EXCALIBUR
CZUB
CZUB

Přesně před 80 lety k nám vtrhly vojenské jednotky nacistického Německa

 15. 03. 2019      kategorie: Vojenská historie      7 komentářů

Od neblahé konference v Mnichově v září 1938 ještě neuplynulo ani půl roku, když 15. března 1939 okupovaly vojenské jednotky nacistického Německa zbytek okleštěných českých zemí. K místům, která byla okupována nejdříve, patřilo například i posádkové město Terezín. O den později Adolf Hitler podepsal v Praze výnos o vytvoření Protektorátu Čechy a Morava, jímž byly české země prohlášeny za součást Velkoněmecké říše. Protektorát představoval jen formálně autonomní státní úvar s vlastní správou a státními orgány.

Bundesarchiv_B_145_Bild-F051623-0206,_Berlin,_Besuch_Emil_Hacha,_Gespräch_mit_Hitler
Foto: Prezident dr. Emil Hácha (druhý zleva) vede rozhovor s Adolfem Hitlerem v noci ze 14. na 15. března 1939 | Bundesarchiv

Ve skutečnosti byl zcela ovládán orgány okupačními a jeho obyvatelé byli vystaveni soustavnému teroru rozsáhlého represivního aparátu. V čele protektorátu stál dr. Emil Hácha jako tzv. státní prezident a dále protektorátní vláda jako představitelka autonomní moci. Její pravomoci byly od počátku minimální. Do konce války se takové vlády vystřídaly celkem čtyři. Postupně se stávaly stále zřetelněji nástrojem prosazování kolaborace s okupanty. Dominantní osobnost protektorátní vlády od roku 1942 představoval ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec, který se stal symbolem bezvýhradné kolaborace s nacisty a zrady českých národních zájmů.

Psali jsme: Proč je pancéřový pěchotní zvon na Boudě několikanásobný unikát

Okupanti se však nespokojili s důslednou kontrolou činnosti protektorátních orgánů a vytvořili paralelní systém německých politických, správních, soudních a policejních úřadů, které dohlížely na všechny oblasti života v protektorátu. Jako přímý zástupce Adolfa Hitlera a zmocněnec říšské vlády v protektorátu působil říšský protektor. Prvním z nich byl Konstantin von Neurath, dále tuto funkci vykonávali Reinhard Heydrich a Kurt Daluege (oba jako zastupující říšští protektoři) a nakonec Wilhelm Frick. Nejdůležitější osobností německé správy v protektorátu se však postupně stal Karl Hermann Frank.

Bundesarchiv_Bild_121-1354,_Kurt_Daluege_in_Prag
Foto: Karl Hermann Frank (vpravo) s Kurtem Daluegem a Emilem Háchou (sedící v pozadí) | Bundesarchiv

Ten byl pověstný svou patologickou nenávistí vůči českému národu a svou politickou kariéru zahájil v Henleinově Sudetoněmecké straně (její členové po připojení českých pohraničních oblastí k Německu přestoupili do NSDAP). Frank požíval Hitlerovy důvěry jako hlavní znalec situace v českých zemích. Vykonával nejprve funkci státního tajemníka a v srpnu 1943 byl jmenován německým státním ministrem pro Čechy a Moravu. Zároveň velel složkám SS a policie na území protektorátu. V jeho rukou se tak soustřeďovala faktická moc a říšský protektor plnil již spíše reprezentativní funkci.

Psali jsme: První a poslední útok Německa na území USA

Bundesarchiv_Bild_183-2004-0813-500,_Deutsche_Truppen_in_Brünn
Foto: Německé okupační jednotky vjíždějí do Brna | Bundesarchiv

