EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Příprava občanů k obraně: Vojenská první pomoc (CLS – 3. díl)

 08. 06. 2014      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Pokračujeme v našem speciálním seriálu. Ve třetí lekci přesně podle učebních skript kurzu pro Combat LifeSaver projdeme úkony první pomoci prováděné u zraněného, který je již přemístěn do bezpečí mimo přímou palbu.

ÚVOD DO TAKTICKÉ POLNÍ PÉČE

Během taktické polní péče (Tactical Field Care) nejsou raněný a Combat Lifesaver pod účinnou nepřátelskou palbou a Combat Lifesaver může tedy dělat pro raněného maximum, pochopitelně s omezeným zdravotnickým vybavením, které má při sobě nebo jím disponují další vojáci.

Tato část péče se může odehrávat jak v bojové situaci (pak hrozí, že se podmínky změní a i původně bezpečné místo se dostane pod nepřátelskou palbu = návrat do fáze péče pod palbou), tak mimo boj (např. zranění způsobené pádem, případně výbuchem nástrahy v místě, kde se ovšem nepřátelé nevyskytují).

pokos_X_03
Foto: Komplexní ošetření nastává až v bezpečí mimo palbu

Jak správně reagovat v bojové situaci pod nepřátelskou palbou, dostat se ke zraněnému a přepravit jej do bezpečí, bylo probráno v druhém dílu.

ŠPATNÁ POLOHA ZRANĚNÉHO

Může se stát, že poloha těla raněného neumožňuje prohlédnout a ošetřit jeho zranění, zpřístupnit dýchací cesty či zahájit resuscitaci. Raněného potřebujete otočit na záda, ale hrozí, že má poraněnou páteř. V takovém případě by mělo jeho otočení provádět více lidí, případně i s využitím speciálních pomůcek. 


Video: Postup při první pomoci s podezřením na poranění páteře / YouTube

Jak otočí raněného samotný Combat Lifesaver? Srovnejte nohy raněného, aby byly u sebe a v ose těla; zaklekněte k raněnému tak, abyste měli koleno u jeho ramene; zvedněte a položte bližší ruku raněného podél hlavy; pak jednou rukou podpírejte zátylek a krk raněného; druhou rukou nataženou přes záda uchopte pevně oděv na boku raněného; plynule a stejnoměrně táhněte k sobě při současném udržení krku a hlavy raněného v ose těla; po přetočení na záda položte ruce raněného podél těla.

ZASTAVENÍ TEPENNÉHO KRVÁCENÍ

Pokuste se krvácení omezit obvázáním (emergency bandage, combat gauze a jiná hemostatika – ty berte vždy z výbavy raněného, nikoli své), dále zvednutím postižené končetiny, stisknutím tlakového bodu. Pokud tyto metody nejsou dostatečně účinné, neváhejte s nasazením škrtidla.

pokos_X_04
Foto: Velmi účinný na krvácení je emergency bandage alias také izraelský obvaz

Pokud to je možné, silné krvácení stavte škrtidlem vždy co nejrychleji (tedy i před otočením raněného na záda). Aplikujte škrtidlo 5 až 10 cm nad místo zranění. Nedávejte škrtidlo na kloub! Mohlo by ztratit svou účinnost. Stejně tak aplikujte škrtidlo tam, kde je jen jedna kost (pažní, stehenní).

pokos_X_01
Foto: Všimněte si chyby vojáků při nácviku - škrtidlo je pod kolenem místo na stehenní kosti

Při amputaci končetiny neztrácejte čas! Vždy hned použijte škrtidlo! POZOR – rána nemusí z počátku krvácet, ale během pár okamžiků může začít, a to silně! Krvácení po amputacích části ruky (prstů, dlaně) a nohy (prstů, nártu) může být zvládnutelné i pomocí tlakového obvazu. I tak je lepší nejprve aplikovat škrtidlo a teprve až bude čas věnovat zranění další péči, použít krytí a obvaz a zkusit škrtidlo povolit. Při úplné amputaci je celá část těla oddělena, při částečné amputaci je stále spojena s tělem. To nijak nezmírňuje závažnost poranění, a proto vždy postupujte tak, jako by došlo k amputaci úplné.

pokos_X_02
Foto: Amputaci končetiny řešte škrtidlem a dobře to dopadne

Hemostatické přípravky aplikujte na zranění, kde nelze škrtidlo účinně nasadit (např. krk, tříselní oblast). Nezdržujte se obvazováním takových ran, které bezprostředně nehrozí raněnému vykrvácením – musíte také zajistit průchodnost dýchacích cest a i zde vám běží čas neúprosně!

