EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Okno do historie - Staří Slované a jejich armáda

 15. 08. 2022      kategorie: Vojenská historie      16 komentářů
Přidat na Seznam.cz

„Všeobecně vzato jsou Slované vznětliví a rychle připraveni k útoku. Kdyby nebylo mezi nimi nejednotnosti, vyvolané jejich rozdělením na množství kmenů, nemohl by se s nimi měřit žádný národ.“ Takto charakterizoval Slovany v 10. století Ibráhím ibn Jákúb, židovský obchodník a cestovatel z arabské části pyrenejského poloostrova. Na konci 18. a v první polovině 19. století se naopak rozšířil názor německého filozofa a historika J. G. Herdera, který Slovany popisoval jako mírumilovné, krotké a zemědělsky zaměřené venkovany, kteří jsou mravní a pohostinní, věnující se nejvíce zemědělství, ale i drobným řemeslům a kultuře. Označoval je za národ, který nestojí o dobývání a nadvládu nad světem. Kvůli jejich postojům však byli Slované často pokořováni, a to nejdříve Franky, poté Sasy, a také Tatary. Herder Slovany dále popisoval jako v boji statečné, ale v porobě lhostejné.

shutterstock_390305827Foto: Slovanská výzbroj z 10. století | Shutterstock

Bez slovanských válečných schopností by se však nikdy nemohla uskutečnit rozsáhlá slovanská expanze v 6.-8. století, během níž slovanské kmeny dobyly celý Balkán (mimo jižního Řecka), rozsáhlé prostory východní a střední Evropy a více než třetinu území dnešního Německa až po Hamburk a Bavorsko. Obě tehdejší velmoci, byzantská a franská říše, sváděly se slovanskými válečníky těžké boje se střídavými úspěchy po dlouhá staletí. Totéž platí také o nekonečných konfliktech východních Slovanů se stepními nomády. Je tedy zjevné, že Slované nebyli žádná „ořezávátka“. Pojďme se tak v tomto článku zaměřit na slovanské válečníky a jejich styl boje.

Slovanský bojovník se svojí zdatností a válečným uměním v podstatě nelišil od bojovníka germánského. V době slovanské expanze však nežil žádný historik typu Tacita, který by Slovany popsal tak, jako on Germány. Slovanští válečníci byli vysocí a dobře stavění a tito muži si cenili fyzické síly, střeleckého umění a rychlého myšlení. Jejich životní styl lze nazvat z lehkou nadsázkou sparťanským, avšak jejich bojová nálada byla žhavá jako oheň. Starověké historické záznamy uvádějí, že Slované rychle zahájili boj a přenesli tuto vlastnost na bojiště a mistrně ji využívali. Slovanský způsob života bránil válečníkům, aby jakýmkoliv způsobem hromadili majetek, protože museli být připraveni kdykoli odejít. To byl taky důvod, proč byly jejich příbytky obecně dosti prosté a postrádaly jakékoliv dekorace či ozdoby. Jediná ozdoba slovanských příbytků byly válečné trofeje, které válečníci rádi sbírali a jejichž počet postupem slovanské expanze hojně rostl. Čest byla pro všechny válečníky nesmírně důležitá, protože nepatřila jen jim, ale celé rodině, a když se válečník nějakým způsobem znectil, znectil i celou svou rodinu. Velmi zvláštní místo ve slovanské kultuře měl také pojem „bratrství“. Bratři krve se rodili v krutých bojích, kterými museli muži společně projít a každý válečník si musel být jistý, že mu bude v boji krýt záda důvěryhodný spolubojovník. Bojovníci si tak naprosto věřili a byli jako velká rodina.

O výzbroji slovanských bojovníků nás poučují především archeologické nálezy, později i ikonografická vyobrazení. Patřil k ní především luk, jehož šípy měly železné hroty listovitého tvaru se zpětnými háčky, nebo tvaru trojbřitého převzatého od nomádů. Dále to byla sekera lehčího typu, nebo těžší s širokým ostřím, tzv. bradatice (bartaxt), zdobená někdy tauzováním, stejně jako kopí, opatřené často křidélky. Meče běžných raně středověkých typů přicházely u Slovanů do obliby hlavně od 9. století, a to převážně z dílen porýnských mečířů. Velmi záhy pak meče vyráběli i slovanští výrobci a podle cizích vzorů je opatřovali ozdobnými rukojeťmi. Bojovníci nosili meče v dřevěných nebo kožených pochvách, zdobených někdy kováním. Také štíty se zhotovovaly ze dřeva a kůže. Ve starších dobách měly kruhovitý tvar, od 11. století převládl tzv. normanský štít špičatě oválného tvaru.

Významnou složkou slovanských vojsk byla jízda, i když nebyla tak rozhodující jako u Avarů, Bulharů či Maďarů. Od nich se slovanští jezdci lišili tím, že nosili ostruhy – mnohdy v honosném provedení, s plastickou výzdobou a pozlacením; to se týkalo i ostatní výstroje jezdců, jejichž řemení bylo často opatřeno kováním. Tento zvyk Slované převzali zřejmě od nomádů, stejně jako třmeny. Jejich výzbroj doplňovaly dále kyje, palcáty, dýky, praky a na hlavách nechyběly ani přilby, zpočátku cizí výroby, záhy však vyráběné i vlastními kováři. Helmy měly především kónické tvary s protáhlými špicemi. Poměr jízdy a pěšáků u slovanských národů byl 6 ku 10 a předpokládá se, že právě silná a kvalitní slovanská jízda mohla za úspěšnou expanzi Slovanů.

V rámci boje první skupiny slovanských válečníků, typicky čítající dvě stě nebo méně mužů, byly určeny k rychlému proniknutí na nepřátelské území a stejně rychlému stažení. Podle Strategikonu Slované upřednostňovali přepadení a partyzánskou taktiku a často útočili na bok nepřítele: „ Jsou vyzbrojeni krátkými kopími, z nichž každý má dvě, jedno z nich nese velký štít .“ Prameny také zmiňují i ​​časté využití kavalérie, která byla kvalitnější než germánská nebo francká. Slované byli podle Strategikonu drsným, ale překvapivě pohostinným národem, který: „ i když jsou slovanští válečníci v boji nelítostní a často nezastavitelní, nedrží vězně na dobu neurčitou, ale stanoví si určitou dobu, po které se mohou sami rozhodnout, zda se po zaplacení výkupného chtějí vrátit do svých bývalých zemí, nebo zůstat mezi Slovany jako svobodní muži a přátelé “.

Následuje velmi zajímavý popis Prokopia z Kaisareie, byzantského historika a učence, o jedné z prvních slovanských invazí v polovině 6. století: „Slovanská armáda čítající ne více než 3000 mužů se shromáždila a poté překročila řeku Istro (Dunaj), přičemž nenarazila na žádný odpor, a později stejně snadno překročila řeku Heuros a rozdělila se na dvě části – jedna část s asi 1800 muži, druhá část se zbytkem. Velitelé římských posádek v Ilyrii a Thrákii bojovali proti oběma stranám již odděleně, Římané utrpěli oproti svému očekávání porážku, někteří z nich padli na místě mrtví, jiní našli záchranu v útěku. Stalo se tak i přesto, že barbaři byli méně početní než Římané. Poté, co všechny posádky utrpěly takové porážky od té či oné z barbarských jednotek, jedna z nepřátelských skupin bojovala proti jednotkám Asbadosa. Asbados byl členem osobní gardy císaře Justiniána a vedl velkou sílu včetně elitní kavalérie, která byla po dlouhou dobu usazena uvnitř thrácké pevnosti Tdzurulon. Ale i oni byli Slovany donuceni k ústupu a většina z nich hanebně unikla, zbytek byl zabit, zatímco sám Asbados byl zajat a dočasně ponechán naživu. Krátce poté ho však Slované zaživa stáhli z kůže a hodili do hořícího ohně. Poté, co Slované bez jakýchkoli překážek vyplenili všechny sousední thrácké a ilyrské země a obě jednotky dobyly mnoho pevností, se zas spojily a vrátily do své domoviny.“

Válečné schopnosti Slovanů dokumentují i nesčetné stavby vojenského účelu – opevnění hradišť, hradů a prvních městských center. Tyto byly zakládány ve strategicky důležitých polohách – na křižovatkách významných cest, na soutocích řek, u brodů, horských přechodů, v místech chráněných přírodou, jejichž nepřístupnost bylo možno zvýraznit důmyslně rozloženými stavbami. Ve většině slovanských zemí to byly dřevěné hradby nejrůznějších typů – od jednoduchých palisád až ke složitým konstrukcím komorovým, roštovým, kotvovým apod. Bulharští Slované záhy převzali kamenné hradby antického typu a na území Čech a Moravy zase došlo k jakési renesanci keltských opevnění, které měly čelní plenty z kamenů nasucho kladených a široké ochozy z dřevěných roštů a komor vyplněných zeminou.