Konečným cílem nacistické politiky v protektorátu byla germanizace celého jeho prostoru. Větší část obyvatelstva z něj měla být postupně odstraněna, zbývající pak poněmčena. Generální osidlovací plán z roku 1943 uváděl konkrétní čísla – ze 7 485 000 Čechů bylo 3 625 000 považováno za schopné poněmčení, nadto mělo do protektorátu přijít 1 415 000 německých osídlenců. O tempu tohoto procesu panovaly mezi rivalizujícími složkami nacistického aparátu rozdílné představy. V zájmu udržení klidu v protektorátu a především zajištění plného výkonu jeho ekonomiky, která měla velký význam pro vyzbrojování Německa, došlo k rozhodnutí o přesunutí hlavních fází realizace uvedených záměrů až na dobu po předpokládaném ukončení války, zatímco v jejím průběhu měla probíhat pouze opatření dílčí. K nim patřily kroky směřující k potlačování české kultury (s výjimkou zábavných žánrů), vědy a vzdělávání. Okupanti cílevědomě perzekuovali českou inteligenci, omezovali české školství, kde při první příležitosti sáhli k uzavření českých vysokých škol, zrušili řadu škol středních a usilovali o poněmčení ostatních. Současně se snažili na svou stranu sociální demagogií získávat některé vrstvy českého národa, především pracující v odvětví důležitých pro válečnou výrobu.

Bundesarchiv_Bild_183-2004-1202-505,_Prag,_Burg,_Besuch_Adolf_Hitler
Foto: Adolf Hitler na Pražském hradě | Bundesarchiv

I osud těch, kteří nebyli určeni k poněmčení, se měl naplnit až po válce. Již v jejím průběhu ale přijížděli do protektorátu němečtí osídlenci. Byli usazováni v místech, která měla sloužit budování tzv. německých národních mostů, jež by rozdělily a postupně izolovaly oblasti s doposud souvislým českým osídlením. Současně pod pláštíkem zdravotního vyšetření české mládeže probíhal rozsáhlý rasový průzkum českého národa, jehož výsledky měly sloužit přísnějšímu určení osob vhodných k poněmčení. Součástí germanizačního úsilí bylo i podmanění českého hospodářství, jehož původními jevy byly ovládnutí českých bank spojené s měnovým diktátem, zavedení celní unie, ale také tzv. arizace židovského majetku. Ta se opírala o nařízení říšského protektora z 21. června 1939, jež umožňovalo arizovat, tedy konfiskovat i podniky s minimálním židovským vlastnickým podílem nebo stojící pod židovským vlivem. O míře takového vlivu rozhodovala výlučně okupační německá správa a také arizovaný majetek byl předáván výhradně do německých rukou.

Video: 15. března 1939 - černý den naší historie / YouTube

Arizace majetku Židů byla jedním z kroků směřujících k jejich genocidě. Zmíněné nařízení říšského protektora zavádělo v Protektorátu platnost definice židovství podle norimberských zákonů z roku 1935. Znamenalo to vytvoření pseudolegislativního základu pro příjímání řady diskriminačních nařízení, která postupně Židy oddělovala od ostatního obyvatelstva a zbavovala možnosti normálně žít. Na sklonku roku 1941 pak začaly deportace židovského obyvatelstva z protektorátu v rámci obludného plánu konečného řešení židovské otázky v Evropě. Většina Židů z protektorátu směřovala nejprve do Terezína. Do ghetta, zřízeného ve městě, jich bylo počínaje dnem 24. listopadu 1941 deportováno na 74 000. Čeští židé tak představovali téměř polovinu z jeho nedobrovolných obyvatel. Krutý byl rovněž osud Romů, kteří byli diskriminováni, vězněni ve sběrných táborech a donucovacích pracovnách. Později došlo k deportaci většiny z nich do cikánského tábora, který byl součástí osvětimského táborového komplexu. Nacistickou genocidu přežilo jen několik stovek příslušníků původního romského obyvatelstva českých zemí.

CENOVÉ BOMBY (872)

Komentáře

Delta

31. 03. 2019

Tři osudové březnové dny: 14.–16. březen 1939, Vyhlášení protektorátu
Adolf Hitler vydal 16. března 1939 výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava. Protektorát neměl žádnou státní povahu. Naopak, stal se integrální součástí Třetí říše. Rovněž neměl právo na samostatnou armádu. Tzv. vládnímu vojsku byl přisouzen symbolický ráz a plnilo jen pomocné služby. Byl rozpuštěn parlament a ještě více zjednodušen politický život.
http://www.ustrcr.cz/cs/tri-osudove-breznove-dny-14-16-brezen-1939

Delta

19. 03. 2019

Okupační režim
se souhlasem našich spojenců - Francie a Velké Británie – začala okupace naší vlasti nacistickými vojsky německého wehrmachtu. Následovalo šest let teroru páchaného na našem národě. Zahynuly při něm statisíce spoluobčanů, jejichž odkaz si nyní připomínáme. Trvají snahy toto období zlehčovat, a dokonce se omlouvat
Němcům za to, jak nadšeně vítali před 80 lety svého vůdce Adolfa Hitlera. Mladí jsou ve svém myšlení manipulováni a vychovávání k nevědomosti.