Více o zastavování krvácení se dozvíte ve čtvrtém díle.

ZPRŮCHODNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST

Pokud je raněný plně při vědomí, může mluvit a nemá dýchací obtíže, není třeba v tento okamžik zasahovat k umožnění dýchání. Naopak je-li raněný v bezvědomí (či bezprostředně hrozí ztráta vědomí, špatně se mu dýchá – třeba i v důsledku úrazu obličejové části či poranění dýchacího ústrojí), zprůchodnění dýchacích cest je druhou prioritou po zastavení krvácení!

Pro kontrolu, zda raněný dýchá, použijte look-listen-feel method = pohled, poslech, cit: Skloňte svou hlavu tak, abyste měli ucho nad ústy a nosem raněného; uslyšíte tak dech (případně pískání, chrapot apod.) a současně ucítíte na tváři a uchu proud vydechovaného vzduchu; současně také vidíte, zda se raněnému zvedá hrudník.

pokos_X_05
Foto: Nosní vzduchovod - jednoduchá pomůcky vhodná i pro laika

Zprůchodněte dýchací cesty raněného (i pokud dýchá, ale je v bezvědomí):

A) záklonem hlavy – ALE TO JEN V PŘÍPADĚ, ŽE LZE VYLOUČIT PORANĚNÍ PÁTEŘE!

B) vytažením brady (tento manévr je třeba nacvičit s instruktorem)

Pokud raněný nedýchá, zahajte umělé dýchání: Nadechujte se přirozeně – běžný objem nádechu; po dobu vdechu do úst raněného zacpěte jeho nos (pokud není možné dýchat do raněného skrze jeho ústa, pak vdechujte nosem a naopak přikryjte dlaní ústa); vdechujte do raněného v přirozeném tempu (asi každých 5 až 6 sekund); po každých 12 vdechnutích zkontrolujte také pulz raněného; pokud raněný nemá pulz a nedýchá a v okolí jsou další ranění, kteří potřebují pomoc Combat Lifesavera, dejte přednost jim (původního raněného považujte za mrtvého), můžete-li mu věnovat další péči, zahajte naopak i nepřímou srdeční masáž; pokud raněný stále sám nedýchá, ale má pulz, pokračujte v umělém dýchání.

Zajistěte průchodnost dýchacích cest nasopharyngeální trubicí, je-li nutná. Použijte ji i v případě, že je raněný v bezvědomí, ale sám dýchá. Použijte ji také v případě, že raněný je sice při vědomí, ale učiní méně než 2 nádechy a výdechy během 15 sekund.

Pokud raněný v bezvědomí nemá další zranění (zejm. poranění páteře), přetočte jej do stabilizované polohy (recovery position). Tím zamezíte udušení v důsledku spolknutí krve či zvratků. I pak byste ale měli dýchání raněného pravidelně kontrolovat! Více o této problematice pojedná díl 5.

PORANĚNÍ HRUDNÍKU A JINÁ

V rámci ošetření raněného je důležité zkontrolovat, zda mu do hrudní dutiny neproniká vzduch otevřenou hlubší ránou. Anglické termíny pro taková poranění jsou open chest wounds či sucking chest wounds. Pokud takové rány neošetříte, může dojít ke kolapsu plíce v důsledku jejího stlačení. Podrobně bude tato tematika probrána v Lekci 6 – zatím jen obecné zásady:

Zkontrolujte pohyb hrudníku – zda se zvedá a klesá při nádechu a výdechu rovnoměrně, a to po obou stranách. Snažte se přitom odhrnovat jen minimum oděvu kryjícího ránu. Omezte vliv prostředí – zimy či naopak horka – na raněného.

