EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Mýtus afghánské porážky aneb byly USA a Západ v Afghánistánu skutečně poraženy?

 08. 09. 2021      kategorie: Události      104 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Události posledních dnů v Afghánistánu, především neuvěřitelně rychlý pád vlády v Kábulu a opanování země do té doby opozičním Tálibánem, byly pro řadu lidí velkým překvapením. A to jak pro širší, tak i pro odbornou veřejnost. Vždyť i ti největší kritici afghánského tažení, kteří předpokládali, že dosavadní vláda v Kábulu padne a bude nahrazena vládou Tálibánu, většinou počítali s tím, že se tak tomu stane až za nějaký čas, že se dosavadní vláda ještě nějakou dobu, klidně i rok či dva udrží (obdobně, jako se kdysi udržel režim prezidenta Nadžíbulláha ještě tři roky po odchodu sovětských vojáků). A zejména urychlené, až překotné stažení západních občanů z území Afghánistánu bylo pro mnohé lidi ze západu šokem.

Je zajímavé, jaké reakce a názory toto dění vyvolalo. Zejména v různých internetových diskusích, na facebooku atd., se lze totiž často setkat s názory, které současnou situaci oslavují, s oslavou toho, „jak to Afghánci těm Amíkům nandali.“ To jsou ovšem názory, které nejenže jsou věcně nesmyslné, ale svým duchem odpovídají mentalitě někdejšího normalizačního Rudého práva. Je až zarážející, jak velká část české populace si toto normalizační myšlení komunistického režimu zachovala.

afghan_01Foto: Důležité navíc je i to, že dneškem, odchodem americké armády a znovunastolením vlády Tálibánu peripetie Afghánistánu nekončí. Rozhodně by bylo chybné považovat situaci v Afghánistánu za uzavřenou – a i proto je chybné vnímat současnou situaci jako porážku. | Afghánské ministerstvo obrany

Bylo by ale chybou vše svádět jen na komunistický režim. Možná ještě překvapivější je totiž to, jak moc podobné názory rezonují u dnešních mladých lidí, kteří dobu minulého režimu nezažili. U mnohých diskutujících na facebooku, a to právě u těch mladších, se totiž lze setkat s názory, které jsou až nápadně podobné názorům bývalého íránského prezidenta Ahmadžínedáda (dobře Američanům tak, USA si to jen zaslouží atd.). To možná není náhodou.

Naštěstí se objevují i mnohem sofistikovanější názory. I u celé řady novinářů a analytiků se ale lze často setkat s tím, že dnešní situaci automaticky označují jako jednoznačnou porážku USA. Je ale příznačné, že takováto vyjádření často pocházejí od lidí, kteří jsou dlouhodobě kritičtí vůči západní civilizaci, a u kterých proto lze pochybovat o jejich objektivitě. Pokud se ale na věc podíváme věcně a realisticky, pak se nám nabízí otázka – lze skutečně dnešní situaci v Afghánistánu považovat za porážku Západu? Tedy především USA, které zásah v Afghánistánu iniciovaly, ale i České republiky?

Porážka?

Předně – pokud se podíváme do různých slovníků vojenské terminologie, pak s překvapením zjistíme, že sám pojem porážka není nějak přesněji, exaktně definován. To ovšem působí problémy. V důsledku nedostatku přesnější terminologie je totiž někdy obtížné definovat, co porážkou je, a co není. I proto mohlo dojít např. k tomu, že válka mezi Izraelem a Egyptem v r. 1967, která přitom skončila faktickým úspěchem Izraele, je i v Egyptě považována za vítěznou. A podobných příkladů by se nejen v moderní historii dala najít celá řada. Už antika navíc znala pojem Pyrrhovo vítězství, kdy ve válce jedna strana sice zvítězí, ale její ztráty jsou natolik velké a neúnosné, že i zdánlivě vyhraná bitva je pro ni porážkou.

Přesto je zřejmé, že porážka – vojenská, ale i politická - má i nějaké symptomatické rysy. Mezi ně patří např. ztráta území daného státu, nebo nějaké jeho části. Charakteristickým rysem bývá také pád vlády daného státu, popřípadě její nahrazení nějakou vládou, která by byla vstřícná vůči zvítězivšímu státu. Mezi typické rysy porážky patří i fatální ztráta vojenské síly daného státu, a tedy i schopnosti se bránit vůči vnějšímu vlivu. Došlo ale k něčemu takovému v případě dnešních USA, odpovídá něco z toho stávající situaci v Afghánistánu?

V této souvislosti lze připomenout jeden starší text bývalého českého velvyslance v Afghánistánu Petra Štěpánka „ Afghánistán není a nikdy nebyl hřbitovem impérií“ (server NATO aktual). V tomto, v českém mediálním prostředí poněkud nedoceněném textu autor velmi trefně vyvrací to, co je ve vojenském žargonu někdy označováno jako „afghánský syndrom“ či „syndrom afghánské neporazitelnosti.“

O Afghánistánu se totiž často říká, že je vojensky neporazitelný, a že se mu podařilo odolat i světovým velmocím, které usilovaly o opanování zdejšího regionu- Velké Británii a Sovětskému svazu. To ale není vůbec pravda.

Mýtem je i tvrzení, že v Afghánistánu byla poražena Velká Británie, která v devatenáctém století usilovala o získání vlivu v této oblasti. Faktem je, že války, které zde v devatenáctém století svedla koloniální armáda Velké Británie, byly velice složité, a britská armáda zde utrpěla obrovské ztráty. Především první britská válka, která proběhla v letech 1838-1841 byla mimořádně krvavá. Ale již další válka v letech 1878-1880 vypadala úplně jinak. A především byla tato válka ve finále úspěšná, protože Britové dosáhli svých cílů, a de facto dostali Afghánistán do svého područí. A tento status potvrdili i v třetí válce. Takže o nějaké porážce Velké Británie nemůže být ani řeč.

Může to být poněkud překvapivé, ale totéž můžeme říct i o Sovětském svazu. Také Sovětský svaz si zažil svou válku v Afghánistánu, a to v letech 1980-88. A je faktem, že nakonec se sovětská vojska musela potupně stáhnout. To ale rozhodně nebylo v důsledku nějaké porážky!

Stačí se ostatně podívat na ztráty sovětské armády v časovém sledu, po celou dobu osmileté války. Ale také na její úspěchy, a podívat se také na to, jaké ztráty utrpěl protivník, tedy tehdejší afghánská opozice. Potom zjistíme, že největší neúspěchy a největší ztráty jak na lidských životech, tak i na technice zaznamenala sovětská armáda v prvních letech konfliktu (především v letech 1981 a 1982). A na druhou stranu v těchto letech způsobila relativně nižší škody protivníkovi, přestože mu byla výrazně technicky nadřazena. Oproti tomu v letech 1986-87 dokázala sovětská armáda s povstalci svést celou řadu úspěšných bitev. V těchto letech navíc sovětská armáda zaznamenala nižší ztráty, a naopak dokázala protivníkovi způsobit obrovské škody. Tento vývoj je přitom logický – sovětským vojákům a jejich velitelům dlouho trvalo, než se naučili bojovat v terénu, na který nebyli zvyklí, proti protivníkovi, proti kterému nebyli vycvičeni, a s technikou, která byla určena pro zcela jiný typ konfliktu.

Je faktem, že nakonec se sovětská vojska musela stáhnout. To však nebylo vojenským rozhodnutím, naopak mnozí představitelé generality chtěli i nadále pokračovat. Zde šlo o ryze politické rozhodnutí M. Gorbačova. Stažení sovětských vojáků navíc nebylo důsledkem např. nějaké prohrané bitvy, ale byl to důsledek ekonomických obtíží Sovětského svazu. Je faktem, že na těchto ekonomických potížích Sovětského svazu se podílela i válka v Afghánistánu. Ale to pouze menší částí, ekonomické potíže Sovětského svazu byly dány spíš jeho neefektivním hospodářským řízením. Je navíc zřejmé, že kdyby v té době seděl v Kremlu někdo jiný než prozápadně a liberálně orientovaný Gorbačov a místo něj by panoval některý z jestřábů, k žádnému stažení sovětských vojsk by nedošlo, anebo by k němu došlo až výrazně později.

Pokud si toto vše uvědomíme, pak vidíme, že mýtus afghánské neporanitelnosti je skutečně jen mýtem. A podobné je tomu i v případě dnešní situace.

Byly USA a Západ v Afghánistánu skutečně poraženy?

Je také třeba si připomenout, proč vlastně došlo k válce v Afghánistánu. Tuto válku USA nezahájily jen tak, bezdůvodně, jak je z toho obviňují ti, kteří USA obviňují úplně ze všeho. A nebylo to ani z důvodu, že by USA stály o nějaké zdejší přírodní bohatství. Afghánistán nemá žádné výraznější přírodní bohatství – a např. zprávy o zdejších zásobách lithia jsou některými autory považovány za nadsazené.

Důvodem k zásahu USA, resp. i dalších států NATO v Afghánistánu byly především známé teroristické útoky z 11. září 2001. Útoky, které byly provedeny proti cílům přímo v USA, na jejich území. Útoky, v jejichž důsledku došlo k ztrátám tisíců nevinných životů, nepočítaje i obrovské ekonomické ztráty. Na něco takového by ovšem musel reagovat každý stát. Vojenské aktivity USA proti Afghánistánu proto byly až odpovědí na tyto útoky, byly projevem obrany, a nikoliv agrese, jak jsou z toho USA často obviňovány.

Je faktem, že útok z 11. září 2001 realizovala Al-Kajda se svými celosvětovými ambicemi, a nikoliv Tálibán, který se v dané době skutečně zaměřoval jen na ovládnutí Afghánistánu. Je ale chybou tyto dvě organizace oddělovat. Tyto dvě organizace totiž vždy úzce spolupracovaly, a některé své akce zřejmě koordinovaly. V neposlední řadě také tyto organizace byly personálně propojeny – někteří jedinci údajně byli současně členy obou organizací. Bylo proto nesmyslné snažit se postihnout pouze Al-Kajdu, a nechat Tálibán na pokoji. Pokud by tomu skutečně bylo, pak by se Al-Kajda opět stáhla do úkrytu v hájemství Tálibánu, a zde by snadno obnovila své schopnosti. A v neposlední řadě by prostřednictvím Tálibánu Al-Kajda naverbovala nové útočníky – a ti by realizovali další teroristické útoky.

Často se v této souvislosti poukazuje na to, že část oněch útočníků pocházela ze Saúdské Arábie, a že by tedy měla být potrestána i Saúdská Arábie. Takové odsuzování je ale nesmyslné. Nezáleží přeci na tom, odkud daný člověk pochází (v tom případě by např. Česká republika měla být souzena za zločiny, které její bývalí občané provádějí v zahraničí). Mnohem důležitější je, kde daný člověk získá svůj nový domov; zázemí, odkud realizuje své aktivity. A toto zázemí a součinnost členům Al-Kajdy poskytl právě Tálibán, respektive jím ovládaný Afghánistán.

