EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Shrnutí besedy na střelnici AWIW o o přícházejícím nebezpečí z Bruselu

 14. 02. 2014      kategorie: Události      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

Eurokomisařka Cecilie Malmström společně s Evropskou Komisí naznaly, že: „Nastal čas, aby se EU rázně postavila proti ozbrojenému násilí" a touto iniciativou i výrazně zasáhly do práv všech legálních držitelů palných zbraní.

zbrane
Foto: Eurokomisařka Cecilie Malmström lobuje za výrazné omezení držení palných zbraní

Jednání Komise se samozřejmě opírá o vůli občanů EU, které se mělo v prvé řadě promítnout v celoevropském on-line průzkumu „A common approach to reducing the harm caused by criminal use of firearms in the EU" – kde se občanů EU dotazovala zda-li by měla EU podniknout kroky k úpravě zbraňové legislativy na celoevreopské úrovni a jestli jsou občané pro zpřísnění práva na držení zbraní. Tento on-line průzkum byl pouze v anglickém jazyce a protože si tedy s jeho vyplňováním dali práci převážně samotní střelci (celkem 80 000 respondentů), kteří se vyjádřili velmi negativně k této snaze EU, byl tento průzkum vyhodnocen jako „nereprezentativní" a nehodný zřetele a Komise zadala další tzv. Eurobarometr průzkum, který již přinesl požadované výsledky - celkem 58% dotazovaných se vyslovilo pro, aby EU v této oblasti vyvíjela činnost, jenže na druhou stranu také nadpoloviční většina obyvatel 15 evropských zemí nesouhlasí, aby se EU do této oblasti vměšovala – zbraňová legislativa má být podle nich řešena na národní úrovni.

Toto se však Evropská komise rozhodla NERESPEKTOVAT. V praxi to tedy znamená, že menšina velkých států využívá svůj vliv, aby většině menších států – včetně České republiky – vnutila svou politiku.

Naším skrytým nepřítelem však není jen EU, ale i protizbraňová lobby, tvořena např. „nezávislým" výzkumným projektem Small Arms Survey (SAS), který poskytuje statistické údaje vládám a různým organizacím, není asi žádným překvapením, že tým tvoří pouze protizbraňově orientovaní vědci. Zde si dovolím citovat z jejich zprávy z roku 2013 Everyday Dangers – „I když přístup ke zbraním sám o sobě není hnací silou ozbrojeného násilí, stojí za povšimnutí, že 75% z asi 875 milionů zbraní vlastněných na světě, připadá na civilisty. Nestátní ozbrojené skupiny a gangy mají v držení jen asi 1,3%, a ozbrojené sbory vlastní jen necelou čtvrtinu." A pokračuje dále „Odhadem asi 42% - 62% násilností s následkem smrti je spácháno palnou zbraní." Těžko říci, zda-li se záměrně vyhli užití výrazů zabití či vražda (domnívám se, že jakýkoliv druh násilí který končí smrtí je zabití nebo vražda) z toho důvodu, že dle statistiky Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu z roku 2011 se uvádí, že v globálním měřítku se při páchání vraždy užije palné zbraně ve 42% případů. A proč je celkový počet takto vysoký, protože v Evropě je palné zbraně užito ve 21% případů, zatímco v Jižní Americe je to v 74% případů.5. Statistika tu přece není od toho, aby zohleďnovala politickou či bezpečnostní situaci.

Mezi další významné protizbraňové lobbisty se řadí i International Action Network on Small Arms (IANSA), síť 250 organizací působících v 90 zemích světa. Jejich hlavním cílem je zabránnit civilistům k přístupu ke zbraním a to zejména

- odrazováním od vlastnictví a užívání zbraní

- delegitimizací oprávněnosti vlastnictví zbraní

- eliminací použití zbraní k osobní ochraně

- stigmatizací států a nestátních aktérů, kteří ruční palné zbraně používají

Neopomeňme ani snahy samotné OSN, jejíž rezoluce jsou zaměřeny na ruční palné zbraně, a jediné legitimní důvody držení, které jsou v nich zmíněny jsou vždy lov a sport.