pokos_X_07
Foto: Improvizované krytí vstřelu do oblasti hrudníku

Prozkoumejte rány na hrudníku – zda kromě vstupů naleznete i výstupy (tedy zda kulka či jiný předmět prošly skrz). Neprodleně uzavřete všechny rány pronikající do hrudníku. V prvním okamžiku postačí i přikrytí rány rukou, případně její neprodyšné přelepení. Jak jen to lze, zajistěte sterilní krytí, přes něj přesahující neprodyšné krytí (lze improvizovat třeba i pomocí plastového sáčku a lepenky), ale spodní stranu nechte volnou (tedy uzavřete krytí jen ze tří stran).

Umožněte raněnému zaujmout polohu v polosedu (s náležitou oporou). Pokud není schopen sedět, položte jej do stabilizované polohy tak, aby poraněná část byla blíže zemi.

KONTROLA DALŠÍCH ZRANĚNÍ

Poté, co zamezíte silnému krvácení, zajistíte průchodnost dýchacích cest a ošetříte případná otevřená zranění hrudníku, pokračujte ve vyhodnocení dalších zranění. Prohlédněte části oděvu raněného, zda nejsou nasáknuty krví (zejména konce rukávů a nohavic). U každé nalezené vstupní rány zkontrolujte, zda nepokračuje ranou výstupní. Opatrně sáhněte i za krk a hlavu raněného, abyste zjistili, zda nekrvácí v těchto místech.

Pokud objevíte další krvácení, omezte je (krytím, elevací, stisknutím tlakového bodu, použitím hemostatik). Škrtidla nepoužívejte jinde než na končetinách. Příliš neutahujte obvazy pro ošetření poranění hlavy.

NIKDY NEVYNDAVEJTE CIZÍ PŘEDMĚTY Z RÁNY A NIKDY NEROVNEJTE ZLOMENÉ KOSTI, NATOŽ OTEVŘENÉ ZLOMENINY. Taková poranění fixujte. Více viz též další lekce.

ZLOMENINY KONČETIN

Při vyšetření raněného na přítomnost zlomenin registrujte: části kostí, které prorazily či nadzvedly kůži; raněný cítí v místě bolest; v místě dochází k otoku nebo vzniku podlitiny; končetina se může zdát kratší než druhá; končetina je v nepřirozené poloze; raněný hlásí omezenou hybnost danou končetinou; raněný slyšel křupnutí při vzniku úrazu.

Fixace poraněné končetiny pomůže ulevit od bolesti jak v případě zlomeniny, tak například i pouhé naraženiny. Nejste-li si jistí, postupujte vždy, jako by zraněný utrpěl zlomeninu. NESNAŽTE SE ZLOMENINY NAPRAVIT - SROVNAT SILOU. FIXUJTE JE CITLIVĚ POMOCÍ DLAHY.

Jako improvizovaná dlaha může sloužit prkno, hůlka, stanová tyčka... Dlahu připevněte obvazem či pruhem látky aspoň na dvou místech nad zlomeninou a na dvou pod ní. Dlaha by měla přesahovat

kloub nad a pod zlomeninou. Je-li to možné, přiložte ke zlomené končetině (zejm. dolní) dlahy po obou bočních stranách.

pokos_X_06
Foto: S otevřenou zlomeninou se kromě války úplně klidně setkáte na dětském hřišti

NESTAHUJTE FIXAČNÍ MATERIÁL PŘÍMO NAD MÍSTEM ZLOMENINY – mohlo by dojít ke zhoršení poranění a vyšší bolestivosti v důsledku otoku. NESTAHUJTE FIXAČNÍ MATERIÁL V ŽÁDNÉM MÍSTĚ PŘÍLIŠ SILNĚ – nesmí dojít k omezení cirkulace krve. Současně ale musí v maximální možné míře končetinu znehybnit. DLAHU VYPODLOŽTE MĚKKÝM MATERIÁLEM – při jeho nedostatku alespoň v citlivých místech (klouby, třísla).

ZAVAŽTE FIXAČNÍ MATERIÁL PO VNĚJŠÍCH STRANÁCH – abyste je mohli snáze dotáhnout nebo povolit. Je-li to možné (dostatek materiálu), fixujte navíc poraněnou končetinu s dlahou k další části těla – nohu k noze, paži k trupu.