Nejde navíc jen o ony známé útoky z 11. září. Jde i o celou řadu dalších teroristických útoků, které Al-Kajda zorganizovala i v některých evropských státech. Proto se ostatně do operace proti Tálibánu vedle USA zapojily i další státy NATO. A zapojily se i ty státy, proti kterým nebyly realizovány žádné útoky, protože tyto státy rychle pochopily, že i ony by se mohly stát terčem teroristických útoků. Ze strany těchto států šlo tedy o jakousi preventivní obranu. A dalo by se říci, že v tomto směru operace v Afghánistánu splnila svůj účel, a že tedy byla úspěšná.

Stačí se podívat na statistiku počtu teroristických útoků, na dynamiku růstu jejich počtu. V daném období, v návaznosti na útoky z 11. září 2001, proběhla celá řada dalších teroristických útoků. Počet teroristických útoků v daném období fatálně rostl, často o stovky procent ročně! Oproti tomu po zásahu spojenců v Afghánistánu počet teroristických útoků opět zásadně poklesl. Jistě, i nadále dochází k teroristickým útokům, ale zdaleka nejsou tak početné. A v neposlední řadě nejsou tak krvavé, nemají tolik lidských obětí. Částečně tomu napomohlo i to, že jednotlivé státy jsou na potenciální teroristické útoky lépe připraveny. Výrazně se na tom ale podepsalo i to, že Al-Kajda, případně i další spřízněné organizace ztratily své zázemí, které jim do té doby poskytoval Tálibán. Nedisponovala proto tak velkým počtem zbraní a techniky, nedisponovala kvalitním zázemím, kde by mohla provádět výcvik a kde by mohla realizovat přípravu na teroristické útoky.

Je tedy zřejmé, že operace států NATO zabránila celé řadě teroristických útoků, které by proběhly na jejich území, a které by měly za následek tisíce lidských životů. Z tohoto pohledu operace spojenců měla svůj smysl, a v tomto směru je celá operace v Afghánistánu do jisté míry nedoceněná.

Je faktem, že za dosažení tohoto cíle spojenecké armády, a především armáda USA zaplatily obrovskou cenu v podobě ztrát životů celé řady jejích příslušníků. Nicméně i tak lze konstatovat, že se to vyplatilo – tedy pokud lze tento kupecký přístup používat tam, kde jde o lidské životy. Mezi vojenskými ztrátami a civilními ztrátami při teroristických útocích je totiž velký rozdíl. Voják s možností ohrožení života počítá, je na něco takového připraven a vycvičen. Ví, jak se má chovat, proti potenciálnímu útočníkovi je také náležitě vybaven a vyzbrojen. Proto ztráty vojáků při různých útocích bývají relativně nízké. Oproti tomu ztráty civilního obyvatelstva jsou vždy mnohem horší. A to právě z důvodů, že civilisté nejsou na nějaký útok připraveni. Teroristé si navíc obvykle vybírají cíle, kde se nachází velké množství lidí. To samozřejmě ztráty dál zvyšuje. Tomu všemu dokázala operace v Afghánistánu zabránit.

A pro ty, kterým jsou lidské životy v USA či západní Evropě jedno, lze připomenout, že teroristické útoky v dané době hrozily i České republice. I když si někdy myslíme, že Česká republika je v klidu a nic nám nehrozí, opak je pravdou. Česká republika se svou polohou uprostřed Evropy, se svým masovým turistickým ruchem a rozvinutým lázeňstvím, je totiž přímo ideálním terčem pro teroristický útok. Svou roli samozřejmě hraje i to, že Česká republika je součástí západního světa. Autor chápe, že ne všichni občané České republiky s tímto zařazením České republiky do západní civilizace souhlasí. Nicméně faktem je, že Česká republika je tak vnímána v zemích rozvojového světa – a to včetně Afghánistánu. Z tohoto pohledu byla i účast českých vojáků na spojenecké operaci oprávněná, a to i přesto, že v Afghánistánu bohužel zahynulo hned několik českých vojáků.

V souvislosti s tažením v Afghánistánu jsou USA často kritizovány i za to, že se snaží o umělý „vývoz demokracie“, a to navíc silou. A to, že se USA tento silový vývoz demokracie v Afghánistánu nepodařil, je také vnímáno jako porážka USA, resp. západu. Ale ani to není pravdou. Je faktem, že USA na samotném počátku operace o tento „export demokracie“ (autor sám jej považuje za nesmysl) skutečně usilovaly. Tato snaha byla spojená především s tehdejším americkým prezidentem G. Bushem mladším, a jeho ministrem zahraničí  D. Rumsfeldem, byla výrazem jejich zahraniční politiky. Tato politika vývozu demokracie ale brzy vzala za své, a to nejen v Afghánistánu. Došlo k tomu i proto, že USA poznaly, že na nějaký celosvětový vývoz demokracie nemají dost sil. Svou roli samozřejmě sehrálo i to, že skončilo samotné prezidentství G. Bushe mladšího – a další prezidenti (jak B. Obama, tak i D. Trump) přišli se zcela jinou filosofií zahraniční politiky, a o nějaký vývoz demokracie neusilovali. V samotném Afghánistánu pak k opuštění této strategie došlo i proto, že po poznání afghánské reality se rychle přišlo na to, že něco takového není možné. USA a jejich ozbrojené síly se proto zaměřily především na likvidaci ozbrojených sil protivníka, na omezení jeho útočného potenciálu – a tedy i zabránění možným teroristickým útokům. Tedy na to, co bylo primárním cílem celé operace, a v čem byly USA úspěšné. Kritizovat USA za to, že se jim nezdařil silový vývoz demokracie, když o něco takového USA neusilovaly, je tedy poněkud liché.

Za jediný instrument demokracie, který přinesly USA, lze považovat to, že USA v Afghánistánu uspořádaly demokratické volby. Tyto volby ale USA v Afghánistánu uspořádaly především proto, aby zjistily, co si samotní Afghánci přejí. Sami Afghánci se rozhodli o podobě své vlády v Kábulu; o tom, kdo jim bude vládnout. Současnou situaci tak lze považovat především za porážku samotných Afghánců. Lze navíc připomenout, že už dávno před příchodem USA v Afghánistánu fungovaly prvky parlamentní demokracie, že v Afghánistánu existoval parlament i za vlády prosovětského prezidenta B. Karmala. Parlamentní demokracie tedy pro Afghánce není žádnou novinkou, žádným umělým importem ze západu – i když je faktem, že Afghánci si dle svého zvyku parlamentní demokracii přizpůsobili obrazu svému.

Je také faktem, že válka v Afghánistánu USA stála obrovské množství peněz, miliardy dolarů (a to jak v podobě nákladů na bojující vojáky, tak i ve formě pomoci afghánské vládě) – a tyto peníze de facto přišly vniveč. I to bývá označováno za příznak porážky USA. Zde lze také připomenout, že za symptom porážky bývá označována i ekonomická ztráta daného státu, zvlášť v takovém případě, kdy dosáhne takového rozsahu, že to ohrožuje samotnou podstatu země. Nic takového ale v USA nenastalo. USA sice na válku v Afghánistánu vynaložily obrovské množství peněz, ve vztahu k HDP ale o žádnou fatální částku nešlo. Je to proto něco jiného než v případě Sovětského svazu, pro jehož chřadnoucí hospodářství byla válka v Afghánistánu skutečně neúnosná. Hodnotit úspěšnost války jen podle vynaložených, resp. ztracených peněz, je navíc nesmyslné. Válka prostě vždy stojí obrovské množství peněz, a to jak poražené, tak i vítěze. Lze připomenout případ Velké Británie za druhé světové války, kdy tato země musela na své válečné úsilí vynaložit obrovské množství peněz – tak velké, že to vedlo k oslabení jejího mezinárodního postavení. A i přes tyto obrovské ekonomické ztráty Velkou Británii počítáme mezi vítěze druhé světové války, a nikoliv mezi poražené.

Pokud si toto vše shrneme, pak vidíme, že současný stav Afghánistánu nelze považovat za nějakou porážku USA, resp. západu, protože tato situace nesplňuje žádný z charakteristických rysů porážky. Utrpěly snad USA či některý z dalších západních států nějakou územní ztrátu? Ne. Došlo k pádu americké vlády, ztrátě či omezení její moci? Ne. Došlo v USA v souvislosti s afghánským tažením k nějakému finančnímu a ekonomickému propadu, v jejímž důsledku by došlo k poškození americké ekonomiky? Opět ne. Utrpěla americká armáda nějakou fatální ztrátu (např. v nějaké bitvě), v jejímž důsledku by ztratila svou bojeschopnost a musela by se stáhnout? Také ne. Naopak, USA dosáhly svých primárních cílů, tj. oslabení Al-Kajdy a tím i snížení nebezpečí teroristických útoků. Současný stav nelze považovat za skutečné vítězství Západu, to je pravda. Vítězství by vypadalo poněkud jinak. Ale do porážky to má také hodně daleko.

Je třeba si také připomenout, v jakém sledu jednotlivé události proběhly. USA se z Afghánistánu stáhly, to ano. To ale učinily dobrovolně, ze své vlastní vůle. Došlo k tomu ale nikoliv kvůli obavě z protivníka, ale spíše kvůli únavě z dlouholeté války. A až po tomto stažení došlo k pádu afghánské vlády, vlády, kterou si sami Afghánci vybrali. Rozhodně to nebylo tak, že by Američané z Afghánistánu ustupovali z důvodu nějaké své porážky.

Již dnes se ukazuje, že chybou nebylo ani tak samotná válka v Afghánistánu (i s takovými názory se lze setkat), ale spíš právě ono ne zcela prozíravé stažení americké armády. USA a jejímu současnému politickému vedení k dalšímu pokračování ve válce zjevně chyběla vůle, a také politická odvaha. Ale pokud by v USA seděl nějaký razantnější prezident, pokud by o válce v Afghánistánu rozhodoval např. takový Ronald Reagan, pak by k žádnému stažení amerických vojsk z Afghánistánu nedošlo.

Co bude dál?

Důležité navíc je i to, že dneškem, odchodem americké armády a znovunastolením vlády Tálibánu peripetie Afghánistánu nekončí. Rozhodně by bylo chybné považovat situaci v Afghánistánu za uzavřenou – a i proto je chybné vnímat současnou situaci jako porážku.

Je samozřejmě velmi obtížné predikovat, jak se bude situace v Afghánistánu dál vyvíjet. Je ale velice pravděpodobné, že ke kýženému míru (který by přitom tato země tolik potřebovala) nedojde, a že občanská válka bude i nadále pokračovat.