A teď již k samotným záměrům Evropské Komise, které se bezprostředně týkaji legálních držitelů palných zbraní. V podstatě se jedná o další zpřísňování již zavedené evropské legislativy (EU již dávno stanovila společné minimální standardy ve zbraňové legislativě, což asi paní Malmströmové nedopatřením uniklo) a to Směrnice 91/477 a Směrnice 2008/51, která se již také promítla do nového předpisu č.170/2013 účinného od 1.7.2014, např. konkrétně § 73a Centrální registr zbraní, v odstavci 7 se píše:

„Držitel zbrojní licence je povinen zaznamenat v centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek. Změnu stavu je držitel zbrojní licence povinen zaznamenat bezodkladně po fyzickém převzetí zbraně nebo jiné skutečnosti zakládající změnu stavu, nejdéle však do 2 dnů. ..."

Odstavec 8 a: „Do centrálního registru zbraní zapisuje údaje držitel zbrojní licence pokud jde o údaje týkající se zbraní kategorie A,B nebo C a střeliva do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek v rozsahu....osobní údaje, nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo vlastnictví ke zbrani, střelivu, černému loveckému prachu, bezdýmnému prachu a zápalkám převedeno nebo jíž byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky přenechány, včetně oprávnění."

Tento předpis musel vyhovět Směrnici 2008/51 a to konkrétně článku 1d, kde se píše: „Pro účely této směrnice se ‚sledováním' rozumí systematické sledování střelných zbraní a tam, kde je to možné, jejich součástí a střeliva od výrobce ke kupujícímu za účelem pomoci příslušným orgánům členských států zjistit, vyšetřit a analyzovat nedovolenou výrobu a nedovolené obchodování."

Článek 4, odstavec 4:

„Členské státy zajistí do 31. prosince 2014 zřízení a údržbu počítačového systému evidence údajů, centralizovaného nebo decentralizovaného, který oprávněným orgánům zajistí přístup k systémům evidence údajů, v nichž je zaznamenána každá střelná zbraň v působnosti této směrnice. V tomto evidenčním systému se zaznamenávají a po dobu nejméně dvaceti let uchovávají informace o druhu, výrobní značce výrobce, modelu, ráži a sériovém čísle střelné zbraně a jména a adresy jejího dodavatele a nabyvatele nebo držitele."

V úvodu této směrnice je uveden i jeden velmi nebezpečný odstavec a je tedy na místě sledovat i dění na domácí politické scéně, kde by se zase mohl někdo snažit vyhovět EU i tam, kde to vůbec není zapotřebí.

„(18) Některé členské státy zjednodušily způsob dělení střelných zbraní do čtyř kategorií a zachovaly pouze dvě kategorie: zakázané střelné zbraně a střelné zbraně podléhající povolení. Členské státy by měly své členění uvést do souladu s tímto zjednodušeným rozdělením, avšak ty členské státy, které používají dělení střelných zbraní do další skupiny kategorií, mohou v souladu se zásadou subsidiarity své stávající rozdělení zachovat."

Dle článku č. 17 této směrnice, ve kterém se uvádí, že „do 28. července 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o situaci vyplývající z uplatňování této směrnice, popřípadě doprovázenou návrhy", je jasné, že další aktivita Evropské Komise na tomto poli jen tak nepoleví.

V tuto chvíli Komise zvažuje zejména:

- zamezení přístupu civilistů k některým "obzvláště nebezpečným modelům" zbraní (míněny poloautomatické zbraně)

- upravení stávajících legislativních pojmů

- harmonizaci značení palných zbraní sériovými čísly

- harmonizaci procesu udílení licencí a povolení v rámci EU, od výrobců až po střelce zákazníky

A chce se blíže zaměřit například na:

- zavedení limitů (snížení) maximální kapacity zásobníků pro civilní použití

- regulaci prodeje a vlastnictví vzduchovek, replik a historických zbraní

- v rámci EU sjednotit stanovení legitimních důvodů pro vlastnictví či užívání zbraní a případy, kdy by mělo být udělení licence/povolení zamítnuto

- možnosti zavedení biometrických senzorů, která uloží osobní data a zabrání tak zneužití zbraně

A jaké jsou hlavní priority Komise pro snížení kriminality páchané se zbraní?

