EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Nevhodná organizace ruské armády

 12. 06. 2022      kategorie: Zahraniční armády      60 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Ruská invaze na Ukrajinu se již po pár dnech stala vojenskou operací, která se od původních předpokladů Moskvy, že půjde o snadné vítězství, velmi lišila. Zcela evidentní je ruská nedostatečná příprava, špatné plánování i celkové nasazení sil. Méně pozornosti pak bylo věnováno otázkám struktury ruských sil a lidských zdrojů, jako kritickému prvku, který nyní určuje výsledky této války. Původní plány zřídkakdy přežijí první kontakt s protivníkem a armády se tak vždy musí přizpůsobit aktuální situaci na bojišti, kdy se strategická volba struktury sil může ukázat jako rozhodující. Struktura sil o armádě a jejích možnostech prozrazuje mnohé, např. jaké války a jakým způsobem je plánuje daná armáda vést.

shutterstock_180407333Foto: Ruská invaze na Ukrajinu se již po pár dnech stala vojenskou operací, která se od původních předpokladů Moskvy, že půjde o snadné vítězství, velmi lišila. (ilustrační foto) | Shutterstock

Některé z nejvýznamnějších problémů, s nimiž se potýkají ruské ozbrojené síly, jsou výsledkem vědomých rozhodnutí a kompromisů. Tato rozhodnutí pomáhají vysvětlit mnohé z pozorovaných problémů, které ruské ozbrojené síly mají při operacích s kombinovanými silami, v boji v městském prostředí a při pokusech o udržení terénu. Během války na Ukrajině se plně projevil rozsah ruských personálních slabin. Za současného stavu má ruská armáda nedostatek živé síly - zejména pěchoty. Ruská armáda se také oslabila vytvořením částečných mobilizačních sil. V důsledku toho byla ruská armáda optimalizována pro krátkou a ostrou válku, zatímco postrádala schopnost udržet velký konvenční konflikt na úrovni ,,mírové posádky“. Ruské ozbrojené síly jsou však nyní tlačeny k udržení operací na Ukrajině a pokoušejí se o něco, co se rovná částečné mobilizaci, aby tak zabránily vyhlídkám na výrazné nežádoucí zvraty na bojišti.

To nejlepší, nebo to nejhorší z obou světů?

Abychom pochopili, proč se to stalo jedné z největších armád na světě, musíme začít zkoumáním hlavních kompromisů, k nimž došlo při navrhování ruských sil. Postupné ruské vojenské reformy od pádu Sovětského svazu se snažily opustit starou mobilizační armádu s velkým počtem branců tím, že konsolidovaly formace a vybavení a přeměnily těžkopádné sovětské dědictví na menší stálé síly. Ruská armáda se skládala především z branců, které povolávala dvakrát ročně, a ze smluvních vojáků považovaných za "profesionály z povolání", kteří se dobrovolně hlásili na několikaletou službu. Rusko se zaměřilo na to, aby smluvní vojáci tvořili většinu jeho ozbrojených sil. Spolu se Spojenými státy dospělo Rusko k přesvědčení, že menší, avšak lépe vybavená a vycvičená armáda dokáže zvládnout celou řadu konfliktů. Tento proces probíhal převážně v letech 2008-2012.

Od roku 2013 pak ruská armáda některé z těchto reforem zrušila, a to nejen proto, že se některé z nich ukázaly jako hluboce nepopulární, ale také proto, že síly byly považovány za příliš malé pro regionální nebo rozsáhlou válku proti přesile protivníka. Pozemní síly proto přijaly smíšenou strukturu sil s divizemi a brigádami, čímž se zvýšila celková struktura sil.

Personální přístup k brigádám a divizím byl stejný. Rusko se vrátilo k částečné mobilizaci sil v naději, že získá to nejlepší z obou světů: více sil a vybavení, snížené personální obsazení a tím i náklady a navíc schopnost vytvořit značnou bojovou sílu v krátké době. Armáda se snažila mít síly s vysokou pohotovostí v rámci bývalého sovětského přístupu velkých formací vyžadujících určitý stupeň mobilizace. Rovněž se snažila sladit udržení přibližně 250 000 branců v armádě s jejich obecně nízkou vhodností pro vojenské operace a politickými omezeními pro jejich nasazení v konfliktech.

Ruská armáda nakonec dospěla k přijetí struktury sil, které mohly být nasazeny jako praporní taktické skupiny nebo jako celé formace, například pluk nebo brigáda. Praporní taktické skupiny byly úkolově organizované kombinované formace s obvyklými výcvikovými vztahy, soustředěné kolem manévrového praporu v rámci pluku nebo brigády. Očekávalo se, že budou mít vyšší pohotovost, pokud jde o vybavení a živou sílu, a budou schopny nasazení v krátké době. Tyto formace se skládaly z pěchoty, obrněné techniky, dělostřelectva a podpůrných prostředků. Praporní taktická skupina nebyla novinkou, ale v ruské armádě se stala měřítkem pro měření připravenosti a schopnosti sil vytvářet jednotky v krátkém čase. Teoreticky to nabízelo flexibilitu, i když otázka, jak to bude fungovat v praxi ve velkém měřítku, zůstávala pouze v rovině dohadů. Současná válka však velmi výstižně ukazuje, že to, co je armáda schopna dokázat s deseti prapory v omezené válce, již není tak snadné zopakovat s více než stovkou praporů v komplexní vojenské operaci velkého rozsahu.

Co to znamená v praxi? Ruské pozemní formace (včetně výsadku a námořní pěchoty) byly jako síly se stupňovanou pohotovostí naplněny na 70 až 90 procent. V důsledku toho mohla mít brigáda o velikosti 3 500 mužů v době míru pouze 2 500 mužů. Při započtení 30 procent branců, kteří se v jednotce pravděpodobně nacházeli, to znamenalo, že za nasaditelných by bylo považováno maximálně 1 700 osob.

Ruským velením na operační úrovni na bojišti je obvykle Armáda kombinovaných sil. Armády se skládají z brigád, divizí a podpůrných jednotek, které přiděluje vojenský okruh. Armády byly různě velké, ale výsledným efektem je, že řada těchto formací měla stálou sílu blížící se 1,5-2 brigádám. Také výsadkové divize měly v praxi snížený početní stav ve srovnání s jejich předpokládanou silou. Postupem času se síly stále více rozmělňovaly. Technika byla k dispozici, ale lidé nikoli. Tyto nedostatky podněcovaly ruské vojenské představitele k obvyklým formám „kreativní tvorby“.

Ruská armáda je tedy vhodná pro krátké kampaně vysoké intenzity, které jsou definovány intenzivním používáním dělostřelectva. Naproti tomu je pak špatně uzpůsobena pro trvalou okupaci nebo drtivou opotřebovávací válku, která by vyžadovala velký podíl ruských pozemních sil, což je přesně konflikt, v němž se Rusko ocitlo. Ruská armáda nedisponuje takovými počty, aby se mohla snadno přizpůsobit nebo rotovat síly, pokud by ve válce vázla podstatná část bojové síly. Jejich velkým předpokladem bylo, že v případě krize s NATO by politické vedení schválilo mobilizaci za účelem navýšení počtu mužstva a nasazení posádkových formací.

Putinova „speciální operace“ tak znamenala zahájení velké války v Evropě proti druhé největší zemi kontinentu, a to se silami operujícími na mírových stavech mužstva. Putin předpokládal, že Ukrajina se rychle vzdá a operaci na změnu režimu bude možné provést bez nutnosti plánovat a organizovat velkou válku. Výsledný debakl, který se bude studovat ještě desítky let, vychází z průsečíku ruských politických předpokladů se stavem ozbrojených sil, které byly resp. jsou k dispozici pro válku takovéhoto rozsahu.

Přehodnocení praporní taktické skupiny

Po počátečních ruských ofenzivách na Ukrajinu v letech 2014 a 2015 se ruská armáda zaměřila na trvalejší pohotovost praporních taktických skupin, které jsou obsazeny výhradně smluvními vojáky a důstojníky. Od roku 2016 měly být každý pluk nebo brigáda schopny vytvořit dvě praporní taktické skupiny pouze s důstojníky a smluvními vojáky, zatímco třetí prapor by tvořili branci. V praxi se situace u jednotlivých jednotek lišila v závislosti na jejich celkové úrovni připravenosti. Podle náčelníka Generálního štábu Valerije Gerasimova mělo Rusko v roce 2016 66 praporních taktických skupin s tím, že do konce roku plánovalo jejich počet rychle zvýšit na celkem 96, v roce 2017 pak na 115 a v roce 2018 na 126. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu pak uvedl, že v roce 2019 má Rusko 136 praporních taktických skupin a v srpnu 2021 dokonce168. Ty by měly mít 700 až 900 vojáků, ale protože se oficiální počet praporních taktických skupin rychle zvyšoval, počet vojáků sloužících na základě smlouvy se zastavil a roční počet odvodů se v posledních čtyřech letech téměř nezměnil. V důsledku toho byly dobové představy o typické velikosti a složení ruské praporní taktické skupiny nepřesné.

