobřeží Čínské lidové republiky geograficky ještě mnohem blíže. | Wikimedia Commons / Public domain

Zatím, od první poloviny 16. století, vstoupil ostrov prostřednictvím portugalských mořeplavců jako Ilha Formosa („Nádherný ostrov“) do povědomí v Evropě, kde byl pak geografický termín „Formosa“ pro Tchaj-wan užíván až do poloviny 20. století. V roce 1624 zahájili kolonizaci ostrova, Číňany tehdy trvale prakticky neosídleného, Nizozemci. Mezi pevnostmi, jež zde pod taktovkou své Východoindické společnosti s centrem v Batávii (dnes indonéská Jakarta) založili, figurovala Zeelandia zhruba v místech současného města Tai-nan na jihozápadě ostrova. Asi i v kontextu vleklého konfliktu Nizozemí se španělskou monarchií, který se z Evropy přenášel daleko za oceány, můžeme vnímat, že jen o málo později, v roce 1626, se na severu ostrova uchytili Španělé (klíčovým faktorem tu byla španělská vláda nad poměrně nedalekými Filipínami). V roce 1642 se španělská pevnost na severu pod náporem Nizozemců i domorodců zhroutila. Ovšem o dvě desetiletí později byla i nizozemská přítomnost (jež zjevně měla, při sledování ekonomických zisků, rovněž vliv na kolonizaci Tchaj-wanu čínskými osadníky) eliminována během událostí, propojených i s vývojem v Číně. Tam v důsledku dlouhodobých vojenských a rolnických povstání padla vláda dynastie Ming, nahrazena vládou mandžuských Čchingů. Moc Čchingů, po ovládnutí Pekingu v roce 1644,  postupovala na jih Číny, kde mezi stále jí vzdorujícími přívrženci Mingů sehrál specifickou úlohu Čeng Čcheng-kung (Koxinga), pirát a obchodník zčásti japonského původu (po matce). Ten se vylodil na Tchaj-wanu, kde do roku 1662 jeho síly přiměly Nizozemce ke kapitulaci; a i když sám ještě téhož roku zemřel, jeho aktivita stála u zrodu etnicky čínského státu na ostrově, poté pod vládou jeho syna a vnuka, s centrem v Tai-nanu.

tchaj_02Foto: Podmanění nizozemské pevnosti Zeelandia na jihozápadě Tchaj-wanu (Formosy) oddíly Čeng Čcheng-kunga (Koxingy) v roce 1662. Přes významné kontakty Tchaj-wanu s pevninskou Čínou i v mnohem starší minulosti, počátky určité kontinuální příslušnosti Tchaj-wanu k Číně můžeme vysledovat snad až v 17. století. Koxinga stál u zrodu etnicky čínského státu na jihozápadě ostrova, jenž byl o další zhruba dvě desetiletí později podroben čínským impériem dynastie Čching. | Wikimedia Commons / Public domain

S konsolidací vlády dynastie Čching v jižní Číně byla však v roce 1683 uskutečněna expedice pod velením admirála Ši Langa, která podmanila Tchaj-wan přímé svrchovanosti čínské říše. Ostrov, svázaný s provincií Fu-ťien, zůstával okrajovou součástí impéria Čchingů v dobách jeho mocenského rozmachu v 18. století, jakož i jeho následného pozvolného úpadku a pronikání cizích mocností, kde za rozhodující výchozí bod lze považovat jeho porážku v první opiové válce s Velkou Británií let 1839-42. Nadále ale převládala faktická samostatnost původních domorodých kmenů v hornatém vnitrozemí ostrova. Dokladem situace v tomto ohledu může asi být i japonská trestná expedice, která v roce 1874 o síle více než 3,5 tisíce mužů dorazila na jeho východní břehy proti tamním domorodcům za to, že ti  předtím povraždili desítky trosečníků z Rjúkjú (v období nedlouho poté, co Japonsko prosadilo svou přímou svrchovanost nad jmenovaným souostrovím ve vodách severovýchodně od Tchaj-wanu). Třebaže japonská akce vyvolala i neúspěšnou protestní reakci pekingského dvora, ten sám začal Tchaj-wanu věnovat zvýšenou pozornost, pro jeho strategickou důležitost, až poté, co za francouzsko-čínského konfliktu let 1884-85 (souvisejícího s francouzskou expanzí v severovietnamském Tonkinu) byly jeho přístavy blokovány Francouzi. Tchaj-wan se stal samostatnou provincií se sídlem v Tchaj-peji na svém severu, a došlo např. i k výstavbě prvního úseku zdejší železnice. Výraznější hospodářský a sociální rozvoj se měl ale na ostrově projevit až potom, co se vlády nad ním zmocnilo  Japonsko – čili země, která na rozdíl od čínského impéria dokázala efektivně ve vlastní prospěch obrátit dopady širšího procesu 19. století, jenž bychom mohli nazvat nuceným „otevřením“ východní Asie západními mocnostmi.

