EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Má smysl jednat s Putinem? Aneb poučení z minulosti

 14. 03. 2024      kategorie: Úvaha      142 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Válka na Ukrajině trvá již více než dva roky a spolu s předchozí fází tohoto konfliktu, kdy se Rusko na Ukrajině angažovalo nepřímo, pak tato válka trvá již 10 let. Není proto divu, že jak na samotné Ukrajině, tak i v evropské společnosti se začíná projevovat určitá únava. I díky aktivitám různých populistů se začínají objevovat hlasy, že je třeba změnit dosavadní model podpory Ukrajiny, a že by se s Ruskem resp. s  Vladimirem Putinem mělo jednat. Měla by ale taková jednání vůbec smysl, vedla by k nějakému relevantnímu výsledku? Pro zodpovězení této otázky se můžeme podívat na obdobnou historickou zkušenost, a to na válku mezi Irákem a Íránem.

Chemical_weapon1Foto: Pro zodpovězení této otázky se můžeme podívat na obdobnou historickou zkušenost, a to na válku mezi Irákem a Íránem. | Wikimedia Commons / Public domain

Válka mezi Irákem a Íránem byla samozřejmě v mnohem jiná. Odehrála se ve zcela jiném prostředí vzdáleného Perského zálivu, v prostředí odlišném nejen geograficky, ale také národnostně a nábožensky. Stejně tak se odehrála i v jiné době, v odlišném mezinárodně politickém klimatu. A přesto lze mezi oběma těmito konflikty najít až překvapivě mnoho shodných prvků.

Válka mezi Irákem a Iránem byla do značné míry vyvrcholením politiky Saddáma Husajna (1937-2003). Ten již krátce po svém převzetí moci nad Irákem v roce 1979 začal projevovat silné autokratické prvky. Již jeho předchůdce Ahmad Hasan Bakr, který se dostal k moci po převratu vedeném nacionalistickou stranou Baas v roce 1968, byl diktátorem. Jenže A. Bakr byl diktátorem relativně umírněným. V samotném Iráku i nadále panovala relativní svoboda, obdobně tak A. Bakr usiloval o dobré vztahy s okolními státy. Politika Husajna ale byla zcela jiná, a mnohem agilnější. To ostatně ukázal již za své vlády A. Bakra, kdy byl v tehdejším režimu mužem číslo 2, a do jisté míry mužem na špinavou práci. Poté, co Husajn odstranil A. Bakra a posadil se na jeho místo a nebyl tak již nikým omezován, byla jeho politika ještě ostřejší. Husajn nastolil v zemi tvrdou diktaturu, příznačnou likvidací politických odpůrců, diktaturu mnohem horší, než jaká byla za A. Bakra. Především je ale příznačné to, že Saddám Husajn také začal vést agilní politiku vůči svým sousedům. Již zde lze najít určitou paralelu s dnešním Ruskem. Také Putin nejdříve budoval svou moc, svůj totalitní systém. Ale následně přešel k agresivní politice vůči svým sousedům, což vyvrcholilo válkou proti Gruzii v roce 2008 a především současnou válkou proti Ukrajině.

Husajn měl napjaté vztahy se sousední, zdánlivě spřízněnou Sýrií, kde přitom také vládla strana BAAS. I proto Saddám Husajn přišel s ideou spojení obou zemí, a to pod jeho vládou. Jenže v Sýrii tehdy vládl H. Assad (otec dnešního syrského prezidenta B. Assada), mimořádně schopný a pragmatický politik. Ten ostře odmítl Husajnovu politiku, což vedlo až ke krátkému střetu mezi oběma zeměmi. Poté však  Husajn obrátil svou pozornost proti Iránu.  
  

Zde je třeba říci, že mezi oběma zeměmi, Irákem a Iránem, vždy existovaly silné animozity. Z části byly tyto animozity dané i národnostně, kdy Iráčané patří do arabské národnosti, zatímco Íránci, Peršané, patří do indoevropské skupiny národů. Stejně tak zde významnou roli hraje i otázka náboženská. Zatímco Iráčané se hlásí převážně k sunnitskému směru v islámu, Íránci jsou šíité. Situaci ztěžovalo i to, že v Iráku existuje i silná šíitská menšina, zatímco v Iránu, v oblasti Chůzestánu, žije početná arabská menšina. Přesto se dařilo udržovat mezi oběma zeměmi dobré sousedské vztahy, a to i přesto, že je dlouhodobě komplikoval spor o hranici tvořenou povodím řeky Šatt-al-arab.

Nástup dynamického Husajna ale situaci změnil. Ten se totiž prakticky hned po svém nástupu na nejvyšší post začal proti Iránu ostře vymezovat. S. Husajnovi ovšem do značné míry nahrálo dění v samotném Íránu. V Íránu totiž v roce 1979 došlo k pádu dlouholetého vládce, šáha Rézy Páhlávího. Irán se proměnil v teokratický šíitský stát, jehož hlavním představitelem se stal ajatolláh R. Chomejní. Země se ale brzy propadla do chaosu. Z Iránu odešlo značné množství lidí spjatých s šáhovým režimem, stejně tak ale odešlo velké množství vzdělaných lidí, odmítajících radikální islamistické vize R. Chomejního. A to včetně odborníků ze státní správy, a stejně tak i vojáků a různých technických specialistů ozbrojených sil. Právě této situace, kdy byl Irán zcela oslabený, hodlal Husajn využít. I zde lze najít určitou paralelu s Ruskem, které napadlo Ukrajinu v roce 2014, době, kdy byla politicky nejednotná a vnitřně oslabená, s nepříliš fungující státní správou a nedostatečnými ozbrojenými silami.

Husajnův cíl byl přitom jednoduchý. Jednak chtěl plně ovládnout strategicky významné povodí řeky Šatt-al-arab. Mnohem zásadnější ale bylo to, že chtěl ovládnou celý Chůzestán s jeho arabskou menšinou. Husajn tak obdobně jako Putin hrál s národnostní otázkou. U S. Husajna pak svou roli bezesporu mělo i to, že právě v Chůzestánu se nalézají největší naleziště íránské ropy, kterých se chtěl zmocnit. Husajn přitom najisto počítal s vítězstvím, protože jeho Irák disponoval početnou, po léta budovanou armádou, která v této době měla značnou převahu nad íránskou armádou. 

Také zde lze najít určitou paralelu se Putinovým systémem, který se po svém převzetí moci zaměřil především na budování mohutných ozbrojených sil, do kterých alokoval obrovské prostředky na úkor životní úrovně běžných obyvatel, aby posléze tuto armádu použil k zahraniční expanzi. Dne 22. září 1980 tak začala oficiální válka mezi Irákem a Iránem. Mohutné kolony obrněných a mechanizovaných divizí pozemního vojska irácké armády překročily hranici mezi oběma státy, a postupovaly dál do vnitrozemí Iránu. Letouny iráckého letectva včetně strategických bombardérů podnikly nálety na klíčová zařízení íránské armády, především na její letiště. A i přes určité nedostatky se irácké armádě dařilo postupovat. Vše tak vypadalo, že se irácké armádě a především samotnému Husajnovi podaří v brzké době podaří dosáhnout naplnění svých plánů. Jenomže pak se začalo vše hatit. Začala drhnout irácká válečná mašinérie, kdy irácká armáda nedokázala postupovat tak rychle, jak si naplánovala. Čím dál více se projevovaly její nedostatky, a to jak na technice, tak i v její organizaci, managementu. Možná stejně jako v případě ruské armády, která po ruském útoku proti Ukrajině také zjistila, že není tak dokonalá, jak si myslela, a kdy se čím dál silněji začaly projevovat její chyby. 

Ještě závažnější bylo to, že íránská společnost na zahájení války zareagovala úplně jinak, než Husajn předpokládal. Ten při svých plánech kalkuloval s tím, že arabská menšina žijící v Chůzestánu bude jeho vojska vítat jako osvoboditele. Ale nestalo se tak, a íránští Arabové naopak začali proti irácké armádě bojovat. Válka, ohrožení ze strany agresora navíc sjednotily celou íránskou společnost. Všechny rozkoly uvnitř íránské společnosti byly smazány, zmizel i formující se odpor proti vládě ajatolláha R. Chomejního. Místo nejednotného, rozpadajícího se Íránu,  se kterým S. Husajn počítal a který se mu jevil jako snadný terč, zde najednou stál sice oslabený, ale vnitřně spojený Irán. I zde lze najít paralelu s dnešnímu ukrajinskému konfliktu, kdy ruská agrese dokázala vnitřně spojit do té doby rozdělenou Ukrajinu.
  I proto se poměrně brzy íránské armádě podařilo iráckou armádu zastavit, byť za cenu strašlivých obětí. Postupně se navíc íránská armáda naučila bojovat, a to i přesto, že jí chyběli důstojníci a techničtí specialisté. Íránská armáda tak dokázala nejen zastavit irácký postup, ale dokázala dokonce irácká vojska vyhnat ze většiny obsazeného území. Íránské armádě se navíc podařilo na několika místech, především na severní část fronty, překročit hranice a vstoupit na irácké území. Vypadalo to dokonce, že se Iránu podaří dobýt Irák a především sesadit Husajna, po čemž volal především ajatolláh R. Chomejní. Potom ale irácká armáda na příkaz S. Husajna dokázala íránský postup zastavit, a vyhnat íránskou armádu z území Iráku.

Válečné štěstí se poté přiklánělo tu na jednu, tu na druhou stranu. A to i díky tomu, že síly obou států byly zhruba vyrovnané, kdy Irán měl sice více obyvatel a tedy i více bojovníků, 
ale Irák měl lepší přístup k dodávkám zbraní ze zahraničí a prostředky na jejich zaplacení díky pomoci od dalších arabských států. Ani jedna strana tak neměla sílu porazit tu druhou. Boje se proto brzy změnily v poziční zákopovou válku, nápadně podobnou první světové válce. V lecčem obdobně jako dnešní ukrajinská válka, která také ztratila svou mobilitu, a změnila se v zákopové boje. A tato válka mezi Irákem a Iránem pak trvala plných 8 let, až do roku 1988.

Válka mezi Irákem a Iránem vyvolala také značné reakce v zahraničí. Už třeba proto, že obě země byly významnými producenty ropy, a tato válka zasáhla navíc i další státy produkující ropu (tzv. „kontejnerová válka“). Důsledkem proto bylo celosvětové zdražení ropy. Válka mezi Irákem a Iránem přitom poškozovala jak odběratele ropy vyššími cenami, tak i producenty ropy. Význam této války podtrhla i tehdejší atmosféra vrcholící studené války. I proto již brzy po vypuknutí války mezi Irákem  Iránem se začaly objevovat diplomatické snahy o její zastavení. Již 28. září 1980 přišla výzva k zastavení války od OSN. Tato výzva ale prakticky neměla svou váhu.

Mnohem větší význam mělo jednání organizace GCC, sdružující státy oblasti produkující ropu – Saúdské Arábie, SAE, Kuvajtu, Bahrajnu, Ománu, Kataru. GCC dokonce Iránu nabídla zaplacení válečných škod. Mezi GCC a Iránem proběhlo několik jednání, nabízený smír nicméně Irán odmítl. Do vyjednávání o zastavení konfliktu se zapojily i světové velmoci. Rozsáhle se angažoval především Sovětský svaz, který měl v této oblasti své zájmy, a  který před válkou měl s oběma zeměmi rozsáhlé ekonomické styky. Jenže v této době měl Sovětský svaz notně pošramocenou pověst kvůli své válce proti Afghánistánu. Tím se ovšem Sovětský svaz v očích představitelů obou těchto islámských zemích zdiskreditoval, a veškerá snaha SSSR byla k ničemu.

Stejně tak se v otázce zastavení íránsko-iráckého konfliktu diplomaticky angažovaly i USA. Jenže USA měly svou pozici ztíženou tím, že coby bývalý hlavní podporovatel šáhova režimu byly ajatolláhem Chomejní vnímány jako to největší zlo, „Velkého satan“ . Íránská strana proto odmítala akceptovat jakékoliv návrhy USA, a to i ty, které byly pro Irán výhodné. USA se proto postavily na Husajnovu stranu.

Do vyjednávání se zapojily i další státy. Je zajímavé, že rozsáhle se v této otázce angažovalo i tehdejší Československo, a to především v osobě někdejšího československého ministra zahraničí B. Chňoupka. V tehdejším Československu byly aktivity B. Chňoupka často zesměšňovány, B. Chňoupek byl kvůli svým aktivitám označován za „létajícího ministra“. 

Je ale faktem, že pro zmírnění vztahů mezi Irákem a Iránem dokázal udělat víc než mnozí představitelé velmocí. Bylo tomu ale i díky tomu, že malé vzdálené Československo bylo v obou zemích vnímáno jako neutrální stát, který nemá v oblasti nějaké své přímé zájmy.   