Zde je třeba připomenout, že i za předchozí vlády Tálibánu, tedy před vojenským zásahem USA v r. 2001, na území Afghánistánu probíhala občanská válka. A lze předpokládat, že tak tomu bude i za jejich nynější vlády.
 Částečně je to dáno i samotným založením, mentalitou Afghánců. Afghánci jsou totiž lidé velice svobodomyslní – ovšem s tím, že jejich pojetí svobody je poněkud jiné než pojetí svobody na Západě. I v důsledku své svobodomyslnosti jsou Afghánci poněkud nedůvěřiví ke své ústřední vládě- k jakékoliv vládě. A tato nedůvěra samozřejmě roste, pokud se ona ústřední vláda chová až příliš autoritativně, pokud až příliš razantně vynucuje svou vůli. Současný Tálibán se přitom již dnes chová přesně takovýmto způsobem. Je proto pravděpodobné, že tato politika bude vyvolávat čím dál větší odpor, což v Afghánistánu znamená ozbrojený odpor – tedy další pokračování bojů.

Ještě větší roli ale hraje národnostní uspořádání země. Afghánistán je totiž zemí velmi heterogenní. Největším etnikem jsou Paštúnové, ti ale tvoří jen asi 40% obyvatelstva. Vedle nich je zde ale celá řada menšin, a to početně silných. Jde především o Tádžiky, kteří žijí především na severu země, a kteří tvoří asi 20% obyvatelstva. Tádžická menšina je navíc poměrně bohatá a politicky vlivná. Lze připomenout, že tádžická menšina si svého času dokázala prosadit svého reprezentanta, B. Rabbáního, do prezidentského úřadu. I to ukazuje na její politickou a ekonomickou sílu. Mezi tádžickou menšinou a Tálibánem vždy existovala celá řada animozit. Je pravděpodobné, že tyto animozity rychle přerostou do podoby otevřeného ozbrojeného boje. Je možná příznačné, že zřejmě nejaktivnější osobnost odporu vůči současné vládě Tálibánu, Ahmed Masúd, je příslušníkem tádžické menšiny. Sám Ahmed Masúd i přes své zjevné ambice je ovšem spíš jen solitérem. Pokud by se mu ale podařilo získat celou tádžickou opozici, občanská válka by se mohla opět naplno rozhořet.

Co je ale možná ještě horší, je to, že tyto boje by se snadno mohly přenést i za hranice Afghánistánu, do samotného Tádžikistánu. Dnešní Tádžikistán je přitom velice chudý, a v neposlední řadě vojensky slabý (je možná příznačné, že Rusko začalo Tádžikistán vojensky posilovat). A vláda dlouholetého prezidenta E. Rahmóna, vládnoucího již od osamostatnění země, také není příliš efektivní. Pokud by se boje přenesly i do Tádžikistánu, pak by to mohlo mít fatální následky pro celý, strategicky nesmírně důležitý region Střední Asie.

Něco obdobného lze očekávat i u další významné afghánské menšiny, Uzbeků, kteří tvoří 5-8% obyvatelstva Afghánistánu. Uzbekové byli velice aktivní již při občanské válce v devadesátých letech, a prokázali během ní vojenskou zdatnost. A Uzbek Rašíd Dóstúm, příznačně přezdívaný „uzbecký řezník“, se v určité době stal hlavním vojenským velitelem tzv. Severní aliance, politicko-vojenského sdružení kmenů, bojujících proti vládě Tálibánu. Také uzbecká menšina by se mohla velice snadno zaktivizovat a vojensky vystoupit proti Tálibánu. I v tomto případě navíc platí, že případné boje by se mohly přenést do samotného Uzbekistánu. Částečně by tomu mohl napomoci i fakt, že právě do Uzbekistánu uprchla celá řada představitelů bývalé afghánské vlády, ale i armády. Pokud by se v Uzbekistánu zformovala nějaká exilová afghánská vláda (což je velice pravděpodobné, a navíc by to odpovídalo zdejšímu politickému koloritu), pak by Tálibán, resp. Afghánistán mohl sáhnout i k otevřenému útoku vůči Uzbekistánu. Něco takového by si ovšem Uzbekistán nenechal líbit, a také by odpověděl silou. Následky by opět mohly být nedozírné. Nějaký rozsáhlejší konflikt ve strategicky významném regionu Střední Asie by pak měl dopad na celý svět.

I proto není pravdou často opakované tvrzení, že vláda Tálibánu se soustřeďuje jen na samotné území Afghánistánu. Je faktem, že současná vláda Tálibánu se tváří vůči zahraničí umírněně, a ujišťuje, že již nebude podporovat žádné agresivní, případně i teroristické činy. To ale lze vnímat spíše jen jako krátkodobé taktizování; důsledek toho, že v zemi dosud jsou zahraniční vojáci, a sama vláda si ještě není zcela jista svou pozicí. Ale až Tálibán plně ovládne státní aparát, pak může být všechno jiné, a s Tálibánem spřízněné organizace typu Al-Kajdy či Islámského státu mohou obnovit své ambice včetně teroristických útoků v zahraničí. Terčem přitom nemusí být jen ony sousední země, ale i země poměrně vzdálené – tedy i státy Evropy.

Je proto velmi pravděpodobné, že situace v Afghánistánu se opět natolik vyostří, že bude muset dojít k zásahu mezinárodního společenství. Je méně pravděpodobné, že by se do takovéto operace opět ujalo NATO. Mnohem pravděpodobnější je, že k takovému zásahu dojde pod patronací OSN. To ale na věci samotné nic nemění.

Co nyní dělat? Je třeba v situaci v Afghánistánu i nadále velmi pečlivě sledovat. Mít dobrý přehled o dění v zemi, ale i o tom, co dělá afghánská opozice a afghánský exil. Obecně pak platí, že bychom měli přestat hodnotit válečné konflikty optikou fotbalových zápasů. Naopak bychom se měli smířit s tím, že u vojenských konfliktů se stává, že nedopadnou zcela jednoznačně. A především je třeba - nepodléhat mýtům.

Zdroj: theconversation.com

 Autor: David Khol

Komentáře

Ferdinand Mravenec

07. 10. 2021, 12:12

Ať si každý odpoví sám. Ve fotbale je kritériem vítězství vstřelený gól. Obecně řečeno, vítězí ten, kdo splní stanovený cíl. Sověti do Afghánistánu chtěli importovat socialismus a nastolili Afghánskou demokratickou republiku v čele s Babrakem Karmalem. Je tam dnes Babrák? Není. Američané (a jeji spojenci) si dali za cíl likvidaci teroristů a nastolení demokracie západního typu. Zemi ale zase vládnou mudžáhidové (dříve řečení teroristé, kterým se za sovětů dodávaly americké zbraně). Jaký je tedy výsledek?

Tedeáš

25. 09. 2021, 01:28

Afganistan ma obrovske prirodni bohatstvi.

Funthomas

12. 09. 2021, 18:10

Al
Souhlasím s Vámi. K tomu neni co dodat, všechna "alternativní fakta" proti již byla řečená :grinning:.

Al

12. 09. 2021, 02:00

Druhí světová znechala sklady plné rezatých zbraní a minice. S hubou plnou demokracie se vysypaly na "žluťáky".
Studená válka zanechala sklady plné rezatých zbraní a munice. Zabalené do humanitárně demokratických žvástů byly vysypány na hlavy "arabášů".
Toť vše.
@

Czert

11. 09. 2021, 20:57

Autor
"cílem operace bylo primárně omezit hrozbu teroristických útoků. To se podařilo. Porazit Tálibán nebylo ani nikdy uvedeno jako cíl operace, vždy to bylo spíše druhotné."

By me teda zajimalo jak se to mohlo podarit, kdyz dnes je taliban lepe vyzbrojen nez kdy drive, dokonce lepe nez spousta regulernich statu, ano, dokonce silnejsi nez acr a penez ma k dispozici vic nez kdy jindy
Jak tohle muze vest k mensimu nebezpeci?

Czert

11. 09. 2021, 20:50

Autor
"pokud si přečtete několik bezpečnostních studií, pak uvidíte, že je čím dál zřejmější globální soupeření mezi Čínou a USA. Je celkem logické, že USA se na to připravují i vojensky, a poměrně výrazně přebudovávají své ozbrojené síly. To samozřejmě něco stojí. A tak raději zanechají války v Afghánistánu, která je stojí spoustu energie, ale i peněz. "

Jenze v tom je problem, ty same bezpecnostni studie rikaji ze vliv ciny velmi posilil zpackanym odchodem z afg a ptaji se, jestli je dokazou - tw, jap, aus - ochranit proti cine.
Takze amici si asi tezko uvolni ruce proti cine, kdyz prijdou o spojence proti ni.

Czert

11. 09. 2021, 20:39

Glockster
A k te tvoji obave, kdo bude financovat taliby, se neboj.
Oni dostali zadarmo zbozi za 84 mld usd a kupcu na nej se najde dost, jasne neprodaji vse, ale par desitek mld dostanou.

Czert

11. 09. 2021, 20:35

Glickster
Amici potrebovali miliardy na pumpovani do ana protoze nemeli podoru lidu a byky de fakto okupanti.

Kdyz mas podporu lidu, vydaje na armadu nemusi byt velke.
Zamysly se, proc amici vyjma kabulu a bagramu v poslednich par letech v afg nic neovkadali?
A svoje vojaky mimo tyhle 2 mista zasobovaky bud letecky nebo konvoji najatych afg ridicu, protoze kdyby zemreli amicti ridici vypadalo by to blbe v novinach.

Czert

11. 09. 2021, 20:23

Autor
A k one porazce od talibu ke ktere nedoslo.....
Zalezi jak se to vezme, ano nebyla zadna velka bitva kde by amici dostali vylozene nakopano, ale k cemu je vyhrat kazdou bitvu kdyz prohrajes valku?
Hanibal je dokonaly priklad.
Taliban ovladl celou zemi, coz je bez diskuzi amicka prohra, sly do valky aby taliban byl z afg vytlacen, ne aby ovladl cele uzemi, vcetne toho co driv drzeka severni aliance.

A dukazi ze taliban vesele na svwm uzemi toleruje isis a alkajdu je dnes k dispozici vic nez dost.

Cili nejde tvrdit ze amici neprohrali ci dosahli vitezstvi v cemkoliv.

A ze zapad proti talibum utroel ostudu a porazku je hodne, staci si vzpomenout na nemce a jejich vyklep, kdy ztraty a prohru svedli na pusku co meli ve vyzbroji - a ta byla v tom zcela nevine -, proste nemci nemohli priznat, ze za onen debakl mohl spatny vycvik vojaku, kdyz tam poslali elitu, tak to svedli na pusku.

Czert

11. 09. 2021, 20:14

Autor
". Ale k věci - jak píši, válka v Afghánistánu byla reakcí na 11. září, na teroristické útoky. Válka v Afghánistánu proto byla aktem obrany. A nikdo nevymyslel nic lepšího. Část útočníků sice pocházela ze Saúdské arábie a dalších zemí, ale šlo o lidi, kteří byli v opozici vůči tamním vládám šlo o hledané zločince. takže nemělo smysl útočit na Saúdskou Arábii ( to bychom i my museli být potrestáni za pana Krejčíře),ale země, která jim nabídla zázemí - tedy Afghánistán"

Tahle argumentace stoji celkem na vode, protoze amici nijak nepritlacili na saudy, aby u nich teroristy ponekud pridusily.
Je dokazane ze naprosta vetsina pebez na 9/11 pochazela ze saudske arabie, ne afg, a amici neudelali nic aby ztizili financovani terorismu.
Ani nepodnikly nic pro to, aby udelali poradek v pakistanu a omezili podporu pakistankou podporu talibanu a al kajde.
Invaze do afg byka zcela zbytecna, terorismus nemuzes porazit tak, ze budes strilet lidi co radi umrou, ale jen tak, ze slaones na krk lidem co financuji ony sebevrahy, pridusis imamy co hlasaji nenavitnou verzi islamu.. Atd.
A amici vyjma strileni pesaku nic jineho nepidniklo.
Cili nemohly vyhrat ani kdyby se rozkrajeli.

