EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Válečný komunismus a velký hladomor v Rusku

 13. 07. 2021      kategorie: Události      31 komentářů
Přidat na Seznam.cz

První světová válka a následná občanská válka v Rusku uvrhla zemi do obrovské bídy a zkázy. Když se v roce 1917 dostali bolševici převratem k moci, bylo v Rusko v troskách. Průmyslová výroba fungovala jen z části, železniční systém se kvůli nedostatku paliva a náhradních dílů téměř zhroutil, zemí se potulovaly nekonečné zástupy bezdomovců, válečných invalidů, žebráků a sirotků. Ale úplně nejhorší ze všeho byl hlad, který svíral většinu ruských měst.

800px-A_starving_child_during_the_Famine_of_1921-22_in_UkraineFoto: Hladovějící chlapec z vesnice na Ukrajině (1921–1922) | Neznámý autor / Wikimedia Commons / Public domain

A právě hlad se ukázal jako největší hrozba bolševického režimu, který se krátce po začátku občanské války ocitl v bludném kruhu. Díky tomu, že bolševici nebyli schopni sehnat pro ruská města dostatek potravy, opouštěli dělníci své továrny a vraceli se na venkov, odkud většinou pocházeli a měli tam zázemí. Ti, co ve městech zůstali, místo toho aby dřeli v továrnách za směšnou sumu bezcenných rublů, za které se nedalo nic koupit, opouštěli továrny a snažili se přeplněnými vlaky dostat na venkov, kde byly bohaté venkovské trhy. Tam se snažili směnit své zboží za něco k jídlu. Dělníci nabízeli rolníkům různé věci, které většinou ukradli v továrnách, a které se na vesnici vždycky hodili. Hřebíky, petrolejová kamínka, kapesní zapalovače, sekyry, tabák, mýdlo a nebo ocelové pluhy nahradily ruble a Rusko se vrátilo k výměnnému obchodu. Domů se pak dělníci vraceli obtěžkány jídlem, díky kterému jejich rodiny přežívaly. Bez dělníků se továrny skoro zastavily a ruská města se stávala městy duchů. Právě začínala občanská válka proti Bílým a bez fungujícího průmyslu hrozilo, že Rudá armáda bude bez pušek, munice a uniforem. Kvůli nedostatku jídla zase hrozilo, že hladová armáda nebude bojovat. Bolševikům bylo jasné, že jestli s tím něco rychle neudělají, jejich režim se zhroutí jako domeček z karet. Jenže jak to udělat.

Problém nebyl nedostatek potravy. Na venkově jídlo bylo, ale rolníci ho odmítali státu prodávat za peníze, které neměly skoro žádnou hodnotu. Místo toho se rolníci z trhu stáhli a o města se nestarali, protože je nepotřebovali. Ve válce se venkov naučil být soběstačným a většinu z toho, co rolníci potřebovali, si sami vyrobili. Pěstoval se len a konopí na šaty a provazy, kácelo se dříví na nábytek, z jílu se dělalo nádobí, ze železného odpadu se kovaly srpy a kosy. V tomto krátkém období rolníkům vlastně nic nechybělo. Půdu po šlechticích a statkářích spravedlivě rozdělili mezi sebe, konečně pracovali na svém a jejich vesnicím vládl místní Sovět, který se skládal z lidí, které tam sami rolníci zvolili.

Aby bolševici přežili, museli zajistit dělníkům a armádě potraviny a donutit dělníky, aby zůstávali pracovat v továrnách. Toho mohli dosáhnout jen tím, že vezmou průmysl a dělníky do svých rukou a zkrotí rolníky. Bolševici tomu říkali válečný komunismus a v praxi to znamenalo, že všechno a všichni se musí podřídit potřebám války.

Je ironií osudu, že rolnicí byli do té doby největší podporovatelé bolševiků. Díky bolševikům měli svou půdu, a kdyby se k moci dostali Bílí, hrozilo, že o ni zas přijdou. Bolševici však potřebovali jídlo, aby nakrmili miliony hladových úst a jinde nebylo kde brát. V červnu roku 1918 tak na shromáždění Sovětu vyhlásil Trockij  tzv. „bitvu o zrno“, což v praxi znamenalo, že všechny obilné přebytky rolníků se staly majetkem státu. Okamžitě byly ustanoveny speciální oddíly ozbrojenců, které měly vyrážet na venkov a zabavovat přebytky.

Protože bolševici potřebovali každého dobrého muže na frontě, skládala se „potravinová armáda“, jak bolševici těmto oddílům říkali, z nezaměstnaných a z mužů, které armáda nechtěla. Není proto divu, že oddíly „potravinové armády“ měly nízkou disciplínu, a i když to bolševici zpočátku zakazovali, používali proti rolníkům násilí. I když se mělo zabavovat jen přebytkové obilí, pologramotní výběrčí zabavovali v podstatě vše, na co přišli. Odváděli z vesnic dobytek, okrádali rolníky o majetek a peníze. Rolníci se bránili tím, že obilí před vojáky schovávali, v krajních případech docházelo dokonce ke vzpourám. Na vzpoury bolševici odpovídali nasazením Rudé armády, která vzbouřenou vesnici nemilosrdně srovnala se zemí.