Je nutno říci, že nikdy nedošlo k nějakému přímému jednání mezi íránskou a iráckou stranou. Ani jednomu z vnějších aktérů se nepodařilo jejich představitele dotlačit ke společnému stolu. Je ale třeba vidět důvody tohoto stavu. Ve vládách obou zemí seděli lidé, jejichž synové umírali na frontách, jejichž rodiny umíraly v důsledku bombardování atd. Za takové situace je nějaké společné jednání za účasti obou stran prakticky nemožné! Platilo a platí to vždy, v jakémkoliv konfliktu; netýká se to jen íránsko-irácké války či dnešní ukrajinské války!

Místo toho proto docházelo jen k zprostředkovaným jednáním. Emisaři různých vlád předávali vzkazy z jedné strany na druhou, představitelům obou režimů. Obě strany si také vyměňovaly vzkazy prostřednictvím médií (dnes, v době elektronických médií, by to bylo jistě mnohem silnější). Veškeré tyto aktivity ale byly k ničemu, a na dění na bojišti neměly prakticky žádný vliv. I přes všechna jednání, i přes veškeré diplomatické aktivity i nadále probíhaly boje, ve kterých umíraly tisíce vojáků, ale také civilistů. Válka tak skončila až po dlouhých osmi letech, a to spíš z důvodu určité únavy na obou stranách.

Z výše uvedeného vyplývá, že i přes všechny rozdíly mají oba konflikty, válka mezi Irákem a Iránem, a na druhé straně ukrajinský konflikt, řadu společných prvků. Také pro Putina byla válka na Ukrajině jakýmsi vyvrcholením jeho totalitní, dobyvačné politiky. Stejně jako Husajn i Putin hrál s národnostní otázkou, která mu byla vynikající záminkou k agresi. 

I v případě ukrajinského konfliktu ale platí, že jeho vývoj probíhá jinak, než si Putin představoval, že nejde o žádnou krátkou válku, žádnou „speciální operaci“, ale krutou krvavou válku, která vyčerpává obě strany. A i na základě zkušeností z irácko-íránského konfliktu a různých diplomatických snah o jeho urovnání lze předpokládat, jak by asi dopadly nějaké snahy o mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem.

Je méně pravděpodobné, že by se podařilo představitele obou států, Ruska a Ukrajiny, dotlačit k nějakému mírovému jednání, k jednacímu stolu. Možné to ovšem je. Jenže ani v tom případě by to nepředstavovalo nějakou jasnou cestu k míru. Především ze strany Ruska lze totiž předpokládat zdržovací politiku, různé odklady, které by byly sice různě vykládány, ale které by ve skutečnosti představovaly jakési čekání na zázrak na frontě. Rusko by tak hrálo o čas. Mezitím by Rusko i nadále posilovalo svou armádu, ruská armáda by i nadále útočila na ukrajinské území. Je také možné, že Rusko by zaútočilo i jinde, např. proti Moldavsku, vůči němuž se Rusko v posledních dnech tolik vymezuje. Válka jako taková, Putinova válka proti Evropě, by pokračovala. A to i přesto, že ve stejné době by ruští diplomaté a ruští politici seděli u vyjednávacích stolů.

Je také třeba říci, že v této vyčkávací, zdržovací politice jsou Rusové a jejich diplomaté mistry. Je to jejich tradice, která pochází již z dob carského Ruska, a která byla hojně praktikována za Sovětského svazu. Tuto taktiku ostatně používá i současný ruský ministr zahraničí S. Lavrov.

Takováto mírová jednání by proto mohla trvat klidně i celé roky! Vynaložilo by se přitom na ně spousta peněz, energie. A na frontě by se i nadále válčilo, i nadále by umírali vojáci, ale i civilní oběti. Veškerá diplomatická a mírová jednání by tak na dění na bojišti měla minimální, a možná žádný vliv! Je zkrátka třeba se smířit s tím, že diplomacie není všemocná, a že nedovede dělat zázraky.

I z toho vyplývá, že nemá smysl pokoušet se o nějaká mírová jednání s Ruskem a Putinem. Především nemá smysl tlačit do takových jednání Ukrajinu, která je tím slabším, napadeným státem (je ostatně zarážející, že nikdo z „mírotvůrců“ včetně těch českých neoslovil s nějakou aktivitou vedoucí k míru Rusko a jeho představitele). A místo toho má smysl dosavadní politika Ukrajiny, ale stejně tak i Evropy, politika obrany vůči agresi. A to i přes všechny pochyby – žádná lepší alternativa evidentně neexistuje, nikdo ji dosud nepředstavil. Má smysl bojovat, má smysl postavit se zlu. Spoléhat se na nějaká mírová jednání ale žádný smysl nemá.

Zdroj: AP News, Britannica

 Autor: David Khol

Komentáře

Monarchista

18. 03. 2024, 12:47

Evropský problém jsou zahraniční politici typu pan Bc. Lipavský. Je zajímavé, že žádný politik není tak výrazný, aby jste si jeho jménio pamatovoli. Osobně se domnívá, že Putin by jednal, ale není s kým. kvalita je nulová. Proč nemáme politiky, kteří mají zkušenosti a rádi by se angažovali: No jistě, válka je lepší, jsou to rychlé "prachy!. Kdo tahá za nitky???

David

18. 03. 2024, 13:13

Ten Lipavský se dokázal jasně postavit ruské agresi,Putinově politice. V době , kdy jiní jen planě plkali, nehledě na různé "mírotvorce" typu Stropnického ml. Takže se ukázal jako kvalitní ministr zahraničí , a to, jak se v této otázce angažuje, je nadstandardní. Lepší alternativu než pomáhat bránící se ukrajině nikdo nenabídl

Martin23 .

17. 03. 2024, 21:56

Josef Knedlík:

Máte pravdu, svině byly v 1961 a krize až 1962, nechápu proč jsem si myslel že v roce 1960. Patrně kvůli výroku: "A v tomto momentě, tedy během roku 1960, také začala sovětská podpora Kuby. V dubnu 1960 ukončily Spojené státy americké veškerou svou pomoc Kubě a o měsíc později navázala Havana oficiální diplomatické a obchodní vztahy s Moskvou".

Šebesta:
jste normální? Ani jsem nedostal šanci se omlouvit za svou chybu a vy mě hned napadáte?
Dovolte abych Vám přípomněl Váš slavný výrok: "Švédsko v NATO nebude!" Šebesta 2022

rozdíl mezi mnou a Vámi je zásadní a to že já svůj omyl uznám, za to vy začnete plácat další a další témata :laughing:

Lhal jste se Srbskem, lhal jste s Ukrajinou, lžete se vším.

PK:
Ještě bych se rád připomněl jak jste mi "zapomněl" odpovědět na můj dotaz "Jak se cítíte při představě že Vám vezmeme Váš majetek a pošleme pryč?".

Šebesta

18. 03. 2024, 10:17

Martin 23. Zase špatně ono to bylo jinak. Ale vás stejně fakta nezajimají tak proč se nemahám, že ?

Šebesta

18. 03. 2024, 10:18

Martin 23. Zase špatně ono to bylo jinak. Ale vás stejně fakta nezajimají tak proč se nemahám, že ? Já zase nelži píšu fakta na rozdíl od vás a chyby uznat umím na rozdíl od vás.

Martin23 .

18. 03. 2024, 19:40

Šebesta:

Švédsko je v NATO i když jste si přál a tvrdil že nebude. Nelžete, nemůžete to smazat. Je to tu navždy. Největší lží je to, že tvrdíte že umíte uznat chyby. Vy jste jich napsal tolik, že by to vydalo na celou knihu.

Šebesta

18. 03. 2024, 10:26

Martin 23.Jo a kdo tu soustavně lže jste jedině vy. Kdy jsem lhal o Srbsku ? Důkaz ! A že Švédsko nebude v NATO jsem taky nikdy netvrdil. Lhář který lže ve všem mne který píše fakta usvědčit ze lži. To je směšné.

Pepík Knedlík

18. 03. 2024, 11:37

M23
Už jednou nás komunista okradl a nedelam si iluze jdo přijde misto nich. Vlastně ano, všechny "nevlády" okradaji obcany. Trochu divný, když naji slouzit občanům ....

Martin23 .

18. 03. 2024, 19:42

PK:

nevláda jako neziskovky? Pokud myslíte politiky, tak s Vámi NAPROSTO souhlasím, máme je všechny stejně kvalitní :)

Pepík Knedlík

18. 03. 2024, 20:25

M23
Diky. Psát vláda je urazkou vlád, který neco udělají pro svý voliče. Češi si vždy záhadným způsobem zvolí nevládu.

Martin23 .

18. 03. 2024, 22:02

PK:

až na pár vyjímek jsou Češi nejlepší národ na světě, bohužel mají nejhorší "politiky" na světě.

Vaclav Flek

16. 03. 2024, 23:11

Zajimavy clanek, autor prinasi mnoho analogii mezi iransko-irackym konfliktem a soucasnou rusko-ukrajinskou valkou. Presto se domnivan, ze zde je i mnoho rozdilu, z nichz ten hlavni spociva v tom, ze jedna ze stran valecneho sporu je drzitelem rozsahleho arzenalu nuklearnich zbrani. Nebyt teto skutecnosti, je pravdepodobne, ze by NATO jiz z humanitarnich duvodu davno zasahlo, nebot sledovat, jak armada Ruske federace postupne devastuje celou Ukrajinu je proste priserne.

Czertik

17. 03. 2024, 05:11

vaclav flek

skutecne verite tomu ze jaderne zbrane sou duvodem proc nato nezasahlo na ukrajine ?

v dnesni dobe by se nasly desitky konfliktu na zemi, kde je spousta utrpeni civilistu a nato se chova jako by ty konflikty ani neeistovaly. a zadna ze stran nema jaderne zbrane, cili nic jim nebrani tam zasahnout.

nebo mira devastace v konfliktech v africe, asii dle vas neni dostatecna ? cim miru devastace posuzujete ?

Martin23 .

17. 03. 2024, 15:28

Czertik:

pletete se, mezinárodní terorismus je ohrožení všech zemí, tedy i zemí NATO.

Válka v Srbsku - regionální válka, přímé ohrožení některých hranic zemí NATO

Ukrajina - posílení vlivu Rusku blíže k hranicím NATO

Je mnohem snažší vojensky zasáhnout když je to "za rohem" než když se bojuje na druhém konci světa. Afganistán je toho důkazem jak to tam dopadlo.

Vaclav Flek

17. 03. 2024, 20:50

Czertik

Ano, skutecne verim tomu, ze hlavnim duvodem, proc NATO nezasahlo na Ukrajine, jsou jaderne zbrane drzene Ruskou federaci. To jsem jiz napsal jednou a neni duvod, abych tento nazor menil. Mira brutality a porusovani vsech pravidel vedeni valky z ruske strany jiz dosahla na Ukrajine sveho maxima, takze v soucasne dobe clenske staty NATO uvazuji o zasahu i pres riziko rozpoutai jaderneho konfliktu. Na druhou stranu je zrejme, ze NATO nemuze zasahovat kdekoliv na teto planete, zvlaste kdyz v mnoha konfliktech neni mozne jednoznacne urcit, kdo je tim agresorem.

Czertik

18. 03. 2024, 01:06

martin

ano, mezinarodni terorismus je nebezpeci pro vsechny staty, netvrdil sem opak.
nedavny utok na izrael a pak obrovsky rust antisemitismu v cele evrope v reakci na to, jak se izrel branil je toho dokonalym prikladem.

srbsko - sance ze by se ona valka dostal mimo hrance bylavle jugoslavie byla extremne mala, nemluve o tom, ze nato nemerilo stranam stejnym metrem. genocidy provadely obe stany, napadeni byly jen srbove.

ukrajina - takze poileni vlivu xxxx ve statu yyyyy je duvodem k intervenci ? uz se tesim jak budes obhajovat intervence ciny proti ruznym statum, kdy cina bude tvrdit ze nato/usa si tam budovaly vliv na tom co cinane povazuji za svuj pisecek.

plny souhlas, ze je jednodusi zasahnout hned za rohem nez daleko. ale moje otazka nebyla o techhnicke narocnosti, ale o moraalnim rozmeru.

no a k afghanu samotnemu, neprijde ti divne ze usa vtrhli zrovna tam ? na stat, ktery krome toho ze tam udajne byl bin ladin nemel s tim nic spolecneho ? proc nevlitly na saudy z jejich rad pochazeli teroriste a nejvetsi dil financi ? ci na jine arabske staty ktere mely na utoku daleko vyznamejsi podil nez afhanistan.