NEZAPOMEŇTE VČAS SEJMOUT ZE ZLOMENÉ KONČETINY PRSTENY, HODINKY APOD. KVŮLI OTOKU! POKUD BY PŘES POVOLENÍ FIXACE BYL NA PERIFERIÍCH POSTIŽENÉ KONČETINY NADÁLE SLABÝ PULS A V KONČETINĚ NEDOSTATEČNÉ PROKRVENÍ (zjistíte tlakem prstu na zvolené místo, které tak zbělá, a pozorováním, za jak dlouho se mu navrátí normální barva), USPĚŠTE EVAKUACI RANĚNÉHO.

PŘEDCHÁZENÍ A LÉČBA ŠOKU

Hypovolemický šok je způsoben náhlým poklesem tekutin (nejen krve) v krevním oběhu raněného. Příčinou nemusí být jen silné krvácení, nýbrž i rozsáhlé popáleniny (2. a 3. stupně na více jak 20 % těla), ale i silné a trvalé zvracení, průjem či nadměrného pocení. ŠOK MŮŽE VYÚSTIT VE SMRT POSTIŽENÉHO.

pokos_X_00
Foto: Pro předcházení šoku je klíčové teplo - termo folie je součástí standardní výbavy

PŘÍZNAKY ŠOKU: studený (lepkavý) pot; zblednutí kůže; skvrnité nebo modravé zbarvení úst a jejich okolí; nevolnost; úzkost (únava, nervozita, rozrušenost); omezení až ztráta úrovně vědomí; rychlé dýchání; žízeň. NEČEKEJTE, AŽ SE ŠOK (a jeho výše popsané příznaky) PLNĚ ROZVINE. OD POČÁTKU SE SNAŽTE PŘEDCHÁZET ŠOKU...

1. VHODNOU POLOHOU...

Je-li raněný při vědomí, umístěte jej do protišokové polohy = na záda s nadzvednutými dolními končetinami (pozn.: tato poloha však není vždy vhodná, má spíše krátkodobý efekt, raněnému při vědomí navrhněte, ať si polohu určí sám zejména s ohledem na mírnění bolesti).

Je-li raněný v bezvědomí, položte jej do stabilizované polohy (a pokud by začal zvracet, vyčistěte mu ústní dutinu, aby byla dál zajištěna průchodnost dýchacích cest).

Došlo-li k poranění páteře či hlavy, ponechte raněného na zádech a dolní končetiny NEzvedejte, dbejte na fixaci jeho hlavy, krku a trupu. Došlo-li k otevřenému poranění hrudníku, ponechte raněného (při vědomí) v polosedě pokud možno s oporou zad (zdí, stromem, koleny záchranáře), nebo jej umístěte do stabilizované polohy (je-li v bezvědomí), a sice PORANĚNOU STRANOU HRUDNÍKU DOLŮ. Raněný s malým poraněním hlavy byl měl sedět s oporou zad nebo ležet ve stabilizované poloze S MÍSTEM ZRANĚNÍ NAHORU.

POZOR – Při poloze na zádech nezvedejte raněnému nohy, pokud je má zlomené a ještě jste mu je nezafixovali pomocí dlahy.

2. VHODNÝM PROSTŘEDÍM...

ZAJISTĚTĚ RANĚNÉMU TEPLO (izolační fólií, dekou, vlastní bundou), zejména jej izolujte od země. ZABRAŇTE PODCHLAZENÍ I PŘEHŘÁTÍ RANĚNÉHO. V horkém počasí umístěte raněného do stínu (ten případně zajistěte improvizovaným stínítkem), usnadněte odpařování potu. V chladném počasí přikryjte raněného více vrstvami, aby zůstal v teple a v suchu.

POZOR - Ztráta krve může způsobit výrazný pokles teploty raněného i v teplém počasí.

NEZAKRÝVEJTE ŠKRTIDLO, ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL BY JEJ MĚL SNADNO VIDĚT.