Přes všechnu snahu rekvírovacích oddílů dopadla „bitva o zrno“ v roce 1918 katastrofálně. Do konce roku vybrala potravinová armáda jen pětinu stanovených dodávek. I když tento neúspěch sváděli bolševici na lakomé rolníky, mohl za ni hlavně chaos během vybírání, neschopnost rekvírovacích oddílů, špatná železniční síť, ale i fakt, že si vojáci často zabavené obilí nechávali sami pro sebe a následně ho vyměnili za vodku.

V každém případě se Lenin rozhodl přitvrdit a již v lednu 1919 zavedl tzv. potravinovou reformu. V praxi to znamenalo, že vojáci mohli rolníkům oficiálně zabavovat veškeré potraviny, dobytek i zeleninu. Do té doby to platilo jen pro obilí. Čím dál častěji se přestával brát ohled na možnosti rolníků a rekvírovací oddíly nakonec dostaly rozkaz, že musí od rolníků vybrat tolik potravin, kolik je určeno, i kdyby to znamenalo, že jim zabaví veškeré zásoby i osivo. Není třeba říkat, že potravinová armáda tento rozkaz ochotně plnila a vojáci brali úplně vše. Toho roku udělala „bitva o zrno“ z rolníků prakticky žebráky, kterým nezbývalo téměř nic k jídlu.

V roce 1920 zasáhly Rusko silné mrazy a po nich nastalo velké sucho. Velkou osevní část tak zničily mrazy, a když na jaře konečně vyrazily neduživé výhonky, spálilo je slunce. Tehdy byla úroda opravdu mizerná a rolníkům toho k přežití moc nezbývalo. Za normálních okolností by měli rolníci pro tuto situaci vytvořeny zásoby zrna v obecních sýpkách, ale bolševické rekvizice je o tyto zásoby připravily. Bolševiky špatná úroda nezajímala a pokračovali tak dál v rekvizicích. Vojáci brali naprosto vše a na konci roku už hladověla čtvrtina rolníků. V roce 1921 pak hladomor udeřil plnou vahou. Zemi znovu zasáhlo sucho a 20 % rolníků nesklidilo vůbec nic. Před válkou dosahovala ruská zemědělská produkce 20 milionů tun zrna ročně, v roce 1920 se snížila na 8,5 milionů tun zrna a v roce 1921 to bylo již 2,9 milionů tun.

Na jaře roku 1921 se už někteří rolníci museli uchýlit k pojídání trávy a kůry ze stromů, jedl se jíl a hlína. Hladomor ruku v ruce doprovázely různé nemoci a na smrt hladoví lidé tak podléhali chorobám stejně jako hladu. Miliony lidí začaly opouštět vesnice a směřovaly k železničním tratím s marnou nadějí, že odtud odcestují do míst, kde jídlo ještě je. Po tisících se mačkali na železničních zastávkách, kde pak i umírali, protože sovětská vláda odmítla přiznat, že vypukl hladomor a zakázala tak vlakům v oblastech zasažených hladomorem zastavovat. Návštěvníci postižených oblastí míjeli vesnici za vesnicí, jež nejevily žádné známky života, protože lidé, kteří v nich žili, odešli pryč, nebo leželi bez pomoci ve svých domech neschopni se pohnout.

Soviet_famine_children
Foto: Hladovějící ruské děti v roce 1922 | Neznámý autor / Wikimedia Commons / Public domain

Začátkem listopadu, kdy sníh přikryl poslední zbytky jídla, se objevily první případy kanibalismu. Uznávaný odborník na téma hladomoru v Rusku je Orlando Figes, který je mimo jiné autorem knihy Lidská tragédie o bolševické revoluci. V době, kdy Figes sbíral podklady pro svou knihu, objevil neplánovaně mnoho důkazů o kanibalismu, které se tehdy sovětské úřady pokoušely zatajit a desítky let ležely zahrabané v archivech. Figes např. nalezl výpověď vesničana Muchina o tom, jak ho hlad, společně se sousedy, dohnal až ke kanibalismu: „Září 1922. Od posledních Velikonoc nebylo ve vsi ani zrno obilí. Pokoušeli jsme se jíst všechno - trávu, stromovou kůru. Kočky a psi už byli taky dávno pryč. Včera jsem zakopl o mrtvé tělo malého chlapce, ne staršího než sedm let. Vzal jsem ho domů, odřezal maso a snědl ho. Bylo to za celý rok to nejlepší jídlo.“ Muchin byl následně zadržen a z vězení se pak hájil: „Nechápu, proč zatkli mě a ne moji ženu, nebo ostatní členy mé rodiny. Všichni jsme to lidské maso jedli. Všichni v naší vesnici jedí lidské maso. Bez něj by už nikdo nežil. Jediné pořádné jídlo, které se dá sehnat, je lidské maso.“