V čínsko-japonské válce let 1894-95, v níž vojenské a zejména námořní síly modernizovaného Japonska dosáhly vítězství nad kvantitativní čínskou převahou, šlo prvořadě o Koreu, kde konec tradičního vazalství vůči Číně připravil podmínky pro budoucí japonský protektorát. Kromě toho však Čína, mírem ze Šimonoseki z dubna 1895, postoupila Japonsku i Tchaj-wan s Peskadorami. Tak se na ostrově vytvořila nová mocenská realita na další půlstoletí. Japonské císařství využívalo ve svůj prospěch hospodářského potenciálu Tchaj-wanu jako své kolonie. Japonci se mj. potýkali opět s povstáními původního obyvatelstva (poslední takové větší bylo potlačeno v roce 1930); a jeden z jejich experimentů spočinul v asimilačních tendencích vůči ostrovnímu čínskému obyvatelstvu. Jako určující událost pro budoucnost (a vlastně i současnou situaci) Tchaj-wanu můžeme zatím shledávat již revoluci v Číně let 1911/12. Ta skoncovala s érou císařů mandžuské dynastie Čching, avšak v jejích důsledcích byla celá obrovská Čína uvržena do naprostého rozvratu. To zase jen povzbuzovalo právě imperiální zájmy Japonska na její úkor.

tchaj_03Foto: Japonská kresba, znázorňující akci japonské trestné výpravy, která byla z rozhodnutí tokijské vlády realizována proti domorodcům na východě Tchaj-wanu v roce 1874. Japonsko bylo tehdy na cestě změnit se v jednu z velmocí nadcházející tzv. imperialistické epochy, a v důsledku pozdější vítězné války s čínskou říší (1894-95) mělo získat právě i Tchaj-wan. Jeho svrchovanost nad ostrovem pak přetrvala až do porážky ve druhé světové válce. Vzhledem k dosavadní faktické suverenitě původních kmenů přitom zjevně až za japonské nadvlády došlo poprvé ke skutečnému sjednocení Tchaj-wanu pod jednu správu. | Wikimedia Commons / Public domain

Prvotní úsilí Kuomintangu, který lze označit za vlastně již hybnou sílu republikánské revoluce, v jehož čele stanul po roce 1925 generál Čankajšek a jehož vláda se v roce 1927 usadila v Nankingu, bylo zaměřeno na opětné sjednocení Číny při taženích proti řadě lokálních vojenských vůdců, faktických suverénů v jednotlivých regionech. Následně došlo k osudovému konfliktu tohoto nacionalistického hnutí s jeho dosavadními komunistickými spojenci. Hrozba nové japonské invaze do Číny, zahájené v roce 1937 (a jíž ostatně předcházely už invaze do severočínského Mandžuska z roku 1931 a další japonské akce), dokázala sice občanskou válku mezi oběma frakcemi víceméně přerušit, ovšem relativitu tohoto spojení Kuomintangu, uznávaného reprezentanta Čínské republiky, s komunisty plně  odhalil už zmíněný vývoj po porážce vnějšího, japonského nepřítele v roce 1945. Čínsko-japonská válka od roku 1937 (Japonci mimochodem stále ovládali rozsáhlé oblasti Číny až do své kapitulace v srpnu 1945) splynula v dalších letech s druhou světovou válkou. Tchaj-wan v rámci té mj. koncem roku 1941 posloužil jako odrazový můstek k japonskému útoku na Filipíny, tehdy pod správou USA. Faktor přímého zapojení jeho obyvatelstva do japonského válečného úsilí může přiblížit třeba údaj, že z mnoha Tchajwanců, sloužících za druhé světové a japonsko-čínské války v japonských ozbrojených silách, jich více než 30 tisíc padlo v bojích. V závěrečných měsících války Spojenci upustili od záměru invaze na Tchaj-wan, ale rovněž některé strategicky významné body na ostrově se stávaly terči náletů amerického letectva.