Czert

11. 09. 2021, 20:03

Franta
"Rusacko bylo založeno za učelem ovladnutí sveta - již třetí den po skonření prvni války soudruzi v Moskve naplanovali druhou válka a proto vypestovali ak podporovali soudruha genosse Hitlera ....Od jeho zvoleni Nemeckym kancleřem nemeckym komunismem....ano na příkaz Stalina....až po jeho podporu vojenskou. Nemecke tankove vojsko bylo postaveno z ruske rudy ....na ruske nafte....a cvičeno v ruskych tankovych skolach -v Kazani ... soudruzi.A to vše v době kdy zapadni svet zoufale bojoval s Narodnim socialismem "

A muzes tu napsat jak ze to sssr podoroval adlu do 1933?
Ja mwl za to, ze ho k vzestupu pomohli jen nemecti a amici bankeri a prumslnici.
Klidne si najdi kolik mu posilali penez.

A k ruskym dodavkam surovin, co je dulezitejsi?
Ruske suroviny nebo amicke penize co je predelaji na zbrane?
Amici vlastnili 100% oplu, lorence, 28% fw, pak neco v ig farben a desitkach jinych podniku.

A skutecne rozeber kdy ze to zapad zoufale bojoval s narodnim socialismem.

Czert

11. 09. 2021, 19:54

Karliku
Ty ses takovej demagog, az je to k placi.
K cemu sou amikum vyhrane bitvy kdyz projedes valku?

A ze cesi dostali stat zadarmo?
A co ty statisice lidi bojujicich v legiich?
Ano, v 38 nebojovali, presne jak jim to zapad nakazal.
Neveris?
Precti si mnichov a diplomatiicke zapisy za cely predchozi mesic.
Ze nebojivali v 39?
Zajimave ze nikdo na zapadu proti nemecke invazi neprotestoval, ani nenabizel csr pomoc v pripade odporu.

A k tvojemu milovanemu 1620.
Hmmm, meli ceske stavy krale nebo nemeli?
Pokud jo, kdo byl onen kral?

Czert

11. 09. 2021, 19:42

Petr
"Nemáte pravdu, za těch 20 let se celá infrastruktůra zcela změnila. Sověti tam nic zbudovali max vojenské základny, nic jiného. Dokonce Česko tam budovalo školy, farmy a základny. Dnešní Afganistan vypadá skoro jako moderní město, mají tam přístup k vodě, k sociálním zařízením. Před rokem 2000 tam bylo jen zmar bída."

A nejaky link by byl na ty fotky nove vybudovanych skol, silnic apod?
Fotky mest pred a po?

Czert

11. 09. 2021, 19:30

Jarda
Zapad valku v afg prijel na plne care.

Podivej se na cile jak je deklarovali v 2001 a pozdeji upravili
Hlavni cile byly
Porazit taliban a al kajdu
Zavest tam demokracii (pozdeji pridano)

A nic z toho se jim nepovedlo, zadny z hlavnich cilu nebyl splnen.
Cili to byla tener plna prohra, zvkast pri trapasu a pokoreni z naprosto zpackanem odchodu.

A je to zcela jednoznacna vyhra talibanu.

Funthomas

11. 09. 2021, 18:05

karel3: Vy asi máte nějakou, až nezdravou averzi na Slovany. Připomíná mi to rétoriku SS.
Když dáte víc smajlíků neznamená, že jste vtipný
Jinak ohledně SAE chybu přiznávám, ale její občané se na tom také podíleli.
Jinak s tou atomovkou je pravda, že z té pákistánské mají Američané strach a to bude ten duvod. Z důvodu, že Sověti už atomovku měli ji USA v severní Korei nepoužili, nicméně plány byly na stole, a tak jediným použitím atomové bomby i proti civilnímu obyvatelstvu je Nagasaki a Hirošima.

Funthomas

11. 09. 2021, 14:10

karel3
Srovnávat Hitlera s atentátníky z 11 . září. To je jako srovnávat konvenční a nekonvenční styl války (konfliktu):grinning:.
Tak se opět ptám: "Co dělá USA proti Pákistánu a SAE"? Samozřejmě krom už dříve jmenovaným ústupkům muslimské víře.

Funthomas

11. 09. 2021, 13:41

karel3: Od druhé světové války už uběhla dlouhá doba a USA už není mocnost číslo jedna. Tou se už plíživě stává Čína. USA už jen rýpe do slabších, protože by jinak zasáhla proti Pákistánu, který to v oblasti podporuje a rozdmýchává. Místo toho si jej podlácela. Také velká část atentátníků z 11. září byla ze SAE, proti té udělala USA co?

Czert

11. 09. 2021, 12:53

Robo
"Ne prolhaní soudruzi . Rusové odešli na základě dohod úplně stejně jako USA z Afghánistánu . Přičemž navíc zachránili v extrémně složité situaci mnoho tisíc Afghánců."

Tak vysvetli tenhle paradox, amici a rusove odesli z afg dle stejnych dohod.

Tak proc se vsude pise ze rusove prohrali? A proc amici neprohrali?

A ano, ta amicka evakuace byla tak upsena ze i po 31 nechali na holickach tisice amiku a desetisice jejich spolupracovniku a drzitelu zelenych karet.

Czert

11. 09. 2021, 12:48

Fmach

Zapad - amici - v afg to prohral na cele care
To ze amici nepochopili ze afg o demokracii nestoji je jen jejich chyba.
Je ironie, ze amici demokracii nemontuji saudum, pakistanu a jinym zemim, ale afg zrovna jo.

A je jen chyba amiku ze za 20 let, celou 1 generaci, nedokazali postavit armadu a vedeni co by byly schopni se postavit talibanu.
Proste to amici projeli.

Funthomas

11. 09. 2021, 09:04

Američani prohráli politicky na celé čáře. Ekonomicky zvítězili, protože Afgánistán má v jejich bankách 9miliard dolarů.
Takže skutečnými poraženými jsou afgánští daňoví poplatníci a "opotřebovaní" spojenci bez "finančního krytí".
Amerika bude postupně poražena přes příchozí migranty a jejich početní převahu. Vždyť už teď tolerují dětské nevěsty afgáncům.
Nebude to ale porážka konvečním způsobem, ale bude to konec impéria.

Glock

10. 09. 2021, 11:40

@ROBO: Proč se s tou ulhanou utrolenou sr@čkou vůbec dohadujete? Prostě na ty jeho rudé cinty nereagujte a odepisujte pouze takovým diskutérům, kteří do diskusí netlačí kremelskou propagandu. Když ho budou všichni netrollové ignorovat, tak si sem napíše pár tupostí a odejde lhát jinam.

Nečtěte trollí výtvory a neodepisujte na ně.

Milan

10. 09. 2021, 11:29

Výsledek dvacetileté americké okupace... https://www.mix24.cz/ministrem-vnitra-afghanistanu-se-stal-terorista-na-ktereho-je-vypsana-odmena-215-milionu-je-napojen-na-al-kaidu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.context&dop_req_id=TnHHqWt7XtX-202109100926&dop_id=13381992 ...

ROBO

10. 09. 2021, 10:45

Martin23
Září, ale byl pouze nejzazší termín , to víš moc dobře a  kdybys nebyl konspirační provokatér a prolhanej prokremelskej troll , tak víš že odejít mohli klidně o půl roku dříve a nebylo by to nic proti ničemu , právě naopak .
Přestaňte tady s Mírou aj. lhát a doložte vaší sprostou lež že Taliban hnal US army jako bezhlavý stádo vy postbolševický lháři .
Nemůžete co? Protože jen uboze lžete .

Martin23

10. 09. 2021, 08:12

ROBO ty jsi směšný provokatér bez kouska sebeúcty a soudnosti a s takovými se nedá diskutovat.

Jedním ze základních problémů, když pomineme to, že dohoda s teroristy není úplně známkou vítězství, bylo to, že USA plánovaly odchod až v září.

Všechno se tedy uskutečnilo neplánovaně, překvapivě minimálně o měsíc dřív. Proto celý svět sledoval chaos a úprk.

Tedy evidentně vyjma tebe.

PS. To že zde argumentuješ tím, že kdyby se USA vrátily, že by Talibán ustoupil, jen dokazuje, že mentálně nemáš schopnosti vůbec pochopit, že o tom není řeč. Já tady nezpochybńuji to, že USA jsou vojensky silnější než Talibán. Ale jak říkám, pokračovat s tebou v diskuzi je nesmysl.

ROBO

09. 09. 2021, 23:25

Uncle Hell
. pro každého kluka, který vyrůstal "na ulici" jsou jen dva pojmy. "vítězství" a "prohra"!
-------------------------------------------------------------------------
No ty budeš teda určitě hodně jednoduchej , ty "kluku z ulice" - spíš z dementní Bohnice .

ROBO

09. 09. 2021, 23:21

Martin23
Mediálně totiž Islamisti zvítězili nad USA a jejich spojenci, které během pár hodin vyhnali jako stádo.
------------------------------------------------------------------------------------
Opět sprostá a ubohá prokremelská lež , ale Martin23 nic jinýho ani neumí. USA odešli zcela spořádaně podle dlouhodobě oznámeného plánu (úprk zbabělých Afgánců je úplně jiná kapitola z jiného soudku ) . Tálibán si ani zdaleka nedovolil položit stéblo slámy přes cestu spořádaně odcházejícího US vojáka a jenom nečině z bezpečného povzdálí trpělivě a poslušně přihlíželi . Tak uboze nelžete zamzlý postbolševici . Kbyby se USA nákým omylem vrátili , tak Taliban opět urychleně zaleze do děr a bude jen pasivně čekat jako doteďka .

Spíš se vy vlastizrádci zajímejte kdy Ruský nenažraný fašisti odtáhnou z okupovaného Krymu , Donbasu , Gruzie , Libie , Sýrie , Středoafr.republiky ....................

Uncle Hell

09. 09. 2021, 22:37

... hele, khol, to dalo práce vymyslet a napsat tuto blbinu. pro každého kluka, který vyrůstal "na ulici" jsou jen dva pojmy. "vítězství" a "prohra"! všechno ostatní jsou kecy! jen se snažíte (marně) narovnat padajícího obra. nic víc. amerika už dávno není, tím čím kdysi byla. a s tou politickovojenskou korektností běžte do brusele. tam vám za takové kecy budou platit ještě víc, než tady v české kotlince ... !
:nauseated_face:

Martin23

09. 09. 2021, 19:00

I kdybych připustil, že to co se stalo v Afganistánu je určitá US taktika, tak stejně musím konstatovat, že jde o taktiku, kterou bych nazval obrovská chyba.

Mediálně totiž Islamisti zvítězili nad USA a jejich spojenci, které během pár hodin vyhnali jako stádo.

Dál to nemá cenu řešit, stejně jako nemá cenu řešit autora, pokud článek nebyl jen přeložen google překladačem. Ono tvrdit, že USA v Afganistánu válčily je totiž přesně to, co celou dobu popíraly.

No a ty geografické řeči, co tady zaznívají v diskuzi.
Ano, USA a Čínu čeká konflikt.
Každá dnes platná geopolitická teorie totiž pracuje s tím, že Rusko leží na pivotní oblasti. Má dostatek životního prostoru, dostatek všech vzácných surovin.

To USA a Čína, pokud chtějí být světovými velmocemi, musí ovládat co nejvíce zbytku světa. A o tohle se mezi nima hraje a hrát bude.

Milan

09. 09. 2021, 15:57

... Autor: A jen tak mimochodem - vojensky jsou USA stále výrazně silnější než Čína ... Opět jste mě velmi pobavil. Něco podobného říkal jeden Rakušák s knírkem: "Stačí kopnout do dveří, a celá ta shnilá budova se zhroutí". Jako sorry, ale tohle fakt nemůže nikdo myslet vážně. Pokud jde Čína do konfliktu, tak je to spíš ekonomicky. Nemyslím si že by zrovna ona chtěla riskovat 3. světovou. To mě osobně spíš sedí na naše novodobé "spojence" U.S.A. Pod záminkou šíření "demokracie" by byli schopni rozvrátit kde co a kde koho...

Autor

09. 09. 2021, 13:59

Pro Pavku - cílem operace bylo primárně omezit hrozbu teroristických útoků. To se podařilo. Porazit Tálibán nebylo ani nikdy uvedeno jako cíl operace, vždy to bylo spíše druhotné. Ano, válka vždy něco stojí. Ale ty náklady se vyplatily

Autor

09. 09. 2021, 13:55

Pro Milana - pokud si přečtete několik bezpečnostních studií, pak uvidíte, že je čím dál zřejmější globální soupeření mezi Čínou a USA. Je celkem logické, že USA se na to připravují i vojensky, a poměrně výrazně přebudovávají své ozbrojené síly. To samozřejmě něco stojí. A tak raději zanechají války v Afghánistánu, která je stojí spoustu energie, ale i peněz. Ale kdyby USA chtěly, z Afghánistánu by neodešly, byla to otázka jen jejich rozhodnutí. A jen tak mimochodem - vojensky jsou USA stále výrazně silnější než Čína

Petr C.

09. 09. 2021, 09:56

Milan:
Black Lives Matter - na životech černých záleží
leaves je ,,opouští, odchází"
Jenom drobná chybka, jinak souhlasím, že pro USA se Čína pomalu ale jistě stává noční můrou.
Ale oproti Tálibánu se bude čínské území lépe bombardovat a ostřelovat raketami - je totiž na co mířit.

Jura

09. 09. 2021, 09:39

Kdyby to bylo vítězství, tak je to jasné na první pohled a nebude nutné se v tom stále dokola nimrat. Na první pohled je jasný přesný opak. Těžko lze vydávat za vítězství situaci kdy se do týdne po "stažení" prohání Taliban po celém území v ukořistěné technice a se zbranemi za miliardy.

Milan

09. 09. 2021, 07:18

... Autor: Důvodem ústupu navíc nebyla nějaká porážka ze strany Tálibánu (k žádné nedošlo), ale spíš to, že USA si potřebovaly uvolnit ruce pro střet s Čínou, který je čím dál pravděpodobnější...
... To mě celkem pobavilo. To myslíte vážně??? Když ve tři hodiny v noci se staženým ocasem, utekli z Afganistánu, myslíte si že porazí Čínu??? Spíše budou muset u sebe doma bojovat proti vzrůstající ultralevicové bojůvce Black Leaves Matter a uklidit si tak na vlastním dvorku...

Pavka

08. 09. 2021, 23:35

Pěkně dlouhý článek. Přitom stačilo o naší účasti napsat: Přijeji jsme tam porazit Taliban a vybudovat v Afghanistánu občanskou společnost, dvacet let jsme bojovali a učili bojovat Afghánce, utratili jsme s vícenákladama jen něco kolem dvaceti miliard, stálo to život 14 našich vojáků, nakonec jsme odtud naše vojáky a Afghánce, kteří nám pomáhali, evakuovali. Táliban jsme neporazili, ten naopak posílil. Takhle vypadá všechno jiné, i přes autorovu propagandu, jen tedy ne vítězství.

jimny

08. 09. 2021, 20:00

Fenomenologický výklad slova "porážka"....tak to se podařilo !...každý bez ohledu jestli je  rusofil nebo amerikanofil... ale má špetku pudu sebezáchovy...tak by měl vědět, že šťourat do "vosího hnízda" a muslimské státy nic jiného nejsou ...se nikdy nevyplatilo....Irák, Irán, Libye, Sýrie....jsou toho důkazem...a pokud se to vyplatilo, tak pouze managementu zbrojního průmyslu...a my tady máme pouze problém s Xstatisíci ilegálních migrantů.....

železný kříz

08. 09. 2021, 19:50

Ale k něčemu to bylo dobré , jelikož velká část světa, hlavně různí levicový pomatenci nesnáší USA už z principu , tak si aspoň užili, mohli si zakvákat, co hrdlo ráčí, u nás po 40leté masírce a vrozené tuposti části obyvatel to také přišlo vhod a různí bývalí lampasáci,milicionáři a podobná havěť měla aspoň veselý den a mnozí si z radosti, nebo často spíše ze zvyku dala veselé kalíšky a pořádnou opici. Ale svět běží dál, pomatené soc. sítě zase přeskočí jinam a budou plkat o něčem jiném, jistě důležitém , bez čehož dnes nejde žít. Ale ještě že tu Ameriku máme, představa, že by tady byl jen ten primitivní ruský mužik, který si již zvykl, že jeho vláda vždy upravuje populaci tím, že velkou část vyžene, část postřílí , ale ten zbytek ji přesto miluje a když mu řeknou, klidně obsadí Mars s tankem T 34  a na nic se nebude ptát, jímá mě hrůza. Protože čehům se ohne a bude poctivě sloužit i Belzebubovi...

Osobně

08. 09. 2021, 19:21

Afganistánu se též říká Hřbitov říší....v moderní historii se jej snažili ovládnout napřed Angličané, neuspěli a jejich otrokářská koloniální říše se za pár let rozpadla, pak Rusové a jejich říše se také rozpadla...nyní USA a NATO....
Okupanti zůstanou okupanty at se to propagandisticky zaobalí do jakýkoliv frází a vznešených ideií a to zvláště v tak nestabilním regionu jako je Afganistán. Největší pr.el ted bude, jestli ekomomicky Afganistán ovládne Čína....

Glocker

08. 09. 2021, 19:15

Autor trochu opominul ekonomický pohled na věc - náklady na udržování ANA převažovaly nad politickými výnosy. Tálibánu stačily relativně malé finanční injekce a hardware pašované z Pákistánu. S uchopením moci v Afghanistánu vážně nebudou potřebovat další náboje a pár milionů dolarů. Budou potřebovat ty miliardy, která tam cpali Američané, NATO a UN.

Co nastane? Tálibové začnou malým vydíráníčkem u Rusů a Číňanů (chcete vztahy, tak plaťte). Další krok bude "dárcovská konference", kde se pokusí z arabských států vyrazit ony miliardy USD. Jenže... poslední podobná dárcovská konference pro Hammas skončila těžkým fiaskem, kdy prakticky žádný arabský stát nevyplatil slíbené doláče. Důvodem bylo, že Hammas poslouchá ajatoláhy v Teheránu. Tady leží limit podpory arabských sunnitských států - kdo neposlouchá nebo nemá velký klacek (na ty ostatní), ten dostane leda přes nos. Pákistán je taky polozkrachovalý nestabilní stát závislý na americké vojenské pomoci - ta ale ochabuje a Američané šli do spojenectví s Indií. Írán raději pošle kanonenfutr nebo vojenský hardware než prachy...

Co tím chci říci? Až Tálibům dojdou prachy, tak je zvenčí nedostanou. Takže začnou okrádat ty, které mohou - civily. A protože Afghanistán jsou kmeny a klany, tak to nezůstane bez odezvy = začnou se mezi sebou mlátit. Asi tak do roka. No a potom budou Tálibové moci ochutnat vlastní medicínu. Jsou schopní dobýt Afghanistán, ale nejsou schopni mu vládnout. Kyvadlo se zhoupne zpět.

Všechno začíná a končí u prachů (v tamní oblasti u dolarů). V 2001 nebyli Američané žádní superhrdinové, jen si koupili podporu u jednotlivých klanů a rodů, které potom opustily Táliby.
Kdo si je koupí teď?

Jarda

08. 09. 2021, 18:41

Poměrně obsáhlý článek a velice zajímavý úhel pohledu.
Nicméně každý vojenský konflikt lze hodnotit podle základního parametru a tím jsou cíle války. Pokud je ve válce bezezbytku dosaženo všech cílů, které byly vytyčeny a to ať už se jedná o jakékolikv cíle války, tak lze mluvit o válce vyhrané. Je tedy možné jak autor naznačuje, že může dojít k paradoxu, kdy si stát A dá za úkol vojensky zničit protivníka, ale nemá o jeho území zájem a po zničení vojenských sil, se vrátí zpět. Stát B který se brání, má vojenský cíl, neztratit za žádnou cenu území, což se mu povede, protože to není cílem státu A. Oba se tak mohou klidně prohlásit za vítěze protože oba dosáhli svých vojenských cílů.
Samozřejmě že cílů může a taky je, mnohem více a ne všech je dosaženo. Pak lze mluvit které cíle byly prioritní a kolik z nich bylo splněno. Podle toho se taktéž dá hodnotit výsledek války.
Pokud se na to podívám touto optikou, lze skutečně konstatovat že západ válku v Afghánistánu neprohrál, nicméně ne všech cílů bylo dosaženo, takže nelze mluvit o vítězství. Výsledek je nemastný, neslaný, označil bych ho termínem "nevýhra". Co se týče Talibanců, tam je to přece jen jasnější, jejich cíl byl přežít invazi, dobýt Afghánistán a zničit vládu dosazenou západem, což tyto cíle splnily, byť za cenu obrovských ztrát. Takže na závěr bych mohl říci, že Tálibán tuto válku vyhrál za cenu obrovsých ztrát a jeho schopnost provádět sofistikované teroristické útoky je velmi malá. Západ tuto válku neprohrál, řekněme že Talibán ztrestal za 11. září, způsobil mu enormní ztráty a povedlo se mu talibán zatlačit do těžké defenzívy, ale nepovedlo se mu Afghanistán dostat pod kontrolu, a Talibán zlikvidovat. Nicméně, věřte mi, že Talibán nyní vylezl z ulity a tím pádem se stává cílem a věřte mi, že Talibán bude mít další a další ztráty. Je teď jak na střelnici. Ne válka neskončila, jen změnila formát a věřte mi, že se Talibanu sakra nebude líbit...

Ladin

08. 09. 2021, 15:56

Američani vyhráli. Stejně jak ve Vietnamu.

Petr C.

08. 09. 2021, 14:47

Osobně to vidím jako kapku složitější - Američané a jejich spojenci vojensky poraženi nebyli, to ani omylem, spíše se nepodařilo naplnit velkou část úmyslů a záměrů, se kterými do AFG přišli.
A je na delší rozbor proč to tak dopadlo.
Samostatnou otázkou je, proč ten odchod proběhl tak, jak proběhl. To se nemělo stát a zkazilo to umělecký dojem hluboko pod úroveň působení SSSR. Ti spořádaně odešli a jimi nastolený režim se držel ještě několik let. Protože nevěřím, že to ze strany NATO nešlo zvládnout lépe kdyby opravdu chtěli, tak zůstává opět otázka, kdo a co tím sleduje.

Autor si viditelně předsevzal, že neradostný závěr operace okecá jak nejlépe to půjde.
Moc se nezdařilo. Jednostranné zaměření je z toho dost cítit.

Lakomar

08. 09. 2021, 14:37

Nejhnusnější zločinecké ideologie: Komunizmus a Islám. Nehorší říše Zla: Rusko a Čína...a až se nějaká země stane hegemonem islámu, připojí se k nim, neboť s komunizmem si tato nenávistná ideologie "nezadá". Afganistán je jenom ukázkou jak to mezi islamisty "chodí". Nenávist plodí nenávist!

Franta Antikomunista

08. 09. 2021, 14:29

čina obdrží nerostne bohatství....stačí si přečist tento článek - právě že pravdepodobne Neobdrží....no jo no trolove česky moc neumi a tak čtou jen nadpisy.

Tomáš

08. 09. 2021, 14:26

USarmy se stáhla po dvaceti letech intervence v Afganistanu a s ním i intervenční koalice státu NATA a dalších spojenců. Pokud nás prez. Zeman ukončení intervence označil za zbabělost, tak je to blábol nevojaka anemel být vyrcen. Tvrzení prez. USA Bidena, že to bylo splneni zamyslu za útok na WTC, tak to není úplně pravdivé. Na zajetí Bin Ládina stačila policejní akce ale ne dvacetiletá intervence, která stála bilion dolarů a Česko 20 miliard korun. Ponechání výzbroje a výstroje, včetně Black Hawk, které nemá ani naše armada to se nedá jednoduše vysvětlit. Stejně tak výsledky průzkumu tajných služeb, které se buďto obavaly dát zprávu o Afganistanu a jeho cinitelich a armádě a nastalo zhrouceni armády a obsazení Talibanem hl. města Kábul v několika dnech. Taliban je na historické křižovatce, zvítězil, národy a kmeny Afganistanu mají již dost 50 let trvající občanské války a dvojí intervence. Jenom ta realita, že Afghánistán sousedi se třemi státy, které vlastní JZ a Rusko je velice blízko, určuje Afganistanu neutralitu obdobnou Švýcarsku realizovánou vAsii, je to těžké poslání, ale realne. Rekonstrukce je prvořadý úkol a proto Talibove chtějí pomoc jak ji provádět od Nemecka, to není od věci.Dalsi postupne kroky budou nasledovat, Prozretelnost naznačila jejich realnost. Budoucnost je nejistá, zvlášť když je Čína označována za hlavního konkurenta a Rusko částečně to je zamysl USA potvrzene prez. Bidenem , kteremu pochlebuje Nor Stoltenberk, takto GT NATO.

Monthy

08. 09. 2021, 14:19

upřímně, kdyby USA chtělo pomstu za 11.září tak nepobylo v Afghánistánu 20 let.
kdyby to bylo klidné vyklízení pozic tak se nyní Tálibán nepoužívá zbraně a výstroj dodanou USA
a v neposlední řadě odchod takovou rychlostí, že vyklízení pozic stihnou ještě před domluveným datem je k pousmání.
završil bych to tím : že Čína obdrží nerostné bohatství, USA drogy a Evropa uprchlíky.
pro mě strategie a výsledky okupace Afghánistánu uzavřená

Franta Antikomunista

08. 09. 2021, 14:11

Milý Franto, i kdybys měl pravdu s podporou Německa Ruskem, tak k té situaci by nikdy nemohlo ....atd....
Takže to neni chyba podvodneho jednani SSSR vůči civiliziovanym zemím....ale je to chyba civilizace že se nechala napalit komunistickým šmejdem.....OK

Jan

08. 09. 2021, 14:04

Milý Franto, i kdybys měl pravdu s podporou Německa Ruskem, tak k té situaci by nikdy nemohlo dojít, kdyby státy Dohody důsledně dohlížely na restrikce vyplývající z Versaillské smlouvy.

Franta Antikomunista

08. 09. 2021, 13:59

poté co sovetčíci zjistili že píšou naproste bludy ...zmenili taktiku...a navazali jakoby rozumným komentářem.
Ovšem v zasade žvykajícím ten samy podvod

Wlad

08. 09. 2021, 13:50

Slova, slova, slova...
Bohužel cíl operace, t.j. zlikvidovat teroristy z Al-Kajdy a "ukáznit" jejich ochotné hostitele, Tálibán, byl dosažen jen na několik málo procent; Tálibán netrpí "únavou z dlouholeté války", naopak, získal obrovskou kořist - zbraně a (nepoškozenou!) moderní vojenskou techniku za miliardy dolarů. Dramatický, chaotický odsun NATO také nelze označit za úspěch dvacetileté mise - Tálibán je dnes silnější než byl před jejím začátkem.
Radovat se z vítězství nedůvěryhodného muslimského hnutí může jen prostoduchý jedinec; ale bohužel musíme vzít na vědomí, že USA dobrodružství v Afgánistánu nezvládly a vytvořily tak novou hrozbu pro celý svět.

vojtik

08. 09. 2021, 13:46

Může mi někdo vysvětlit to, že američani očekávali, že vláda padne, jen ne, že tak rychle? Resp. to jim jako řekli "Tak hoši, my víme, že vás do dvou let všechny podřežou, tady to máte a hlavně dělejte co jsme vás naučili, ať to na cnn nevypadá tak blbě, good luck!" a očekávali, že padnou do posledního muže? Nebo proč přesně očekávali, že nevydrží? A když to teda očekávali a plánovali to na roky dopředu, proč nezničili ty zbraně a vybavení?

Autor

08. 09. 2021, 13:43

Trochu jsem si pročetl reakce, které můj článek vyvolal. Docela mě to pobavilo, i třeba ono přirovnání ke Goebbelsovi. Ale k věci - jak píši, válka v Afghánistánu byla reakcí na 11. září, na teroristické útoky. Válka v Afghánistánu proto byla aktem obrany. A nikdo nevymyslel nic lepšího. Část útočníků sice pocházela ze Saúdské arábie a dalších zemí, ale šlo o lidi, kteří byli v opozici vůči tamním vládám šlo o hledané zločince. takže nemělo smysl útočit na Saúdskou Arábii ( to bychom i my museli být potrestáni za pana Krejčíře),ale země, která jim nabídla zázemí - tedy Afghánistán
Označovat ústup z Afghánistánu jako ústup do předem připravených pozic je sice zajímavý bonmot, ale zcela nesmyslný, ta situace byla zcela jiná, a USA žádné připravené pozice neměly. A kdyby v USA byl jen trochu jiný prezident, k ústupu by nedošlo. Důvodem ústupu navíc nebyla nějaká porážka ze strany Tálibánu (k žádné nedošlo), ale spíš to, že USA si potřebovaly uvolnit ruce pro střet s Čínou, který je čím dál pravděpodobnější.
Rozhodně se nesnažím ideologicky vydávat prohru za vítězství, mým cílem bylo jen upozornit na fakta, která jsou přehlížena některými médii, která se lacině zaměřují na efekt a nikolv na fakta. A hlavně jsem chtěl upozornit na to, že válku nelze hodnotit stejným způsobem jako fotbalový zápas, byť - jak je i ze zdejší diskuse vidno- je to velice často činěno

Franta Antikomunista

08. 09. 2021, 13:29

Co keca soudruh Mira je sice blbost ale dokažu sledovat tok myšlenek ....ovšem co placa psychotik Asemi ....tak tam mi unika nejen smysl vet ale ba i slov.
To bude asi tim Petrohradem

Monthy

08. 09. 2021, 13:24

Porážka nikoliv, ale pouze strategický ústup do předem připravených pozic.

Asemi83

08. 09. 2021, 13:16

Franta Antikomunista - a tobě rusácko ukradlo mozek proto jsi takový nega idi..t!!! Toto je článek o totálním vítězství USA a jeho pohunků nad lidem a lidovým hnutím Taliban!!! Absolutní a křišťálově čisté vítězství západního imperialismu nad islámem, Talibánem a vlastně celým Afghánistánem. Co sem sereš nějaké své breky o listopadu 1918??? Zadání zní jasně ukázat všem jak náš chlebodárce vyhrál a jenom se strategicky stáhnul do předem připravených pozic!!!

Franta Antikomunista

08. 09. 2021, 13:09

Takže soudruzi rusaci ukradli vše na co kde přísli....okradli sve obyvatele....okradli Ukrainu...ukradli cast CSR ...ukradli cesku uran....ukradli vše z cirkve...ukradli cast Polska...ukradli Nemecke archivy i tovarny....vyzkum i plany...ukradli Spanelum zlaty poklad....ukradli uplne VSE.
Ale pozor....
Hlavni zlodej neni Rusacko....ale podle rusacka je to ....USA
typicke levicacke saltomortale

Franta Antikomunista

08. 09. 2021, 13:03

Rusacko bylo založeno za učelem ovladnutí sveta - již třetí den po skonření prvni války soudruzi v Moskve naplanovali druhou válka a proto vypestovali ak podporovali soudruha genosse Hitlera ....
Od jeho zvoleni Nemeckym kancleřem nemeckym komunismem....ano na příkaz Stalina....až po jeho podporu vojenskou. Nemecke tankove vojsko bylo postaveno z ruske rudy ....na ruske nafte....a cvičeno v ruskych tankovych skolach -v Kazani ... soudruzi.
A to vše v době kdy zapadni svet zoufale bojoval s Narodnim socialismem ...Nacismem tak prave v teto dobe ...a nejen v teto SSSR uplatnoval politiku - at se kapitalisticti psi žerou mezi sebou a vyckaval .
A protože nejlepsi obrana je utok ...tak sve podvodne jednani pak přisuzoval druhým....jo jo  to rusacko to je ten ráj .

Klid

08. 09. 2021, 12:46

faktem zůstává, že USA nikdy nikde žádnou válku nevyhrály ... vždy se jen přifařily když už bylo rozhodnuto a když bylo co ukrást

Klid

08. 09. 2021, 12:44

západní síly byly poraženy na hlavu

Franta Antikomunista

08. 09. 2021, 12:37

Zdravím Te Karle
Tady je zase ruske zvěře což

Franta Antikomunista ( tedy neklausovec)

08. 09. 2021, 12:29

Članek detailne vysvetluje jak a co a pak přijdou opet český a rusky levicový imbecilove a zopakuji přesne to co článek vyvrátil.
S tím nic neuděláš ....vždyt se mužete vy ruský podržtašky odstehovat do rusacka - nikdo vas tady nedrží. A vemte si sebou i tu vaši rusackou školu i tím kretenem konevem.

bombero

08. 09. 2021, 11:49

míra
"bez ideologických žvástů."
jistě, zvědavec, parlamentní listy,první zprávy....už mi tam jen chybí sputnik a aeronet...samá studnice nefalšované pravdy (ruské)

Milan

08. 09. 2021, 11:48

karel3 08. 09. 2021 Je zajímavé, jaké reakce a názory toto dění vyvolalo. Zejména v různých internetových diskusích, na facebooku atd., se lze totiž často setkat s názory, které současnou situaci oslavují, s oslavou toho, „jak to Afghánci těm Amíkům nandali.“...
... Je vidět, že jste skvělý demagog. Srovnávat naší situaci s Afganistánem... ČSR v roce 1938 doplatila na zrádné spojence a pokud by bojovala proti přesile, navíc velmi vehementně podporované ze západu, tak by nás to vymazalo z mapy. Afgánci, nikde žádný západ a Američany na svém území nechtěli. To je vidět na tom celém. Američani, jakkoli dobře technologicky vybavení, jsou jenom národ malých a superzadlužených dětí, kteří si myslí, že svůj způsob života můžou každému vnucovat... A aby naše armáda bojovala v roce 1968 proti celému východnímu bloku? Pane, nic ve zlém, ale vy jste případ pro docenta Chocholouška... Zřejmě berete nějaké silné prášky a dnes jste si je zapomněl vzít...

Hugo

08. 09. 2021, 11:40

Co nám, pohrobkům bolševiků co sedíme doma na hnoji, jak tu kdosi kultivovaně napsal, řekl o aktivitách své vlasti generál armády Spojených států Wesley Clark:

https://youtu.be/an3A3hRA8_M

mik

08. 09. 2021, 11:17

Tak ten článek je bohužel ideologický paskvil. Úprk z Afgánistánu je prohrou marketingu USA a dalších zůčastněných zemí včetně té naší, kdy jednak neuměl motivovat místní obyvatelstvo a přítomnost vojsk byla vnímána jako okupace a nikoliv pomoc, zatímco zbytku světa lhali do kapsy jak je to tam všechno skvělé, přitom faktickou moc udržovali uplácením místních kmenových oligarchů. V Afgánistánu vinou USA bohužel prohrál celý civilizovaný svět.

Cizinec7

08. 09. 2021, 11:15

No mam pocit ze zase jednou nekdo piše jako komunista kdysi v Rudem pravu jen tentokrat o viteznem tazeni amiku... no po 20 letech odchazi opravdu vitezne- autor by se mel trochu probrat do reality- je to k neuvereni ze tohle je v dnesni době možné - i kdyz mam pocit ze realita je neco co se dnes nenosi

nicpsát

08. 09. 2021, 11:13

Pokud by se NATO stáhlo po 3 týdnech nebo 3 měsících po obsazení Afgh., pak by vyhráli. Po 20 letech bylo totéž porážkou.

Asemi83

08. 09. 2021, 11:12

Petr - vy budete bývalý nebo současný žoldák (název vojáci si nezasloužíte ani náhodou). Určitě jste okupoval Afghán na několika ze suprově placených "misích" a teď pláčete že koryto vyschlo a dokonce že vaše "mise" skončily porážkou jenž Vás teď žere a hlodá zevnitř. (mám tento případ přímo v rodině)
Všechny cesty po kterých jste se tam proháněl stavěli Sověti, všechny tunely jimiž jste projížděl stavěli Sověti.....

Petr

08. 09. 2021, 11:02

Jiří
08. 09. 2021
Petře, USA a jeho poskoci v Afghanistánu i v dobách největších úspěchů ovládali max. 30% území. Zbytek byl pod kontrolou Talibanu. A v posledních měsících se západní "vítězné" armády, s výjimkou Kábulu, z bezpečnostních důvodů zdržovali již jen na obrněných základnách.
A nakonec "vítězně" zdrhali v noci jako potkani.
A k tomu vzkvétajícímu Afghanistánu.
Sověti tam také stavěli školy, silnice a nemocnice. Navíc tam byli na pozvání afghánské vlády. A stejně je z tama vyhnali. Tehdy byl v Afghanistánu i celkem volný (svým způsobem sekulární) režim. Než mudžahedýni s americkou pomocí, jejich výzbrojí a financemi, vyhnali Sověty.
Pak teprve v Afghanistánu začalo peklo zvané Šaría.

V tomto se asi nezhodneme, bohužel nemám čas ani chuť tady nikoho dále přesvědčovat. Tady je to asi fakt na dlouho. :D hezký den

Petr

08. 09. 2021, 10:59

Asemi83
Petr - co to píšete za nesmysly - stavěly školy?? Pokud se o to zajímate pak víte, že cesty, školy, ale i paneláky, kanalizace..... byly postaveny Sověty. Mimochodem i základny si NATO přebralo po Sovětech - víz třeba Bagram!!! Za Sovětů neexistoválo zahalování a v ústavě měli článek 7 jenž dal ženu na rovno s mužem. Jinak na ČT2 běží dokument když nic skoukněte alespoň ten.

Nemáte pravdu, za těch 20 let se celá infrastruktůra zcela změnila. Sověti tam nic zbudovali max vojenské základny, nic jiného. Dokonce Česko tam budovalo školy, farmy a základny. Dnešní Afganistan vypadá skoro jako moderní město, mají tam přístup k vodě, k sociálním zařízením. Před rokem 2000 tam bylo jen zmar bída.

Jerzy Malinowski

08. 09. 2021, 10:57

Na mě je to hrozně nudné a rozvleklé. Nestačilo by vítězství USA shrnout do jedné věty?

Jiří

08. 09. 2021, 10:55

Petře, USA a jeho poskoci v Afghanistánu i v dobách největších úspěchů ovládali max. 30% území. Zbytek byl pod kontrolou Talibanu. A v posledních měsících se západní "vítězné" armády, s výjimkou Kábulu, z bezpečnostních důvodů zdržovali již jen na obrněných základnách.
A nakonec "vítězně" zdrhali v noci jako potkani.
A k tomu vzkvétajícímu Afghanistánu.
Sověti tam také stavěli školy, silnice a nemocnice. Navíc tam byli na pozvání afghánské vlády. A stejně je z tama vyhnali. Tehdy byl v Afghanistánu i celkem volný (svým způsobem sekulární) režim. Než mudžahedýni s americkou pomocí, jejich výzbrojí a financemi, vyhnali Sověty.
Pak teprve v Afghanistánu začalo peklo zvané Šaría.

Asemi83

08. 09. 2021, 10:44

Petr - co to píšete za nesmysly - stavěly školy?? Pokud se o to zajímate pak víte, že cesty, školy, ale i paneláky, kanalizace..... byly postaveny Sověty. Mimochodem i základny si NATO přebralo po Sovětech - víz třeba Bagram!!! Za Sovětů neexistoválo zahalování a v ústavě měli článek 7 jenž dal ženu na rovno s mužem. Jinak na ČT2 běží dokument když nic skoukněte alespoň ten.

Petr

08. 09. 2021, 10:40

Milan
Já osobně spatřuji ve třetí okupaci Afganistánu (USA 2001-2021) jenom okupaci a nic jiného. Byla to absolutně zbytečná válka a nejhorší na tom celém je, že bezmozci z USA zase nějakou takovou zbytečnou válku určitě vyvovolají...

Nemyslím, že to byla okupace. Za ty roky se Afgán změnil zcela k lepšímu. Stavěly se školy, silnice, lidé po dlouhé zažili ten pocit svobody, která tam už od 80 let nebyla. Vyrostla tam nová zcela generace, která byla konkureschopná západním dětem. Bohužel teď tam pro všechny nastane doba temna a ženy opět budou chodit zahaleny, nebudou mít přístup ke vzděláním. Nechápu, jak může někdo tu dobu nazvat okupací.

Asemi83

08. 09. 2021, 10:37

Bože jak vy zápaďáctí kulolízači píšete, že NATO v čele s USA nebylo poraženo, pište si co chcete, ale stejně jako Vietnam nebo Afghán se Sověty nikdy nebyli poraženi v poli, ale celkově jako válku prohráli na celé čáře a tyto demagogické články nic na tom neměni. Bože, Sověti alespoň odjeli ve dne se vztyčenou hlavou po úspěšné likvidační operaci, to amíci ve 3 v noci jak krysy. A mimochodem Britům přežil naschvál v první válce jen JEDINÝ voják!!!!

Milan

08. 09. 2021, 10:31

Pane Josef ...
Josef
08. 09. 2021

Milan: Vždycky mne tyhle plky rozesmějí, plky bezmozků, českých švejků, kteří se sice nevzdálili víc než kilometr daleko od hnoje, ze kterého vzešli, ale přesto vědí víc než FBI a MOSSAD dohromady... :joy::joy::joy: PS: Místním kolaborantům a parchantům z bolševických vrhů se toto autorem skvěle zpracované téma logicky nelíbí, ti jsou tak tupí, že okupaci ruských švábem z roku 1945 a 1968 nazývají stále osvobozením. Vypráskat tuto svoloč na Sibiř...
... Omlouvám se ,ale na vaší rétorice je jasně vidět, že když člověk postrádá argumenty ,tak přejde jen k hrubým urážkám... 1945 okupace? Jako sorry, ale zkuste to říct lidem, kteří zažili ten rok 1945. Zkuste to říct těm, kteří si prožili zradu od západu 1938... Já osobně spatřuji ve třetí okupaci Afganistánu (USA 2001-2021) jenom okupaci a nic jiného. Byla to absolutně zbytečná válka a nejhorší na tom celém je, že bezmozci z USA zase nějakou takovou zbytečnou válku určitě vyvovolají... Podobně jako například bez jakéhokoli důkazu o zbraních hromadného ničení vyvolala administrativa G. W. Bushe válku v Iráku (2003-2016). Do dnes tam v občanské válce která následovala zemřelo přes 500 tis lidí... Jenom kvůli lžím z U.S.A. A opět tam bohužel museli i naši vojáci...

Petr

08. 09. 2021, 10:26

Jiří
Nemusíme tomu říkat porážka.
Můžeme používat korektnější termín - statečný úprk.

Jaký úprk myslíš ? Spojenci zemi drželi 20 roků a Taliban se celou dobu ukrýval v jeskyni. Už za Trumpa se vojáci postupně stahovali a přenechávali zemi Afgáncům. Není náš problém, že za svou zem nejsou schopni bojovat a chtěji, aby jim vládl Taliban. Podle mě to byla ta nejlepší možnost než živit a ochraňovat někoho, kdo není schopen si ušpunit ani své ruce.

08. 09. 2021, 10:25

aneb byly USA Afghánistánu skutečně poraženy? NEBYLY, naopak! .... aneb s USSA na věčné časy a nikdy jinak! Nebylo tu už něco podobného?

bombero

08. 09. 2021, 10:22

pavel- a nějaký argument by nebyl, nebo jen umíte tupě urážet, když se na ty argumenty nevzmůžete?

bombero

08. 09. 2021, 10:19

jiří- jako 13letý se vyjadřujete vy. Když si dohledáte starší diskuze, tak nikdy jsem se netajil s tím, že rusa nemám, rád. Ale není to ideologické, ale na základě vlastních zkušeností s nimi, jejich vojáky a posléze i jednotlivými občany.Jinak mě nenapadá jediná věc, za co bych měl být rusku vděčný. Udělali z naší prosperující země rozvojovou, nějak si nevybavuju,jaký jejich výrobek, nebo aspon patent bych používal každý den,dokáží jednat jen z pozice síly

astor

08. 09. 2021, 10:16

ROBO
Bůhví, že já jsem si myslel, že Rudá armáda v roce 1945 zanikla...:grinning: Co vlastně vypráskal od nás hrdinný kapelník Kocáb tak dodnes zůstává tak trochu záhadou. :smiley:

Pavel

08. 09. 2021, 10:01

tak nějak čtu ty příspěvky a zaujal mě myšlenkový pochod pana bombera - ten člověk je asi klasický deprivant

josef

08. 09. 2021, 09:30

Když čtu tady ty řeči kolem hrdinného a organizovaného ústupu z Afghanistánu, napadají mne různé historické podobnosti. Možná jsou zde ideoví dědicové Dr.Goebbelse. Tedy alespoň co se zdůvodnění činnosti v Afghanistánu týče. Tam byl také ústup (útěk) popisován jako zkracování fronty a zásobovacích cest. No nakonec to zkrátili až do Berlína. No a ostatní, ti co jsou schopni akorát nenávistných výkřiků ? Asi by jste se měli přihlásit někam, kde se bojuje. Nakonec byjste mohli být zrazeni politiky. Pak by jste na to mohli mít i jiný než zápecní náhled.

Jiří

08. 09. 2021, 09:28

bombero, jestli jsi v letech, tak se rozhodně tím tuplem nemáš čím chlubit.
Kdyby si totiž byl stále ještě cucák, tak by to trochu omlovalo tvoji mentalitu a vyjadřování vhodné ke třináctiletému výrostkovi.

jiří antonín

08. 09. 2021, 09:26

Správně! USA v AFG. úspěchu dosáhli!!!!!.
Cílem USA, NATO V LYBII, IRÁKU, SYRII A TAKÉ V  AFG. bylo vyhnání civilistů, vč. potencionálních teroristů do Evropy i do Ruska.

A to se jim povedlo!

bombero

08. 09. 2021, 09:16

míra-
"Američani měli potřebu někoho napadnout a volba padla na Afghánistán."
jasně, losovali to z klobouku. Jestli nejste schopen pochopit psaný text, tak poproste někoho, at vám ten článek přečte a vysvětlí.Tam to máte popsáno, proč afgán a ne saudi
Ale i tak by to asi bylo marné,marné, marné...

Kamensky

08. 09. 2021, 09:15

Tak oni nám v tom Efghánistánu ti kluci Americký nakonec nyhráli. Jupíí.

bombero

08. 09. 2021, 09:13

jiří- cucákem mě už drahně let nikdo nenazval....
Jak vznešeně okecat ruské lži a infornmační embargo na skutečnosti.I když jsme tam nemuseli, proč o vývoji nepsalo rudé právo?Vyrůstal jsem kousek od okupačních ruských kasáren a tak vím, co to bylo za svoloč.
Je ale vidět, že jste si článek vůbec nepřečetl, jen reagujete na titulek.

Vlasta Coufal

08. 09. 2021, 08:59

Podle té samé logiky v nebyl v Afghanistánu poražen ani Sovětský svaz, ani Británie.

ROBO

08. 09. 2021, 08:55

astor
Jinak je jasné, že ten výprask.................
--------------------------------
Tahle prokremelsko - trolovská terminologie je jako by někdo tvrdil že i my sme v r 1991 hrdině vypraskáskali Rudou armádu z republiky a tím ji strašně potupily .
Ne prolhaní soudruzi . Rusové odešli na základě dohod úplně stejně jako USA z Afghánistánu . Přičemž navíc zachránili v extrémně složité situaci mnoho tisíc Afghánců.
Spíš se vy vlastizrádci zajímejte kdy Ruský fašisti odtáhnou z okupovaného Krymu , Donbasu , Gruzie , Libie , Sýrie , Středoafr.republiky ....................

Jiří

08. 09. 2021, 08:55

Pepíku, až se omeješ a povolí ten tvůj amok, tak si to po sobě ještě jednou přečti jak ses profláknul.
Máš úplně stejnou rétoriku (a nejspíš i charakter) jako bolševičtí komisaři.
Stejná nenávist jakéhokoli jiného názoru a hlavně jejich nositelů.
A stejná potřeba posílat je na Sibiř.
Vy se prostě nikdy nezměníte, a ta vaše mluva vás vždycky prozradí.

FMACH

08. 09. 2021, 08:50

Západ v Afghanistánu neprohrál, jen odešel a pochopil, že afghánci žijí za jejich peníze a islám je neopustil stáhl je zpět do bahna středověku. Když nejsou schopni se zbraněma bránit svou zem, své děti, své ženy a rodiny a svá pole atd. nezaslouží si , aby je někdo chránil ,když mají dostatek zbraní a podporu.

Josef

08. 09. 2021, 08:48

Milan: Vždycky mne tyhle plky rozesmějí, plky bezmozků, českých švejků, kteří se sice nevzdálili víc než kilometr daleko od hnoje, ze kterého vzešli, ale přesto vědí víc než FBI a MOSSAD dohromady... :joy::joy::joy: PS: Místním kolaborantům a parchantům z bolševických vrhů se toto autorem skvěle zpracované téma logicky nelíbí, ti jsou tak tupí, že okupaci ruských švábem z roku 1945 a 1968 nazývají stále osvobozením. Vypráskat tuto svoloč na Sibiř...

Jiří

08. 09. 2021, 08:47

Pravda cucáku bombero.
O sovětské válce v Afghanistánu jsme téměř nevěděli, protože Sověti nás nenutili jít tam utrácet a umírat za jejich zájmy.

Jiří

08. 09. 2021, 08:44

Miloši, ohýbáš si realitu jak se ti hodí a vlastně plácáš nesmysly.
Ta tvoje individua sice kritizovala okupaci Afghanistánu a požadovala stažení (hlavně našich) okupačních vojsk.
Ale většinou také dodávali, že se tam vyhrát stejně nedá, protože si tam ti lidi žijí jinak než my. A že už si tam vylámali zuby jak Britové tak Sověti.
A nyní se většinou ty tvoje individua vyjadřují (vyjadřujeme) formou "my vám to říkali že to nakonec taky prohrajete a utečete".
Legraci máme jen z toho vašeho panického strachu pojmenovat situaci pravým jménem.

bombero

08. 09. 2021, 08:44

jiří- od rusáka nic jiného než buranství a vulgaritu neočekávám.
"Od začátku tomu říkali porážka"- to jste dobře pobavil. Kdyby nebyla svobodná evropa a hlas ameriky, tak jsme tady ani o žádné válce rusů v afgánu a jejich odchodu nevěděli.
takže zase jedna z milionu ruských lží..

Milan

08. 09. 2021, 08:36

Dvacet let k ničemu... Pokud by Amíci chtěli opravdu někoho potrestat za 11.9. tak by šli po bohatých rodinách z Kataru a Saudské Arábie, které ty útoky podporovaly. Jenomže ono je lepší 20 let kontrolovat těžbu surovin v té nejchudší zemi, kterou mohu navíc prakticky beztrestně, bez mandátu O.S.N. šikanovat a hrát si na "boha". Kam pak půjdou Amíci příště? Lépe řečeno bohužel i naši chudáci vojáci? Co takhle Irán... To by bylo terno... :face_vomiting:

Jiří

08. 09. 2021, 08:31

Ten cucák co si říká bombero.
Sověti svoji prohru od začátku nazývali pravým jménem - porážka.
USA a jeho pomocníčci zoufale hledají jakékoli jiné kulantnější termíny pro vlastní porážku.
Můj příspěvek byl hlavně o této trapné drobnosti.

Miloš

08. 09. 2021, 08:22

Celou dobu co probíhala válka v Afghánistánu některá individua požadovala stažení z Afghánistánu. Teď ti samí kritizují že se vojáci stáhli a označují je za zbabělce. Jaká to ironie.

Paeris Kiran

08. 09. 2021, 08:21

Válka je pokračování politiky jinými prostředky...
Politika je tedy též pokračování války jinými prostředky.

Z toho pohledu dostalo NATO klepec - prostě z titulu že jeho nepřítel byl ochoten obětovat víc lidí pro to aby kontroloval celé území, byl ochoten snést větší ztráty, které dokázal doplňovat rychleji a levněji než NATO, s tím že mu prostě stačilo počkat než zůstávat bude politicky neúsnosné...

ano NATO prohrálo tuhle válku - a je to především z důvodu že jí nebylo schopno vojensky vyhrát. Nebylo schopno celý afghánistán saturovat pěchotou aby skutečně celé jeho území kontrolovalo.

astor

08. 09. 2021, 08:15

Můj soused dlouhodobě narušuje večerní klid pořádáním mejdanů s častou produkcí hlasité reprodukované hudby. Podle logiky autora tohoto článku souseda nemohu kritizovat, protože jsem zaujatý a tím neobjektivní...:smiley:
Jinak je jasné, že ten výprask, který spojená demokratická vojska válčící proti údajným tmářům dostala, si zaslouží jalovou filipiku a vysvětlení, že nám chybí třídní pohled na věc...:grin:

bombero

08. 09. 2021, 08:02

jiří- nejdřív si přečtěte článek, a pak něco pište.Ale o to vám vlastně nejde. Jako ruský trol si i za cenu lži musíte kopnout do západu. Jinak s vaší logikou- rus utekl jako zpráskaný pes už po 8 letech, spojenci tam vydrželi 20. Ale ono je to celé složitější....

Havran

08. 09. 2021, 07:58

Je obdivuhodné, kolik energie jsou novináři schopni věnovat tomu, aby totální neúspěch otočili v exemlární vítězství.
Tento článek by měl být přeložen do všech afghánských dialektů, a autor by jej měl osobně distribuovat především tě občanům Afghánistánu, kteří uvěřili v lepší a liberálnější život ve vlastní zami, a dnes jsou opět vrženi do středověku a bojí se o své životy.

Jiří

08. 09. 2021, 07:13

Nemusíme tomu říkat porážka.
Můžeme používat korektnější termín - statečný úprk.