Zoufalé matky uřezávaly mrtvolám končetiny a vařily je v hrncích. Lidé jedli svoje příbuzné, často mrtvé už ani nepohřbívali a mrtvoly skladovali ve stodolách jako zásoby na zimu. Kradení mrtvol z hřbitovů se rozmohlo takovým způsobem, že hřbitovy museli hlídat vojáci. V Pugačevu přistihli jednu ženu, jak se svým dítětem jí mrtvolu svého muže. Policie jí nezatkla, ale nedojedené zbytky manžela chtěli policisté odvézt pryč. Žena se tomu zuřivě bránila a křičela na policisty: „My vám ho nedáme, to máme k jídlu, to je naše rodina a nikdo nemá právo nám ho vzít!“

Alexander Bykovec, který později odešel do USA, kde se stal hlavou ruské ortodoxní komunity v Detroitu, zažil hladomor jako dítě. Později vzpomínal. „Lidé začali jíst svůj vychrtlý dobytek, pak domácí mazlíčky, jako kočky a psy. Potulovali se kolem vesnic a hledali mrtvé koně a skot a pojídali je syrové. A když se toto vše vyčerpalo, začali po stovkách umírat. V některých případech, když už nebylo co jíst a nebyl nikdo, na koho se obrátit, začaly matky z hladu a vyšinutí mysli dokonce pojídat své vlastní děti.“

V zimě roku 1921 dosáhlo hladové utrpení vrcholu a obchod s masem se stal pevnou součástí hladomoru. Lidé nejenom že jedli těla mrtvých, ale někteří kvůli masu začali lovit malé děti nebo jiné slabší jedince. Ve volžské oblasti se stalo lidské maso velmi ceněným zbožím a začal vzkvétat černý trh s částmi lidských těl.

„Existovaly gangy, které procházely městem a chytaly děti, vraždily je prodávaly lidské maso jako koňské, nebo hovězí. Musíme si také uvědomit, že oblast Volhy byla místem velké zločinnosti už před hladomorem. Byla to step, kde se pohybovaly bandy, které už před tím kradly dobytek a prodávaly maso místním sovětským úředníkům. Toto všechno se skutečně dělo, protože členové místních sovětů, majíce na starosti zásobování, byli nechvalně známí korupčníci. Taky byli pod obrovským tlakem Moskvy nebo oblastních středisek, aby dodali zboží do místních obchodů nebo závodních kuchyní požadované potraviny a museli brát, kde mohli. Proto v případě nouze, kterou si ústřední orgány strany nepřipouštěly (nebo možná ani neuvědomovaly), pokud přišel gang, který nabízel maso, nikdo se na nic neptal a úředníčci maso koupili. Rádo se souhlasilo s cenou, maso bylo dodáno do hladových závodních jídelen a nikdo nepátral po tom, zda šlo o lidské maso. Jsem si jist, že značná část masa v sovětských továrnách ve volžské oblasti bylo lidské maso, a kdo ví, zda nebylo dodáváno do Kremlu.“

Sovětská vláda sledovala šíření hladomoru s hrůzou a nebyla schopna reagovat. Bylo to poprvé, kdy se bolševici setkali s problémem, který nešel řešit násilím. Existenci hladomoru bolševici přiznat nechtěli, protože za něj mohla jejich politika „válečného komunismu“, takže nejdříve dělali, že se nic neděje. To samozřejmě nemohli dělat dlouho, protože jim po statisících umírali lidé, kteří živili jejich proletariát a vojáky. Nemluvě o tom, že právě z hladomorem postižených oblastí pocházelo mnoho vojáků Rudé armády a k těmto vojákům na frontě začaly přicházet zvěsti, že jim doma umírají hlady rodiny. Rudoarmějci tak odmítali bojovat a chtěli se vrátit domů k hladovějícím rodinám. Když se katastrofa nedala již dále popírat, obvinili bolševici z hladomoru bělogvardějce a západní imperialisty a snažili se do hladomorem nejvíce postižených oblastí posílat zrno a obílí. To bohužel nemělo a nemohlo mít žádný efekt, protože bolševici dělali jen to, že z hladem méně postižených oblastí převáželi obilí do hladem více postižených oblastí a hladomor se tak jen přemisťoval z místa na místo a šířil se jak oheň ve vyschlém lese. Tzv. bitvou o zrno bolševici prakticky zničili zemědělskou základnu své sovětské říše.

Naštěstí po ruské rolníky, Lenin nebyl Stalin a uvědomoval si, že se musí hladomor zastavit a vztah bolševiků k rolníkům radikálně změnit. To druhé později vyřešil tzv. NEP, tedy nová hospodářská politika bolševiků, která měla pozvednout zemědělskou produkci. Po zavedení nových reforem směli rolníci po zaplacení naturální daně volně nakládat se svou produkcí a bylo povoleno soukromě obchodovat a podnikat. Aby však nové reformy mohly vůbec začít fungovat, museli se jich rolníci dožít. A bez pomoci z venčí byl ruský venkov odsouzen k pomalé smrti hladem. Ač to udělal velmi nerad a s obrovským sebezapřením, 21. července požádal Lenin Gorkého, aby se ujal ruského lidového výboru na pomoc hladovějícím, a zároveň požádal své přátele v cizině o pomoc v boji s hladomorem. Gorkij okamžitě souhlasil a požádal zahraničí o jídlo a léky.