O dobývacích strojích se zmiňují pouze písemné prameny, Slované je zřejmě převzali z Byzance a přestože jejich stroje nedosahovaly dokonalosti svých vzorů, byly velmi účinné, neboť jim pomáhaly pronikat i pevnými hradbami velkých řeckých měst. Schopnosti slovanských bojovníků se osvědčily také na moři, zejména na Baltu a na Jadranu. Na Baltu stavěli lodě podobné vikinským a Slované se často vyrovnali těmto obávaným mořeplavcům i svým válečným uměním při obraně svých břehů i při přepadech skandinávského pobřeží.

Původní způsob života Slovanů se příliš nelišil od jiných indoevropských národů. Původně se slovanské kmeny věnovaly zemědělství, lovu a rybolovu. Žili v jeskyních nebo v dřevěných budovách s pecí uvnitř. Později v 7. a 8. století, kdy byla přítomnost Slovanů po celé východní Evropě patrnější, se objevily první kamenné domy, obehnané kruhovou zdí, pro chov dobytka. Na jihu se kámen používal již dříve kvůli nedostatku stromů. Nejstarší slovanské osady nebyly větší než 0,5 až 2 hektaru a často byly jen dočasné. Vyznačovaly se polosuterénními budovami, známými v němčině jako grubenhäuser nebo poluzemlianki v ruštině. Byly postaveny na obdélníkové jámě a měly plochu od 8 do 20 metrů čtverečních a mohly pojmout typickou slovanskou rodinu. Každý dům měl v jednom rohu kamennou nebo hliněnou pec (což bylo charakteristické pro všechny východoevropské obydlí). Jedna osada pak měla padesát až sedmdesát obyvatel.

Slovanské osady nebyly rovnoměrně rozmístěny, ale nacházely se ve skupinách, oddělených oblastmi s nižší hustotou osídlení. Seskupení pak vznikla rozšiřováním jednotlivých osad a tyto „sídelní buňky“ byly propojeny rodinnými či rodovými vztahy. Sídelní buňky byly nejjednodušším základem územní organizace, v češtině známým jako kraj, v jihoslovanštině župa a opole v polštině. První historický slovanský stát založil francký kupec Sámo během 7. století. Stát se rozkládal na území dnešních Čech, Moravy, Slovenska, Německa, Rakouska a Slovinska, a později se z něj stala Velká Morava.

Zdroj: Historie válek

Komentáře

Im Bier steckt Wahrheit

16. 08. 2022, 22:23

Kdy si změniš "Veritas vincit" na Proradný lhář?
S počátku jsem si myslel, že ten nick máš z recese, ale ty jím skrýváš svoji skutečnou identitu.
Poznal jsem několik trapáků, ale ty všechny překonáváš. Lžeš, překrucuješ fakta a znalosti máš velice chabé.

Znal jsem jednoho takovýho chlápka
Co moudrosti moc nepobral
A studu ani kapka a lhal
A přesně jak se říká
Rozum mdlý vůle chabá
Ale touha po novotách veliká
Tak ten pán se o vše nové velmi interesoval

Doporučuji ti, piš o Munzarovi a jeho závodech a jako bonus přidej Hlaváčovou jak měnila pneumatiky.

Tim končím veškeré diskuze s tebou lháři.

Im Bier steckt Wahrheit

16. 08. 2022, 22:20

Nestačím se divit, co zde lze přečíst za hlouposti. Arijec byl pro dnešního Evropana cikán. Zdůvodnění zde:
Termín Árijec ve skutečnosti označoval člověka z oblasti dnešního Íránu, Afghánistánu a severní Indie, tedy člověka, jenž měl k blonďaté kštici a modrým očím poměrně daleko!
Viděl někdy Adolf přírodního Inda či Afghance? Přesto Hitler dokázal mnoho i do jeho armády SS naverbovat muslimy a dokonce Indy.

Veritas vincit

16. 08. 2022, 11:12

Vaclav Flek :thumbsup:

Vaclav Flek

15. 08. 2022, 21:21

Vidim, ze diskuse se rozbehla od slovanskych valecniku spise do oblasti etnografie a politologie, zkusim ji zase dostat k puvodnimu tematu:

Clanek je zajimavy, i kdyz s nekterymi jeho zavery se da tezkou souhlasit. Prikladu je vice, za vsechny jenom ten kriklavy na konci : "První historický slovanský stát založil francký kupec Sámo během 7. století. Stát se rozkládal na území dnešních Čech, Moravy, Slovenska, Německa, Rakouska a Slovinska, a později se z něj stala Velká Morava." (?)

To urcite ne, Samuv kmenovy svaz bylo ad hoc uzavrene spojenectvi proti Avarum, ktere se kratce pote rozpadlo. Delat z nej pocatky Velkomoravske rise je stejne odvazne, jako tvrzeni Eduarda Storcha, ze Markomane byli Slovane, vyjadrene v jeho romanu o krali Marobudovi.

Autor clanku na nekolika mistech zduraznuje, ze Slovane byli ve vsem prinejmensim stejne dobri, jako jejich germanske protejsky (?).. S tim mi trochu nehraje lehkost, s jakou Karel Veliky a po nem jeho nasledovnici pronikali na svych valecnych vypravach do mist, osidlenych Slovany, mimo jine take do Ceske kotliny. Jsou pro to asi dve mozna vysvetleni - bud v te dobe vyspelejsi organizace franckeho statu, umoznujici postaveni vetsich vojenskych celku, kterym se slovanske kmeny memohly rovnat, nebo lepsi zdatnost franskeho bojovnika, vyplyvajici z jeho lepsi vyzbroje a lepsiho vycviku. Nevim sam, co plati, asi oboje.

Hodnovernost dobovych pramenu bych prilis neprecenoval. Kdysi jsem mel moznost seznamit se s analyzou toho, co dejepisci v antickem Rime psali o Germanech v obdobi od 1. do 5. stoleti naseho letopoctu. Prekvapujici bylo, jak se popisy tech Germanu podobaly, ackoliv je zrejme, (a archeologicky prokazane), ze pet set let kontaktu s Rimskou risi ovlivnilo germanske kmeny ve vsech oblastech, a ve vojenstvi zejmena. Zdaleka to jiz nebyli ti polonazi barbari, kteri se se silenou zurivosti hnali do valecne vravy. Autori rimskych letopisu, kteri za svuj zivot germanskeho valecnika na vlastni oci mozna nikdy nespatrili, tak bezostysne opisovali od Tacita, nebot jeho liceni bylo pusobive. Myslim, ze se to da vztahnout i k popisu slovanskych bojovniku byzantskymi a franckymi historiky.

ZaKarla

15. 08. 2022, 17:44

Tak a máte to, Karel vám to vysvětlil. Karel na hrad!!!

Veritas vincit

15. 08. 2022, 13:54

jeroným
"Vlády jsou banda amatérů, která vystřídá jinou bandu amatérů. A vědí, že mají jen 4 roky na to, aby zabezpečili sebe a svou rodinu do konce života."
*
Obrazně řečeno, co sis zvolil to máš.
Banda hloupých amatérů si nemůže zvolit nic lepšího, než opět bandu hloupých amatérů. Co bys čekal jiného, že z vás vypadne zázrak? :joy:
Poslední skutečně pravicovou vládou, kde stát nebyl dojnou krávou pro líné, hloupé a nesamostatné, byla vláda agrárníků, vzešlá z voleb v roce 1935.
Od roku 1945 vládne stále jenom levicová lůza v zastoupení. Samozřejmě i dnes. :slight_smile:

"Nicméně se ukazuje, že demokracie, jako taková, je slepá ulička."
*
Demokracie je pro chytré obyvatelstvo. Viz Švýcarsko, Rakousko,...

"Když porovnám co se vybudovalo za komančů a co za 30 let budování demokracie,..."
*
Zeptej se lidí, kteří za socialismu marně čekali na byt..., který jim láskyplně komouši slibovali...
Jo. Komouši "něco vybudovali".
Za jejich vlády propadlo Československo z 11. místa ve světě (1937) na 48. místo ve světě (1989). Zůstali po nich většinou vybydlené továrny se strojním vybavením na kliku, chemické provozy pamatující zlaté časy Protektorátu,...
V modrém Amatérském rádiu vycházel na pokračování článek: "Radar kníže temnot" ve kterém autoři vzpomínali, že v roce 1987 bylo Československo již tak chudé, že poprvé od roku 1945 muselo odmítnou povinnou dodávku zbraní ze Sovětského svazu, protože nemělo čím zaplatit. :slight_smile: Musím autorům dát za pravdu, protože ve státním podniku Tesla se v podstatě od konce roku 1987 vyrábělo na sklad a někdy přiváželi peníze na výplatu na poslední chvíli v odpoledních hodinách a jenom Bůh ví, který komunistický náměstek jim je nechal přidělit. Rok 1989 byl v podstatě už jenom rokem zoufalství, kdy Tesla vzhlížela k nějaké záchraně v rámci RVHP, která nikdy nepřišla... Socialismus byl vybydlený a zkrachoval.

"To že jsme se měli dobře bylo dílem komančů, že jsme žili z toho co se vybudovalo a díky levným energiím z Ruska."
*
Ano, lidé jako ty, líní, hloupí, nesamostatní, smíření se životem v tupém stádu s vůdcem a komunistickou vrchností v komunistickém koncentráku se měli dobře, jako tupá prasata, která si utírala zadek nastříhaným Rudým právem, kudy chodila, tudy lhala a kradla, což vám zůstalo. :laughing: Za levnou energii jsme platili otroctvím a otrockou prací pro ruský chudobinec a hlupákov. :face_vomiting: Dnes už to nechce ani ta Ukrajina...

"Takže ekonomika půjde do sraček. A my s ní. "
*
Největším vyznamenáním pro kapitalismus, EU a NATO je, že chytrolíni jako ty od nás neutekli za lepším do Ruska, ale trpí tady jako zvířata s námi. :joy:

Slavoslav

15. 08. 2022, 13:42

hb74

ja s tebou suhlasim, tu mapu som sem pridal len ako zaujimavost aky mix je kazdy jeden narod a nech trochu nastartujem hejslovanov a zastancov rasovych teorii.

A pointa je, ze narodnost nie je urcena cez DNA, ale narodne povedomie formuje vychova a prostredie kde clovek vyrasta. Myslim, ze aj to moze byt davno zabudnuty dovod preco napriklad Zidia riesia zidovstvo po matke kedze matka ma ovela vacsi vplyv na formovanie deti ako otec vacsinou

hb74

15. 08. 2022, 13:36

Slavoslav

- nechal jsem si dělat genetický test a jsem příbuzný se sultánem Sulejmánem :-) po mužské linii. Nejbližší geneticky příbuzný je v Litvě. Ono může dojít k paradoxní situaci - bílý chlap si vezme černošku a v následující línii si jejich mužský potomek bude brát jenom černošky. Tak získáme Slovana jako poleno - akorát bude vypadat jako černoch, bude se chova jako černoch, ale test řekne, že je to SLovan po otci :-)

takže řešit rasu je celkem mimo - dle mě tedy, HB

Slavoslav

15. 08. 2022, 12:48

hb74

presne, z tohoto by nasich hejslovanov mohlo celkom pekne natiahnut kedze najslovanskejsia zem je Ukrajina. Madarsi su viac Slovania ako Srbi a Europska cast Ruska je viac ugrofinska ako Madarsko

https://brilliantmaps.com/the-genetic-map-of-europe/

Ale tak oni su ochotny vytesovat sa ked Kremel posiela na ukrajinu jednotky vykrikujuce alah akhbar vrazdit slovanov

hb74

15. 08. 2022, 12:36

v dnešní době je nesmysl řešit nějakou rasu. A zrovna v Čechách - tady každý pořádný Čech má od všeho něco - od neandrtálce až po ET (kdyby byl schopný pohlavního styku)

Thrax

15. 08. 2022, 11:21

Před 10 tisíci léty mezi Kavkazem a Mezopotámií vznikla rasa dlouholebých árijců,kteří táhli jedním směrem do Evropy.Na té cestě se z nich oddělila skupina,která zůstala u Pripjati,oblast Černobylu.Druhá skupina pokračovala dál do Evropy,z těch se stali Germáni a ti v bažínách u Dněpru stali se Slovany. Z bažin u Pripjati vytlačili je Avaři kolem 1.-6. stol.n.l. Byli to mohutní světlovlasí modroocí lidé s široko posazenýma očima,strašně primitivní a strašně krutí.Měli velmi hezké ženy,pro které byla mezi nimi krevní msta.
Hitlerův učitel rasismu,H.Chamberlain vždy zdůrazňoval,že Slované jsou druhem Germánů .Německá rasová teorie souhlasně tvrdila,že Slované jsou árijci,ale Rusy považovali za smíšené s Asiaty.