Po vzniku protektorátu byl ihned nastolen tvrdý okupační režim a nacistické bezpečnostní složky okamžitě rozběhly první rozsáhlou zatýkací akci zaměřenou na své politické odpůrce. Dostala krycí jméno Mříže (Gitter) a stala se jasnou ukázkou toho, co lze od nových pánu očekávat. Konečné řešení české otázky nastínil Reinhard Heydrich 2. Října 1941, když prohlásil ve větším kruhu posluchačů, že »Čech v tomhle prostoru už nemá koneckonců co pohledávat«, a on se nebude pokoušet »předělávat tuhle svoloč českou podle staré metody na Němce«. Ne všichni se s okupací smířili. Skutečný odboj se proto rodí hned po 15. březnu 1939, kdy se ukázalo,
že veškerá proněmecká propaganda byla vylhaná. Vznikaly doma odbojové organizace, rada vojáku
a občanu utíkala z protektorátu s jasným cílem – aktivně bojovat proti okupantům. K nim patřil i velitel
obrany Czajánkových kasáren v Místku kapitán Karel Pavlík. Za účast v ilegálních odbojových organizacích
Za vlast a Obrana národa a další odbojovou činnost byl po atentátu na Heydricha gestapem chycen, mučen a poslán do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl 26. ledna 1943 popraven. V roce 1999 byl prezidentem republiky vyznamenán medailí Za hrdinství in memoriam.

Delta

16. 03. 2019

Name, adresse
Mnohem hůř dopali po vyšleších vlastenci po zatčení na Gestapu s svícením silné žárovky do obličeje,jakož i bití
https://www.youtube.com/watch?v=0i2h0ZR7oG4&index=8&list=PL5hE4JCKj82FsfThXEsnKHAf9knhlUBCC

Delta

16. 03. 2019

Dny zrady 1/2díl historický válečný dokument CZ1:46:00
Tento velkofilm točený v socialismu Otakara Vávry předkládá podrobný záznam událostí, vedoucích k přijetí osudné, ponižující smlouvy, rozmluvy státních představitelů prý vycházejí ze zachovaných stenografických zápasů. Avšak zdánlivě objektivní pojetí je zcela poplatné ideologickým požadavkům - jedinou silou, která odmítala podřízení nacistickému Německu, Dopad mnichovských událostí je sledován jak ve vládních kruzích (zvláště v protikladném přístupu poraženeckého Beneše a rozvážně bojovného Gottwalda), tak v osudech dělnických rodin a též u vojenských jednotek v příhraničních oblastech. Lid vedený komunistickou stranou se chtěl bránit, ale ničemná buržoazie jej zradila. Postižení vzhledu historických postav je přesvědčivé stejně jako napodobení způsobu mluvy, v gestech i chůzi, jen jazyková rovina není zcela domyšlena: zatímco Hitler vyřvává německy, francouzští a angličtí diplomaté mluví česky.
https://www.youtube.com/watch?v=rN9tao8cJWA