Ruská armáda si stanovila cíl dosáhnout do roku 2017 celkového počtu 425 000 smluvních vojáků a později do roku 2019 počtu 499 200 vojáků. Místo toho podle ruských představitelů dosáhla 384 000 v roce 2016, 394 000 v roce 2019 a 405 000 v roce 2020, což byl poslední veřejně uvedený údaj. Vzhledem k tomu, že ministerstvo obrany několik let po sobě zveřejňovalo stále stejné počty smluvních vojáků, bylo zřejmé, že reálné počty pravděpodobně klesají. Rozdíl mezi oficiálními údaji a skutečnými počty smluvních vojáků byl mimochodem předmětem různých debat v analytických kruzích.

Zdá se, že ruské ozbrojené síly dosáhly tohoto cíle snížením počtu personálu v každém praporu, včetně počtu v každé rotě, což mělo významný vliv na operace na Ukrajině. Toto rozhodnutí mělo dva důležité důsledky. Zaprvé, ruské útočné manévrové formace, předpokládající zhruba 125 až 130 praporních taktických skupin, jak zveřejnily oficiální americké zdroje, byly v praxi mnohem menší, pokud uvážíme jejich skutečnou sílu. Tyto síly byly celkově přibližně 80 000, nepočítaje pomocné a další podpůrné prvky (celková velikost sil pravděpodobně přesahovala 100 000). Zadruhé, tyto formace byly silně zatíženy dělostřelectvem, obrněnou technikou, podporou a spojovacími prostředky spíše než motorizovanou střeleckou pěchotou a dostupností jezdeckých jednotek. To mělo hluboký dopad na schopnost Ruska operovat v městském terénu, podporovat obrněnou pěchotu a kontrolovat terén. Rovněž se projevil nedostatek klíčového personálu, od spojovacího po logistický, kdy byly tyto síly mnohem nižší, než mnozí předpokládali.

Na základě zachycených dokumentů zveřejněných Ukrajinou a věrohodných seznamů personálu, které byly zveřejněny pravděpodobně prostřednictvím hackerů, se zdá, že se Rusko rozhodlo změnit organizační tabulku motostřeleckých jednotek snížením počtu personálu. Namísto 539 nebo 461 osob pro motostřelecké prapory se zdá, že nová organizační tabulka pro motostřelecké prapory čítá přibližně 345 osob. Nicméně i s tímto sníženým T/O se zdá, že mnoho ruských praporů má pouze 2/3 nebo 3/4 stavu, často mají tedy pouze 230 až 280 vojáků. Zdá se, že nový povolený početní stav pro motostřeleckou rotu je přibližně 75 až 76 osob, namísto dřívějších 101 nebo 113 osob, a jen 22 osob pro čety. Předchozí motorizované střelecké čety měly 30 nebo 32 osob se třemi osmi nebo devítičlennými družstvy a velitelstvím čety.

Nová motostřelecká četa má tři družstva po sedmi vojácích bez velitelství čety. Pouze velitel čety není součástí jednoho z družstev a prvnímu družstvu velí zástupce velitele čety. Sedmičlenné družstvo by znamenalo, že každé vozidlo BMP nebo BTR by mělo čtyři dostupné výsadky, nepočítaje tříčlennou posádku. Mnohá z těchto družstev však mají pouze pět nebo šest vojáků. V praxi to znamená, že mnoho ruských motostřeleckých družstev má pouze dostatek vojáků k obsluze vozidel, ale nikoli k sesednutí a pěšímu boji. Skutečně byly zaznamenány případy, kdy ruské BTR a BMP měly pouze tříčlennou posádku, bez jakéhokoli sesedání. V důsledku těchto redukcí a problémů s posádkou se mnoho ruských čet nasazených na Ukrajině blíží velikosti družstva americké námořní pěchoty, které má v současnosti 13 členů s plány na zvýšení velikosti na 15, a mnoho ruských praporů má velikost zesílené roty námořní pěchoty se 182 mariňáky a námořníky plus pomocníky atd.

S přídavnými zařízeními se velikost mnoha těchto praporních taktických skupin založených kolem motostřeleckého praporu pohybuje mezi 400 až 600 osobami, což je výrazně méně než 700 až 900 osob, které uváděli ruští představitelé. Například dva prapory nasazené na Ukrajině ze 138. motostřelecké brigády měly údajně 310 a 226 osob a praporní taktické skupiny vytvořené z těchto praporů měly 666 a 499 osob. Zachycené dokumenty naznačují, že tento problém se týká jednotek v různých vojenských okruzích - Jižní vojenský okruh se zdá být nejlépe obsazen, ale jeho jednotky tímto problémem stále trpí včetně jednotek pobřežní obrany a dokonce i výsadkových jednotek.

Existují také značné rozdíly ve velikosti praporních taktických skupin nasazených na Ukrajině. Některé mají 900 mužů, ale mnohé jsou o polovinu menší, což znamená, že pravidelně zveřejňované nebo aktualizované údaje různých představitelů obrany mají při hodnocení ruské pozemní bojové síly na Ukrajině poměrně omezenou až nulovou relevanci. V praxi se praporní taktické skupiny mohly pohybovat v rozmezí 350 až 900 osob a některé jednotky nebyly nasazeny jako praporní taktické skupiny, ale jako celé pluky se svými štábními jednotkami. V těchto případech nebylo dělostřelectvo a další plukovní nebo divizní prostředky vždy připojeny k praporním taktickým skupinám, ale místo toho byly drženy na vyšší úrovni, což dále snižovalo velikost těchto jednotek. Vysoký počet velitelů pluků a brigád, kteří byli na Ukrajině zabiti, je skutečně jedním z důkazů, že ruské jednotky bojují jako pluky nebo brigády, a ne nutně se samostatnými praporními taktickými skupinami. Dalším důvodem rozdílů je to, že brigády a pluky mohly přijít s jednou praporní taktickou skupinou, ale druhá byla často menší, což odhaluje nedostatek živé síly po ruce.

Kde je pěchota?

Dalším problémem je, že praporní taktické skupiny s větším počtem vojáků mají větší podíl jednotek bojové podpory, jako je dělostřelectvo, protivzdušná obrana, ženisté nebo elektronický boj, na manévrových rotách (např. motostřeleckých nebo tankových). V závislosti na úkolu jsou tyto další přídavné jednotky důležité, ale menší podíl manévrových rot na podpůrných jednotkách znamená, že tyto formace jsou méně schopné při manévru nebo obsazování terénu. Praporní taktické skupiny vytvořené z tankových praporů mají obvykle méně personálu, protože tankové prapory mají organizační tabulku pouze na 151 vojáků, takže jsou ještě menší kvůli snížené motostřelecké složce. Zdá se totiž, že Rusko také změnilo tabulku organizace a vybavení tankových pluků tím, že v některých případech zredukovalo jejich motostřelecký prapor na jednu rotu. To znamenalo, že tankový pluk nemohl vytvořit dvě plnohodnotné praporní taktické skupiny, protože každá taktická skupina tankového praporu má mít alespoň jednu motostřeleckou rotu. Jako příklad lze uvést, že 1. tankový pluk ruské 2. motostřelecké divize měl pouze jednu motostřeleckou rotu se 70 příslušníky, což je zjevně nedostatečné.

Konečným výsledkem je, že ruská armáda nasadila manévrové formace s malým počtem dostupných sesednutých vojáků, ale přesto s sebou přivezla mnoho svých obrněných vozidel. Tato situace začíná připomínat problémy, s nimiž se ruské síly potýkaly v Grozném-1995: tuny železa, málo živé síly. Ruské tankové jednotky potřebují v různých situacích podporu pěchoty a při bojích v městském prostředí nebo při obsazování či udržování terénu má vysazená pěchota zásadní význam. Tanky a obrněná vozidla jsou bez pěchoty, která je chrání mimo jiné před protitankovými týmy, zranitelné. Tím, že s sebou motorizované střelecké prapory vezou minimum pěchoty, trpí stejnými zranitelnostmi jako tankové jednotky. Vysoký poměr obrněných vozidel k počtu vojáků v mnoha ruských jednotkách také pravděpodobně vysvětluje mnoho vozidel, která zůstala opuštěna ruskými jednotkami na začátku války. Nedostatek organických motostřeleckých jednotek také pomáhá vysvětlit špatnou výkonnost mnoha ruských tankových jednotek, které byly zranitelné vůči léčkám lehkých ukrajinských protitankových týmů vyzbrojených protitankovými zbraněmi Javelin, NLAW a Stugna-P. Problém ještě zhoršily ztráty mezi pěšími jednotkami v prvních týdnech války.

Zejména ruská armáda nemá dostatečné síly lehké pěchoty pro mnoho situací, kterým na Ukrajině čelila. Dokonce i u motostřeleckých, výsadkových nebo námořních pěších jednotek jsou obrněná vozidla organická na všech úrovních. Celé čety nebo roty, včetně poddůstojníků a důstojníků, tak nemohou sesednout jako soudržné jednotky, protože musí nasadit vozidla v situacích, kdy by byly vhodnější lehké pěší jednotky s mobilní jednotkou na podporu. Stejnému problému čelí i výsadkové prapory. Těžké ztráty, které utrpěly výsadkové jednotky u Kyjeva v oblastech Bucha, Irpin a Hostomel, mohou být skutečně částečně důsledkem tohoto nedostatku pěchoty. Rusko tento nedostatek pěchoty v motorizovaných střeleckých jednotkách kompenzuje tím, že se silně opírá o svou námořní pěchotu a také o jednotky separatistické domobrany, které vedly většinu bojů v Mariupolu. Ruská námořní pěchota, která je malou složkou jejích ozbrojených sil, je pravděpodobně nejlépe fungujícím prvkem v rámci pozemních sil, ale i ona utrpěla těžké ztráty. Mobilizovaní bojovníci domobrany z Doněcka a Luhanska byli také nasazeni v regionech mimo Donbas a rozhodující roli v bojích údajně sehráli Wagnerovi soukromí vojenští kontraktoři. Je skutečně na místě se ptát, zda některé oddíly Wagnera a jednotky stálé pohotovosti separatistů nejsou ve skutečnosti elitnější a schopnější než pravidelné ruské motostřelecké jednotky, přinejmenším když operují jako samostatné síly.

Rusko také kompenzovalo nasazení jednotek ruské Národní gardy (Rosgvardie), které plnily úlohu lehké pěchoty. Jednalo se o jednotky specnaz podobné policejním zásahovým týmům a pořádkové jednotky OMON. Ačkoli je Rosgvardie polovojenskou organizací, její jednotky nejsou vycvičeny ani vybaveny pro konvenční válku a mnoho jednotek Rosgvardie vtrhlo na Ukrajinu v pancéřovaných vozidlech s malou nebo žádnou výzbrojí. V této fázi se ruská armáda snaží sehnat živou sílu, kdekoli ji může získat, zejména aby doplnila endemický nedostatek pěchoty v poměru k vybavení. Rusko vtrhlo na Ukrajinu s nedostatečně posílenými praporními taktickými skupinami, které pak utrpěly největší ztráty.

Ruská armáda by na tom byla pravděpodobně lépe s menším počtem, ale plně obsazených praporních taktických skupin. Zdá se, že ruské síly opět stáhly smluvní vojáky nebo důstojníky z různých praporů, aby je zformovaly těsně před invazí, ale jednotky fungují nejlépe, když měly možnost společně cvičit, vypracovat standardní operační postupy a budovat soudržnost. Zdá se také jasné, že mnoho ruských pluků a brigád mohlo nasadit pouze jednu taktickou skupinu v plné síle praporu, a nikoliv dvě, jak tvrdili ruští představitelé. Zajímavé je, že jednou z dříve zjištěných slabin těchto formací bylo, že neměly dostatečný štáb, který by řádně vykonával velení a řízení nad početnými útvary. Místo toho se zdá, že ruské pozemní síly na Ukrajině byly přeplněné, příliš mnoho důstojníků velelo menším jednotkám bez dostatečného počtu řadových pěšáků.

Skutečnost, že se ruské síly příliš rozvinuly, což snižovalo připravenost získat nové divize a pluky, byla v analytické komunitě známa. Rozsah problémů se však projevil až v průběhu války. Důkazy ukazují na dva počáteční závěry. Některé z těchto změn a redukcí byly relativně nedávné, pravděpodobně v posledních třech letech, a části ruské armády systémově přeceňovaly připravenost. V důsledku toho vyšší vojenské vedení možná nevědělo, jak vážný problém to je, a utajení ruských invazních plánů v rámci systému náhlé objevení hniloby ještě umocnilo, takže velitelé měli jen málo času na řešení těchto problémů.

Nedostatek poddůstojníků?

Mnoho komentátorů se zaměřuje na nedostatek poddůstojníků jako na klíčovou personální slabinu ruské armády. To není překvapivé, protože poddůstojníci mají v západních armádách významné postavení. Ruské ozbrojené síly mají smluvní poddůstojníky, ale tito vojáci nemají vedoucí pozice s odpovědností a rozdělením povinností vůči velícímu důstojníkovi. Tyto rozdíly jsou důležité, ale přeceňují se. Například Ukrajina v době této války neměla účinný poddůstojnický sbor nebo byl přinejlepším v zárodku. Některé údajné rozdíly mezi Ruskem a Ukrajinou, které se objevují v populárním diskurzu, prostě nevysvětlují rozdílnou výkonnost těchto armád. K informovanějšímu rozhovoru o tom, na čem v této válce záleželo a na čem ne, pak bude zapotřebí čas.

Naopak větším personálním problémem je nedostatek smluvních vojínů. Snížený počet rot totiž znamená, že poddůstojníci jsou méně kritičtí, protože důstojníci vedou méně vojáků. V mnoha případech vedli ruští poručíci čety, které byly přibližně stejně velké jako třináctičlenné střelecké družstvo americké námořní pěchoty vedené poddůstojníkem. Menší skupiny taktických praporů naznačují, že se Rusku nedařilo rekrutovat dostatečný počet smluvních vojáků pro řádné obsazení manévrových praporů. Prioritními úkoly pro smluvní vojáky jsou poddůstojnické pozice, elitní jednotky a vysoce technické specializace. Odvedenci neslouží dostatečně dlouho na to, aby byli v těchto technických dovednostech řádně vycvičeni, a proto jsou téměř výhradně obsazovány smluvními vojáky.

Protože ruské vzdušné a kosmické síly, námořnictvo a strategické raketové síly mají vyšší podíl technických úkolů, dostávají vyšší podíl smluvních vojáků než armáda. V rámci pozemních sil je prioritou zajistit obsazení všech poddůstojnických pozic smluvními vojáky, stejně jako úkolů, jako je protivzdušná obrana, elektronický boj a obsluha dalších zařízení. Elitní jednotky, jako jsou výsadkové jednotky, jednotky námořní pěchoty, jednotky speciálních operací a průzkumné jednotky, mají rovněž vyšší prioritu při přijímání smluvních vojáků. V důsledku toho nemají motorizované prapory dostatek smluvních vojáků a zdá se, že Rusko se rozhodlo kompenzovat to snížením počtu personálu v těchto praporech místo snížení počtu taktických skupin v praporech stálé pohotovosti. Nešlo jen o vojáky pěchoty. Ruské manévrové jednotky neměly dostatek smluvních vojínů, kteří by sloužili jako řidiči logistických konvojů, a příliš spoléhaly na brance. To znamenalo, že jim po invazi chyběli řidiči, což jejich logistické problémy ještě prohloubilo.

Proč se to stalo?

Ruské myšlení o strategii a operačních koncepcích hrálo při těchto konstrukčních rozhodnutích významnou roli. Organizační kultura a byrokratické preference by neměly být opomíjeny, ale důvod, proč byla ruská armáda vytvořena tímto způsobem, nakonec souvisí se základními principy ruského vojenského myšlení. Vojáci mají představy o tom, jaké války budou pravděpodobně vést, jak je plánují vést a jak nejlépe vyvážit schopnosti, kapacity a připravenost. I když zde nemůžeme do hloubky rozebírat ruské vojenské myšlení, základní rozhodnutí nebyla vedena pouze snahou o vyvážení zdrojů a dosažení flexibility sil, ale také uceleným souborem přesvědčení o tom, jak by se ruské ozbrojené síly měly organizovat pro boj s NATO. Ty vedly k vytvoření sil s menším počtem pěchoty a menší logistickou kapacitou pro udržení pozemní ofenzívy nebo udržení území, ale s větším počtem palebných prostředků a podporou spojenců.

To nevysvětluje problémy, které ruské ozbrojené síly vykazují v řadě oblastí, od nedostatečně zabezpečených komunikací po špatně prokázanou integraci letecké podpory, palby a průzkumu na bojišti. Existují zjevné problémy s kompetencí, rozšířeným nasazením a integrací. V konvenčních válkách však často dochází k úbytku sil, kde na živé síle a materiálu záleží v průběhu času více než na mnoha jiných prvcích. Síly s dostatečným zajištěním ve své struktuře se mohou pokusit kompenzovat příšerný plán, zotavit se z počátečního selhání a pokusit se přizpůsobit. Ruská armáda takovou možnost nemá a je navíc omezena politickým rámcem této války.

Je skutečně otevřenou otázkou, zda Putin neměl nadsazený pocit o ruských vojenských schopnostech. Případně se mohl jednoduše nechat vést politickými předpoklady, že Ukrajina se rychle vzdá. Někdy je armáda neupřímná ohledně toho, co skutečně dokáže, ale často političtí vůdci prostě nechtějí naslouchat vojenským radám, protože to není to, co by chtěli slyšet. S největší pravděpodobností je ruské selhání určitou kombinací obojího.

Problémy Ruska s personálním obsazením naznačují, že budoucí mobilizace bude čelit vážným problémům. V ruské armádě jsou branci posíláni k jednotkám, kde absolvují většinu výcviku, namísto centralizovaných škol. Výcvikoví důstojníci a poddůstojníci z jednotek však buď byli v některých případech nasazeni, nebo budou pravděpodobně využiti k vytvoření dalších praporů. To znamená, že zbytkový prvek pro ruské pluky a brigády nemusí mít dostatek personálu pro řádný výcvik branců, kteří v současné době přicházejí. Čím déle bude tato válka pokračovat, tím větší budou rušivé účinky na výcvik a nábor. V této fázi se zdá, že se Rusko pokouší o dílčí řešení vytvářením záložních praporů na základě důstojníků a poddůstojníků přidělených do předběžného "třetího" praporu, který zůstává v současných formacích. Jedná se o formu částečné mobilizace, která však kanibalizuje důležitou výcvikovou složku těchto jednotek.

Po mobilizaci značného počtu mužů a s ohledem k permanentní západní vojenské podpoře se zdá, že Ukrajina je nyní schopna tento boj udržet. Ruská kampaň ztroskotala nejen proto, že sledovala nerealistické politické cíle, ale také proto, že plán invaze nepočítal s volbou struktury sil a s omezeními, která z ní vyplývala. Nasazení ruských sil prohloubilo nevýhody, které byly vlastní postaveným silám. V současné době Rusko nemá dostatek lidských zdrojů, aby mohlo střídat stávající síly na bojišti nebo vést další ofenzívy nad rámec současné kampaně v Donbasu. Zdá se však, že ruské síly mají v Donbasu převahu místních sil, a celkové dlouhodobé problémy, které zde byly nastoleny, nemusí v krátkodobém horizontu bránit ruskému pokroku. Mnohé je podmíněné a toto hodnocení nemá být deterministické.

Argumenty, které zde uvádíme, jsou předběžné a nemají předpovídat výsledek bojů na Donbasu ani průběh této války. Současným debatám o struktuře sil a vojenské strategii by však velmi prospěl pohled na rozhodnutí, která ruská armáda učinila, a na to, jak se do této situace dostala. Lze toho hodně říci o primátu politických předpokladů, které jsou jedním z rozhodujících faktorů toho, jak byly ruské ozbrojené síly zpočátku vrženy do této války, ale stejně tak jsou to strukturální rozhodnutí, která omezila schopnost jejich armády přizpůsobit se a udržet bojové operace.

Zdroj: warontherocks.com

Komentáře

Veritas vincit

19. 06. 2022, 14:27

Rudý vítr
"Tož to bych chtel vidět tu organizací našich chlapů v mobilizací věku 18 až 50 let.To bychom se nasmali a nestihali kopat hroby........"
*
Nekončila náhodou branná povinnost až v 60 letech, kdy se vracela vojenská knížka a vyškrtávalo se z evidence?
S přezívkou "Rudý vítr" jsi k smíchu i v době míru. :laughing:

Rudý vítr

19. 06. 2022, 13:51

Tož to bych chtel vidět tu organizací našich chlapů v mobilizací věku 18 až 50 let.To bychom se nasmali a nestihali kopat hroby........

Zdeněk

17. 06. 2022, 19:25

Zahrajte prosím pro mého kamaráda vladyho nějakou, jak se říká, od podlahy

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1537814552498384898?s=20&t=40KHQLvLRC_kYKXR76uY1Q

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1537829623505076226?s=20&t=40KHQLvLRC_kYKXR76uY1Q

Marty

15. 06. 2022, 00:27

Tomáš
pokud vím, volby vyhrává ten kdo má nejvíce hlasů, nevím proč by vládnout měla menšina, trochu by to odporovalo základnímu principu demokracie, co se velkých pravomocí prezidenta týče, bude to pravděpodobně dáno tím že se jedná o prezidentskou formu demokracie? což je rozdíl od naší, parlamentní, ovšem ve světě je to celkem běžný způsob.
Stále nevím o jaké "prvky" s pojené s de Gauelem, způsobující onu "nespravedlnost" se jedná :-)

Zdeněk

14. 06. 2022, 11:40

Francie je hlavně a především prezidentská republika a volební systém je většinový (to je ta nespravedlnost), bez ohledu na výsledek parlamentních voleb má ovšem prezident naprostou dominanci v zahraniční politice ...

Tomáš

14. 06. 2022, 07:59

Neznám dobře francouzský volební systém, jedno je jisté, nedává šanci novým politickým uskupenim, ktere nemají šanci v kantonech a v městech, je to rafinované odříznutí v přístupu k moci. A ještě dává obrovskou šanci prezidentovi, aby měl vládu pod kontrolou. Je výjimečné, aby prezident a premiér byli z jiného politického uskupeni. Je to zvláštní, že tento volebni sytém ve Francie existuje a přežívá.Francie má potenciál k revoltam a tímto složitým způsobem je potlačována tato tendence.

Marty

14. 06. 2022, 00:33

Tomáš
jaké prvky? v čem nespravedlivé? jak současné volby ovlivňuje de Gauel? :-)
děkuji předem za konstruktivní odpověď ;-)

Tomáš

13. 06. 2022, 19:37

Zdeněk, volební systém francouzskych voleb je dvoukolovy a ještě jsou v něm zahrnuté prvky, hodně nespravedlive, mám jen mlhavé povědomí, že to je spojené s prezidentem de Gaule.

bombero

13. 06. 2022, 10:48

Mark- to jsou lepší věštby N23 z 24.2. o kterých se pak snažil tvrdit, že pouze citoval
"No a současná vojenská akce Ruska - na ní je vidět, jak je efektivní, jak moderně Rusko zasahuje a dnes ráno již bojuje na předměstí Kyjeva.

Ale zásadní v této akci není kvalitativní a kvantitativní převaha ruských ozbrojených sil.
Tím zásadním je to, co západ celou dobu snažil tajit.
Že na východní Ukrajině nejsou proruští lidé, ale že tam jsou Rusové, kteří byli 7 let obětí genocidy.
Proto také RA východní a jižní Ukrajinou prolétla, protože tam mají většinovou podpodu tamního obyvatelstva.
Rusové první den zničili strategické cíle, obešli ukrajinskou armádu a míří ke Kyjevu. UK armádu na východe teď budou zaměstnávat povstalci.
Do pondělí je hotovo.

A je také zajímavé, jak západ Ukrajinu hodil přes palubu. Nejdříve Ukrajinu vyhecují proti Rusku a pak nic.
Sankce, to je komedie. Zase jen kecičky o jednotě, protesty, okázalé a demonstrativní projevy.
Například naše granáty darované Ukrajině na Ukrajinu ani nedojdou. Jsou pořád v ČR."

To se člověk opravdu pobaví nad jeho fanatismem a absolutně nekritickým postojem k russku
podle něj je už 100 dní po válce, všude russáky vítali, žádné granáta od nás nedorazily, státy jim nedodali jedinou zbran,rudá armáda má jasnou převahu...:rofl::laughing::grin:

Zdeněk

13. 06. 2022, 07:24

Tomáš, ty příliš nechápeš jak funguje francouzský parlamentní systém, že ne?

Tomáš

13. 06. 2022, 07:20

Francouzské parlamentní volby mají našlápnuto změnit a ovlivnit NATO pokud i v druhém kole zvítězí Malanchon, může se očekávat vystoupení Francie z NATO. Jednou to bylo už za prezidenta de Gaule blahe paměti.To by byla rána válečným stvacum.

Zdeněk

12. 06. 2022, 21:27

Přesně, akorát si znovu přečti, jak jsi to napsal :thumbsup:

Zdeněk

12. 06. 2022, 21:22

Třesu se při představě pamlsku z Ruska :face_vomiting:

Veritas vincit

12. 06. 2022, 21:07

Zdeněk
"novota" sice nic neví o výrobách xylenu, hliníku a možná i ostatních komodit, ale za mlsky ho vycvičili papouškovat, že bez Ruska nic nejde. Na odborníka v jejich řadách tedy ani jinde opravdu nenarazíš. Čím to asi tak bude? :slight_smile:

Veritas vincit

12. 06. 2022, 20:59

novota
"Německý novinář o choleře v Mariupolu a médii tolerované svastice."
https://necenzurovanapravda.cz/2022/06/nemecky-novinar-o-cholere-v-mariupolu-a-medii-tolerovane-svastice/
*
Dokud budou na veřejnosti volně k vidění symboly komunismu, nemám nic proti svastikám ani dalším symbolů fašismu, nacismu a komunismu. Je to pro mě jedna kategorie.
Pokud policie v ČR bude tolerovat srp s kladivem, vlajky Sovětského svazu, nebo rudé pěticípé hvězdy, bude muset tolerovat i hákové kříže.
Zákon zakazuje všechny symboly stran a hnutí, které potlačují práva menšin a lidská práva...
Na podporu rovnosti práva pro všechny jsem ochoten vzít do ruky vlajku s hákovým křížem a vykašlat se na pokryteckou ukřivděnou selekci tupých a nevzdělaných Slovanů v ČR, kteří jsou omezeni pouze nacismus. :slight_smile:

Zdeněk

12. 06. 2022, 20:46

Ty určitě zapomněl, hovnota, ale věř, že já ne. Tak znova co je xylen a jak se vyrábí hliník.

Veritas vincit

12. 06. 2022, 20:44

novota
Vezmu to od zadu:
"https://vlkovobloguje.wordpress.com/2022/06/08/flash-odhad-dosavadnich-ukrajinskych-ztrat-od-americkeho-generala/#more-984570"
Autor: vlkp
Což může být cokoliv. I  kanárek na ruské ambasádě.:slight_smile:

"Přijde nová paní učitelka do třídy a povídá.
Milé děti, jsem vaše nová učitelka a ráda bych se s vámi seznámila, tak tedy já se jmenuji Zora a jsem liberálka."
*
Jenom pitomci v Rusku řeší při představování politickou příslušnost.
Věčné dědictví po komunistickém hlupákovu.
Inu Rusáci a sušená tráva v dutině lebeční. :laughing:

novota

12. 06. 2022, 20:14

Poaradce ukrajinského presidenta Arestovič pohrozil Evropě spojením s Ruskem.
Poradce vedoucího kanceláře prezidenta Zelenského Oleksij Arestovyč prohlásil, že EU by se měla zamyslet nad tím, jak by mohla skončit speciální operace ruské armády na Ukrajině.
Arestovič uvedl, že k milionové armádě Rusů se v případě "Putinova vítězství" připojí půl milionu vojáků z Ukrajiny. Společně se vydají na pochod do Evropy. Proto je v zájmu evropských zemí, aby to dodávkami zbraní Ukrajině nedopustily.
Má svůj profil na sociálních sítích.

Liberálové v Rusku.
To mi připomíná jeden vtip.
Přijde nová paní učitelka do třídy a povídá.
Milé děti, jsem vaše nová učitelka a ráda bych se s vámi seznámila, tak tedy já se jmenuji Zora a jsem liberálka.
A jakpak se jmenuješ třeba ty v té první lavici.
No já jsem Máša a jsem liberálka.
Dobrá a ty hned vedle.
Já jsem Vasil a jsem liberál.
Takhle to nějakou chvíli běží, až dojde řada na Ivánka.
Ten vstane a řekne, já jsem Ivan a jsem stalinista.
Učitelka se zarazí, ale pak v klidu odpoví.
A proč jsi stalinista?
Ivan na to, no táta je stalinista, máma je stalinistka, strejda je stalinista a sestra také.
To už učitelka nevydrží a vybuchne vzteky.
A co kdyby byl tvůj táta pasák, máma šlapka, sestra lesba a strejda pedofil, co bys byl pak, no odpověz!
A Ivánek na to v klidu - no to bych byl liberál ...

novota

12. 06. 2022, 19:44

Další názory člověka lidí co jsou nevhodné pro MSM vystupující na slobodnem vysilači a za svůj zdroj bere hlavně západní tisk. https://vlkovobloguje.wordpress.com/
https://skrytapravda.cz/ze-zahranici/544-27x-umrely-putin-po-sobe-sbira-hovinka-taji-ze-umrel-opet-to-je-fakt-zdroje-potvrzuji
https://skrytapravda.cz/z-domova/543-milan-knizak-odsud-valku-nebo-nestuduj
To už je jak za Adolfa.
https://pravdive.eu/news/4067/zive-rusko-znicilo-na-ukrajine-velky-sklad-se-zapadnimi-zbranemi
https://necenzurovanapravda.cz/2022/06/nemecky-novinar-o-cholere-v-mariupolu-a-medii-tolerovane-svastice/ Bývalý starosta Mariupolu co z města uprchl dává kvalitní rozhovory o městě ve stylu fake news.
Co udělal pro své voliče a mně Fialový šéf.
https://pravdive.eu/news/4069/proc-pane-premiere-lide-plati-za-elektrinu-50x-vice-nez-je-vyrobni-cena-v-cr
A v Rusku dnes otevřeli znovu Mcdonaldy pod jinými názvy a mají zajímavé názvy svých hamburgerů ve stylu armády.
Kolik padlo na Ukrajinských vojáků americký general. https://exxpress.at/us-general-verwundert-200-000-ukrainische-soldaten-verschwunden/
https://vlkovobloguje.wordpress.com/2022/06/08/flash-odhad-dosavadnich-ukrajinskych-ztrat-od-americkeho-generala/#more-984570

Veritas vincit

12. 06. 2022, 19:32

27. 05. 2022
Článek: "Ruský novinář prozradil pozici těžkého samohybného minometu, ukrajinská reakce přišla zanedlouho."
https://www.armyweb.cz/clanek/rusky-novinar-prozradil-pozici-tezkeho-samohybneho-minometu-ukrajinska-reakce-prisla-zanedlouho
Diskuse:

Martin23 (28.5.2022)

"No takže po posledních třech docela zásadních dnech asi tolik.

Ukrajina na východ od Dněpru ruská.
Ukrajina na západ polská.
Otázkou bude, co s jihem? Kdyby ji měli dostat Poláci, bylo by to asi hodně drahé.
Ale v každém případě Ukrajina jako stát končí.

Dále je velmi pravděpodobný rozpad EU. Nová EU bude Evropa na západ od nás včetně Rakouska.
Východní část EU - Pobaltí, Polsko, ČR, SR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, bude v nové mezinárodní unii. Hovoří se i o Turecku.
Geopoliticky budeme koloniemi USA a VB.

Stejně tak se rozpadne NATO, kdy nové NATO budou USA, VB, Austrálie, Japonsko, Kanada + kolonie a země západní a jižní Evropy budou mít novou bezpečnostní unii států nové EU.

Ostatně tohle, co US globální elity zveřejnily, jsem já říkal již před cca půl rokem. Proto mne i celkem překvapilo, že došlo na válku.
Ale i to se dá celkem zřetelně vysvětlit.
Cílem západních elit bylo, aby východní část Ukrajiny padla do ruských rukou totálně zničená, což se povedlo. Ostatní věci se západu vůbec nepovedly.

Takže podle mne bude nejpozději do měsíce konec. Spíš dříve.

Zakončím to tím, že Zelenskému zbývá pár dní života. Právě ty ukrajinské nacionální frakce se o něj postarají."

Zdeněk

12. 06. 2022, 19:15

Jaký pomatenec, Nostradamus na poloviční úvazek.
Ja třeba znám jednoho, co používá kyvadélko. Naposledy třeba vyvěštil, že Covid není nakažlivý a pro něho není ani nebezpečný. No a spletl se. Ale měsíc na kyslíku udělal divy, takže už zase věští.

ROBO

12. 06. 2022, 19:01

Mark
VĚŠTBY MARTINA23 ZE DNE 28.5.22 :laughing::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
------------------------------------------------------------
Fakt dementní pomatenec .

ROBO

12. 06. 2022, 18:56

VV
Ani si nedovolím hádat, kolik bude mít Rusko obyvatel za takových 10 - 15 let. :joy:
------------------------------------------------------------------------------------
No já bych se nebál možná predikovat že i více než dneska . Akorát že to budou v drtiví většině šikmoočkové z jihu a stále více narůstající muslimáci , kterejch je  tam už dneska nejvíc z celý Evropy .
Každopádně těm jejich pravoslavnejm válečným štváčům se bude to jejich tupý stádečko razantně úžit .

Zdeněk

12. 06. 2022, 18:55

Já zdejší paniku členů Strany Pomocných Dělníků a Vyznavačů alternativní pravdy a rudého osvícení naprosto nechápu. Pokud pevně věří ve svá tvrzení a všichni okolo nám lžou, pak je russ jen krůčíček od slavného vítězství a k panice není sebemenší důvod.
Jejich příspěvky by tudíž měly být plny racionálního optimismu s minimem emocí. Nejsou. Proč?

Mark

12. 06. 2022, 18:46

Zdeněk :thumbsup:

Mark

12. 06. 2022, 18:44

"Západní Ukrajina je jiná káva.
I proto jsem bytostně přesvědčen, že RA nikdy neměla v úmyslu Kyjev dobývat.
Město v podstatě nikdy nebylo cílem žádného většího ostřelování a hlavně RA se nkdy ani nepokusila zlikvidovat politické vedení země."

Jsou to nesmysly psané Martinem23.

Kyjev byl vždy cílem ruských okupantů. Ty nahromaděné hromady techniky, živé sily, ostřelování měst a vesnic v okolí Kyjeva i samotného Kyjeva, bitva o letiště Hostomel atd. jsou víc než důkazem. Jen se stalo to, že ti arogantní teroristi přecenili své síly a podcenili Ukrajince a za to dostali řádně napraskáno, že z té oblastí museli doslova utíkat.

A taky vedení států Ukrajiny bylo cílem ruských vrahů. V oblastí Kyjeva bylo vysazeno na 400 žoldáků z Vágnerovi skupiny, kteří měli zavraždit prezidenta Zelenského, premiéra, ministry, starostu Kyjeva Klička i s jeho bratrem, dohromady cca 24 lidí bylo jejích cílem a to vše mělo proběhnout v době kdy Putin chtěl krátkou pauzu v ofenzívě a naoko vyjednávat a přitom doopravdy vyvraždit celou vládu Ukrajiny.
Jo a Vágnerovci se na tuto akci připravovali týdny před samotnou válkou, v dobách kdy lháři a masový vrazi Putin, Lavrov atd. ujišťovali Ukrajinu a vlastně celý svět, že žádná válka nebude, že vše co se děje na jejích území je jen cvičení.

Zdeněk

12. 06. 2022, 18:40

Z
Navonena bida. Rusko, USA i Cina.
Mozna ano, ale nechtěl bych aby Cedko se konfrotovalo s nimi. Pro zdejší valecniky jako ke Vv si Marty s bomberem to neni problem. Maji vycvik Call of Duty na pc. Komedianti jako V. Z.

Zvláštní vzkaz. Buď se v něm skrývá něco hlubšího a nebo ho psal blb.

Navrhuji uspořádat drobnou anketku a sám hlasuji pro blb.

Veritas vincit

12. 06. 2022, 18:12

1945 - 1989, ovládaly primitivní ruské opice východní polovinu Evropy.
A jaký byl výsledek?
Žádný zázrak se nekonal, právě naopak. "Východní" Evropa zchudla na kost.
Bankrot celého "slavného tábora socialismu" a vzpoura obyvatel proti ruskému služebnictvu i ruské "vrchnosti". Lid přestalo bavit poslouchat lži a žrát suchý z nosu... Následoval i ekonomický bankrot Ruska (1998).

Tam kam "dnes" dojdou primitivní ruské opice, spadne železná opona.
Z některých Ukrajinců se pravděpodobně stanou občané ČR, Polska, Německa,... Hliník a titan už stejně dnes vozíme z Číny, podobně jako elektroniku a elektronické součástky. Dále se jenom navýší dovoz oceli z Indie...
My budeme dál žít normální životy a primitivní ruské opice budou zase žrát suchý z nosu, stejně jako v letech 1917-1989...
Dnes si ještě Rusáci myslí, že ve světě něco znamenají, ale za pár let budou před bohatým Číňanem panáčkovat ve spartakiádních sestavách za hlt vodky, nebo kvásku a hrst kvašeného zelí. :joy:
Ani si nedovolím hádat, kolik bude mít Rusko obyvatel za takových 10 - 15 let. :joy:

Mark

12. 06. 2022, 17:58

VĚŠTBY MARTINA23 ZE DNE 28.5.22

"Takže podle mne bude nejpozději do měsíce konec. Spíš dříve.

Zakončím to tím, že Zelenskému zbývá pár dní života. Právě ty ukrajinské nacionální frakce se o něj postarají."

Prezident Zelenskyj by měl být už dávno mrtvý....no, možná už i je a třeba to je jeho dvojník. Určitě nam to Martin vysvětlí.
No a Ukrajině už zbývá tak asi týden a pak bude konec...vlastně nenapsal koho konec, takže uvidíme a budeme určitě všichni s napětím čekat na někoho konec.

Sts

12. 06. 2022, 17:55

Ten článek je slátanina. Manipulatovní ukázka dna české mediální žumpy. Prostě hnus.

Toscana

12. 06. 2022, 17:44

Ono chvíli trvá, než se naučí ukrajinci obsluhivat techniku. Kde russáci postoupili je jih. Jenže se to začíná obracet. Na jihu se musí russký ZZZZZmrdi opevňovat a jakmile dojdou nové zbraně, tak jim bude ještě horko. K tomu všemu kvůli obilí míří na Ukrajinu Francouzská válečná loď a russáci budou muset dát zpátečku. Teď ukrajinci postupují na cherson, kde je navádí lidi. Z ruska utíkají firmy, nebudou mít nic. Ve středověku jsou, jen je potřeba rozvojové russko vrátit do doby kamenné. Tento degenerovaný národ by se neměl vypouštět za hranice ru ss ácké rezervace. Smrt ruským fašistickým okupantům a dementnímu Putinovi co si hraje na cara. Nějak se mi zdá, že po Covidu jsou lidi v russku nějak agresivnější. Nemá to na svědomí ta jejich nejlepší a nejrychlejší vakcína na světě Sputnik 5?

NATO!

12. 06. 2022, 17:33

Když rusáci válčí na Ukrajině proti NATO, Ukrajina válčí i proti Sýrii, martinku?

ROBO

12. 06. 2022, 17:30

Martin 23
Ještě jednou , co to tvoje feťácký proroctví před několika týdny že Zelenskýho určitě během pár dní někdo zavraždí .
Byla to opět jena z vizí tvýho chorýho mozku v jakémsi deliriu, nebo to je výplod jako obvykle tvojí chronický prokremelský ulhanosti .

NATO!

12. 06. 2022, 17:30

Proč rusáci nasadili elitní výsadkáře na letiště kousek od Kyjeva a proč ty desítky km techniky v kolonách, když nechtěli ten Kyjev dobýt? Vysvětlíš nám to, martinku anal ytiku?

Veritas vincit

12. 06. 2022, 17:29

"...na Ukrajině s Ruskem bojuje NATO."
*
Svět se od dob nacistického Německa a Adolfa Hitlera poučil.
Zlo je potřeba zadupat hned na začátku, než se rozleze jako rakovina.

1/ Primitivní ruské invazní opice vtrhly na území cizího státu, kde vraždí, loupí a ničí cizí životy a majetky...
2/ Podle charty OSN se každý stát může bránit útočníkovi jakýmikoliv prostředky i za pomoci svých přátel.

Nevím, co je to nic

12. 06. 2022, 17:25

garic z 12.6.2022 to vše vystihl O. K.

JohnBattler

12. 06. 2022, 17:18

Šašek23:
Hele nějak mi do vašeho narativu nezapadá, že Rusko bojujej proti NATO, ale podle vašich zpráv jste všechny ty západní zbraně zničili ještě než dojeli na frontu. :D :D Ale hledat logiku ve vašich nesmyslech ani nelze. A ten pojem osvoboditele to je další vtip. Pusťte si lidi na Youtube kanál Speak the truth tam mluví Američan co bojoval na Ukrajině s jakými zvěrstvy Ruské armády osvoboditelů se setkal. Ale více času s tebou nemá cenu ztrácet.