Uvádím je v pořadí, v jakém je uvedla sama Komise, povšimněte si, co je prioritou číslo jedna:

1. Zabezpečení civilního trhu se zbraněmi-(zde se uvádí zpřísnění evropské směrnice upravující držení zbraní, a již výše zmíněný přístup k "obzvláště nebezpečným modelům" zbraní)

2. Zabránit odklonu zbraní do rukou zločinců

3. Přitlačit na ilegální trhy

4. Získat pomocí lepší zpravodajské činnosti jasnější představu o situaci

Komise si pro tuto příležitost v červenci 2013 zřídila tzv. Skupinu Expertů, jejímž úkolem je asistovat Komisi s přípravou legislativy a definování politiku či strategii, která povede ke splnění výše zmíněných priorit. Tuto skupinu tvoří:

- 9 členů bezpečnostních sborů

- 3 experti z univerzit, výzkumných ústavů a nevládních organizací (zde působí již výše uvedená organizace Small Arms Survey, a také organizace Saferworld, jež se také výrazně angažuje v boji proti palným zbraním)

- 2 členové zastupující evropské výrobce zbraní

- 1 člen Evropského policejního úřadu (Europol)

A jak se můžeme bránit?

Tento problém se samozřejmně netýká pouze českých držitelů zbraní, ale i těch, co žijí v ostatních zemích EU. Jako jednou z reakcí na toto nebezpečí z Bruselu je i nově vzniklá organizace FIREARMS UNITED, která si po vzoru americké NRA klade za cíl sjednocení střelecké komunity v rámci Evropy tak, abychom byli schopni se protizbraňové lobby účinně bránit a také, aby naše hlasy byly řádně zastoupeny, až se zase bude jednat o právu na držení zbraně. Konec konců, legálních držitelů zbraní je v Evropě několik milionů.

Dalším způsobem, jak zasáhnout do dění je také oslovit naše europoslance v Bruselu (na stránkách sdružení Lex si můžete stáhnout vzorový dopis a kontakty na naše europoslance) a také vyslovit svůj názor přímo eurokomisařce Malmströmové (vzorový dopis je k mání na stránkách Firearms United). Oslovila jsem všechny výše zmíněné a obdržela jsem i odpovědi z kanceláří některých europoslanců a i z kanceláře eurokomisařky Malmströmové, tudíž vás mohu ujistit, že veškerá příchozí korespondence v koši nekončí a že tyto aktivity se odehrávají i v ostatních zemích EU. Nezapomeňte, že v květnu proběhnou volby do Evropského parlamentu, takže teď a i při samotných volbách je ten správný čas vyslat do Bruselu signál, že vše si líbit nenecháme.

Velkou roli v tomto boji za naše práva hraje právě sdružení Lex – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. Staňte se členem a podpořte tak společné úsilí poslat aktivity EU tam, kam po právu patří! Tentokráte se již spolupráce rozvíjí na evropské úrovni a proto informujte o tomto nebezpečí každého, kdo zaujímá ke zbraním a svobodě kladný postoj.

Přistupujme k aktivitě EU jako k další střelecké položce, kterou je třeba zvládnout s efektivností nám vlastní, neboť zaváhat zde znamená prohrát.

 Autor: Redakce

Komentáře

MikeCzech

16. 02. 2014, 13:13

Je to pořád stejné - kriminální živly žádnou registrací neprocházejí, opatří si VŽDY ZBRAŇ NAČERNO. Slušný člověk má stále větší problém se bránit.
Statistika neuvádí, kolik vražd bylo spácháno legálně drženými zbraněmi a kolik nelegálními? Stejně tak nerozlišuje mezi počty "zabitých" (zejména nešťastnou náhodou) a "zavražděných" (tedy úmyslně). Už vůbec neuvádí, kolik zabitých bylo při odůvodněné obraně!
EU by konečně měla věnovat pozornost obraně práv slušných lidí a nehájit jen práva vězněných. Např. je absurdní, že podle práva EU se nyní Breivik, který zabil 77 studentů, domáhá lepší herní konzole ve své cele! Měl by lámat kámen v dole!