Na čínské straně mezitím vyvstala myšlenka návratu ostrova pod svoji svrchovanost po konečné porážce Japonska. V tom Čankajška podpořili president USA Franklin D. Roosevelt a britský premiér Winston Churchill při jejich společné schůzce v Káhiře v listopadu 1943, a odsouhlasila to i vrcholná spojenecká konference v Postupimi v červenci až srpnu 1945. Po kapitulaci Japonska se na Tchaj-wanu objevily jednotky USA v rámci dohledu nad demobilizací japonských vojsk. 25. říjen 1945 byl dnem přechodu ostrova pod čínskou správu.

Od obnovené čínské svrchovanosti k jedné ze „dvou Čín“

Obnovená svrchovanost Číny nad Tchaj-wanem měla podobu faktické vojenské okupace vlády Kuomintangu. Při nazírání na místní obyvatelstvo jako na kolaboranty s Japonci docházelo kupř. k zabavováním majetků. V atmosféře, pro níž byl příznačný také antagonismus mezi místními a pevninskými Číňany, propukly v únoru 1947 nepokoje, které byly následně potlačeny vojenskými posilami z pevniny, a které si, často při zákrocích proti neozbrojeným civilistům, vyžádaly možná až 10 tisíc obětí na životech. V čínské občanské válce, naplno obnovené v roce 1946, se situace po polovině roku 1947 ubírala jednoznačně ve prospěch komunistů, jejichž mocenská základna se nacházela v severnějších částech země a jež se těšili podpoře Sovětského svazu. Naopak, ani materiální či další podpora z USA nedokázala odvrátit všeobecný ústup Kuomintangu generalissima Čankajška (sídlícího opět v Nankingu) před komunisty, praktikujícími efektivnější taktiku a mobilizujícími početné rolnické masy. Poté, co 1. října 1949 vyhlásil komunistický vůdce Mao Ce-tung v Pekingu Čínskou lidovou republiku, zhroutily se zbytky kuomintangské moci na jihu Číny. Přesídlení Čankajškovy vlády do tchajwanské Tchaj-peje ke sklonku roku 1949 představovalo součást rozsáhlého ústupu Kuomintangu na Tchaj-wan a drobné ostrovy v Tchajwanském průlivu. S tím na Tchaj-wan přišly možná až 2 miliony pevninských Číňanů, kteří také dále zastávali rozhodující pozice ve zde etablovaném režimu Čínské republiky. Represivní povaha Čankajškovy diktatury na ostrově (charakterizovaná i výjimečným stavem, jenž měl na samotném Tchaj-wanu přetrvat až do roku 1987, a na jím ovládaných ostrůvcích ještě déle), realita tzv. „bílého teroru“, kdy docházelo k hromadným vězněním a popravám osob třeba jen domněle prokomunistického a prostě opozičního zaměření, mohla i odrážet situaci nikoliv tak definitivně ukončené čínské občanské války. Ani ústup na Tchaj-wan neznamenal konec Čankajškových snů o budoucím sjednocení Číny pod vlastní vládou, a Kuomintang, disponující dosud námořní převahou nad komunisty, zahájil blokádu kontinentálního pobřeží, nakonec aspoň přístavů, odkud by síly Maovy ČLR mohly i na Tchaj-wan postoupit. Ostatně, vždyť např. teprve v první polovině roku 1950 komunisté dobyli nacionalistickou základnu na jihočínském ostrově Chaj-nan.

tchaj_04Foto: Generalissimus Ťiang Ťie-š´/ Čankajšek (stojící v automobilu vpravo) v přítomnosti presidenta USA Dwighta D. Eisenhowera, jenž zdraví davy během své návštěvy Tchaj-peje, červen 1960. Samozřejmě, USA, které už dříve podporovaly Čankajškův Kuomintang za válek s Japonci a komunisty v Číně, v této době dosud uznávaly jeho režim na Tchaj-wanu za legitimního zástupce Číny – a jak ukázaly třeba konflikty v Tchajwanském průlivu let 1954-55 a 1958, stály za ním i v jeho napjatém vztahu s komunistickou Čínskou lidovou republikou. | Wikimedia Commons / Public domain

Z nejširšího mezinárodního hlediska bylo podstatné, že Čankajškův Tchaj-wan (a nikoliv Maův Peking) zůstával stále velkou částí světa uznávaným legitimním čínským vedením – a o to podstatnější vzhledem k tomu, že rovněž Čína, jako v podstatě jedna z pěti uznaných vítězných mocností druhé světové války, zastávala pozici stálého člena Rady bezpečnosti OSN. Pokud USA v roce 1949 Čankajška, obviňovaného jimi z neschopnosti, fakticky opustily, obrat zase brzy přinesla korejská válka, která vypukla v červnu 1950 (a která vedla mj. i k reálné přímé vojenské konfrontaci mezi USA a komunistickou Čínou). Tehdy USA, v zájmu zadržování dalšího postupu komunistických států ve východní Asii, a aniž by na druhou stranu podpořily projekty nacionalistické invaze do Číny a blokády jejího pobřeží, vyslaly do Tchajwanského průlivu svou 7. flotilu. Již v době po ukončení konfliktu v Koreji podnítily zrod oficiálního spojenectví USA s tchajwanským Kuomintangem ozbrojené incidenty, jež mezi oběma čínskými stranami proběhly v Tchajwanské úžině na přelomu let 1954/55, v důsledku čínského bombardování ostrovů těsně při pobřeží ČLR, kde od roku 1949 zůstávaly kuomintangské posádky, plnící aktivní roli ve stále přetrvávající námořní blokádě vůči ČLR (ostrovy Ťin-men/Quemoy a severněji Ma-tsu, případně ještě severněji, již mimo Tchajwanský průliv, Ta-čchen, jenž byl tchajwanskou, resp. kuomintangskou stranou, při zárukách daných jí USA, evakuován). Zatímco smlouva o vzájemné pomoci z roku 1954 slibovala Tchaj-wanu pomoc USA v případě širšího konfliktu s ČLR, úvahy o řešení situace v samotné administrativě amerického presidenta Dwighta Eisenhowera tehdy kolísaly mezi možnostmi tlaku na Čankajška, aby se dotyčných ostrůvků vzdal, až po nasazení jaderných zbraní proti „rudé“ Číně. K dalším střetům kolem ostrovů Ťin-men a Ma-tsu, v nichž tchajwanskou stranu podpořily námořní a letecké síly USA, došlo v roce 1958.

Jestliže si režimy v Pekingu i v Tchaj-peji nárokovaly vystupovat jako reprezentanti „jediné“ Číny, reálný stav věcí mohl naznačovat už jen celkový potenciál jednak Tchaj-wanu a jednak oproti němu obrovité pevninské Číny, nejlidnatější země světa, představující od roku 1964 jednu z jaderných velmocí. Vyloučení Tchaj-wanu z OSN a jeho nahrazení ČLR v roce 1971 bylo jistě zlomem vzhledem k dále se jen prohlubující diplomatické izolaci ostrovní Čínské republiky, a časově se překrývalo s počátkem procesu sbližování USA presidenta Nixona s ČLR (a na pozadí čehož můžeme upozornit i na předchozí roztržku maoistické Číny se Sovětským svazem, narušující jednotu světového komunistického bloku). Přesto, jakkoliv i USA uznaly do roku 1979 jako legitimní čínský stát ČLR (a tak vlastně „oduznaly“ Tchaj-wan), nezastavilo to jejich faktické spojenectví s Tchaj-wanem, týkající se záruk poskytování zbraní a podpory schopností jeho obrany v eventuálním konfliktu. Specifičnost těchto vztahů stanovil v USA tzv. Taiwan Relations Act.

Generalissima Čankajška, zesnulého v dubnu 1975, nahradil v úřadu presidenta Čínské republiky jeho syn Ťiang Ťing-kuo, který sám pak zemřel v roce 1988. Zatímco se třeba již privatizací dříve konfiskovaných japonských vlastnictví v 50. letech vytvořily podmínky pro později velmi nápadný ekonomický rozvoj Tchaj-wanu (a pomohly mu např. i okolnosti vietnamské války v 60. a 70. letech), za Ťiang Ťing-kua se pozvolna začal prosazovat kurz liberalizace režimu Kuomintangu. O skutečném demokratizačním procesu lze poté hovořit za vlády jeho nástupce, Li Teng-chueje, jenž byl také v roce 1996 v presidentské funkci potvrzen v prvních svobodných presidentských volbách. Důraz na oblast vlastní obrany se odráží i ve velikosti tchajwanských ozbrojených sil. Pro nejhrubší představu, pokud je možno se ke stavu z roku 1994 setkat s údajem o 425-tisícové armádě, a jako o 13. největší na světě (byť oproti bezmála 3-milionové armádě ČLR), v roce 2021 se hovořilo o 165 tisících osobách v aktivní službě v ozbrojených silách, podpořených 1,6 milionu rezervistů. Asi nepřekvapí, že v 80. a 90. letech 20. století i Tchaj-wan figuroval v seznamech států s kapacitou či vůlí dosáhnout v dohledné době vlastních jaderných zbraní.