Každopádně ta západní pomoc zatím není moc slavná, hlavně Německo jenom kecá ale reálně na UA dodalo 0 těžké techniky. Zase to táhnou jenom Američani a Ukrajinské zdroje jsou dle mého názoru hodně zdecimované... Prostě celá slavná EU vůbec nepomáhá a nedochází jim, že každá miliarda Euro v zaslané výzbroji je mnohem lépe investovaná než celé ty stupidní sankce, které evidentně moc nefungují. Teda takhle samozřejmě Rusko jimi trpí, ale je to dvousečná zbraň a z důvodu drahých energií ubližujeme i sobě. Takže prostě raději poslat zbraně a pomalu se od Ruska odpojit než nějaké zbrklé embarga na Ruskou ropu či plyn. Rozkolísá to trhy a ve výsledku na tom Rusko vydělá.

ROBO

12. 06. 2022, 17:16

Martin23
1. Jak jsem již řekl, na Ukrajině s Ruskem bojuje NATO.
-------------------------------------
Nesmyslná lež . Bohužel NATO na UA vojensky skoro kašle . Doufám že jenom zatím .
Sám si spočítal počet dodaných tanků na pár desítek . Takže Putlera drží za koule jenom relativně nepatrná hrstka vlastenců .

2. A co je pro Rusko větší problém, potřebuje na získaných územích budit dojem OSVOBODITELE, jinak ta území nezíská.
---------------------------------
Což se mu nepochybně daří . Totálně vybombardovaný města a nejmenší vesnice , vyvražďování a znásilňování žen a dětí , barbarský drancování a ničení majetku je nepochybně ten nejlepší způsob jak získat obyvatele na svou stranu . To je jak známo letitej způsob vás primitivních barbarů jak získávat přátele . Potom pořád jenom bulíte a fňukáte ze ste sami, všichni od  vás utíkají a nikdo na světě vás nemá rád . Všichni se pletou jenom mi , zaostalí východní hovádka máme pravdu :thinking::thinking:
Ty seš fakt namocnej psychouš .

Krym jim spadnul do rukou naprosto hladce, protože pučisté vedení západem udělali chybu.
-----------------------------------------
Opět nebetyčná lež . Jediný pučisti na Krymu byly zcela jasně pouze z fašistickýho ruSSka .
Jedinou chybu kterou regulérní svobodná UA vláda udělala že nevěřila že vy ruSSáci ste takový neuvěřitelně zvraceníý fašistický hovada , schopný takovýhleho Hitlerovskýho svinstva .
24.2. už však byli Ukrajinci lépe připravený a dávají vám neuvěřitelnou čočku že nechápavě čumíte jak trubky
a neustále měníte co bude to vaše slavný vítězství a neustále dost jenom slevujete .

Zdeněk

12. 06. 2022, 17:09

Hlavo23 máš při těch svých vizích i třeba stigmata nebo jednom pěnu kolem huby?

Martin23

12. 06. 2022, 16:25

No dnes již víme, proč se válka vleče.
1. Jak jsem již řekl, na Ukrajině s Ruskem bojuje NATO.
2. A co je pro Rusko větší problém, potřebuje na získaných územích budit dojem OSVOBODITELE, jinak ta území nezíská.
A to je problém, na které zhořely USA v Iráku, v Afganistánu atd.
Krym jim spadnul do rukou naprosto hladce, protože pučisté vedení západem udělali chybu.

Donbas by tak skončil taky, kdyby se tam nezakopala UA, která prostě válčí na území, proti kterému Kyjev vedl 7 let ATO. Jednoduše přes všechny ty propagandistické řeči kyjevský režim nevnímá Donbas jako území, kde by měl obyvatelstvo bránit. Od roku 2014 proti němu bojuje. To dává Rusku šanci uspět. I když musí volit velmi opatrný postup.

Západní Ukrajina je jiná káva.
I proto jsem bytostně přesvědčen, že RA nikdy neměla v úmyslu Kyjev dobývat.
Město v podstatě nikdy nebylo cílem žádného většího ostřelování a hlavně RA se nkdy ani nepokusila zlikvidovat politické vedení země.

Prostě jsem dnes jednoznačně přesvědčený, že z důvodů informační nedostatečnosti nemůžeme o cílech RA vědět skoro nic.

Vůbec bych třeba nevylučoval, že vlekoucí se konflikt na Ukrajině je výsledkem určité dohody USA a Ruska, protože tyto země posiluje a tím, kdo bude zásadně poškozen, je Evropa.
A z toho mohou profitovat oba.

Ale těch možností je fakt hodně.

Martin23

12. 06. 2022, 16:06

Bum
Jenže pak již Rusko nebojuje s Ukrajinou, ale s NATO na Ukrajině.
A celý ten příběh přeci dostává úplně jiný rozměr.

Jenže na rozdíl od autora si třeba já myslím, že i s tím Rusko počítalo.

Martin23

12. 06. 2022, 16:04

Ruská invaze na Ukrajinu se již po pár dnech stala vojenskou operací, která se od původních předpokladů Moskvy, že půjde o snadné vítězství, velmi lišila.

++++

Tady se někdo musel asi účastnit porad ruského generálního štábu, že všichni vědí, jaké byly ruské plány, předpoklady, co se mělo stát a nestalo atd.

Já nemám absolutně nic proti, když autor článku napíše svůj názor opřený o nějaká fakta.
Ale tyhle nesmysly jsou podobné tomu, co v hysterii melou na Šafrově fóru.

Bum

12. 06. 2022, 15:17

Psohlavec....
Utridte si sve dojmy.Ano, Rusko soustredilo kolem Ukrajiny 180 000- 200 000 vojaku. Ano, Rusko ma obrovskoum prevahu...v delostrelectvu... Rusko si, jako utocnik, muze a musi vytvorit znacnou mistni prevahu v bode utoku.Ukrajina jako obrance muze pouze reagovat a pri obrane proti vetsimu narodu a soucasne hrozbe utoku z Beloruska musi drzet znacne sily i v jinych castech zeme.Ukrajina ma dostatek lidske sily ve zbrani, zmobilizovali kolem 700 000 vojaku.Problem je ze pro ne nemaji vyzbroj.Pokud by se Zapad rozhodl opravdu je vyzbrojit, ne jim dodavat kazdy pes jina ves v malych mnozstvich, maji Ukrajinci dobrou sanci. Vase ekonomicke teze jsou zajimave ale totalne mylne.Zapad je zvykly zit na dlkuh, Rusko ne.A nevim odkud budou ty zbrane, ktere jejich armade slibujete, kupovat, zeme, ktere by jim je prodaly jsou vetsinou jejich zakaznici, udajne jim nejake zastarale sunky dodava i Iran a to bych si teda do vyzbroje armady nedal.Rusko vyrobi pouze zastarale sunty, na moderni nebude mit schopnosti.Takze Rusko vytahuje stare veci ze svych skladu, Ukrajina tam sice uz asi nic nema ale Evropa jim zatim dodava spotrebni zastaraly material a mozna se rozhodnou dodat i nejake novejsi.A nebojte se, nebo sp[is bojte, toto neni ekonomicky problem Zapadu, spis zaprdenost a obavy pred jadernou valkou.Cyklicke krize prichazeji a odchazeji, je jedno jestli je vyvola valka nebo prehrata ekonomika, zatim historicky valky spis krize ukoncovaly.....Az tato skonci, nastane asi velice vyrazny ekonomicky rozmach, pokud Rus neznici jadernymi zbranemi tuto civilizaci.

Bum

12. 06. 2022, 14:55

Vlady- Ze Severodonecku udelaji Rusove druhy Mariupol....

No to by pro ne nebyla zadna velka vyhra.Uvazali by si tam a ztratili prilis vojska na to, co by jim to prineslo. Mariupol nutne potrebovali kvuli vytvoreni pozemniho koridoru na Krym, Severodoneck je jen maly kousek skladanky, spis psychologicky dulezity nezli prakticky. Rusky utok se pomalu ale jiste vycerpava, Ukrajina ma nedostatky v delostrelectvu, letectvu a protivzdusne obrane ale je mozne ze to dodavkami zapadnich zbrani odstrani.Nevim jak bude potom moci Rusko jakkoliv pokrocit, nezbude jim nic jineho nezli se zakopat a drzet.A pokud budou mit Ukrajinci dost munice pro pokrocilejsi dalekonosne systemy, budou krvacet jako dosud pod delostreleckou prevahou Ruska krvaceli Ukrajinci.A je to jine kdyz krvacis pro vzdusne zamky a roztahovacnost sveho diktatora, nezli kdyz krvacis pro osud sve rodiny a zeme.

Karel I. Rakouský

12. 06. 2022, 13:46

https://www.youtube.com/watch?v=_xKVOzVwAFU

Tom

12. 06. 2022, 13:27

MAP je ten děda který má kromě nízkého IQ ještě všechny vady řeči? Smazal se z youtube takže si člověk nemůže vychutnat jeho starší "předpovědi".