Slavoslav

15. 08. 2022, 10:40

jeronym

hovorim o politikoch a rezimoch ktore su tvojmu srdcu blizke a ktore adorujes a ktore stavaju na hladani vnutroneho a vonkjsieho nepriatela na ktoreho hadzu vsetky problemy. Ak s nimi niekto nesuhlasi nehladaju konsenzus, ale eskaluju konflikt.

A k tym komunizmom, mas pravdu. Pekne to vidiet na zapadniaroch co po pade zeleznej opony masovo dochadzaju za pracou do byvaleho vychodneho bloku. Ich zdravotne sestry ku nam chodia opatrovat dochodcov atd. lebo nemali komunizmus ktory by im nieco vybudoval a demokraticke vlady volene na 4 roky to samozrejme nedokazali. Konecne sa im zpalnili tie poloprazdne parkoviska pred barakmi v mestach. Dokonca po stagnacii v takych ukazovateloch ako doba dozitia ktora stagnovala niekedy od 60tych do padu opony im tato zacala stupat ...

PS: pre istotu, cely druhy odstavec je ironia

jeroným

15. 08. 2022, 10:30

Slavoslav
Já si žiju dobře a jedinej komu za to vděčím je moje hlava a ruce. Stát, kromě vzdělání (a to ještě za komančů) mi nic nedal, naopak se mě snaží dřít kde může.
Já jsem ten poslední kdo by vyhledával konflikty, naopak se je snažím urovnávat. Takže tvoje hodnocení mé osoby je zcela irelevantní.

Nicméně se ukazuje, že demokracie, jako taková, je slepá ulička. Když porovnám co se vybudovalo za komančů a co za 30 let budování demokracie, tak je to lehký srovnání.
problém demokracie je v tom, že chybí dlouhodobý plánování. Vlády jsou banda amatérů, která vystřídá jinou bandu amatérů. A vědí, že mají jen 4 roky na to, aby zabezpečili sebe a svou rodinu do konce života. Takže nějaká dlouhodobá strategie nepřichází v úvahu. A bez toho nejde postavit elektrárnu, dálnici - nic. Vidíme to všude kolem sebe. To že jsme se měli dobře bylo dílem komančů, že jsme žili z toho co se vybudovalo a díky levným energiím z Ruska. S obojím je utrum. Takže ekonomika půjde do sraček. A my s ní. Bude tu druhá ukrajina. Rozkradená země, ožebračené obyvatelstvo a warlordi (dneska se jim ještě říká politici a podnikatelé) kteří si budou budovat podřízené enklávy.

Veritas vincit

15. 08. 2022, 09:27

Slavoslav :thumbsup:

Slavoslav

15. 08. 2022, 08:43

jeronym

paradoxom je, ze o jednote naroda najviac vyplakavaju ludia ktory adoruju autoritarskych vladcov a populistov ktory tu nejednotu do naroda vnasaju a miesto hladania konsenzu hladaju konflikt ktory by mohli stuponovat pri svojej ceste nahor a ukazovat svojim priaznivcom "nepriatela" ktory moze za ich spackane zivoty a za neuspechy vlady ktoru volia. A myslim, ze zrovna ty by si sa medzi nimi nasiel tiez

jeroným

15. 08. 2022, 07:37

Kdyby nebylo mezi nimi nejednotnosti, vyvolané jejich rozdělením na množství kmenů, nemohl by se s nimi měřit žádný národ

tahle slova tesat do kamene. Rozbroje a nejednotnost je to co je hrobem každýho národa. Proto se na nejvyšší úrovni podporují rozbrojea nenávist mezi lidma. Politici si spočítali, že pokud lidi se budou nenávidět mezi sebou, oni mají fraj.

Koukněte se na shromáždění Babiše. Příznivci se mlátí s odpůrci a vládní strany vesele kradnů