Přes uvolňování napětí mezi Tchaj-wanem a ČLR od sklonku 80. let, a rozvíjení řady kontaktů i na vrcholné úrovni, je zde přitom idea, která má potenciál nové napětí jen podněcovat - totiž představa odklonu od principu „jedné Číny“ na Tchaj-wanu a jeho úplné oficiální separace. To se ukázalo již za tchajwanské krize let 1995-96, kdy neoficiální návštěva presidenta Li Teng-chueje v USA v červnu 1995 vedla Peking k podezření, že Li (na rozdíl od Čankajška a jeho syna se jednalo o tchajwanského rodáka) chystá s podporou USA vyhlásit nezávislost Tchaj-wanu. Čína tehdy mj. odvolala svého velvyslance z Washingtonu a přerušila jednání s USA o kontrole zbrojení, a demonstrovala svou sílu námořními a raketovými manévry v oblasti tchajwanských vod. Obdobné manévry pak zopakovala v reakci na zmíněné presidentské volby na Tchaj-wanu v březnu 1996, kdy se, neúspěšně, pokusila Tchajwance odradit, aby volili právě Liho. Napětí bylo vystupňováno faktem, že do tchajwanských vod dorazily na druhou stranu rovněž dvě americké letadlové lodě s doprovodem. Nedůvěru v tchajwanskou upřímnost ideje „jedné Číny“ později Peking zase vyslovil, když z dalších presidentských voleb na Tchaj-wanu v roce 2000 vzešel jako vítěz představitel tzv. demokratické progresivní strany, zformované v 80. letech jako hlavní opoziční síla vůči Kuomintangu.

tchaj_05Foto: USS Independence CV-62, březen 1996, tehdy s domovským přístavem na základně US Navy v japonské Jokosuce. Jedna ze dvou letadlových lodí USA, které byly vyslány do tchajwanských vod vzhledem k manévrům, jež zde prováděly síly Čínské lidové republiky. Krize let 1995-96, nazývaná též (s ohledem na incidenty let 1954-55 a 1958) třetí krizí v Tchajwanské úžině, se odehrála již na zcela jiném pozadí vztahů USA vůči Číně, než tomu bylo třeba za Eisenhowerovy administrativy. Její příčiny spočívaly v proklamovaném podezření čínského vedení v Pekingu, že se tchajwanské vedení chystá (s podporou USA) odklonit od principu „jedné Číny“ k úplné formální nezávislosti. | Wikimedia Commons / Public domain

Krizovou situaci let 1995-96, v jejímž kontextu se navíc podsunula i otázka teritoriálních sporů ČLR s dalšími státy v prostoru Jihočínského i Východočínského moře, možná můžeme označit za jeden z prvních signálů toho, co je nazýváno novou studenou válkou mezi USA a jejich spojenci na jedné a Čínou na druhé straně. Samozřejmě, roli zde hrají i důsledky a efekt obrovského ekonomického růstu, s jakým Čína vstoupila do nového, 21. století. Nárůst velmocenského potenciálu ČLR, pochopitelně znatelný i v potenciálu modernizovaných pozemních, námořních a vzdušných složek její mohutné Lidové osvobozenecké armády, je vnímán za hrozbu právě i na Tchaj-wanu, nahlíženém z Pekingu za svou „vzbouřenou provincii“. Při svých závazcích vůči Tchaj-wanu se přitom principu „jedné Číny“ (a rozhodně nikoliv ideje úplné tchajwanské suverenity) drží striktně i USA. Takový je tedy základ toho, co z Tchaj-wanu a jeho vztahů s kontinentální Čínou činí jeden z hlavních neuralgických bodů velmocenských vztahů současného světa.