Zdeněk

12. 06. 2022, 13:08

Tak zatím to na medajle nevypadá, spíš na nedostatek černých pytlů. Jo a hlavo, to víš, že cholera, tyfus a mor se teď bude šířit hlavně mezi russaky, když Mariupol tak statečně obsadili jo tak tahle mysleli ty chemicko-biologicko- radioaktivní laboratoře...

NATO!

12. 06. 2022, 13:03

Ty seš až geniální. Rusáci měsíce obkličovali Ukrajinu a Ukrajina se připravovala na útok. Tobě to pálí.

Zdeněk

12. 06. 2022, 12:56

Jasně, že jste vítězové, jdete od vítězství k vítězství, všichni se před vaší moči a neschopností hrůzou třesou.Tak a teď si vezmi léky a poslouchej pana doktora...

Psohlavec

12. 06. 2022, 12:49

Tomáš!Dezinformácie a propaganda pracujú na 500%!Biden tvrdí jedno,Zelenský iné!Pravda je niekde inde!Ukrajina bola na Ruský útok pripravená!Už dlho pred tým mali vybudované obranné pozície,podmínované mosty,vojaci sedeli v zakopoch s plnou výzbrojou,ak by to tak nebolo,rusi by bez problémov obsadili Kyjev!Ale ukroši ich už čakali a zmarili im plány!Takisto na východe majú dobre vybavené obranné posty a len vďaka ním sa ako tak držia!Bez nich by už museli ustúpiť desiatky,mozno stovky km .Ale uz sa im mîňa strelivo,zbrane,živá sila,nemajú šancu sa udržať!Západ im nedodá muníciu do ruských zbraní,nemá ju,nevie ju vyrobiť!Co máme v skladoch,potrebujeme pre naše armády!

Zdeněk

12. 06. 2022, 10:39

Prasečí hlavo, co se čiliš, když jste těsně před vítězstvím tak můžeš být naprosto v klidu.
I když první potvrzené zajetí dvakrát zničeného tanku, první padlý Čech z těch kteří tam nejsou a současně třikrát padli, útoky pětkrát sestřelených letadel, které furt nechcou zůstat ležet, připouští jisté možnosti :grin::grin::grin::grin::grin::grin:

Jaroslav Dolejška

12. 06. 2022, 10:25

https://warontherocks.com/2022/06/not-built-for-purpose-the-russian-militarys-ill-fated-force-design/?fbclid=IwAR3t14qVoQyEKx4YvM1519HG9381d2XUWBXQ1t_EB_w4xKt07wU0dgUGDEk

Psohlavec

12. 06. 2022, 10:24

Cyklisto!Vem si kolo a choď sa bicyklovať!Čo sa týka tých 40 mlrd.tak tie si amerika musela požičiať z číny,lebo ich NEMÁ!!!"Superbohatá" amerika s 25 bilionovým dlhom,zadržiava ruské peniaze,rusi im neostali nič dlžní,znárodňujú západné firmy,účty,majetok!Prví češi umierajú na ukrajine,tých ktorých rusi zajmú,dostanú guľku do hlavy,už vidím tie prosby aby im vláda pomohla!Miloš by sa mohol ponúknuť na výmenu,veď on ich v tom podporovalPozerám denne situačné mapy,zatiaľ na všetkých mapách,zo všetkých zdrojov ťahajú ukráči za kratší koniec!Ustupujú,míňa sa im technika,nafta,živá sila aj munícia...ale vraj drtia rusov:-):-):-):-)je zaújmavé že rusi s tými obrovskými stratami,ktoré im ukrajinci spôdobili,údajne majú obrovskú až 10 násobnú prevahu a cez to všetko nedokážu prelomiť odpor!!Rozumieš tej pitchovine!!!Vzajomne sa vylučujúcim protikladom??!!Toto píše dnešná tlač!Rusi tam vtrhli so 180000 vojakov,ukrajincov bolo 200000,rusi vraj majú obrovské straty,rusi vraj majú obrovskú prevahu.....kuwa,kuwa...niekto tu klame o 106...fakyom je že rusi postupujú,ukrajinci ustupujú!Miestami sa im darí ofolávať,v oblasti Charkova fokonca aj prešli do protiútoku,ale všetko je len dočasne!Časom sa im sily vyčerpajú!Minie sa zivá sila,minie sa veliteľský zbor,minie sa technika,aj munícia!V európe sa vyprázdňujú sklady a štáty čoskoro nebudú mať čo dodať.Faktom je že aj Rusi už majú prázdne sklady,na rozdiel od zapadu majú zdroje a peniaze na nákup novej techniky,majú naftu,a ešte ani nemobilizovali!Ukrajina už má za sebou niekoľko mobilizácii,čoskoro bude musieť brať sj ženy.Ekonomicky:Európa Francúzko má dlh cca 130% hdp,Taliansko 150% hdp,grécko vyše 200%,španielsko vyse 100%,slovensko 80%,atď...Rusko má dlh 15%hdp!!a 750 mlrd devízových rezerv!Západ nemá na masívne zbrojenie,západ si nemôže dovoliť vojnu,rusko môže

Zdeněk

12. 06. 2022, 10:12

Drazí přátelé, hovnota má pravdu, tohle si fakt projděte, to se hned tak nevidí:
https://www.michalapetr.com/mip-62-pouze-75-ceske-munice-dodane-ukrajine-neni-vadne-ceske-tanky-padly-do-rukou-rusu-ukrajinsky-masakr-ruskou-motorovou-pilou-nabral-obratky/

Hlavně na konec to žebrání o příspěvek na šíření pravdy, to dojme a hlavně nepřekvapí :joy:

Zdeněk

12. 06. 2022, 09:14

Jo a dík, žes hodil zdroje svého poznání, to je tedy fakt materiál.

Zdeněk

12. 06. 2022, 09:13

Hovnota, dík že ses ozval, tak co je to ten xylen a jak se vyrábí hliník.

novota

12. 06. 2022, 09:10

JIné hodnocení. https://www.michalapetr.com/mip-62-pouze-75-ceske-munice-dodane-ukrajine-neni-vadne-ceske-tanky-padly-do-rukou-rusu-ukrajinsky-masakr-ruskou-motorovou-pilou-nabral-obratky/
Akorát, že stříleli do prázdné vesnice a Wagner byl v lese si z toho dělá legraci. Na netu jsou záběry. https://pravdive.eu/news/4019/ukrajinske-sily-znicily-zoldnerskou-zakladnu-ruske-skupiny-wagner
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/stefec-o-ukrajine-je-pro-vas-vetsi-autoritou-henry-kissinger-nebo-jakub-janda-kyjev-uz-nejvetsi-sanci-propasl/
https://necenzurovanapravda.cz/2022/06/pentagon-konecne-priznal-ze-na-ukrajine-provozuje-46-biolaboratori/
Bohužel musím brát materiál jako volič koalice z alternativy, protože MSM to neuvede nebo ti lidé tam nesmí. Proč, protože to vlastní zajordánští slované.

cyklista

12. 06. 2022, 09:07

Milí obdivovatelé severní Asie. Rusáci dostali nakládačku u Kyjeva, dostali nakládačku u Černihova, ustoupili u Charkova, Američané pro ně mají 40 mld LandandLease bezplatné pomoci, v západních bankách zablokovali cca 300 mld dolarů ruských fondů na poválečnou obnovu Ukrajiny, já bych to tak černě neviděl.

Zdeněk

12. 06. 2022, 09:02

Správně Žeryk, čtvrtý měsíc vítězné Třídenní války vydá za tisíc slov.

Tomáš

12. 06. 2022, 07:39

Hodnotit strukturu jakékoliv armády je vždy osidne, zvlášť když je tato armáda eperativne nasazena. To není hodnocení divadelního představení, nebo fotbalového utkání. Ale je to hodnocení např. Národního divadla, nebo fotbalové reprezentace od vznik republiky. Jde o lidské zivoty vojáků všech hodnosti. Speciální operace je ruské označení působení ruské armády na Ukrajině. Probíhá složitý vývoj ve kterém jsou neúspěchy a úspěchy, ale také vnější vlivy, které mají také svůj vývoj a vliv. Nyní už prezident Biden tvrdí, že varoval prez. Zelenskeho před Ruskem, nechtěl pochopit. USA již vidí v prodlužování operace, nepříznivý vývoj. A tak se může stát, že bude vyměněn hlavní akter a začnou vyjednávání a to už není divadelni představení ani fotbalový zápas,ale tvrdá realita a hodnocení organizace armady je jen takovy pokus o změnu výsledků, když jsou nepříznivé.