Jako první zareagoval Herbert Hoover, tehdejší ministr obchodu Spojených států. Hoover už dříve zorganizoval Americkou správu pomoci (ARA), která pomáhala s potravinami válkou poničené Evropě. I teď byla ARA ochotna pomoci, ale Hoover měl dvě podmínky. Bolševici museli propustit všechny americké vězně v Rusku a museli slíbit, že se nebudou vměšovat do rozdělování potravy. I když Lenin zuřil a Hooverovy podmínky považoval za velkou troufalost, musel nakonec souhlasit a ARA v Rusku rozjela svůj program potravinové pomoci.

Do léta roku 1922, kdy aktivity ARA vyvrcholily, rozdávali denně pracovníci této americké organizace jídlo 11 milionům lidí. ARA samozřejmě nepůsobila v Rusku jako jediná a ostatní humanitární organizace, jako byl Červený kříž a kvakeři, denně živily další tři miliony Rusů. Kromě potravin přicházely ze zahraničí tuny léků, díky kterým se podařilo zahnat tyfus, choleru, tyfoidní horečku a neštovice. Během své záchranné mise se humanitární pracovnicí setkávali s velkým množství případů kanibalismu a dokonce museli často chodit ozbrojení, aby se sami nestali obětmi hladových band a neskončili v hrncích nebo v udírnách. Díky nim bylo během hladomoru pořízeno mnoho fotografií a bolševikům se nepodařilo hladomor před světem ututlat jako Stalinův hladomor na Ukrajině v letech 1932 až 1933.

Humanitární organizace také musely zřizovat sirotčince, kde nasytily desetitisíce osiřelých dětí, které přišly díky hladu o své rodiče a bloudily krajem bez pomoci. V sirotčincích je pracovníci odhmyzili, vykoupali a zase je vrátili do světa. Do Ruska se pomalu vracela civilizace a hladomor se dal na ústup. Do konce roku 1922 případy úmrtí vyhladověním ustaly a odhaduje se, že Hooverova mise zachránila od jisté smrti hladem 9 milionů lidí. Ruští rolníci se díky jídlu a lékům zase postavili na nohy a díky osivu ze zahraničí se jim podařilo připravit sklizeň na příští rok.

Aktivity ARA a další organizacích skončily v červnu 1923, částečně proto, že už jich nebylo potřeba, a taky proto, že vyšlo najevo, že zatímco bolševici nechali Američany, aby živili 14 milionů svých lidí, nabízeli v zahraničí obilí za možnost nákupu průmyslového vybavení. V devadesátých letech se navíc zjistilo, že v dobách největšího hladomoru Trockij utrácel miliony dolarů za střelné zbraně z Německa. Odhaduje se, že v letech 1920-1922 celkem zemřelo 5,1 sovětských občanů hladem a na jím způsobené nemoci. Byla to největší katastrofa v evropských dějinách od morové epidemie v polovině 14. století.

Zdroj: britannica.compersee.frwarwick.ac.uk

 Autor: Jan Tinterov

Komentáře

Marabana

07. 08. 2021, 22:51

Míra

co to tu meles za nesmysly a lzi? Ty musis byt hodne vypatlany muzik.

františek

06. 08. 2021, 18:50

ILJA omlouvám se to platilo Czert , že on mele sračky a lže promin

františek

06. 08. 2021, 18:48

Ilja melěš sračky a lži

Czert

19. 07. 2021, 13:40

Ilja
Ja a moji kamosi sme v rusku taky byly, a muzu rict, vyjma par vyvolenych a bohatych nerostnych mest, tak se v rusku zije prinejlepsim jako v csr v 1950s, v tech horsich tak na prelomu 19 a 20 stoleti.

Neni nad to, dojet do ruska s nabytkem do banky, kdy z banky sou postavene jen zaklady.

Petr Hertel / ČERT

15. 07. 2021, 20:26

Já jen, když teď po sobě čtu, co jsem sem ráno poměrně narychlo napsal, tak k té ruské konstitucionalistické revoluci, asi jen prostá logika ukazuje, že ten druhý letopočet má být rok 1907, samozřejmě nikoliv 1097... Možná známo, že ta pro to carské samoděržaví znamenala možná docela, svým způsobem podobný zásah jako pro jiné absolutistické režimy v Evropě (včetně rakouského) už revoluce let 1848/1849, čili o více než půlstoletí dříve - a že jedním z takových vnějších impulzů k tomu revolučnímu vření byla neúspěšná válka Ruska s Japonskem let 1904/1905...

Czert

15. 07. 2021, 11:44

Mira
Pekne linky... Ale to nemeni nic na tom, ze nemaji oporu v realite.