Komentáře

Vaclav Flek

11. 06. 2023, 22:51

Dekuji za koncisni clanek, osvetlujici radu souvislosti ve vztahu k historickemu vyvoji Tchaj-wanu. O rade z nich jsem se jiz drive neco dozvedel, ale zde je vse podano v prehlednych souvislostech. Bohuzel si po precteni clanku bezny ctenar asi uvedomi, jak stale malo toho o Tchaj-wanu vi, a jak tezko se hleda odpoved na otazku, kde je vlastne historicka pravda, tedy zda ma ostrov pravo na svou nezavislot, nebo zda je legitimni pozadavek Ciny na jeho navrat "do Rise stredu". Ja se priklanim k te prvni variante, je nicmene pravdou, ze clanek v tomto smyslu nevyzniva jednoznacne (asi zamerne ?).

Petr Hertel

12. 06. 2023, 22:30

Pro Václav Flek

Dobrý den.

Dovolil bych si reagovat na druhou část Vašeho příspěvku.
Ano, článek si opravdu nevytkl za cíl vynesení jakéhosi "rozsudku" typu "Tchaj-wan má právo na svou nezávislost", anebo naopak...

Myslím, že to bude ožehavé téma prvořadě asi už v samotné tchajwanské společnosti.
Dodal bych k tomu možná několik věcí. Tezi, že "Tchaj-wan je odvěkou součástí Číny", razil Čankajškův režim, a tomu se tak nějak přizpůsobovala i oficiální historiografie, asi se leccos různě "poupravovalo", něco "zveličovalo" atd.
Jestliže třeba o nějaké trvalé čínské kolonizaci můžeme hovořit až od 17.století, pak se jistě může podsouvat otázka, jaký vlastně měla charakter ta čínská kolonizace, připomínaná tam ještě o řadu století dříve, jaký měla rozsah, jaké byly třeba i vazby na čínské vládce, atd. Nejsem si jist, do jaké míry o tehdejším reálném stavu, bez nějakých ideologických obalů, mají vědomí třeba i tamní historici - a sám se nemohu považovat za nějakého experta zrovna na čínské a vůbec asijské dějiny...

Na druhou stranu, lze se setkat např. se zdůrazňováním toho, kterak Číňané tradičně nahlíželi na Tchaj-wan jako na zahraničí, tedy cosi, co už bylo vně jejich říše, nebo toho, kterak ještě v roce 1942 ani Čankajšek, ani Mao Ce-tung s Tchaj-wanem jako součástí Číny nepočítali.

Může se tu podsunout fakt, že dnešní Tchajwanci jsou z drtivé většiny původem Číňané, a na druhou stranu případný koncept Číny jako něčeho, co by se podobalo nějakému národnímu státu (samozřejmě ale, v tom případě bychom museli vypustit Tibet, ujgurský Sin-ťiang, Vnitřní Mongolsko, atd., atd., v jádru třeba i Mandžusko)...
Ale i v takovém případě bychom asi našli po světě celou řadu více či méně srovnatelných analogií, kde je to (událostmi a časem se vyvinulo) tak a kde zase onak.

Vaclav Flek

12. 06. 2023, 23:55

pro Petr Hertel :

Dekuji za odpoved, ktere rozumim, a nejsem s ni v rozporu, vas pristup jsem pochopil jiz drive, coz jsem uvedl ve sve predchozi zprave, kde jsem napsal, ze jste svuj postoj nevyjadril zamerne. Ja s vami v podstate souhlasim, jen mam asi malo informaci k zaujeti definitivniho postoje. V minulosti jsem potkal v zapadni Evrope radu Tchajwancu, kteri do Evropy emigrovali. Slo vetsinou o potomky bezencu z kontinentalni Ciny, tedy etnicke Cinany. Tchaj-wan povazovali za soucast Ciny, ale budoucnost videli v demokratizaci a liberalizaci teto zeme, coz se bohuzel ani po tech letech nestalo.

Vim, ze diskuse o narodnostech a jejich vztahu ke statu je vzdy osidna, staci se podivat na Putinovu interpretaci dejin Ukrajiny, kterou mu bohuzel jeste vetsi cast ruske spolecnost veri. Osobne se domnivam, ze jsme se ani my jeste bezezbytku nevyporadali s otazkou sudetskych Nemcu, tedy co nam dalo spolecne osmisetlete souziti s narodem, ktery s nami sdilel vse dobre i spatne.

Šebesta

13. 06. 2023, 08:50

Petr Hertel. a pan Flek . Pánové položím jednoduché dotazy. Kdyby se Čína rozhodla k násilné akci vůči Tchaj-wanu ? Jak by reagoval západ a hlavně USA. A druhá část dotazu jaký by byl podle vás rozdíl mezi tímto a tureckou agresi na Kypr v roce 1974 ? Jen připomenu že tehdy západ nic nepodnikl. Jistě Turceko bylo v NATO.

Petr Hertel

14. 06. 2023, 05:50

Pro Šebesta

Pokusil bych se reagovat na ty Vaše včerejší "jednoduché dotazy"...

"Pokud by Čína..., jak by USA...?" Tak to je právě hlavní důvod, co z případné čínské násilné akce vůči Tchaj-wanu dělá potenciální ohnisko napětí doslova v celosvětovém měřítku, vzhledem k závazkům USA vůči Tchaj-wanu... Na druhou stranu, když už zmiňujete ten "západ", tak asi, možná spíše než třeba na roli evropských států NATO bych tady upozornil na spojence USA v asijsko-pacifické oblasti, v prostoru zhruba od Japonska a Jižní Koreje po Austrálii a Nový Zéland... (???)

Pokud jde o vztah "Čína-Tchaj-wan" a "Turecko-Kypr" v roce 1974, tak hlavní podobnost mi tady přijde asi hlavně v tom geostrategickém hledisku, tj. nějaká kontinentální mocnost vůči nějakému blízkému ostrovu...
V tom případě Kypru r. 1974 bylo jádro problému přece někde úplně jinde, tam šlo o řecko-turecký spor (a to nejen mezi řeckými a tureckými Kypřany, ale i mezi Řeckem a Tureckem, a Řecko pak právě demonstrativně NATO na delší dobu prakticky opustilo)...
Tak... (???)

MiraH

10. 06. 2023, 14:02

mocenská politika známá od starověku, když někoho nelze podrobit tak se vydržují ponížení a zneuznalí kterým zůstal jen malý region z celého dřívějšího velkého státu. Ostrovní Čínani nejsou nic jen pákou jak tlačit na Peking. Hluboce si potomky Čankajškova režimu zavázali a teď je otázka jak moc velkou odměnu budou chtít USA za tu pomoc před vyhlazením komunisty. Pro formosany je to jako váhat mezi deštěm a stáním pod okapem. Případ Ukrajina je pro ně velmi poučný že se mohou lehce stát bojištěm a TSMC vůbec nemusí ničit vojsko ČLR ale právě armáda spojence - lépe řečeno protektora.

Šebesta

10. 06. 2023, 08:58

Autor si dal velkou praci a popsal o  Tchaj-wanu pomerně dost.Při čtení události o Číně i Tchaj-wanu zejména ve 2.polovině 20.století se ukazuje ona stará pravda. A sice to že politika je vždy klikatá a ne vždy seriozní a spíše se řidí dávným heslem, účel světi prostředky. Platí to jak o Číně tak o USA a v podstatě o všech mocnostech. Velmi mne třeba zaujalo jak za Nixona 1971 Amicí hodili Tchaj-wan přes palubu a paktovali se s ČLR.Není to kritika USA je to právě ukázka jak je politika někdy klikatá podle hesla USP. Komunistický blok prodělával krizi když došlo k roztržce mezi SSSR a Čínou a USA toho pochopitelně chytře využily a zlepšily vztahy s Čínou na úkor SSSR a jeho satelitů.Pamatují jak u nás normalizační tisk a televize nenávistně štval proti ČLR o USA nemluvě. Vietnamská válka tehdy ještě trvala i když se chýlilo k jejímu konci a blok soc.státu byl rozkližen místo aby se sjednotil .Ale zpět k Tchaj-wanu.Přiznám se že jsem měl pocit že ČLR každým okamžikem Tchaj-wan napadne ale Čiňané zřejmě váhají a uvědomují si co by to mohlo způsobit. I když nyní v době trvajicí války na Ukrajině kdy je celý zapadní svět zaneprázdněn pomoci Ukrajině by k tomu byla ideální možnost. A zase se děje pravý opak toho co před 50.léty Rusko a ČLR upevňují své vztahy na úkor západu. Konflikt mezi ČLR a Tchajwanem visí ve vzduchu ale ČLR zatím agresi odkláda. Západ by podle mne neměl ČLR dráždit a chovat se vzhledem k Tchajwanu diplomatičtěji.