UVOLNĚTE OBLEČENÍ RANĚNÉHO VČETNĚ BOT, aby – pokud by bylo příliš utažené – nebránilo cirkulaci krve. TOTO NEDĚLEJTE V CHEMICKY ZAMOŘENÉM PROSTŘEDÍ.

3. KOMUNIKACÍ...

UKLIDŇUJTE RANĚNÉHO... ujistěte jej, že se mu snažíte pomoci, tvařte se sebejistě. To, co říkáte a děláte, má velký význam pro zmírnění úzkosti raněného. DEJTE POZOR, ABY RANĚNÝ NEZASLECHL ŽÁDNÉ VAŠE KOMENTÁŘE, V NICHŽ REÁLNĚ HODNOTÍTE JEHO STAV.

pokos_X_08
Foto: Zraněného povzbuzujte a utěšujte

Vyšlete někoho pro zdravotnickou pomoc. MUSÍTE-LI RANĚNÉHO OPUSTIT, ŘEKNĚTE, ŽE JDETE PRO POMOC, A ŽE SE VRÁTÍTE. Pokud zdravotní pomoc není v místě dosažitelná, raněného evakuujte.

Pootočte raněnému hlavu k jedné straně (nebrání-li tomu úraz a poloha), aby se snížilo riziko zadušení zvratky, zatímco jej nebude mít v dohledu.

PŘÍPRAVA NA EVAKUACI

KONTROLA RANĚNÉHO...

Kontrolujte míru vědomí na škále AVPU každých 15 minut; kontrolujte dýchání každých 15 minut – mělčí a rychlejší dýchání může indikovat pneumotorax – pak je třeba provést dekompresi (viz díl 6); pokud raněný upadne do bezvědomí nebo se nadechne méně než jedenkrát za 15 sekund, zaveďte nasopharyngeální trubici; pokud bylo nasazeno škrtidlo, ujistěte se, že nadále je krvácení pod kontrolou, pokud nebylo ještě nasazeno (pouze tlakový obvaz), nasaďte jej – kontrolu provádějte pokaždé, když raněným hýbete.

Raněný se zaškrcenou končetinou, otevřeným zraněním hrudníku či jiným závažným až život ohrožujícím poraněním by měl být evakuován co nejdříve. Připravte raněného tak, aby během evakuace neprochladl.

Vyplňte záznamový formulář raněného (Field Medical Card, TCCC Card) a připevněte jej k oděvu raněného nebo vložte do k tomu určené kapsy – co je třeba zaznamenat se dozvíte v díle 7; přivolejte lékařskou evakuaci (MEDEVAC), je-li žádoucí, nebo naložte raněného na nosítka a zahajte evakuaci nelékařskými prostředky (CASEVAC) – o tom více v dílech 9 a 10.

Během transportu pokračujte v průběžné kontrole stavu raněného a dál vyvíjejte nezbytnou péči, pokud utrpěl raněný otevřené poranění hrudníku, pokuste se zajistit, aby i během evakuace byl v takové poloze, v níž poraněné strana směřuje dolů; pokud došlo k amputaci končetiny, vezměte její oddělenou část s sebou (pokud možno ji očistěte od hrubých nečistot, zabalte do gázy namočené ve fyziologickém roztoku, vložte ji do plastového vaku a v něm do chladícího boxu).

Jak připravit na transport amputovanou končetinu? NEZMRAZUJTE AMPUTOVANOU ČÁST. NEVKLÁDEJTE AMPUTOVANOU ČÁST DO VODY ANI JÍ VODOU NEOPLACHUJTE. NEPOKLÁDEJTE AMPUTOVANOU ČÁST PŘÍMO NA LED. NEPOUŽÍVEJTE K OCHLAZENÍ AMPUTOVANÉ ČÁSTI SUCHÝ LED. NEUMISŤUJTE AMPUTOVANOU ČÁST V DOHLEDU RANĚNÉHO.

pokos_X_09
Foto: Takto byla do nemocnice dopravea amputovaná končetiny z dopravní nehody u Opavy

Optimálně dejte amputovanou část do nějakého igelitového pytle. Ten pak vložte do dalšího, který už může být naplněn ledem.

 Autor: Redakce

Komentáře