Czertik

18. 03. 2024, 01:11

vaclav flek

" Na druhou stranu je zrejme, ze NATO nemuze zasahovat kdekoliv na teto planete, zvlaste kdyz v mnoha konfliktech neni mozne jednoznacne urcit, kdo je tim agresorem."

tak tuhle vetu dost dobree nechapu, protoze z vaseho originalniho textu sem mel dojem ze vam jde o humanitni duvody a zabraneni utrpeni, ne o potrestani agresora.

a proc nato nemuze zasahovat kdekoliv na planete ? copak je uutrpeni africanu ci asiatu menecene ve srovani s ukrajinci ?

Vaclav Flek

18. 03. 2024, 23:47

pro Czertik

Pisete to velmi naivne, zrejme nic nevite o vojenske logistice, napr. kolik usili statisicu osob bylo potreba, nez se vybudovala vojenska infrastrutura nezbytna pro uskutecneni invaze do Kuvajtu a Iraku behem prvni valky v Zalivu. Myslim, ze pojmy "zabraneni utrpeni" a "potrestani agresora" v podstate splyvaji, vetsinou neni mozne jedno bez druheho (viz napr. Kaddafiho Libyi). Pokud se to skutecne oddeli, utrpeni se prerusi, ale agresor zustane nepotrestan, dopadne to jako ve vyse zminene prvni valce v Zalivu : agresor skodil dal a proto byla nutna druha valka v Zalivu, ktera teprve vedla k jeho potrestani.

Czertik

19. 03. 2024, 16:49

vaclav flek

ano, mate pravdu, skutecne nemam zadnou prdtsvau o logistice, co na tom, ze jeden muj znamy pracuje pro jednu z nejvetsich logitickych firem sveta na manazerske pozici.

a skutecne, napiste me, jake ze to rozsahle STAVEBNI prace se musely provadet, aby byla zajistena nezbytna podpora pro invazi do kuvajtu a iraku.
kolik TRVALYCH stavebnich praci se tam muselo provest ? sem vam ochoten uznat i pracovne nejednodusi srovnani plochy a jeji udusani, aby se na ni mohly postavit stany.
pokud mate na mysly vystavbu stanu a jinych docasnych staveb, tak to nemuzu uznat, protoze jejich stavba apod patri zcela k bezne cinosti armady, pokud zvdne svuj zadek mimo kasarna.

a skutecne nechapu, proc ste vytahl zrovna valku v zalivu. kolik ze to africkych ci asijskch statu ma armadu )pocetne) srovnatelnou s armadou sadama ? aby si pripadna intervence vynutila podone velke usili.
aby vas primer mel jakoukoliv relevanci.

navic, vas argument o narocnosti logistiky, je uplne lichy. proc ? staci se podivat na americkou intervenci v afghanu, kde to bylo doslova pres pulku sveta. s velkymy pocty lidi a techniky.

nebo, tohle byla vase pointa ? ze kdyz se chce, tak to jde ? ze nato nezasahuje v afrcie a asii proto ze se jim nechce, ne proto ze by nemohly ?

a to ze ste pro to, aby se zabranilo utrpeni a potretstani agresora zaroven, nijak nevysvetluje to, proc nato nezasahuje v africe ci jinde.

Czertik

19. 03. 2024, 16:52

vaclav flek

a jeste jedne veci sem si vsiml, psal ste o tom, ze je nutne potrestat agresora, aby se zabranilo budoucim problemum (viz sadam)

ale taky ste sam napsal
"zvlaste kdyz v mnoha konfliktech neni mozne jednoznacne urcit, kdo je tim agresorem."

takze jak vyresite vas paradox, kdyz neni snadne urcit kdo je agresorem a jeho nepotrestnim zpusobit obnoveni konfliktu.

Vaclav Flek

20. 03. 2024, 22:48

Czertik

Pisete to spatne, zjevne nechapete leccos, ani tu komplexitu situace treba jenom na africkem kontinentu s jeho mnoha valkami na zaklade ruznych nabozenskych ci kmenovych hledisek, spatne uchopitelnych pro moderniho cloveka. Z celeho vaseho prispevku souhlasim pouze s vyrokem "kdyz se chce, tak to jde". Ano, zapadni sily zasahuji pouze ve vypjatych situacich, kdy cii, ze hrozi humanitarni katastrofa a jsou ohrozeny i jejich zajmy v regionu. I prostredky vyspelych zemi jsou omezene, viz soucasna debata o slabnouci pomoci Ukrajine ze strany USA, ktere vidi svuj zajem jinde. Jinymi slovy, nedokazu vam jinak vysvetlit, proc se moderni staty neangazuji aktivne ve vsech probihajicich konfliktech v Evrope a v Asii. Pokud mate nejaky napad, obratte se na ambasady techto statu, ocenim, kdyz mne date to cc.

Czertik

23. 03. 2024, 01:06

vaclav flek

konecne ste napsal to, co sem po vas chtel, ze zapad, potazmo nato se agnazuje jen tam, kde mu jde o vlastni zajmy, at uz ekonomicke ci politicike.
cili veskere reci o tom, ze jde o pomoc utlacvanym, potrastani zla...atd sou jen a jen prazdne kecy.

Šebesta

17. 03. 2024, 16:56

Pane Fleku vy takový velký stratég a vojenský analytik , zdůvodněte proč najednou chce ten zbabělý západ řekl už to nejen Macron ale i další , riskovat jaderný konflikt nebo i celosvětový kvůli zemi jež není ani v NATO ani v EU a kde žila navíc silná ruská menšina ? Otázka druhá proč třeba se stejnou logikou se západ neangažoval v roce 1956 když SSSR přepadl Maďarsko,které ústy Imre Nagyho opustilo VS  ? Navíc Uhry ani Maďarsko nepatřilo nikdy Rusku ani SSSR na rozdíl od Ukrajiny kde žije silná ruská menšina. Já osobně to vím ale zajímal by mne vaš názor.

Vaclav Flek

17. 03. 2024, 21:03

pro Sebesta

Dekuji za ten krasny uvod, i kdyz ve vasem pripade nepochybuji, ze mysleny ironicky. Mam za to, ze vase otaza je spatne polozena, neni mozno srovnavat soucasnou situaci se stavem pred 68 lety, a to nejenom z geopolitickeho hlediska, ale i z moznosti vojenske projekce sily, kterou tehdy disponovaly staty NATO, a kterou disponuji dnes. NATO v te dobe nemelo s Madarskem zadne pozemni hranice, a vnimalo (muselo vnimat) madarsky konflikt jako vnitrni vec Varsavskeho paktu, tim spise, ze Velka Britanie a Francie vedly presne v teto dobe invazi v oblasti Suezskeho pruplavu. Dnes je ovsem sizuace jina - mira brutality a porusovani vsech pravidel vedeni valky z ruske strany dosahla na Ukrajine sveho maxima, takze v soucasne dobe clenske staty NATO uvazuji o zasahu i presurcite riziko rozpoutai jaderneho konfliktu. Receno jinak - kazdy konflikt je svych historickych korenech i ve svem prubehu jedinecny, a neni mozno jednoduse extrapolovat zkusenosti z jednoho stretu na druhy.

Šebesta

17. 03. 2024, 22:00

Díky za odpověď. Rozhodně to nebylo myšleno ironicky cco jsem psal. Jste jeden z mála s nimž zde lze normálně diskutovat. Dokonce jste ochoten přiznat, to co naší váleční štváči ve vládě a jejich poslanci ne. Tedy riziko jaderné války. Já to ale vidím jinak než vy.NATO je zbabělé a vidí Rusko oslabené ve srovnání se SSSR který byl tehdy větší a navíc zde byly i další země VS. Proto si více troufá. Zatímco tehdy NATO Maďarům přes HA a SE tvrdilo že jim pomůže a opakuji Imre Nagy vystoupil z VS tedy aspoň to vyhlásil. Je zde i druhý důvod jež jste popsal správně. VB a Francie dělaly invazi v oblasti Suezu a USA tomu nebyly moc nakloněné . Prostě NATO mělo samo rozpory mezi hlavními členy. NATO samo mělo tehdy i dnes samo máslo na hlavě. No a poslední věc obranný pakt se chová jinak než NATO,třeba tím že se snaží válkám předcházet a nikoli je vyvolávat jako třeba bombardování Srbska nebo i tuto rusko-ukrajinskou.

Vaclav Flek

19. 03. 2024, 00:05

pro Sebesta

Bohuzel tradicne nesouhlasim s nicim z toho, co pisete, ale pro siri tematu nechci vase nazory obsahle komentovat, tak jenom strucne :

NATO urcite neni zbabele,ve sve historii celilo nejsilnejsimu pozemnimu uskupeni a z konfrontace vyslo vitezne. Roky bezi, meni se politicka situace a meni se take NATO. Jeho koncepce je dnes bezesporu v mnohem odlisna od koncepce, se kterou tehdejsi clenske staty puvodne NATO zakladaly, i kdyz ten zakladni ukol - obrana euroatlantickeho prostoru pred hrozbou z vychodu - zustal stejny. NATO je bezesporu nejuspesnejsi koalice ve svetovych dejinach, i kdyz netvrdim, ze se vse vzdy povedlo na sto procent.

Madarskym povstalcum z roku 1956 se zcela jiste nedostalo oficialniho ujisteni o tom, ze jim NATO pomuze ! Pokud tak interpretovali hlaseni stanic Voice of America a Radio Free Europe, je mozne, ze doslo k nedorozumeni treba i vinou prilis motivovanych redaktoru (nevim, neby jsem tehdy u toho). Na kazdy pad to nelze interpretovat jako oficiani prislib zapadni vojenske pomoci - vsimnete si, ze podobny prislib nepadl nikdy (!) v prubehu vsech pocetnych politickych krizi vychodniho bloku.

Šebesta

19. 03. 2024, 11:11

Pro Flek. Pokud jde o tu pomoc slibovanou Maďarům máte pravdu bylo to přes tyto stanice HA a SE a nebylo to oficiální ale mnozí Maďaři tomu uvěřili a to je podstatné. Mimochodem za minulého režimu o tom mluvila právě SE kterou jsem tehdy poslouchal. Podle mne je NATO zbabělé protože nyní zneužívá svého postavení po rozpadu SSSR a VS k prosazení své jediné pravdy i mimo rámec svého působení. např. Srbsko 1999, Irák 2003 a nyní Ukrajina. Když nás napadly země VS v roce 1968 např.USA vydaly prohlášení že to je jejich rodinná záležitost,proč nebyli aktivnější a nejen u nás ale také u přepadení Maďarska ? Já to vím,protože i NATO nebo chcete-li velké země tohoto spolku měly své máslo na hlavě. Třeba právě VB a Francie kvůli Suezu a Amíci kvůli Kubě i Vietnamu k Vietnamu patří i Francie. Prostě tehdy si každý hájil své teritorium. Ukrajina ani Srbsko nejsou a nebyly členy ani NATO ani EU. Proč je tedy nyní NATO tak aktivní a dokonce chce riskovat i jadernou válku kvůli Ukrajině ? Tedy aspoň ten blázen Macron. Těch agresi NATO bylo pochopitelně víc třeba i Kypr jež byl napaden Tureckem 1974 a právě tato agrese má jeden rys společný s tou současnou ruskou , tedy ochrana své menšiny.

Šebesta

19. 03. 2024, 11:34

Ještě dovětek.Zde je vidět faleš a pokrytectví celého NATO. To co u Ruska vadí u Turecka nevadilo. Dvojí metr a ta faleš z toho kouká jako pověstná sláma z bot.

Vaclav Flek

20. 03. 2024, 22:16

pro Šebesta

Pane Sebesto, vidim, ze se ta debata zacina roztahovat i do nekolika podobnych diskusi na internetu, kde jsem jiz reagoval, a nechci se opakovat. Proto se pokusim o strucne vyjadreni : Ty vojenske akce, o kterych pisete, byly v podstate akcemi jednotlivych statu, ktere se pri nich neprikryvaly autoritou NATO - jiz jsem to zde nekde citoval v souvislosti se suezskou opeaci v roce 1956. Nebo myslite, ze kubanska krize ci valka ve Vietnamu souvisela s NATO?

Šebesta

21. 03. 2024, 09:45

Pro Flek. Kubanská krize s NATO nesouvisela dobrá ale turecká agrese na Kypr má mnoho shodných rysů s tou ruskou. Rozdíl je že Kypr je menší a Turecko je a bylo v NATO.Mimochodem dodnes severokyperskou republiku nikdo krom Turecka neuznává. Poslední věc akce v Iráku v roce 2003 byla rovněž jasná agrese bez mandátu OSN a důvody pro něž tam Američáne šli spolu s VB nebyly prokázány. Stála podle střizlivých odhadů životy asi 110.000 lidí a z toho zhruba 66.000 civilistů. K ním se přidaly některé zěmě NATO Polsko,Španělsko ale třeba Francie a Německo byly proti. Takže akce NATO to byla a pane Fleku určitě nikoli obranná. Na tom se snad shodneme.

Petr Hertel

21. 03. 2024, 23:38

Pro Šebesta

Nedá mi to, abych se vložil do Vaší diskuze s panem Flekem s jedním zamyšlením.

Že by invaze do Iráku v roce 2003 byla JEDNOZNAČNĚ akcí NATO... ???
Máte pravdu, že v těch přípravách byla důležitá role třeba i toho Španělska (jednání G. W. Bushe s tehdejším španělským premiérem Aznarem a také tehdejším portugalským premiérem).
Ale pokud jde o samotnou vojenskou invazi, tam v úplných počátcích hrála důležitou roli, vedle USA, Velké Británie nebo Polska, také Austrálie (čili země, která jistě patří ke klíčovým spojencům USA, ale v jejímž případě už její geografická poloha jaksi vylučuje její "nárok", příp. smysl být členem NATO).

Víte, ono je třeba si uvědomit, že NATO má přece jen vymezený nějaký přibližný geografický operační prostor (Severoatlantická aliance, a tady už může být sporné, jestli lze do toho, otázka jak přesně fixovaného prostoru, zařadit i sám Irák, zemi sice pořád na sever od obratníku Raka, ale otočenou k Perskému zálivu, a tak vlastně Indickému oceánu)...

Ale vždyť u Varšavské smlouvy platilo to samé. Proč asi jejími členy nebyly takové státy jako třeba Kuba nebo dokonce Mongolsko, sice přímý soused SSSR (a jeho těsný spojenec a fakticky vazal), ale zcela mimo Evropu... (???)

Vaclav Flek

22. 03. 2024, 21:19

pro Šebesta :

Pane Sebesto, nesouhlasim s vasim mylnym hodnocenim tzv. druhe valky v Zalivu v roce 2003. Uzce souvisela s udalostmni 11. zari v USA a postojem irackeho vedenem, ktere zavdavalo duvod k obavam. Dodnes neni zcela jasne, zda Irak vlastnil zbrane hromadneho niceni (to vyjadril i svedsky diplomat Hans Blix, stojici v cele komise inspektoru OSN). Odvolavat se na absenci mandatu OSN je celkem smesne a pokrytecke vzhledem k tomu, ze Sovetsky svaz a pote Ruska federace vetsinu aktivit svobodneho sveta na obranu miru a demokracie zamitly (!). Obe mocnosti, ktere invazi do Iraku podnikly (tedy USA a Velka Britanie) se zcela jiste neodvolavaly na NATO, naopak daly od zacatku vedet, ze jde o jejich vlastni iniciativu.Myslim, ze nemate presna cisla ani o spojeneckych ztratach behem teto operace - padlo 122 prislusniku armady USA a 33 britskych vojaku, z toho cast udery vlastnich sil v dusledku technickeho selhani. Na iracke strane cinil pocet padlych asi 75 000, asi dve tretiny tvorily ztraty tzv. fedajinu.

Šebesta

23. 03. 2024, 08:39

Pro Flek.V tom se neshodnem. Já mám čísla padlých z wikipedie a také z dalšího zdroje ale připusťmě ale že máte pravdu a počet padlých je 75.000 . Kolik z nich je civilistů ? Iráčti civilisté jsou něco méně než ukrajinští ? To ale nemyslíte vážně,že ne ? Navíc nemáte tak zcela pravdu v tom,že že to byla jejich vlastní iniciativa tedy USA a VB. Akci podporovali i někteří členové NATO např.Polsko a Španělsko. Francie a Německo byli naopak proti. USA a VB si přece ale nemůže vykládat ve světě všechno podle svých norem a opakuji,důvod proč USA tedy Busch dal pokyn k akci se nepotvrdil. To byl mimochodem taky důvod proč Německo a Francie byly proti. Agrese je podle mne agrese ať jí kona Rusko nebo USA nebo Turecko. Sorry pane Fleku ale máte dvojí morálku jednu pro NATO nebo některé její členy a pak pro zbytek světa. To je ale dost nefér. Podobně se na svět dívali i komunisté. Co dělal SSSR bylo ok i když šlo o jasné agrese co dělaly USA a další byly agrese. To je pro mne ale nepřijatelné.

Vaclav Flek

23. 03. 2024, 22:49

pro Sebesta

Pane Sebesto, dekuji za vasi reakci, bohuzel, jak je jiz nasi tradici, nemohu temer s nicim souhlasit. Zkusim se pro prehlednost vyjadrit v bodech :

1) Na cislech ztrat, uvedenych vcera, trvam. Chtel jsem hlavne vyjadrit tu nesoumeritelnost spojeneckych ztrat ve srovnani s irackymi. Pritom jasne uvadim, ze dve tretiny padlych tvorili na iracke strane tzv. fedajini, tedy "valecnici za viru", kteri bojovali v civilnim obleceni bez jakehokoliv hodnostniho oznaceni. Od bezneho "civilisty" je odlisovala pouze zbran, nejcasteji samopal AK-47 nebo granatomet. Fedajini se navic ze zrejmych duvodu (ktere vidime i ted v pasmu Gazy) snazili vest boj v huste zastavenych ctvrtich, samozrejme ve snaze zvysit pocet civilnich obeti. V tom vidim zasadni rozdil mezi situaci v Iraku a na Ukrajine, kde ozbrojeni civiliste nevalci (!).

2) Druha valka v Zalivu se odehrala v roce 2003, stale kratce po teroristickem utoku ze zari 2001. Verejne mineni v USA americkou akci podporovalo a ocekavalo, nebot se v jeho ocich jednalo o spravedlivou odplatu za smrt tech tisicu nevinnych Americanu. To vim uplne presne, nebot jsem v te dobe v USA obcas pobyval. Prezident Bush junior proste musel konat.

3) Saddam Husein v dobe tesne pred valkou stale "mlzil" o zbranich hromadneho niceni, nikdy jejich drzeni nevyvratil, a vzbuzoval tak pred svetem dojem, ze je stale ma. Ostatne jiz drive pouzil bojove chemicke latky (asi yperit) proti kurdskym civilistum.

4) Myslim, ze to, co nazyvate "agrese, at ji kona Rusko nebo USA" jsou dve diametralne odlisne situace, nebot v tom pripade jde o agresi totalitniho statu, ve druhem pripade pak o intervenci demokraticky zvolene vlady. Nenechte se mylit nekterymi formalne shodnymi znaky, jde v principu o zcela jine valky.

Šebesta

24. 03. 2024, 09:27

Pro Flek. Oceňuji naši vzájemně kultivovanou diskusi. Ale jinak se neshodnem. Pane Fleku mrtvý civilista ať zemře rukou demokratického vojáka nebo vojáka z diktátorské země je stále mrtvý civilista a pochybuji že rodinní příslušnicí zabítého civilisty to nějak rozlišují. Oni považují tyhle vojáky co jim zabili rodinného příslušníka za vrahy a zločince. Apropos dnes je 25. výročí počátku letecké kampaně (agrese) v Srbsku. I zde bomby NATO vraždily. A tady je nepochybné že to bylo vraždění civilistů. NATO je údajně obranná aliance ale pak se ptám co to byla za obrana ? Srbsko nikoho nenapadlo a pouze řešilo na svém území problém s albánskou menšinou.Tedy to co dělají třeba Turci s Kurdy již desetiletí a nikomu to nevadí. Ještě k irácké kampani. Z jistých zdrojů vím že tehdy Američané dokonce střílely i irácké vojáky jež se  hodlali vzdát. Pochopitelně že naše "komunistická " media to nikdy nepřiznají. USA je náš velky spojenec.Ne,pane Fleku podle mne je jedna morálka a snad se shodneme aspoň na tom,že každá velmoc si hájí svá teritorija a jak říká jedno moudré pořekadlo : při každém posvícení se nějaký koláč připalí. Takže nějaký ten mrtvý při ůdajném konaní dobra a prosazovaní své pravdy nevadí.

Šebesta

24. 03. 2024, 09:40

Vidím že jsem udělal dvě hrubky Američané stříleli a údajně. Je to moje vina měl jsem si text lépe přečíst. Za ty se omlouvám.

Martin23 .

16. 03. 2024, 19:48

Abych tady ukončil diskuzi.

Zátoka Sviní byl pouze dozvuk přímého jaderného ohrožení USA ze strany zbabělého SSSR, který Kubu použil jako užitečného idiota.

Ještě nikdy předtím ani potom nebyl svět tak blízko jaderné válce. A ten kdo tuto situaci způsobil bylo Rusko (SSSR).

Pepík Knedlík

16. 03. 2024, 21:00

M23
Přesně a proto před akcí proti Kubě v zátoce Svini umístila demokratická armáda USA rakety proti Sovětům v Turecku ... Severní Amerika trpěla proti invazi komoušů .....

Martin23 .

16. 03. 2024, 22:01

Pepík Knedlík:

Zátoka Sviní byl pouze dozvuk přímého jaderného ohrožení USA ze strany zbabělého SSSR, který Kubu použil jako užitečného idiota.

Máte pravdu s tím Tureckem, USA si v tomto směru nemělo s SSSR co vyčítat. Nicméně o tomto zcela novém tématu jsem se zde nebavili.

Jenom abychom byli zcela féroví, Sověti mířili na Turecko jako člena NATO svými jadernými zbraněmi první :)))

zde odtajněné materiály (něco co v SSSR ani Rusku neuvidíte): https://nsarchive.gwu.edu/document/19675-national-security-archive-doc-01-office

Czertik

17. 03. 2024, 05:16

martin

a jak si prisel ze sssr mirilo na turecko atomovkama jako prvni ?
tn link co si dal jen potvrdilo, ze turecko melo ataomky namirene na sssr.

a je faktem, ze atomky v turecku byly driv nez stavba sil na kube.

Martin23 .

17. 03. 2024, 15:30

Czertik:

SSSR chtěl mír a světovou prosperitu :D

Takže znovu, pro ty pomalejší, zde odtajněné materiály (něco co v SSSR ani Rusku neuvidíte): https://nsarchive.gwu.edu/document/19675-national-security-archive-doc-01-office


Abych Vám to vysvětlil, vy ani já nikdy neuvidíme jaké plány měl SSSR nebo Rusko v těchto dobách jednoduše proto, že jsou a budou i za 1000 let přísně tajné. Rusko se nemění.

Šebesta

17. 03. 2024, 16:46

Martin 23 nejen že lže ale když je přistižen při lži neuznáta to jako třeba soudruh Skála.

Czertik

18. 03. 2024, 01:17

martin

ja sem nikde neresil cile sssr, ani usa.

a opet, ten tvuj link jen dokazuje ze v turecku byly atomky. a dokonce ti udelam radost a budu souhlasit s tim, ze rusko podobne materialy jen tak neodtajni, byt by potvrdili jen to co uz kazdy vi.

ale nijak si neodpovedel na moji otazku.

Šebesta

17. 03. 2024, 16:44

Martin 23. Ukončete diskusi. Nejen že falešujete dějiny jak se vám to hodí ale navíc máte velké mezery ve znalostech. Doučte se to ať nejste trapný. Zátoka Svini byla dávno před Kubánskou krizi,která zase bylajen ruskou reakci na americké rakety v Turecku kousek od  hranic se SSSR.

Šebesta

17. 03. 2024, 19:00

Pro Martin 23.Název článku zní má smysl jednat s Putinem ? Já se zase ptám zda má smysl si vypisovat s někým kdo má hlubokou neznalost faktů a lže a upravuje si fakta dle sebe jak se mu to hodí ? Navíc když je usvědčen ze lži jako vy tak to neumí přiznat ? Nemá. Žijte si ve svých lžích. Upřimně jsem si myslel že někdo z té vaší grupy umí uznat fakta i druhé strany a přiznat chybu,bylo to ode mne iluzorní. To je fakt.

Vaclav Flek

17. 03. 2024, 21:15

pro Sebesta :

S vasi prvni vetou souhlasim a chvalim vas za ni, nebot opravujete chybu mozna vice diskutujicich. Invaze kubanskych emigrantu v Zatoce svini skutecne probehla pred kubanskou krizi a nemela s touto raketovou konfrontaci nic spolecneho. Naopak za vasi dalsi vetu vas nepochvalim - jiz mnohokrat jsem zde psal, ze se v dobe kubanske krize chystalo stazeni americkych raket z Turecka (melo byt ukonceno v roce 1963) a jejich nahrada jadernymi ponorkami s raketami na palube. To bylo vseobecne znamo, a kvuli tomu by Sovetsky svaz nepodnikal tak drahe a riskantni dobrodruzstvi, stacilo prece rok pockat. Pravou pricinou planovaneho rozmisteni sovetskych raket na Kube byla snaha vymenit jejich nasledne stazeni za odsun vsech americkych jednotek z tehdejsiho zapadniho Nemecka, mozna cele zapadni Evropy. Plan ovsem nevysel a jeho krach se stal jednim z hlavnich duvodu Chruscevova padu v roce 1964.

Czertik

14. 03. 2024, 21:48

zajimavy clanek, nasly se tam zajimave paralery, ale autor mohl napsat i clanek - pripadne tam zminit - i chovani hitlera a stalina, protoze putovo jednani ve spouste veci pripomona hitlera, a to nejn v porusovani dohod ktere sam podepsal.

Martin23 .

14. 03. 2024, 14:23

Pepík Knedlík:

nebýt USA tak jsme všichni v háji a můžete si ukázat na jakékoliv období od roku 1900. I ti Vaši Rusáci.

Vy co si to neuvědomujete byste každý večer měli políbit fotku Trumpa, nebo jiného politika podle Vaší obliby.

USA nejsou dokonalé ale jsou nejlepší.

Pepík Knedlík

14. 03. 2024, 14:37

M23
Jedinny, kdo za něco stal co by prezident byl R.R.. Jinak sračky od A až po Z. Libat mohu jen fotku svych rodičů, ženu a kříž.
Tvuj komentář je děravy jako ústa starý zeny. Howgh

Martin23 .

14. 03. 2024, 20:31

Pepík Knedlík:

Regan :D

připomenu:

Roosevelt, Theodore - doporučuji si o tomto pánovi nastudovat co můžete, je to úžasný příběh jak vytvořil z USA světovou velmoc a položil základy supervelmoci.

Hoover, Herbert - zvládnutí hospodářské krize

Roosevelt, Franklin D. - to snad asi není třeba?

Dál bych mohl pokračovat klidně Ika, v modernějších dějinách už tápu, ale Regan je silně přeceňován. Skutečnost je taková že Sověti jeli z posledního (krásný příklad je naše vlastní země jak byl socialismus kvalitní).

Je neuvěřitelné že při pohledu na ta jména, ikony své doby, si vemte Zemana, Klause, to je prostě ostuda, ale ani Trump ani Biden nejsou žádná esa.

Pepík Knedlík

14. 03. 2024, 20:53

M23
Pominu otrokare a zároveň ptezidenta A.L. a dostanu se salónimu "politikovi" Franklin Delano Rooseveltovi. Chudak byl mimo věřil vsem kecům. Ike k..ot II, co chtel použít JZ.
Herce R.R. si pamatuju i atentan na nej. Měl v umyslu omezit Rotschildy stejně jako dva předchůdci a pak to byl čím dál větší blb co jsou jen loutkami ...
Když nahodou mam možnost mluvit s amikem, tak mě překvapuje jejich neznalost ohledně prezidentů. Nekolik potvrdilo muj nazor, že R.R. byl asi top.
Prosím tě, nechtěj po mě hodnotit ceskoslovensky i český prezidenty. Mel jsem vynikající večeři a nechci zvracet.
Jedinny člověk, který si zaslouží úctu je Emil Josef Dominik Hácha.

Czertik

14. 03. 2024, 21:51

martin

prave ze diky reganovy zacal sssr mlet z posledniho, bez nej by tu sssr byl dele. nebo myslis ze je nahoda, ze pred reganem zbrojni vydaje na obou stranach klesaly a s klesajicimi vojenskymy vydaji se v sssr stale vice utuzovala diktatura ?
a ze jakmile byl sssr prinucen zvysovat zbrojni vydaje tak se jeho rezim zacal hroutit ?

Martin23 .

15. 03. 2024, 00:21

Reganovi pomohly technologie 80. let příchod IBM, HP, APPLE a hlavně Microsoft. Bylo to zjevení. Něco jako knihtisk ale moderní doby. Žádné uzbrojení jak se tvrdí.

Technologie západu porazila Sovětský Svaz a jeho nohsledy (i nás). Žádné zbraně, to byla ta krása. Vždyť si jenom srovnejme letadla jak začal Sovětům ujíždět vlak. Svobodný svět ukázal co dokáže.

Roosevelt, Franklin D. řídil svou zemi v době její největší zkoušky. Úspěšně. Bez něho a pomoci jeho země by Stalin skončil na popravišti a Rusko by padlo.

Ike nesouhlasím, ale hlavně byl mimochodem president který první použil slovní spojení a varoval před tzv. Vojensko-průmyslovým komplexem. Asi nemusím dodávat co to znamená.

Já tvrdím že se Sověti porazili sami, 80. léta, Afganistán, Gorbačov, Solidarita, všichni normální lidi měli toho hnoje už plný zuby.

A Hácha byl chudák, který si zaslouží větší pozornost.

Šebesta

15. 03. 2024, 00:43

A dnes mají všichni plné zuby toho hnoje co tu blábolíte vy a hlavně ta Fialová soldateska. Ve volbách příští rok to poznáte.

Martin23 .

15. 03. 2024, 01:50

pro ostatní:

omlouvám se Vám ostatním, ale s některými lidmi je potřeba hovořit jejich stylem přidávání témat nesouvisejíce s hlavní myšlenkou. Při vyvrácení bludu přidat dalších několik témat, dokud se na jejich první chybu nezapomene.

Šebesta:
USA army nenapadala Kubu v zátoce sviní. Jeden voják byl poblíž na dovolené na rybách, ale skutečně to neznamená že se Námořnistvo Spojených států účastnilo operace. To jen Rusové jezdí do boje na golfových vozícíh :joy:

Pepík Knedlík

15. 03. 2024, 02:08

M23
Da se v mnohem s tebou souhlasit. Zapomněl jsem na hvězdný valky a neutronovou bombu v podání R.R. . Tuhle návnady mu východní blok sežral. i s navijákem.
Stalin byl celkem zabezpečený proti vnějším vlivum a větší nebezpečí cihalo ze strany komunistu. Třeba takovým byl i "darce" Krymu.
No vidíš a Češi jako věrní psy žrali z ruky i Gorbimu a když se blok hroutil, tak nevěřícně čuměli a vlastně skoro poslední šli do ulic a to na popud STB ... Nezklamal český narod.
A proto si pamatuji tohle od R.R.: "pane Gorbačove otevřete tu branu, zboutejte tu zeď ..."

Šebesta

15. 03. 2024, 08:43

Pro Martin. Svého času uznavám že to je už drahnou dobu něco málo po rozpadu VS  byla diskuse v televiz o  válkách ve 20.století. Diskutéři bylo historici a politologové.Tehdy ještě počátkem 90.let byla paradoxně opravdu demokracie myslím v ČT. Dnes by taková diskuse nebyla možná.Tedy mít jiný názor než má mainstream. Snad jedinou vyjímkou je pořad Máte slovo ale to je jen proto že mít oponentní názory je smysl toho pořadu. Mezi těmito diskutéry došlo na téma Zátoka svini bylo zajimavé jak někteří reagovali. Byla to agrese nebo ne ? Po mnohých vzájemných argumentech kdy jedni byli za  že to agrese byla jiní že spíš pokus a převrat na Kubě dospěli k takovému řekněme kompromisu. Shodli na tom jak už jsem vám psal Amíci se chovali jako chytrá horákyně. Byla to agrese i nebyla to agrese tedy shodli se že to byla poloagrese což zní jako protimluv.Nakonec však jeden řekl, podstatné je že se Američané prokazatelně pomoci síly chtěli vměšovat do vnitřních záležitosti cizí země a  chtěli provést převrat. Mimochodem tuto akci odsoudili i některé západní země (Švédsko,Finsko, a taky Rakousko.) Všichni co tady diskutujete a jste zastánci jediné pravdy jste falešní. Kdyby něco podobného provedli Rusové dnes kdekoli budete tvrdit že to je agrese. A ani si to neumíte přiznat.

Pepík Knedlík

15. 03. 2024, 09:02

Šebesta
Pravda je jen jedna . Kdo si ji privlastnuje poznáš.

Martin23 .

15. 03. 2024, 09:22

Pepík Knedlík:

on se hroutil celý blok. U nás byl státní bankrot otázka času a rozhodně to nebyla zásluha USA, RR nebo podvratných živlů ze západu. Socialismus ze své podstaty nefungoval a nefunguje. Proto tvrdím že je význam RR přeceňován. Tím ale vůbec neshazuji jeho správné ekonomické kroky volného trhu a hlavně poslouchání Friedmana.

Martin23 .

15. 03. 2024, 09:25

Šebesta:

Na Ukrajině bojovaly neoznačené jednotky Ruské armády. V zátoce sviní nebyl ani jeden voják US Army natož v neoznačených uniformách.

Ani tanky a BVP is na dovolenou vojáci Ruské armády nebrali a podobné nesmysly které v roce 2014 padaly ze strany Ruska.

Tvrdit že se jedná o to samé v bledě modrém, je holý nesmysl, lež a hlavně Vaše hloupost.

Připomínám Vám že jste se mýlil když jste si moc přál že Švédsko do NATO nestoupí a naopak já jsem Vám s týmem diskutéru zde psali že se pletete.

Czertik

15. 03. 2024, 16:03

martin

ibm a hp existovaly uz hoodne dlouho, to nebyly nove spolecnosti 80 let. ano, apple a ms byly nove spolecnosti, ale i pro ne armadni zakazky tvorily vyznamne prijmy, velke nakupy pocitacu pro armadu by se bez regana a jeho utraceni nedely.

pises ze to byla technologie zapadu co poraazila sssr. a kde mysli ze se ona technologie VZALA ?
ano spravne, bylo to z armaady a reeganova zbrojeni.
v tom bylo jadro uspechu usa, oni nebranili tranferu vojenskych technologii do civilniho sektoru, aby tak podporily jeho rust.
jen si zjisti kolik technologii z vesmirneho programu se dostalo do civilniho sektoru, myslim ze budes prekvapen.
a kolik se technologii dostlo ze sovetskeho vesmirneho programu k civilistum ? prakticky nic, vse bylo nessmyslne utajovano a to branilo sssr ekonomicky i technologicky rust.

a nemyslim si, ze roosvelt ve sve zkousce obstal. byl prilis naivni s malym rozhledem. prave to, jak studena valka zacala, bylo hllavne diky jeho selhani.
kdyby byl proziravejsi, jako treba churchill, tak by stalinovy plany na vytvoreni kolonii v evroe byly zardouseny hned v pocatku a studena valka by ani nemusela zacit, protoze stalin by byl izolovan.

Czertik

15. 03. 2024, 16:39

sebesta

souhas s tebou, ze dnes na zapade obecnne chybi svobodna diskuze.
byla zatoka sv ini agrese a pokus o prevrat ? ano, byla.
byla invaze na ukrajinu ve22 agrese a pokus o  prevrat ano, byla.

v cem je rozdil, ze prvni agrese vetsine cechu nevadi, kdezto druha ano ?
nejsis to bude tim, ze invaze na kubu mela za cil svrhnout diktaturu a nastolit demokracii, kdezto ruska invaze ma cile prakticky opacne.

cili clovek co ma rad demokracii a svobodu bude litovat ze se invaze na kubu nezdarila a bude odsuzovat putinovu invazi, u milovniku komunistu a diktar (putina) to bude presne opacne.

Martin23 .

15. 03. 2024, 20:09

pan Czertik:

Nemyslel jsem to tak že vznikly až v 80. ale že přišly počítače s 80. léty a nebyla to zásluha vojenského sektoru. Sálové počítače přišly díky univerzitám, ne US Army (která ale určitě měla i své zásluhy - peníze). To dá rozum že volnější přístup k technologii zajistí že se masy budou pokoušet ji zdokonalovat. Proto Sověti neuspěli, ani Československo. Nepochopili principy volného trhu vs plánované hospodářství. Žádný Regan. Ekonomika Sociliasmu je nastavena na principu nedostatku, který žene ceny vysoko. To vážně není o Reganovi ale o kruté realitě trhu.

Vůbec nijak toho presidenta neshazuji, pouze tvrdím že se jeho význam přeceňuje. Vývoj PC pomohl raketovým tempem naboostovat světovou (rozuměj západní) ekonomiku. Byl to naprosto zásadní vynález, který nejen že užíváme do dnes, ale když se u nás v 90. létech (o 10 let později!) začaly počítače zavádět bylo to zjevení. Banky se úplně transformovaly, mohli jsme začít obchodovat online na burze cenných papírů. Internet další pokrok. Mobilní telefony, další pokrok, vím že už jsem moc daleko (i když telefony a pagery začaly už v 80. létech), ale jde o to že věda na volném trhu dokáže zázraky.

Zátoka sviní: přítomnost USA Army tam není.
Ukrajina: Přítomnost Ruské armády tam je.

Mimimálně v tomhle vidím absolutní rozdíl. Komunistická Kuba navíc dokázala již v Karibské Krizi že je skutečnou hrozbou pro dekokracii v USA a tak se spíše divím že se více neangažovali ve svržení Castra.

Ukrajina je hrozbou pro Rusko... proč?

Nevím jestli vnímáte jako já ten markantní rozdíl, ale pokud chcete psát dokola jedno a to samé a to jest že útok, či podvratná činnost, je to samé, dobře, tak v tom případě Vám napíšu: USA je pro nás partner a jistota naší současné svobody. Rusko pro nás není partner, nikdy nebyl, nikdy nás tak nebral a je pro hrozbou pro naši současnou svobodu. Co si vyberete?

Pepík Knedlík

15. 03. 2024, 21:32

Cz
Pěkný.
Celý problém byl v zaostalosti ve vývoji v elektronice a nových strojírenských technologií. Východní blok byl v podstatě nezadluzeny. Možná tim komunismem se lid semknul a držel vice pospolu. Klasickou "ceskou hospodu" nebo opékání buřtu kdy chceš se opravdu na *západě* nevidí a nevidělo. Tohle ovšem postupne mizi a lid se začíná ukrývát za betonovym plotem nebo tujemi.
No a dnes sice si žijeme zdravěji, bio potraviny obsahují co nechceš, ale lid se od sebe odvrací a bonzuje na souseda i neuznává zákon cti, pokory a kamarádství ....

Pepík Knedlík

16. 03. 2024, 21:08

M23
Ale mě nezajímá nějaká Ukrajina. Je to národ zmrdů jako každý jiný národ na východě. Ty vole, Česko ma obrovský problem a ty chceš podporovat oligarchy .... Já ne, co je mi do nich

Vaclav Flek

16. 03. 2024, 22:59

pro Pepík Knedlík

Nevim, o jake "navnade" pisete v souvislosti s neutronovou bombou. Na rozdil od "hvezdnych valek", jejichz koncepce se stale jeste rodila, a byly stale jeste castecnou fikci, byla neutronova zbran necim naprosto realnym, co mohlo zasadne zmenit pomer sil na zapadoevropskem valcisti. Do te doby predpokladala generalita Sovetske armady, ze jejich tanky projedou zapadnim Nemeckem rychle a dosahnou Poruri, kde jiz zapadonemecka vlada nedovoli pouziti klasickych jadernych zbrani vzhledem k masivim ztratam v te nejhusteji osidlene casti Nemecka. Ovsem koncept neutronove pumy, jejiz zareni prochazelo pancirem jako papirem, postavil sovetske plany uplne na hlavu. Tankovou lavinu so nahle velmi lehce zastavit bez ztrat na civilnim obyvatelstvu (ukrytym ve sklepich a krytech).

Vaclav Flek

17. 03. 2024, 00:52

PepíkKnedlík

Pisete to extremne spatne mel jsem vas za lepsiho znalce. Pokud zkratkou A.L. minite Abrahama Lincolna, ten prece nikdy otroky nemel (!), to vi kazdy americky skolak. Asi asi to pletete s George Washingtonem, ktery otroky mel, ale pozdeji vsechny propustil. F.D. Roosevelt, ktery byl asi jako jediny z americkych prezidentu zvolen trikrat za sebou, zcela jiste "nebyl mimo". Ja jsem sice jeho kritikem, ale pokud o nem tvrdite neco podobneho, je zrejme, ze o udalostech mnoho nevite. Take nevim, jaky mate dukaz o tom, ze prezident Eisenhower (Ike) chtel pouzit atomove zbrane. Podle vas kdy a kde ?

Martin23 .

17. 03. 2024, 01:52

PK:

Mě nezajímá nějaká Ukrajina, mě zajímá že my Vám vezmeme dům a majetek a půjdete bydlet tam, kde Vám to ostatní dovolí.
Jak se Vám líbí takováto představa? Na Ukrajině je totiž také zastupitelská demokracie, tak jako u nás.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlamentn%C3%AD_volby_na_Ukrajin%C4%9B_2019

Czertik

17. 03. 2024, 05:38

martin

mylis se, salove pocitace byly zasluhou vojenskeho sektoru, ktery jejich vyvoj a vyrobu financoval, tepve pozdeji se pak jejich levnejsi odnoze dostaly na civilni trh.

ano pc prinesly revoluci...ale opet, jejich zaklady lezi ve vojnskch objednvkach a v mensi mire prumyslove vyrobe a jejich pozadvcich.
skutecne zadny komponent pro pc nevznikl tak, ze by si nekdo rekl, udelame pocitac pro lidi na doma.
skutecne, prvni pc - a jeste relativne dlouho - vyuzivaly jen volne dostupne komponenty pro prummyslovou a vojenskou vyrobu.

zatoka svini - ano, pritomnost armady usa tam neni, misto toho je tam cia - a to dela onu invazi svatou ? vic legalni ? mene spatnou ? skutecne to rozved.
ukrajina - chapu, takze kdyby tu invazi provedla fsb, ci proxy jednotky, tak by ti invaze nijak nevadila. chapu to spravne ?

skutecne rozeber jak rakety na kube byly hrozbou demokracii v usa, kdezto ty turecne nebyly hrozbou pro sssr.
nebo hrozba pro sssr ti nevadi ? proc ?

a kde sem napsal ze ukrajina je hrozbou pro rusko ?

samozrejme ze je rpzdil mezi primim utokem a podvratnou cinosti, ale podvratna cinost skutecne neni kdyz se ti vylodi lidi se zbranemi a jdou svrhnou vladu na kube.
podvratna cinost by to byla jedine kdyby utok provedly domorodi povstalci na kube, ne emigranti co opustily kubu.

a pak ten text o tom ja usa je nas partner...atd.... tak uz to plne chapu. ty si ideolicky zanicenec, co soudi udalosti prizmaatem ideologie. ta strana ktere fandis muze delat co chce a bude to spravne.
ucel sveti pprostredky. ze.
co buh kona, dobre kona. ze.

jednze ja narozdil od vas nemam problem nazyvat invazi invazi, atentat atentatem, terorismus terorismem bez ohledu na to jaka strana ho kona a ktere strane fandim.

Czertik

17. 03. 2024, 05:46

pepik

a k cemu vychodnimu bloku byla jeho nezadluzenost kdyz v 80 tych letech zil tak jak se zilo na zapade v 50s ?
ano, za komunismu bylo vic ssoudruznosti mezi lidem, protoze se vsochni meli stejne mizerne, az na par vyjimek.
ale neboj se, i za komancu se vesele bonzovalo, pokud si mel kamarady na spravnych mistech tak si mohl rozkradat jak si chtel, cest a pokora byla pro bezny lid a ne pro straniky a soudruhy za kteryma stala strana.

Pepík Knedlík

17. 03. 2024, 08:37

M23
Na ukrajine je demokracie? To snad nemyslíš vážně!. Možná byla pred rokem 1999.

Pepík Knedlík

17. 03. 2024, 13:07

Vaclav Flek
Omlouvám se ma chyba. Ano, tim otrokarem byl první prezident USA.
Zde o JB: https://www.armyweb.cz/clanek/behem-korejske-valky-byly-temer-nasazeny-jaderne-zbrane-truman-byl-zdrzenlivy-a-eisenhower-presvedcivy

V nekolika knihách o valce v Koreji je zminka o případném použití JB a D.E.
Neutronová bomba měla být převratnéa zbraň, ale jeji ucinek byl jiný než de původně očekávalo, ale jako strašák zafungovala skvěle.

Martin23 .

17. 03. 2024, 15:33

Czertik:

já si myslím že jsem dodal hodnotné informace, které vy okamžitě překrucujete. Máte smůlu. Sálové počítače byly skutečně zásluha Amerických vysokých škol, jejich vzdělanců a jejich pýle. Zevšeobecňovat umí každý.

Z Vás tak pryští bolševismus až to hezké není. Další rekriminace s Vámi není nutná. Já ctím demokracii a vy máte štěstí že v ni můžete žít a čerpat z jejích výhod.

Martin23 .

17. 03. 2024, 15:36

PK:

Ano, na Ukrajině je polopresidentská demokracie, to jste skutečně nevěděl? To je mi líto.

A jak dopadly volby u Vás v Rusku? :D

Vaclav Flek

17. 03. 2024, 21:21

Pepík Knedlik

Zapominate, ze vetsina ctenaru si to obdobi let 1988-89 pamatuje. Ja jsem byl napriklad v ulicich hodne casto, a verte - nikdy to nebylo na popud StB ! Jinymi slovy (nepouzivam to slovo rad) - KECATE.

Vaclav Flek

17. 03. 2024, 21:33

Pepík Knedlík

Jsem rad, ze jste svou chybu uznal. Ono je tezke predstavit si Abrahama Lincolna (v obecnem povedomi bojovnika proti otroctvi) jako otrokare, to vas melo napadnout jiz pri psani prispevku.

Ale pisu o necem jinem: Zasadne se mylite ve vasem hodnoceni mozneho nasazeni jadernych zbrani v prubehu korejske valky. Usmevne je, ze k tomu jako argument pouzivate starsi clanek z tohoto webu. V diskusi k clanku mam nekolik kritickych vyjadreni, na kterych si i s odstupem casu trvam. Ocenim, kdyz si je prectete a k vasemu nazoru na korejskou valku se jiz vyjadrovat nebudu.

Vase hodnoceni neutronove bomby propoustim. Slo skutecne o prevratnou zbran, ktera mohla menit strategicky pomer sil, ale nechci se jiz rozepisovat.

Czertik

18. 03. 2024, 01:30

martin

co prekrucuju ?
schvalne, jestli najdes starsi salovy pocitac.

https://cs.wikipedia.org/wiki/ENIAC

ano, postavila ho univerzita, ale PRO ARMADU. a pak si najdi jeho nastupce - vsechno postaveno jen pro armadu, pro civilni pouziti se pouzivaly az jejich dalsi generace o par vyznamnych let pozdeji.

Jiří MOC

18. 03. 2024, 12:25

Dobrý den, pane ŠEBESTA - rád bych se s Vámi někdy setkal a osobně si pohovořil o Vašich názorech a především o tom co Vás k nim vede... nejlépe třeba formou rozhovoru přenášeného on-line na nějaké platformě.
Vy budete mít možnost je prezentovat většímu publiku a já se to pokusím pochopit... přiznávám že se mi to zatím nedaří...
P.S.: pokud by se k nám přidal i někdo další jako moderátor byl by velmi rád...

Pepík Knedlík

14. 03. 2024, 11:26

Ve válce mezi Irákem a Íránem se velice obratně osvědčila politika USA. Velice "nestrane" podporovala oba rezimy i poskytovala pujcky atd..
"Podle deníku The New York Times připouštěli Američané tento cynický přístup i o deset let později: "Šlo nám o to zabránit vítězství kterékoliv ze stran." V praktické rovině chtěly USA - i Evropa - především zajistit plynulý tok ropy, aby se neopakovala krize z roku 1973."
Sověti samozřejmě nezůstávali pozadu jak to v obdob6 studený valky bylo.

Marty

14. 03. 2024, 11:32

Pepík Knedlík
¨jak konkrétně prosím vás USA podporovala Íránskou "Republiku"?

Slavoslav

14. 03. 2024, 11:38

boli tam nejake operacie CIA na dorucenie klucovych dielov pre americku techniku, aby bola udrzana bojaschopna

Marty

14. 03. 2024, 11:39

díky:thumbsup:

Slavoslav

14. 03. 2024, 11:47

skus si to pohladat, je to celkom zaujimava story. Jeden cas diely nakupovali dokonca cez Izreal, az kym Izrael nenasrla Hizbalah financovany Izraelom

Dokonca tam cast penazi ziskanych z pokutneho predaja mala sluzit CIA na prevrat v Nikarague

Zdeněk

14. 03. 2024, 11:52

Slavoslave,

nejsem si jistý, jestli máš na mysli to samé, takže bych připomněl aféru Írán -Contras a dodávání zbraní do Íránu výměnou za propuštění amerických rukojmí.

Zdeněk

14. 03. 2024, 11:54

Izrael spolupracoval s Íránem také během operace Opera při ničení iráckého reaktoru Osirak ...

Slavoslav

14. 03. 2024, 11:55

ano, Iran - Contras a veci okolo toho suvisiace

Marty

14. 03. 2024, 12:22

á tak že spíš než o spolupráci šlo o zaplacení výkupného? a CIA si z toho "vyšmelila na bokovku" v Nikaragui? taky dobrej bordel, díky tohle si pohledám

Šebesta

14. 03. 2024, 12:35

Zdenek.Copak dal jsi mi minus ? A žádné další kecy ? Chybí argumenty že ?

Zdeněk

14. 03. 2024, 13:31

Chcimír Šebesta,

tvoje horečnaté bláboly nemá žádný smysl komentovat a připomínat ti tvé odhady ohledně vstupu Švédska do NATO, to je jak týrat zvířátko, tobě stačí dát mínus ... :kissing_heart:

Czertik

14. 03. 2024, 21:26

slavoslav

ano, amici tajne dodaly nahradni dily pro techniku vyrobenou v usa co iran pouzival (zvlast pro f14), ale ne proto ze by amici meli chomeejniho radi. bylo to pro to, aby chomejni propustil americany veznene iranen od doby iranske revoluce a chomejniho se chopeni moci.

Šebesta

14. 03. 2024, 14:51

Souhlasím. USA a SSSR nyní Rusko dělají mnoho stejného . Vždy hájí své hodnoty a své zájmy stejně i Čína. A pokud jde o ty dva prvně jmenované dělají to tak už od 50.let neboli hned po válce.Navíc kdybych spočítal jejich zasahování ve světě a jejich agrese překvapivě by větším agresorem byly USA. Uznavám ale že první kdo s tím začal byl SSSR v korejské válce.

Šebesta

14. 03. 2024, 14:53

Pro Pepik Knedlik

Šebesta

14. 03. 2024, 10:47

Děkuji panu autorovi za vyčerpavajíci exkurz o irácko-iránské válce . Osobně jsem se dověděl některé nové věci jež mi nebyly zcela známy.Zejména o  umírněném Ahmadu Hasan Bakrovi. Pokud jde o srovnání Irácko-iránského a rusko-ukrajinského konfliktu sice má několik splolečných bodů které autor zmínil ale má i několik zcela zásadně rozdilných. Jako hlavní a nejdůležitější bych uvedl že současný konflikt hrozí při jeho další eskalaci buď celosvětovým nebo dokonce jaderným konfliktem. To v případě irácko-iránské války nebylo. Další rozdíl bych viděl v tom pokud jsem pozorně četl že Irák napadl Irán bez jakehokoli varování v rusko-ukrajinské válce ale byly ze strany Ruska signály které jak Ukrajina ale hlavní západní země (NATO) ignorovaly. Tady je další rozdíl, na rozpoutání rusko-ukrajinské války nese západ (NATO) svou nepopiratelnou část viny. Samozřejmě že to západní státy většinově popírají ale věřím tomu že jednou se na tom většina historiků shodne.17.12. 2021 se pokusilo Rusko svou notou o nějakou dohodu ( kompromis). V podstatě a zjednodušeně lze říct,že Rusové nechtěli akceptovat vstup Ukrajiny do NATO to byl hlavní kámen úrazu. Západní země ale ruský protest ignorovaly a v podstatě si mleli svou že to je věc Ukrajiny.Západ o tom měl rozhodně s Ruskem jednat minimálně se o to pokusit. Možná by dnes žádný konflikt nebyl. S autorem zásadně nesouhlasím v tom že by se mělo válčit dál. Rozvory o ukončení války určitě stojí za to. Za prvé Čím déle se bude válčit tím větší riziko je zde že se válka rozroste v něco mnohem horšího než místní regionální konflikt (jaderný,celosvětový). No a pak už bude úplně jedno kdo ji začal a proč ? Za druhé máme právo do toho nutit jak Ukrajinu tak Rusko aby zasedli za stůl. Rusko proto že začalo a Ukrajinu proto že to z větší části celé financujeme jednak mnohé státy EU i celé NATO. Za třetí proto že válka zabředla a zřejmě se nedá vyhrát pro ani jednu stranu. Za čtvrté je určitě lepší jednat než válčit. Za páte pokud mluvím za ČR ale třeba i za Slovensko či Maďarsko většina obyvatel tamních zemí už má válčení dost, koneckonců třeba u nás vláda okradla důchodce aby mohla financovat válku. No a za šesté to co si Zelensky i válkychtivý západ nechce přiznat mnoho ukrajinských mužů už nechce bojovat a ani se jim není co divit proč by měli umírat ve válce jež nemá vojenské řešení ? Někde jsem četl,že až 500.000 Ukrajinců se skrývá různě po celé Evropě a dokonce i mimo Evropu (Asie) jen aby nemuseli do války.

Slavoslav

14. 03. 2024, 11:03

je mimoriadne zabavne, ze spominas rusacku notu z 17.12.2021 kde rusak de facto diktoval co aj CR moze ci nemoze robit vo svojej zahranicnej politike cim ju degradoval na nesvojpravny stat ktoremu Moskva nadiktuje podmienky. Tolko k tomu ako chcel rusak mierove ujednanie ohladom UA

Marty

14. 03. 2024, 11:14

Šebesta
ale vždyť Putin muže tu válku kdykoliv ukončit, mimochodem, užv ám někdo řekl že NATO vstup Ukrajiny odmítl? před invazí? že byl de facto i de jure nemožný? a proč Čína Rusko během pořádání ZOH varovala aby nezačínalo žádnou válku? protože západní země lhaly o tom co Putin chystá?

Šebesta

14. 03. 2024, 12:31

Marty. Naučte se pořádně psat. Nevím o co vám jde ? Mimochodem víte že válka mohla dávno skončit nebyt B.Johnosona ? Bývalý britský válečný premiér. Ukrajina byla ochotna přistoupit na ruský požadavek o neutralitě bylo to pár týdnů po začátku války. Potvrdil to mimojiné ukrajinský poslanec Arachnya. Jenže západ ústy Johnosona si to nepřál. Takž se jede dál. Rusko by jistě mohlo válku ukončit a je i připraveno jenže na jejich podmínky není připaven Zelensky a hlavně celé NATO. To má jediný cíl porazit Rusko za každou cenu a to bych podtrhl za každou cenu. Doufám že dobře chápete význám slov ZA KAŽDOU CENU ?

Slavoslav

14. 03. 2024, 12:49

Sebesta,

ked uz klames tak nie niečo co sa da tak lahko overiť. Je tam aj vyjadrenie toho poslanca na ktoreho sa odvolavas ty proruská štetka

https://hnonline.sk/svet/96133998-dennik-zverejnil-navrh-mierovej-zmluvy-ruska-a-ukrajiny-z-roku-2022-kyjev-sa-nechcel-vzdat-vizie-v-nato

Marty

14. 03. 2024, 12:54

Šebesta
hluboce se omlouvám za přkelepy atd...
myslím že po tom co rusové předvedli mimo jiné v Buči, je vcelku pochopitelné že se jim Ukrajina odmítá vzdát...
tak že o co jde vám?

Zdeněk

14. 03. 2024, 12:58

Marty - to nebyla žádná mírová smlouva, to byla kapitulace a odzbrojení protivníka, aby ho mohl po doplnění sil Putin snadno dorazit.

Marty

14. 03. 2024, 13:08

Zdeněk
to ví každý, jen někteří chtějí vypadat "hezky" tak je jim za těžko to veřejně přiznat, zajímalo by mě, když pan Šebesta tak moc hájí utlačované chudáčky ruSSáčky, jestli také ví který národ historicky pozabíjel nejvíce rusů...

Šebesta

14. 03. 2024, 13:37

Slavolslav: Ty mudrlante kdo tu lže jsi jedině ty ! Já tebe a podobné pronatovské lháře a šiřitele jediné pravdy znám. Lžete a když někdo napíše pravdu tak jí označíte za lež protože se vám nehodí.Už jsem ti psal jednou vem si  svoje saky paky a táhni na frontu.Ukrajinci bojovat moc nechtějí tak místo těch keců běž udělat něco pro to DOBRO o němž tu blábolí Martin 23.

Slavoslav

14. 03. 2024, 13:41

Sebesta

coze milanku? Aspon si si otvoril ten link kde sa o navrhu a okolnostiach odmietnutia pise? Alebo si len za debila citujuceho rusacke zdroje kde staci minuta googlenia a link aby som z teba urobil prorusku kurvu?

Šebesta

14. 03. 2024, 13:47

Marty. O co jde mi ? O to co většině občanů naší republiky. Aby válka kterou financujeme i my už skončila. Myslím že to je přání většiny normálních lidí. Ale všimněte si plno kecalů a gaučových válečníků, mají plno keců jak a proč se má válčit ale nikdo z nich nejde bojovat. Není to zvláštní ? Martin 23 tu blábolí o dobru. Když vypukla občanská válka ve Španělsku 1936 mnoho lidí z celého světa i Australené nekecali jako ti tady ale šli bojovat proti Francovi za dobro . Tedy mysleli si že bojují za dobro a byli o tom přesvědčeni jako Martin 23. On tomu věří ale nechce proto nic udělat. Proč oni neučiní totéž ? Jen blbě a lživě plkají ale pozor tak tu válku ta Ukrajina nevyhraje. Tak už víte o co mi jde doufám.

Zdeněk

14. 03. 2024, 14:01

Chcimír Šebesta,

už jsi byl konečně protestovat před ruSSkou ambasádu nebo jsi alespoň zajel do Moskvy na Krasnaja ploščaď? Protože blbě kecat o míru, to umí každý Z-mrd, ale něco pro to udělat, to už je něco jiného...

Tak, chcimír, oblíkat a jedem, protože takhle si ten mír nevybojuješ ... :laughing::joy::rofl:

Martin23 .

14. 03. 2024, 14:14

Šebesta:

To jsou takové bludy :D prý NATO chce porazit Rusko za každou cenu, jasně proto tam NATO neposlalo jediný tank a Rusové se spojují se zeměni jako Severní Korea (velmi příjemná demokracie), nebo Irán (silně věřící stát).

Vy tak lžete že si nestíháte ty lži, fabulace a nesmysly vymýšlet :D

Rusko chce porazit Ukrajinu za každou cenu a to bych podtrhl za každou cenu.

Zero Foxtrot

16. 03. 2024, 20:38

sebesta:
dekuji Francovi za kazdy spinavy interbriadisticky prase ktery se ze Spanelska nikdy nevratilo.

Czertik

14. 03. 2024, 21:40

sebesta

pokud z toho bude ceslosvetovy nebo dokonce jaderny konflikt, bude to vzdy jen a jen kvuli debilite rusu/putina. nikdy nikoho jineho (ukrajiny, nato).

a jake mas na mysly ony signaly, ktere ukrajina, potazmo zapad ignoroval ?

ta tvoje pisnicka o ukrajine v nato....je uplne stupidni. NIKDO, opakuji niko nebral vstup ukrajiny do nato vazne, ne v rozumnem casovem vyyhledu (rekneme do 20 let, brano optikou 2021). na to mela ukrajina spoustu nevyresenich svych vlastnich vnitrnich problemu.
a ironicky se zacalo vazneji uvazovat o vstuu ukrajiny do nato teprve az po ruske invazy. byt ukrajina do nato muze realne vstoupit teprve tehdy az rusko-ukrajinsky konflikt skonci.

a ta posledni tvoje vsuvka o tom, ze ceska vlada okrdla duchodce ay mohla financovt valku sou velmi usmevna.
vis o tom, ze dnesni prumerny duchod je NEJVYSSI v % vyjadreni vzhledem k prumrne mzde (nejen od) roku 1989 ? klidne od 93 pokud by si chtel.

Marty

14. 03. 2024, 22:25

Czertik
díky, já už na něj neměl nervy

Martin23 .

14. 03. 2024, 10:23

Dokud se Ukrajina svobodně rozhoduje bránit svou zem proti agresorovi, je naší povinností je pomáhat.

Jakmile se Ukrajina rozhodné pro mírové jednání, nebo se vzdát, je to její rozhodnutí a nemáme právo se ji do toho plést.

Rusko je zlo a zlo musí být poraženo. My jsme dobro.

Slavoslav

14. 03. 2024, 10:44

presne, jediny kto ma rozhodnut o tom ci budu dalej bojovat, alebos a vzdaju casti uzemia ci suverenity su Ukrajinci a nasou dovolim si povedat psou povinnostou je podporovat ich v obrane ich vlasti dokedy to budu potrebovat

Pepík Knedlík

14. 03. 2024, 11:09

M23
O povinnostech mam úplně jiný predstavy. Česká pomoc Ukrajině ma byt ryze dobrovolná s Ukrajina nemá cinit vůči státům, který ji pomáhají žádné natlaky, různý formy vydírání a ultimata.
Když mi někdo řekl či řekne musíš, tak ma reakce je odmitava a neudelam nic .eho ho odkazu jinam.
Ja vidim východní ststy jako vseobecny zlo a jedno jestli Rus, Ukrajinec nebo Číňan

Šebesta

14. 03. 2024, 12:43

Pro Martin 23.Ukrajincům se moc nechce válčit, což je dnes veřejné tajemství tak stačí vzít plnou polní a hurá na Rusy. Nevím proč o tom všichni vy co válčit chcete jen řečníte ? Kecy ještě nikdo válku nevyhrál. Tak štatnou cestu na frontu !

Marty

14. 03. 2024, 13:17

Šebesta
kolikrát ste navštívil Kyjev za poslední 2 roky, aby ste jim poradil s diplomacií?

Martin23 .

14. 03. 2024, 14:11

Šebesta:

A proč Rusové nedodržují písemné dohody na kterých se zavázali a vměšují se do cizích států?
Proč Rusové porušují dohody z roku 1994?
Proč Rusové ukradli Krym vojáky na dovolené v roce 2014?
Proč Rusové porušili Minské dohody v roce 2022?
Tak si dáme další dohodu, tentokrát ji Rusové jistě dodrží... :joy::rofl:

pro ostatní: omlouvám se Vám ostatním, ale s některými lidmi je potřeba hovořit jejich stylem přidávání témat nesouvisejíce s hlavní myšlenkou. Při vyvrácení bludu přidat dalších několik témat, dokud se na jejich první chybu nezapomene.PS:
USA army nenapadala Kubu v zátoce sviní. Jeden voják byl poblíž na dovolené na rybách, ale skutečně to neznamená že se Námořnistvo Spojených států účastnilo operace.

Pepík Knedlík

14. 03. 2024, 09:31

Putin je ptezident Ruska a ne nějakého malickeho statu. Strasit ho je úsměvný stejne jsko Čínskyho Si Tiga. Jednat určitě a stejne jako jednal Nicon o ukončení jejich valky vůči Vietnamu. Přidám jen věty, který pronesl komunidta pri spolecnym jednání o ukončení mezi USA vs Vietnam:" Le Duc Tho v Paříži deklaroval ochotu k mírovému jednání, ale zodpovědnost za její uzavření přesunul na americké bedra: „Pokud chcete pokračovat ve válce, jsme také připraveni pokračovat. Pokud chcete rychlé urovnání, jsme rovněž připraveni na rychlé urovnání.“
To samý může říct Putin.

Marty

14. 03. 2024, 09:50

Pepík Knedlík
může ale jestli to řekne je na něm, lze na něj jen tlačit, a co se zstrašování týče, to plácá hlavně rusko, západ pouze odpovídá že na takové akce vždy přijde reakce, proč by s emu mělo ustupovat? myslím že se zde opakovaně probírali příklady z historie kam takové ústupky vedli, mír to nikdy nebyl

Slavoslav

14. 03. 2024, 09:55

Knedlik

nuz vsak to moze povedat ktokolvek, ak vytahujes primer z Vietnamu tak by v pozicii Le Duc Tho mal byt po spravnosti predstavitel Ukrajiny ako tatu na ktoreho uzemi sa bojuje.

Inak, kedy podla tvojich skuenosti pomohlo ak sa ustupilo agresorovi a ten dosiahol agresiou to co chcel? kolkych percent uzemia by si bol ochotny sa vzdat keby v podobnej situacii bola CR a napadlo ju v hypotetickom scenari Polsko? Alebo Nemecko, vyber si podla preferencii, ide o pointu

Marty

14. 03. 2024, 10:16

Slavoslav
skvělá otázka, těším se na odpověď!:grin::thumbsup:

Martin23 .

14. 03. 2024, 10:27

Já bych obětoval majetek Pepíka Knedlíka v rámci zachování míru. Jsem si jist že by mu to nevadilo a rád by šel příkladem.

Pepík Knedlík

14. 03. 2024, 10:30

M23
Obetuj sebe a nechám ti vybrat oltář :smile:

Pepík Knedlík

14. 03. 2024, 10:35

Slavomíre
Pěkná otazka. Ustoupit agresorovi v dejinach se stalo nepsanym zakonem.
Co treba Kypr vs Turecko? Nebo USA vs Granada.

Pepík Knedlík

14. 03. 2024, 10:44

Slavomíre
Ano pochopil jsi. V pozici Le Dic Tao vidím predstavitele Ukrajiny.
O
Což neznamená, že to neřekne představitel Ruska

Slavoslav

14. 03. 2024, 10:45

Knedlik

aj toto je svojim sposobom odpoved ked odmietas odpovedat na priamo polozene otazky. A toto nebude kompliment, podobne to obchadza aj Sebesta

Marty

14. 03. 2024, 11:08

Pepík Knedlík
a vaše hezká odpověď zní? no šup? :joy:

Pepík Knedlík

14. 03. 2024, 11:14

Marty a Slavomír
Odpověď je jednoznačna. Co je k nepochopeni.
Buď ptačku zpivej nebo chcipni.
ŠUP? Nerozumím.

Slavoslav

14. 03. 2024, 11:24

Knedlik

kedy av historii pomohlo ak sa agresorovi ustupilo a ten uz neziadal viac?
A nie, nebavime so o pripadoch ked hned na zaciatku dosiahol vsetky svoje ciele.

Kolko percent uzemia CR vy si bol ochotny obetovat keby bola napadnuta CR vymenou za mier? Jednoduche otazky kde si pri jednej dal velmi salamunsku odpoved i ked si musel dobre vediet na co som sa pytal a druhu si rovno ignoroval.

Marty

14. 03. 2024, 11:31

Pepík Knedlík
nevidím ji, bohužel, tak že za vás by ste se našeho uzemí a případně kolika % ze současné rozlohy vzdal ve prospěch teoetického agresora, v jménu zachování míru?

Pepík Knedlík

14. 03. 2024, 11:34

Slavomíre
Kolik procent území? Když se kouknu kolem sebe, tak si rikam, co tady ještě patří Česku ... Na poli jezdí Holanďan s traktorem naproti nemu jede Bavorak s hnojem, za barakem stojí hala dlouhá 500 m Dhl, vodu platim Veolii ... Tech par km 2 už oželim :rofl:

Slavoslav

14. 03. 2024, 11:37

Knedlik

a znovu odpoved na Sebestov styl bez priamej odpovede. Ci proste ako v 39tom zrazit poadpatky a ist uvitat protektora na hrad?

Pepík Knedlík

14. 03. 2024, 12:46

Slavomíre
Tvé otazky mi připomínají taky Šebestuv styl. Tím ho nechci urazit.
Aha, tak jinak. Ptal se někdo Ukrajinců jestli chteji bojovat a umírat? Nikdo. Ptal se někdo Armenu, Rusů a dalších? Ne, je to spinava politika a tu neovlivnime.
Ty tvoje svobodný volby je komedie. Znad co rekl o volbách Winston ..... Tak se toho držím.

Slavoslav

14. 03. 2024, 12:52

Knedlík

a zas si nezvládol zodpovedat tie otázky. Sam sa za ne hanbíš?

Ano, na UA sa robia pravidelne prieskumy verejnej mienky a maju demokraticky zvolenu vladu. rusaci ako agresor ma nezaujímajú, kludne nech na UA skape každý jeden ich vojak a bude mi to jedno cim sa netajim.

Pepík Knedlík

14. 03. 2024, 13:05

Jo jo demokracie ... Jako každý volby v USA Provází velký nejadnosti. Ptodte diktátor mudi být zvolený. Občas listuju v knize Bildenberg a bavím se jak to občané žerou.
Pozor to se děje i mimo USA a EU

Slavoslav

14. 03. 2024, 13:09

Knedlik

ale vies, ze najviac bordelu okolo volieb robia zrovna republikani? ale stavim sa, ze nemas ani sajn o tom ako ich volebny system funguje a ako sa lisi stat od statu.

A zas si nezvladol odpovede na tie otazky. Nie, ze by nebolo kazdemu jasne v akom duchu by boli keby boli uprimne, ale je to zabava sledovat ako sa prouruske entity hanbia k proruskemu postoju priznat.

PS: ano, volby na UA boli demokraticke a nik ich nespochybnil, dokonca ani rusak. Ostatne Zelensky zvitazil s politikou zmierenia sa s rusakom, dal zrusit nejake opevnenie aj smerom na Krym atd. Akurat rusak nemal o mierove riesenia ziaden zaujem

Martin23 .

14. 03. 2024, 14:01

Pepík Knedlík:

proč nechcete obětovat svoje? Já si myslím že by nám to tu nikomu nevadilo. My rozhodneme za Vás co je pro Vás dobré.

Pepík Knedlík

14. 03. 2024, 14:43

M23
Nikdo ani prezident Zimbabwe nema právo mu něco určovat ci mi neci brat. A ty teprve ne. Zatím existuje určitá forma demokracie. Totalita to umožňuje. Pokladas se za komunistu, fasistu nebo nacistu?
Možná přijde zase jejich čas . .. Historie se opakuje

Pepík Knedlík

14. 03. 2024, 14:46

Slavomíre
Ale ano. At se na východě vymlati jako zito. To je mi fakt jedno. Jak rikal můj otec, vsechno zlo přišlo z vychodu. To ovsem neznamená, že polezu do zadku zapadu.

Slavoslav

14. 03. 2024, 14:52

Knedlik

nuz acohentizmus zatahovanim temy volieb v USA si tu aplikoval zrovna ty ked si sa vyhybal odpovedi na moje otazky.

A teoreticky s tebou suhlasim, lenze prakticky aj ty dobre vies, ze dianie na UA ma vplyv aj na CR kedze ako tu ra pruruska kurva Sebesta spravne poznamenal v roku 2021 poslalo rusakovo notu kde si rozkazovalo aj to co CR smie ci nesmie robit. Ak by bolo nasich hraniciach tak nas nasledne investicie do obrany vyjdu daleko viac ako je terajsia pomocu UA ktora nas z celkoveho hladiska stoji drobne a krvou plati UA aj za nas

Martin23 .

14. 03. 2024, 20:32

Pepík Knedlík:

nelíbí se Vám že za Vás někdo rozhoduje? Jaké z toho máte pocity?

Slavoslav

14. 03. 2024, 07:37

rusak ma sancu tento rok, ale najma ak Trump nevyhra dalsie volby tak sa mu okno prilezitosti na vitazstvo zacne zatvarat a od buduceho roku zacnu jeho kapacity na fronte klesat. Bude to pokles pozvolny, ale trvaly kde UA kapacity zas budu pozvolne rast vdaka rozbiehajucemu sa priemyslu na zapade. Na rok 2025 je uz slubene pomerne velke mnzostvo modernej techniky ktora je momentalne vo vyrobe, navysuju sa vyznamne kapacity na vyrobu municie v stavajucich zavodoch a rastu aj nove zavody na zelenej luke

rusak to vie a preto bude tento rok tlacit co to da v snahe dosiahnut strategicke vitazstvo

Marty

14. 03. 2024, 07:47

Slavoslav
přiznám se že bych s tím zmetkem v Bílém domě skoro počítal, na druhou stranu když vzpomenu jeho politiku vuči Číně a Íránu, možná to nebude tak horký s tim nepomáháním, ale i kdyby, nejsou jediní na světě, svět se probouzí a potenciál Evropy zatím nejede na víc jak pár %, a upřímně myslím že strategické vítězství by byl momentálně pro ruSSko především o obrovském štěstí
jinak dobrý článek a zajímavá paralela!

Slavoslav

14. 03. 2024, 08:02

Marty

ja neviem, od Trumpa sa neda ocakavat nic a hovori sa, ze si de facto jeho vitazstvo neziadaju ani rusaci. Im by asi viac pomohlo, keby tesne prehral a rozputal nepokoje v USA ako keby bol zvoleny a nevedeli ci zajtra posle na UA armadu a zbrane, alebo uplne zareze podporu. On je nevyspitatelny a to je pre velmoci zle.

Zvysok suhlas, Europa ma kapacity, aby dokazala podporovat UA tak, aby sa ta dokazala branit a v dlhodobom hladisku aj vyhrat. Preto hovorim, ze od buduceho roku sa rusakovi zacne okno prilezitosti zatvarat. Bude este nebezpecny aj v roku 25, ale klesajucu tendenciu bude badat

Czertik

15. 03. 2024, 15:39

slavoslav

o trumpovi se pred jeho vitezstvim i za jeho vladnuti naspsalo vselicos, ale je prostym faktem, ze za jeho prezidentovani vsechny darebacke staty (severni korea, iran, cina...atd) sekaly latinu a nikoho neprovokovaly. navic trump pomohl izavrit dohody izraele se spoustou okolnih statu, neco co se nepodarilo zadnemu americkemu prezidentovi za hooodne dlouhou dobu.

a ze tump by zarizl podporu ukrajiny ? amici maji dost velky schodek rozpoctu , nedavno ji dokonce hrozil bankrot, takze omezeni vydaju je z trumpovy stany logicke. navic uprimne, ukrajina je pro evropu dulezitejsi bod nez pro americany, takze proc by meli amici platit bezpeci evropy, kdyz jim evroa nedava nic zpatky na oplatku ?
rok 22 naprosto dokonale ukazal, jak evropane spolehali na usa nejen v obrane, ale prakticky ve vsech oblastech vojenstvi.