Jak muzes tvrdit, ze ll nemel na valku zadny zasadni vyznam?
Jak by asi soveti vojaci bojovaly, kdyby zili z travy a kury? Ne nadarmo vsichni soveti jakekoliv konzerve rikaly druha fronta (100% bylo od amiku). Jak by jim litala letadla a jezdily tanky, kdyz 1/3 automobiloveho a 1/2 leteckeho paliva pochazela od amiku?
Jak by vyrabeli letadla kdyz 1/4 veskere hliniku byla od amiku?
Jak by se rusum valcilo bez gumy, jenz 100% pochazela od amiku?
Kolik bylo zachraneno sovetskych zivotu diky pouziti amickych gumovych rukovic a leku?
Na cem by jezdili ruske katuse nebyt amickych studebaru?

Ano, ve veskere v, robe amicka pomoc nevypada moc, ale vysvwtli me, proc by amici meli dodavat rusum uhli a drevo, jez rusum nikdy nechybelo? A to se do produkce pocita.

A k tomu jak tvoje linky ohybaji realitu, staci se podivat na dnesni kubanske protesty.
Na videich a fotkach jde jasne videz ze kubanci chteji svobodu - liberte a pryc s komunistickym rezimem.
A co na to biden a jeho administrativa? Ta tvrdi, ze se kubanci bouri kvuli nedostatku vakcin a odmita rict ze komunismus je spatny ci na kube selhal.
Popremyslej proc bidnovic tlaci takovy narativ.

Czert

15. 07. 2021, 11:19

Vastar
Pokud mas pravdu a windorove sou nemci, v cem je pro anglany rozdil?
Vzdyt jim jini nemci vladli i pred nimi nejakych 300 let.
Ano, je skoda ze prisusnici vladnoucich monarchii nebyly po 1sv postaveny pred soud za jejich zlociny, ale bohuzel svet to bral tak, ze kdyz prisli o vladu, je to pro ne dostatecny trest.

Czert

15. 07. 2021, 11:10

Vastar
Plny souhlas s tim jak nemci rozesrali celou evropu a svet, a osudove ovlivnili csr, ale to nemeni nic na tom ze komunismus je zlociny rezim.
Rozcilujes se nad prevzetim moci komunisty ve 48 a jak to dopadlo s csr, jenze uvedom si, komunisti co vladnou v cine a kldr sou jeste horsi sorta.
Rusko ma smulu ze ho zcela ovladaji oligarchove, bez prestavky od padu komunismu.
A cr nastoupila stejnou cestu kdyz si zvolila oligarchu a zlocince babise do vlady a nevypada to, ze by se ho cesi chteli zbavit.
Proc se cesi nrzamysli nad tim, ze kdyz babis udelal 1/3 veskereho dluhu behem 2 let vlady..

Czert

15. 07. 2021, 10:58

Monarchista
Japoncici obsadili ani ne 1/40 sibire, nator polovinu jak pises, ale to neni podstatne.

Jde o to, aby ses zamyslel, jak je mozne ze proti bolsevikum bojovali uplne vsichni, vcetne tech co se nemohly vystat a bolsevici meli jen jedineho spojence, maknovy anarchisty na ukrajine a ty bolsevici rychle zradily.

A k dnesnimu malorusku - jo, to stale sni ze by okupovalo ostatni jak za casu sssr.
Kdyby rusko nemelo suroviny, je na urovni afriky.

Petr Hertel / ČERT

15. 07. 2021, 06:31

Jen bych poznamenal, i v reakci na to, co se zde objevuje v různých komentářích, že Rusko se v době před první světovou válkou mohlo v některých aspektech jevit jako země, velmoc se značnými hospodářskými perspektivami. Zjevně k tomu přispěly i předchozí reformy premiéra Stolypina, jehož vládu (ač byl sám zavražděn už v roce 1911) můžeme označit za produkt ruské konstitucionalistické revoluce let 1905/1097... Pokud jde např. o nějaký celkový objem průmyslové produkce v roce 1914 nebo těsně před, to ruské impérium bylo v tomhle ohledu přibližně na úrovni Francie, byť jistě za USA (největší globální ekonomické síle už od sklonku 19.století), Německem (které samo zažilo obrovský hospodářský vzrůst po svém politickém sjednocení v roce 1871) nebo Velkou Británií. Jak uvádí aspoň tedy britský historik P. Johnson v souvislosti s tím tehdejším hospodářským vzestupem Ruska, "na Němce to dělalo dojem a měli z toho strach; a byl to jeden z důvodů, proč se v roce 1914 rozhodli pro válku". ------ Možná, že připomenutí tohoto může být relevantní i vzhledem k těm tezím některých prokomunistických intelektuálů o tom, že teprve pozdější stalinská industrializace vytvořila z Ruska/SSSR průmyslovou velmoc. ------- A ještě poznámka k jedné z věcí, co zmiňuje Vastar... Pokud jde o osud cara Mikuláše II. a jeho rodiny, zavražděných v roce 1918 bolševiky, tam se jistě může podsouvat paralela třeba s tím, jak o více než 100 let dříve, po roce 1789, dopadli ve Francii postupně král Ludvík XVI. a jeho rodina; ale určitě ne s norimberským tribunálem po druhé světové válce. A to bez ohledu např. na to, že v době první světové války bylo jedním z volebních hesel budoucího britského premiéra Lloyda George heslo "S císařem na šibenici!", což samozřejmě mířilo na tehdejšího německého císaře Viléma II., nebo na pobouření, jaké v německé delegaci před versailleskými mírovými jednáními v roce 1919 vyvolávaly náznaky ze strany dohodových Spojenců, že by právě před nějakým takovým tribunálem mohli stanout němečtí političtí a vojenští předáci...

Vastar

15. 07. 2021, 05:43

Málo kdo tuto skutečnost zná !!! Germánský rod germánsko německé dynastie SASKO KOBURSKÉ – který dnes ovládá Britský trůn se účelově přejmenoval na dynastii Winsdorskou a to proto, aby to tupým angličanúm znělo anglicky a né německy Sasko koburské....a aby měli dojem, že na jejich trůně sedí stále anglická dynastie nikoliv Německá....a tři germánští bratranci car Mikuláš II., císař Vilém II. a král Jiří V. po smrti babičky Viktorie co spolu s Habsburky vlastnili celou Evropu a Asii až po Japonsko a 3/4 světových kolonií se vzájemně nenáviděli a spolu s Habsburskými germány vehnali národy Evropy a světa do I. světové války a zavraždili 18.milionů mužů, žen a dětí !!!! ...a pouze car Mikuláš byl podroben popravě a přitom měl být popraven i němec císař Vilém, angličan král Jiří a habsburští viníci a vrazi jako tomu bylo po II.sv. válce v Norimberku.
Dnes se Irsko a Skotsko stále od této falešné Winsdorské Anglické germánie stále distancuje a trvá na sebeurčení a samostatnosti a bez nadvlády germánského rodu Anglie.

Vastar

15. 07. 2021, 05:26

Jooo válečný komunismus ?
Německý germánský národ rozpoutal v minulém století nejkrvavější světovou válku...a nebýt válečných zrůdností 2.světové války a fašistického německého národa nikdy by v Masarykem vybudované ČSR nedošlo k roku 1948 nikdy by ve volbách nezvítězili v ČSR komunisti, nikdy by nedošlo ke znárodnění soukromého majetku, k popravám v 50 letech...za Masaryka jsme neměli diplomatické styky s bolševickým SSSR
...nebýt zrůdností německého národa a hitlera....ČSR by měla špičkový těžký lehký potravinářský zemědělský textilní obuvní průmysl, zbrojní průmysl a sedm automobilek !!!!, v Boce Kotorské by Škodovy závody nadále vyráběly zámořské lodě a ponorky a Škoda by stále vyvážel auta a autobusy do celého světa...Avie by vyráběla dopravní letadla, stíhačky, zbrojní průmysl ČSR by byl na špičkové světové úrovni, česká koruna by dnes nadále byla jako za Masaryka v poměru 1: 1 k německé měně marce, nikdy by nedošlo k rozdělení ČSR a zfašizování a arizaci Slovenska, nikdy by nám Gruzínec Džugašvili alias STALIN nikdy by nám neukradl Podkarpatskou Rus, která byla součástí Masarykova Československa
..a POZOR komunistická strana v ČSR by byl dnes pouze pivní spolek opilců z restaurace U Kaštanu v Praze 6...kde založili roku 1921 Komunistickou stranu ČSR a která by měla dnešní volebními preference slabých 0,001%
..tak za to vám němci habsburkové fašouni henlajnovci germáni náckové za to vám moc děkujeme za fašismus a komunismus který vznikl ve vašem NĚMECKU !!!který jste svojí politikou porodili a za rozbití Evropy a rozbití Masarykovy ČSR a za vznik světového KOMUNISMU publikací komunistického manifestu sepsaného vaším německým germánským šmejdem Karl Marxem a Fridrichem Engelsem a za rozšíření komunismu do celého světa, za vaše germánské finanční podporování komunisty Lenina a jeho dopravy do carského Ruska, aby svrhl cara, ukončil válku a stáhnul vojska z Rusko Německé fronty….což se Němcům v roce 1917 podařilo a tím vytvořili bolšecický SSSR a za to a za likvidaci české konkurence Evropě a světu po roce 1938 a za zavraždění posledního Přemyslovce Václava III.v r. 1306 germánskými habsburky, aby se mohli zmocnit českého trůnu a království....a protizákonně nám vládli a poněmčovali nás, okupovali a zotročovali nás přes 600let až do roku 1918 co české země germáni okupovali, okrádali, kolonizovali, nelidskoun robotou na panském bez odměny zotročovali a poněmčovali….a dnes máme podle jejich taktovky závistivě plivat na státy ekonomicky konkurenčně vzrůstající na Čínu, dnešní parlamentní Rusko, Vietnam a KLDR podle vás ???!!!
....a germáni opět przní Evropu se svými arabskomuslimskými soukmenovci a přistěhovalci které zvou do EU….a někteří Češi jim stále lezou do zadku….fakt síla

Mark

14. 07. 2021, 22:13

Monarchista

Rusko nezničila občanská válka , ale Ruská neschopnost a neochota se reformovat už z dob carského Ruska.
Takzvaný carismus přetrvává v Rusku do dnešní doby ,jenom v jiné podobě .
Samozřejmě, že bohatým západním zemím jde o ruské surovinové zdroje , stejně jako Číně atd. Ale tak samo Rusku jde o "západní" nebo Čínské peníze . A teď si dej otázku kdo koho více potřebuje . Stačí když Němci přestanou blbnout se zelenou barvou a zavedou jádro a Rusové přijdou o obrovské příjmy. Rusko by si mělo dát hlavně pozor na Čínu a ne na země NATO . Ta Sibiř se pomalu začíná měnit v Čínské "předměstí". A jestli Rusko přijde o Sibiř ,máme tu další z mnoha ruských hladomoru .
Problém je ten , že Ruský "carismus" ,aby mohl dál přetrvávat ,musí neustále lid přesvědčovat o nepřátelích na svých hranicích.

Willhelm von Thoma

14. 07. 2021, 14:36

Ale i tak je tam paralela, protože mužici, když se ožerou, tak taky dokažou udělat pěknej bengál, ale co bych vám povídal, to znáte sami z domova z Vorkuty, že?
Vodka dóšla... naštěstí je tady vodka tabletnaja...

Willhelm von Thoma

14. 07. 2021, 14:34

Josefe, Josefe koza běhá po lese...
Asi takhle, Bengálsko o sobě neprohlašovalo, že je světová supervelmoc... a taky většina diskutujících sní o životě v Rusku, ne v Bengálsku, proto hladomor v Rusku, abyste věděli, co vás tam čeká, až se vám sny vyplní...

Willhelm von Thoma

14. 07. 2021, 14:30

Ano, Rusko a Putin to jsou vlastně takoví ubožáčci, kterým stále někdo ubližuje a provokuje je. Jestli ono to nebude tím, že jim ubližuje v podstatě každý už tím, že se od nich nenechá obsadit. Proto se vlastně celý svět hemží fašisty. Jakmile se někdo odmítá stát ruským otrokem, tak je to fašista.
Naštěstí, jak je vidět na zde diskutujících, stále je dostatek lidí, jejichž největším přáním je žít na Sibiři v chatě z vlnitého plechu a to bude realizace jejich snu o pokrokovém Rusku, kterému by se tak dařilo, jen kdyby mu pořád neubližovali zlí fašisté a imperialisté...

otacon70

14. 07. 2021, 14:08

Poučné, jak komouši vystrčí ihned svoje rypáky kdykoliv padne zmínka o komunistických zločinech. Přitom o nacistických zločinech se obecně píše tak pětinásobně víc ačkoliv to nebyl zločinější systém jak komunismus.

Mark

14. 07. 2021, 12:25

Míra


"A úhlavním nepřítelem se Rusko stalo proto, že se nepodvolilo po nástupu Putina ale naopak Rusko se začalo opět zvedat na nohy."

No já ti nevím Míro , ale ne moc přátelské vztahy mezi USA a Ruskem byly už desítky let před tebou zmíněným obdobím (Jelcin,Putin).
Kdy byly vztahy v rámci možnosti dobré ,bylo vždy když Rusům teklo do bot , kdy hrozily v lepším případě milionové obětí na životech vlastní neschopností a arogancí nebo v tom horším případě ,samotný zánik Ruska( Lend and lease act , viz tento článek...).
Co myslíš kolikrát v historií USA potřebovalo pomoc od Ruska , kde by hrozily v USA hladomory , zánik USA , genocidy ze stran nepřítele atd. ? A kolikrát USA muselo Rusko (SSSR) vytáhnout ze sr...k ?

Richard Šebesta

14. 07. 2021, 10:42

czert ty jsi nějaký " moudrý "pokud jde o Wericha. Werich se zmýlil a komoušům uvěřil jako mnoho a mnoho jiných lidí a později vystřizlivěli. Voskovec byl předvidavější,to je fakt. Nikdo není dokonalý !

otacon70

14. 07. 2021, 07:34

Czert: Po roce 1933 opustilo Německo na 2 tisíce herců a filmových tvůrců. Nejznámnější je určitě Marlene Dietrich, které ještě v roce 1936 nabídl osobně Goebbels vysoký plat a uměleckou svobodu. U Wericha který prezentoval před válkou určité názory, by se očekávalo, že se jimi bude i řídit.

Josef

14. 07. 2021, 01:45

Bude zde zmíněn i hladomor vBengálsku? Děkuji.

Vladimír Türk

13. 07. 2021, 21:38

Na psaní bez diakritiky, nesmysly a chyby v komentářích jsem si už zvykl - komentáře většinou nečtu - ale vytáčí mne hrubky v článku. Shoda podmětu s přísudkem se učí myslím ve čtvrté třídě ZŠ.

Czert

13. 07. 2021, 20:03

Otacon
Ano, tobe muze prioadat ze se werich zachoval nizce, ale musim se opakovat, napis me jedineho nemeckeho herce co se zachoval jinak.

A k te leni, ano byla potrestana, zvenci. Tot vse.
Ona osobne to potrestanibrala jako obrovskou krivdu a nespravedlnost a do smrti si nepripustila svuj podil vinyna vzestupu nacku. Staci si precist jeji knihu, kde se pasuje do pozice umelce a obeti.
Nikde ani naznakem nepripousti ze o zlocinech nacku vedela ci za ne citila jakoukoukoliv hambu.

otacon70

13. 07. 2021, 15:50

Czert: záleží, jak kdo je na tom s morálkou, pane. Slušný člověk nemůže jen tak pokračovat, když jsou zadupány občanské svobody a lidské existence likvidovány po tisících. Chápu, že ani panu Werichovi to zvláštní nepřišlo, když po osvobození tu k žádné reflexi(až na vyjímky) ke kulturní fronrě nedošlo. Werichovu nízkost dokládá i podpis "Anticharty" ačkoliv už neměl vůbec co ztratit. Pokud jste nadhodil Leni Riefenstahlovou - byla po válce vyloučena z umělecké komory, byl jí zabaven majetek a znemožněna možnost účastnit se politického života.

Czert

13. 07. 2021, 14:56

Podle me nejde rict zr werich kolaboroval s komary, proste jen pokracoval.

Podovej se na nemecko, tam hercu co skoncili s karierou po natupu nacku a pak komaru najdes na prstech jedne ruky pyrotechnika, samouka.

A pak mas takove jako leni reifenstalova, co svoji praci pomahala nackum k moci a udrzovala je u moci, aby pak po valce rikala ze politika ji nezajimala, nacek nebyla, ze ji zajimal jen film.

ah

13. 07. 2021, 14:30

:blush:Jakpoučné a zajímavé

otacon70

13. 07. 2021, 13:51

Werich s Voskovcem od počátku útočili na národní socialismus, ale zprávám o poměrech v SSSR odmítali uvěřit a parodovali je. Když je realita po válce dostihla, stalo se slavné duo symbolem celé společnosti. Werich kolaboroval s komunisty a Voskovec emigroval. I dnes je u nás nemálo naivků, kteří mají o Rusku velice naivní přestavy.

Mark

13. 07. 2021, 13:25

Jak často musejí USA zachraňovat Rusům kejhák , vlastně samotnou existencí , aby Rusové ( politické špičky) nebrali USA neustálé jako svého úhlavního nepřítele .
No jo vlastně oni by bez toho svého " nepřítele " nemohli vládnout svým poddaným.
Je šílené co dokážou za utrpení způsobit některé ideologie.

zert

13. 07. 2021, 12:49

A musim se priznat, ze nechapu tu vsuvku o zbranich a jejich nakupu, doba kdy se bojovalo cepy a kosami byla davno pryc.

Navic, neexistuje zadny stat co se zucastnil ww1 a ze by se choval jinak - tj uprednostil nakup potravin pred nakupem zbrani.

czert

13. 07. 2021, 12:46

Sebesta
Je jasne ze komuniste zamlcovali ci prepisovaly to, co se jim nehodilo.

Myslis ze dnesni cancel culture a wokenism/sje je neco jineho ?

Richard Šebesta

13. 07. 2021, 11:25

Je zajímavé,že o pomoci ARA a Hooverově pomoci jsme se nikdy neučili v dějepise. Do základní školy jsem chodil v létech 1965-1974 a nikdy jsem nic podobného neslyšel od soudružek učitelek v hodinách dějepisu. Proč asi ? Komunisté se řídili jednoduchou zásadou co se nám nehodí tak o tom nebudeme mluvit ,v lepším případě nebo v horším o tom jednoduše lhali (viz.Katyn,Korejská válka 1950). Tento hladomor mohl být způsoben částečně občanskou válkou (1918-1920) ale opravdu je na místě jen slovo částečně protože vypukl až po ní jako jeden z možných důsledků. Hladomor ve 30.letech však už by zcela v dikci velkého maga Stalina,který je za něho zcela zodpovědný a taky ho před světem tajil,takže jestliže při hladomoru ve 20. letech zachránila ona zahraniční pomoc 9 milionů lidí ve 30.letech ty lidí na Ukrajině a v Kazachstánu neměl kdo zachránit,protože se o tom v zahraničí tehdy nevědělo a když tak jen velmi málo.Je taky pravda,že počátkem 30.let vypukla ve světě hospodářká krize a kapitalistický svět měl svých starosti dost sám ze sebou. To ale určitě neomlouvá Stalina a jeho režim z onoho brutálního uměle vyvoláného hladomoru jemuž padly za oběť minimálně 3-4 miliony lidí pochopitelně včetně dětí.