Delta

15. 03. 2019

Hitler nastolil Řád
Adolf Hitler před 80 lety zavelel a od té doby se u nás jezdí vpravo
Rechts fahren! Jezdí se vpravo. Největší změna v pražské dopravě proběhla přesně před 80 lety. Zatímco ve zbytku protektorátu se směr jízdy změnil už 17. března, v metropoli se z technických důvodů podařilo radikální novinku uplatnit až 26. března. Před 80 lety oblepila pražské rohy a nároží nová policejní vyhláška: Počínaje dnem 26. března 1939 od 3. hodiny ranní zavádí se na veřejných komunikacích v obvodu velké Prahy jízda vpravo." Přestože to byla neděle, všude panoval horečnatý provoz. V garážích a vozovnách se upravovaly autobusy a tramvaje, pracovalo se i přímo v ulicích. "Bylo nutné přeložit 95 nástupních ostrůvků, zřídit 25 nových a na 20 místech musely být stanice posunuty na jiné místo.Přestože změny se uskutečnily doslova přes noc, nenastaly žádné větší problémy. Přes obecné mínění, že změnu nařídili až 15. března Němci, se vše připravovalo delší dobu. Už v roce 1926 ČSR slíbila přejít z levostranného provozu na pravostranný, v listopadu 1938 Národní shromáždění vyhlásilo první květen za první den jízdy vpravo – příchod nacistů změnu jen urychlil. Změna se v Praze netýkala jen hromadné dopravy. "Ke kuriózním situacím docházelo u benzinových pump, které byly postaveny na příjezd zleva a najednou se octly na druhé straně silnice. Kromě strany se před 75 lety změnila i další věc. Všechno silniční značení bylo buď vyměněno nebo přepsáno. A když už se měnilo, tak se všude objevily dvojjazyčné nápisy s němčinou na prvním místě

Delta

15. 03. 2019

Spojenci zřejmě zaspali . Tak začal protektorát 15. března 1939
v brzkých ranních hodinách překročily první jednotky Wehrmachtu hranici s Německem a vpadly do Československa. První německé jednotky dorazily do Prahy kolem 7. hodiny ranní. Ve 13 hodin byla již obsazena všechna letiště na našem území. Do večera bylo celé území Čech, Moravy i Slezka pod kontrolou Němců. Druhý den byl oficiálně vydán výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava.
https://www.youtube.com/results?search_query=Tak+za%C4%8Dal+protektor%C3%A1t+
• Adolf Hitler v Bruntále (Freudenthal) – náměstí (Češi hlavní
https://www.youtube.com/watch?v=vqXIdWAhDK0&list=PLeJgOnxdG99uELeOXvmfcZ6KpKlrM9ZRF
• Penzion Češko
A paní recepční po každé návštěvě
pěkně to uklidí, snídaně je v devět
pořádek na dvorku, kuželky a pinec
tady si oddáchne slušňák i zločinec
v kuchyni na stěně, pekně to vyzerá
je podpis Hitlera
https://www.youtube.com/watch?v=_UYW1s_XDAw
• Česko – německé vztahy očima německého rodáka z Krnova
Kurt Schmidt - Kde je můj domov? Kdyby mělo pravdu staré římské přísloví: „Kde je dobře, tam je vlast“, tak bych musel označit za svůj domov zemi bavorskou, která mi umožnila odborné vzdělání, nebo zemi Dolní Sasko, kde jsem 36 let vyučoval (dějiny, politické vědy a latinu)
http://www.go-east-mission.net/dateien/cz/676_010913.pdf
• Alles Gute - Česká Pohostinnost
https://www.youtube.com/watch?v=hvt6TYVF_eY
• Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 57 milionů eur na více než 10 300 projekt
http://www.fb.cz/
• Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft 2019
https://www.sudeten.de/

satestsat121

15. 03. 2019

To je ten smutný den v naši historii. Země měla armádu, dobře vycvičenou, vyzbrojenou s chutí bojovat. 15. března to již nešlo, Ale vojáci z 8. pluku Slezského se nepokořili a kapitán Pavlík je hrdina. Moje generace to zná z vyprávění dědů a oni sž do své smrtri nesli punc hanby.
Sláva našim odbojářům. Náriodní obrana-generál Bílý, bývalý RU důstojník umírá s výkřikem "A´T žiije Československo"
Nedávno jsem četl v cizích novinách, že Češi vyráběli až 35% potřeby zbraní pro Wehrmacht, nebudi to přepočítávat, ale něco na tom je. Raději vzpomeň na vojáky v Anglii, vojáky na východě, pardtyzány, prostě nedali jsme svoji kuži lacino. Mstili jsme se a kdo nám to chce vyčítat?

Přidat komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací