EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Mobilizační zálohy pro Armádu České republiky – ano, ale jak

 30. 03. 2024      kategorie: Úvaha      15 komentářů
Přidat na Seznam.cz

V návaznosti na ukrajinský konflikt se v České republice začalo více diskutovat o otázce mobilizačních záloh pro AČR, které by přímo navazovaly na jádro tvořené profesionální armádou. Opakovaně se k tomuto tématu vyjádřil např. náčelník Generálního štábu AČR genpor. Karel Řehka, který poukazuje na důležitost schopnosti mobilizovat v případě nějakého rozsáhlejšího konfliktu, který je bohužel čím dál pravděpodobnější. Stejně tak se ale tímto problémem zabývá i celá řada politiků (např. předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR Pavel Fischer). Po dlouhé době je tak konečně řešena problematika, která dosud byla spíše zanedbávána.

armada_crFoto: V návaznosti na ukrajinský konflikt se v České republice začalo více diskutovat o otázce mobilizačních záloh pro AČR, které by přímo navazovaly na jádro tvořené profesionální armádou. | AČR

Také odborný magazín CZ DEFENCE tomuto tématu věnoval již několik článků a úvah, naposledy např. článek „AČR chybějí zálohy, a jak z toho ven“ od gen. Františka Mičánka, který se zabývá celou řadu otázek jako např.: Jak velké zálohy by AČR měla mít? Co od mobilizačních záloh vlastně očekáváme a jaké úkoly by měly plnit? Jak co nejlépe a nejefektivněji dosáhnout navýšení mobilizačních záloh pro AČR, aniž by to mělo pro Českou republiku a její ekonomiku nějaké fatální negativní následky?

Klíč k obraně České republiky – členství v NATO

Předně je třeba si zodpovědně říci, že AČR, resp. Česká republika jako taková o sobě není schopna se postavit primárnímu protivníkovi, kterým je v současnosti putinovské Rusko. I kdyby Česká republika na otázku obrany kladla maximální důraz, i kdyby své schopnosti mobilizovala sebevíce, nebyla by sama schopna se postavit takovému protivníkovi. Je to dáno již jen rozdílem velikosti populace obou států, kdy Rusko s cca 140 miliony obyvatel má větší možnosti než malá Česká republika s necelými 11 miliony obyvatel. Pozice Ruska navíc dál zvyšuje i značné nerostné bohatství (a příjmy z něj), a z hlediska vojenského i vlastnictví obrovského množství jaderných zbraní. V neprospěch ČR hraje i mentalita obyvatelstva, kdy ruské obyvatelstvo je ochotno snášet vysoké vojenské výdaje na úkor své životní úrovně, zatímco v ČR se zvýšení vojenských výdajů na pouhá 2 % HDP stává politickým problémem.

Stejně tak je třeba připomenout, že tak tomu bylo vždycky. ČR vždy byla součástí nějakých bezpečnostních organizací, a to i za prvorepublikového Československa.  Pro stát naší velikosti je životní nutností být součástí nějaké širší bezpečnostní, obranné organizace. Dnes pak je pro Českou republiku klíčovou bezpečnostní zárukou naše členství v NATO. Právě členství v NATO je tím jediným, co nás může ochránit před agresivní politikou Ruska, protože demografický a ekonomický, ale i vojenský potenciál států NATO převyšuje vojenské schopnosti Ruska. Členství v NATO nás ochraňuje lépe než sebedůmyslnější systém záloh.

Na druhou stranu ani členství v NATO nás nezbavuje nutnosti budovat silnou armádu, a to včetně adekvátních záloh. Jednak je to kvůli tomu, že na budování kolektivní obrany se musí aktivně podílet všechny státy, nemůže to být tak, že bychom se jenom vezli na úkor druhých . Důležitou roli hraje i to, že své mobilizační rezervy a mobilizační schopnosti dnes navyšují všechny státy NATO, a to právě v odpověď na ruskou agresi. Také Česká republika proto musí své mobilizační zálohy navyšovat. Otázkou ale je, jak by to mělo být realizováno.

Co od mobilizační rezervy očekáváme

Tou možná nejzásadnější otázkou je, co od této mobilizační rezervy očekáváme, a jaké úkoly by měla plnit. Právě zodpovězení otázky účelu mobilizačních rezerv nám dokáže aspoň částečně zodpovědět to, jak velké by tyto mobilizační rezervy měly být. A stejně tak nám to může zodpovědět i neméně důležitou otázku, jak by tato mobilizační rezerva měla být koncipována. Pokud bychom chtěli mobilizační rezervu formovat jen jako lehkou pěchotu, pak stačí pro ni nakoupit lehké pěchotní zbraně, případně automobily coby dopravní prostředek. Pokud bychom ale chtěli mít mobilizační rezervu coby standardní pěchotu vybavenou i těžší technikou (tanky, BVP), pak by ovšem bylo třeba tuto techniku nakoupit, případně ji udržovat ve výzbroji. Něco takového by ovšem vyžadovalo nemalé prostředky. I to ukazuje, jak je důležité především si zodpovědět otázku, jaké úkoly by mobilizační rezerva měla plnit.

Nejčastěji je v této souvislosti zmiňováno to, že by tato mobilizační rezerva mohla plnit především úkoly ochrany důležitých objektů. Na první pohled je tato úvaha správná - na střežení je škoda profesionálních (a drahých) vojáků. Přesto má tato úvaha i své slabiny.

Předně – zdánlivě banální ochrana důležitých objektů je ve skutečnosti náročným úkolem. Pokud má tato ochrana být vykonávána  zodpovědně a efektivně, pokud má daný objekt skutečně chránit, pak ji může vykonávat jen kvalitně vycvičený voják, byť pro něj je to jen dílčí součást jeho práce, a spíše odpočinková záležitost. Samozřejmě – pokud nechceme, aby tato ochrana důležitých objektů byla pouze formální, a aby se strážní nestali jen snadným terčem nepřátelského odstřelovače.

A na druhou stranu je pouhá strážní služba nedostatečně atraktivní pro ty, kteří se dobrovolně hlásí do armádní zálohy – ať již do Aktivních záloh nebo v rámci Dobrovolného předurčení. Takoví lidé od své služby pro armádu očekávají, že si zastřílí, že si vojenským výcvikem zdokonalí své schopnosti, že si „zablbnou na cvičišti“. Že budou svému státu, skutečným přínosem. Právě takové lidi přitom dnešní armáda nejvíc potřebuje. Bylo by proto chybou degradovat mobilizační zálohu jen na hlídkování, na úkoly strážní služby. Pro něco takového je neefektivní mobilizační zálohy organizovat, a připravovat pro ně výstroj a výzbroj (což je drahá záležitost). Efektivní je spíše připravovat zálohy na to, co by mělo být jejich primárním účelem – na boj, na aktivní účast ve válečném konfliktu.

Válka na Ukrajině přitom ukázala jeden zajímavý fakt. Vojenské jednotky, byť mají osvědčenou standardizovanou strukturu, potřebují i nějakou podpůrnou, záložní jednotku. Ta obvykle plní méně náročné, pomocné úkoly - nutno ovšem říci pomocné bojové úkoly. Takovéto podpůrné jednotky jsou nasazovány na méně exponovaná místa, posilují útočné operace, představují zálohu pro nějaké kritické situace atd.  Brigáda tak potřebuje nějaký svůj záložní  prapor, samostatný prapor či pluk tak potřebuje svou záložní rotu atd. Je zajímavé, že tuto zkušenost zaznamenala jak ukrajinská, tak i ruská armáda.

Tento příklad by mohla následovat i AČR, a podle toho by měla formovat své zálohy. Např. i pro 7 mechanizovanou brigádu coby jediný těžký útvar AČR vybavený tanky a BVP by byl přínosný záložní kombinovaný prapor či pluk, vybavený staršími tanky (T-72M4 CZ, později Leopard 2A4), případně i zbývajícími staršími BVP-2 atd. Ještě víc by taková podpůrná bojová formace byla užitečná pro 4 mechanizovanou brigádu, pro niž jsou standardním bojovým vozidlem obrněné transportéry Pandur II. I zde by mohl existovat podpůrný prapor, byť by byl zřejmě převážený jen na nákladních automobilech. A podobných podpůrných jednotek bude zřejmě třeba mnohem více. Vždyť AČR dřív nebo později bude muset vystavět další velkou jednotku, jelikož AČR chce navyšovat stavy svých profesionálních vojáků – a ti přeci musí být někde organizováni. Při výstavbě těchto nových jednotek by se proto dopředu mělo pamatovat i na podpůrné formace, složené ze záložních vojáků. Stejně tak by své podpůrné jednotky potřebovali např. ženisté, kteří by uvítali pomoc od svých kolegů z civilního sektoru. A podobných příkladů by se našlo více.

Stejně tak by bylo vhodné již dnes formovat celé samostatné velké záložní jednotky, nezávislé na dnešních pravidelných útvarech. Samozřejmě je otázkou, zda by mělo jít o standardizované jednotky, nebo by každá jednotka měla mít svůj specifický účel.

I to by ale mělo být už nyní zodpovězeno. Takovýto přístup by AČR pomohl navýšit ani ne tak početní stavy, ale především její schopnosti, její kompetence. Možná jako nejdůležitější se ale jeví formovat mobilizační rezervy jako skutečně bojový prvek, jako zálohu pro reálné jednotky, případně jako zálohu velení armády. Dopředu s tím počítat, a podle toho také postupovat.

Kolik příslušníků mobilizačních rezerv by AČR měla mít?

Právě tato otázka se ve veřejném prostoru objevuje asi nejčastěji. Je to možná chyba, protože tím se leckdy problematika mobilizačních záloh nesmyslně redukuje jen na tuto otázku. Ve veřejném prostoru se tak objevují různé návrhy a různá čísla. Např. expertní konference na téma „Posílení české armády a mobilizačních rezerv v kontextu války na Ukrajině“, která proběhla v rámci zbrojního veletrhu IDET 2023 (pod záštitou předsedy obranného výboru poslanecké sněmovny L. Metnara a předsedy obranného výboru senátu P. Fischera) definovala, že AČR by vedle profesionálního jádra a aktivních záloh měla mít k dispozici 75 000 příslušníků mobilizační rezervy.

Jde o relativně vysoké číslo. Jenže obdobně jako některá další obdobná čísla, která se objevují ve veřejném prostoru, má určitou chybu. Není známo, jak a na základě čeho se k nim došlo. Proč právě 75 000, proč ne 70 000, nebo naopak 80 000? Někdy se dokonce může zdát, že tato čísla jsou volena jen proto, že jsou pěkně kulatá. Ale takovýto postup je přeci nesmyslný, takto se k otázce formování záloh, potažmo i k otázkám obranyschopnosti státu přistupovat nedá.

Je třeba si uvědomit, že AČR nepotřebuje ani tak s pomocí záložních vojáků navýšit své početní stavy, jako spíše umocnit své schopnosti. A ty jsou v současnosti skutečně nedostatečné. Pouze 1 těžká brigáda a 1 mechanizovaná brigáda na zajištění bezpečnosti státu vzhledem k relativně velké rozloze České republiky nestačí. Toto navýšení schopností ale mohou přinést jen celé komplexní vojenské jednotky.

Za oním zvýšením schopností AČR bychom proto měli vidět nejenom čísla, ale spíše určité konkrétní jednotky, a to jednotky tvořené mobilizačními zálohami Vzhledem k tomu, že současná AČR používá brigádní strukturu, by zřejmě mělo jít o brigády. Případně pouze prapory. Ale – jak by měly tyto brigády či prapory vypadat? Měly by mít profesionální jádro, na které by se nalepil obal v podobě záložních vojáků, nebo by mělo jít o jednotky postavené jen na mobilizovaných vojácích? Měli by ono jádro tvořit příslušníci pravidelné armády, nebo příslušníci Aktivních záloh?

A podobných otázek se nabízí více. Jak by měly být tyto jednotky koncipované, jak by měly být vyzbrojené? (z toho samozřejmě vyplyne také to, jaké finanční náklady si postavení takovýchto mobilizačních jednotek vyžádá). Jakou by měly mít strukturu? Zodpovězením těchto otázek by nám pak vyšlo, jak by tyto mobilizační brigády (či prapory) měly být početné. To rozhodně nebude nějaké pěkné zakulacené číslo!

Klíčovou otázkou samozřejmě je, kolik takovýchto mobilizačních brigád či praporů AČR potřebuje. Teprve odpovědí na tuto otázku lze dojít k nějakému určitému číslu, které by vyjadřovalo, jak početné by měly mobilizační rezervy AČR být.

Všechny tyto otázky by ale měla především zodpovědět samotná armáda, potažmo resort obrany (což se bohužel zatím nestalo). Mělo by přitom jít o skutečně zodpovědně postavené číslo, které by mělo své odůvodnění, svou racionalitu.

Jak mobilizační rezervu získat

Neméně důležitou je i otázka, jak by AČR mohla tuto mobilizační rezervu, či lépe řečeno lidi ji tvořící, získat. Opakovaně se tak objevuje otázka odvodů, jaké byly používány, když existovala povinná vojenská služba. Takovéto povinné odvody jsou ale v českém prostředí vysoce nepopulární. Je ostatně příznačné, že tato idea brzy narazila i u politické reprezentace. Někteří politici ji sice podporují, ale klíčové strany jako takové ji spíše odmítají. Je proto méně pravděpodobné, že by se podařilo v dnešní situaci odvody prosadit, a i proto se nabízí otázka, zda má vůbec smysl se o to snažit.

Často je pro zmírnění této nepopularity odvodů zmiňováno, že by tyto měly úlohu čistě informační, kdy by u zájmové části českého obyvatelstva armáda zjistila zdravotní stav resp. schopnosti a způsobilost k vojenské službě. Především by ale zjistila, s jak velkými počty lidí může v případě konfliktu počítat.

Počítejme s tím, že každý rok je v České republice cca 50-60 000 mladých mužů, kteří jsou ve věku, kdy jsou schopni vojenské služby. Dostaví se k odvodu, a ten zjistí, že třeba jen polovina z nich je schopna vojenské služby. Dále pak musíme počítat s tím, že nemalé množství lidí bude vykonávání vojenské služby principiálně odmítat – z náboženských, pacifistických důvodů, ale i třeba proto, že tito lidé nesouhlasí s politikou českého státu. Řekněme, že výsledkem těchto odvodů bude 20 000 mladých mužů, schopných vojenské služby. Ale - nebude těchto 20 000 mužů pro AČR málo, nebo naopak až příliš? Může se to zdát málo, protože ani tento relativně vysoký počet nebude i přes každoroční opakování schopen vygenerovat tolik vojáků, aby AČR byla schopna odolávat případnému protivníkovi, tj. Rusku. Na základě čeho ale určíme, zda je výsledný počet mobilizačních rezerv získaných povinným odvodem postačující či nikoliv? Bude se AČR snažit tento počet navýšit? A jak?

Jako mnohem lepší cesta se jeví tzv. dobrovolné předurčení nedávno nastartované Ministerstvem obrany ČR. Jde o systém, kdy se občané mohou dobrovolně přihlásit k tomu, že budou státu resp. armádě k dispozici. Jistě, zatím tento program přinesl zklamání, protože takových lidí se dosud přihlásilo jen málo, avšak mělo by se přemýšlet, jak tyto počty navýšit. Každého takového člověka je třeba si vážit, protože má jedinečnou referenční hodnotu – a jeho příklad může přes různé známé přilákat k ozbrojeným silám i další. S každým takovým člověkem je proto třeba pracovat. Měl by být zmapován jeho potenciál, a měl by také být dál rozvíjen (např. ve spolupráci s aktivními zálohami). Posléze by z takovýchto jedinců mohly být vytvářeny první mobilizační jednotky, už jen proto, aby se to aspoň zkusilo. S tím, že postupně, jak budou přicházet další lidé, budou vytvářeny další jednotky.

Na mobilizační rezervy bychom tak neměli pohlížet optikou nějakých cifer, absolutních čísel – ta se totiž snadno mohou ukázat jako iluzorní, jak ukazuje třeba právě příklad Ukrajiny (kde se na jedné straně ukázala potřeba mnohem vyššího počtu povolanců, a na druhé straně se spousta mužů této povinnosti vyhnula útěkem do zahraničí – něco obdobného by mohlo nastat i v případě České republiky). Za mobilizačními rezervami bychom měli vidět spíše samotné vojáky. A především bychom za mobilizačními rezervami měli vidět konkrétní vojenské jednotky. Měli bychom vědět, jak tyto jednotky budou vypadat, a nikoliv je formovat až na poslední chvíli (i to se Ukrajině vymstilo). Měli bychom vědět, jak a čím by měly být vyzbrojené. A především bychom u každé jednotky měli znát její přesné určení, její účel. A pokud veřejnost uvidí, že k problematice mobilizačních záloh MO ČR přistupuje skutečně účelově, rozumně a pragmaticky, pak se jistě změní i přístup české veřejnosti k otázkám mobilizace.

 Autor: David Khol

Komentáře

Monarchista

01. 04. 2024, 18:52

Když jsme končili, marně jsme se novým soudruhůlm snažili vysvětlit, že musíme cvičit zálohy na doplnění armády. Do doby kdy šlo předurčovat vojáky v záloze vedene na Okresních správách to šlo, byl kld, noví soudruzi se považovali za geniální. Ale potom tento pramen prostě zestárli. Kryty CO ve městech se prodali, pár jich zůstalo, ale kde je nějaký další úkryt pro civilní obyvatelstvo nevím. Spolupráce s ČK je bídná či nulová. V době míru by se pankčky mohli zapojit, ale on ten náš ČK ani nemá potřebné lidi a tak nic PCVHOJ masky, žádné nemáme až to nepřítel zjistí bude zle. Pokud se domníváte, že nás nepřítel napadné. Česká armádu bude statečně bojovat a my v týlu cvičíme zálohy v síle 200000 vojáků jste na tom stejně jako noví soudruzi tehdy.. nepochopili.
Doplňování armády zálohami to je složitá a náročná práce skupin lidí nejlépe na okresech, ale kde OVS nejsou, Policii to nezajímá a vytvoři pracoviště na Okrsních výboirech to nejde a opět budou chybět znalí lidé.. Nebude to zajímat nemocnice ( to ani za komunist) nejde jen o doplnění lidí, ale i techniky, automobilu, podnikatel či závod musí vědět a znát pořet vozidel, které předá armádě. No, ale přátelé, má to cenu pokračovat, stejně bude dále Jurečka nosit malý oblek, logika tedy stejná. Valkýrta měla dostatek peněz, některé základní věci již mohli procházet organizací. Ubytování záložníků, kde budou spát třeba v lednu, ale to se prý řeší. Nejlepší a nejrychlejší řešení vychodit vedení armády. Z civilu raktivovat staré plukovníky a začít rychle obnovovat NEobnovitelné???

Pepík Knedlík

01. 04. 2024, 19:13

Mon
Však jsem to psal .... Marnost nad marnost a jeden hlupak si plete CO s HDP.
Co tenkrat fungovalo se zničilo.
Aktivní zalohy jsou marný pokus a vlády je nechtějí.

Martin23 .

02. 04. 2024, 22:09

PK:

ono si tu vůbec spousta lidí plete spoustu věcí, záměny lži s pravdou, anexe Krymu je rovna zabránění genocidě v Jugoslávii, soustavné porušování mírových dohod Irákem z roku 1991... tady toho bude.

Czertik

31. 03. 2024, 00:37

nemuzi si pomoct , ale mam pocit ze autor clanku libovolne zamenuje termin armadni zalohy a mobilizacni zalohy, co sou dve velmi rozdilne veci.

David

31. 03. 2024, 19:58

Coby autor mohu podotknout, že je mi samozřejmě znám rozdíl mezi pojmem armádní zálohy a mobilizační zálohy. Vždy je ale klíčové to, jak ty mobilizační zálohy pojmete, jak je vygenerujete. Metod a způsobů je mnohem víc. Klíčové je samozřejmě to, co chcete získat, jakou formou, v jaké úrovni a míře

Pepík Knedlík

30. 03. 2024, 20:39

PERMON
Máš pravdu. Vzpomeň si na funkční Civilní Ochranu a Červeny kříž pred rokem 1990. V Německu to stále funguje, ale v Česku ne! Proč? Protože Češi jsou narodem zlodějů a zaprodancu. Stále se na něco vymlouvaji. Pritom dopustili rozkrast stat. Všechny vlády neudelsli nic pozitivního a to myslím CO a ČK. Armada je tlupa neschopných generalu cca 400 kusů je fakt mazec. A zase peníze. Kde brat? Zrušit neziskovky a nadace, kde sedí ten nebo jeho krásná pi... Je jde brát, ale není proč. Byl jsem v kontaktu jiz dnes zesnulym armadnim generalem Vackem. Škoda, general Vacek byl velice vstřícný v diskuzi i když byl komunista.
A dostavam se k bankam v CZ. Já osobně nemam ucet u banky. Nehodlám platit poplatky za nic a mé zasloužený peníze dostavam na složenku. Platit bance ta to, že manipuluje s mojemi penězi je fakt idiocie.

Martin23 .

31. 03. 2024, 19:27

PK:

jo jo, zase mýty a pověry ale to že jsme po socialismu měli totálně zničený hospodářství na úrovni Afriky, to nezmiňujete.

Výborný ukazatel, lepší než Vaše jedna paní povídala:
HDP 40,87 miliard USD (1993)

HDP 290,5 miliard USD (2022)

Pepík Knedlík

31. 03. 2024, 21:57

M23
Ja o voze a ty o koze. Už jsem si navzonubtebe zvykl. V Česku nefunguje Civilní Ochrana ani Červený Kříž. V Nemecku ano. A proč? Protože neni vůle zadny strany co si říkala vláda, starat se o obcany. Jen rozkradani a lži. Jo a ještě jednou v měsíci ve středu hučí sireny pro pocit bezpečí občanů.
A Česká armada? Naprosto zoufala bez vize na roky dopředu. Ostatně na tohle téma jsem diskutoval s generálem Vackem.

Pepík Knedlík

31. 03. 2024, 21:57

na tohle u tebe zvykl ....

Martin23 .

31. 03. 2024, 23:16

Cituji Knedlíka:

"Máš pravdu. Vzpomeň si na funkční Civilní Ochranu a Červeny kříž pred rokem 1990. V Německu to stále funguje, ale v Česku ne! Proč? Protože Češi jsou narodem zlodějů a zaprodancu."

Nu a já mu odvětil na jeho hloupou a chybnou úvahu tohle:

Výborný ukazatel, lepší než Vaše jedna Šebestová paní povídala:
Česko HDP 40,87 miliard USD (1993)

Česko HDP 290,5 miliard USD (2022)

No a tím jsem zcela evidentně vyvrátil Vaše fabulace, lži a konstrukty hned z Vašeho prvního odstavce. Zbytkem se už zabývat nebudu, protože kudy Knedlík šel, tudy lhal.

Pepík Knedlík

01. 04. 2024, 14:26

M23
Chápu, že když neni dáno ...
Jak souvisí hdp s civilní ochranou? To asi víš jen ty. Začni číst mateřídoušku ty malej školáku a neozravuj.

Martin23 .

01. 04. 2024, 20:16

Pepa z Depa:

já reagoval na tuhle Vaši pasáž, Vámi řečenou, Vámi myšlenou. Zjevně máte mnohem větší problém když rozporujete něco, co jste sám tvrdil.

"Máš pravdu. Vzpomeň si na funkční Civilní Ochranu a Červeny kříž pred rokem 1990. V Německu to stále funguje, ale v Česku ne! Proč? Protože Češi jsou narodem zlodějů a zaprodancu. Stále se na něco vymlouvaji. Pritom dopustili rozkrast stat. Všechny vlády neudelsli nic pozitivního a to myslím CO a ČK."

PERMONIKx

30. 03. 2024, 14:25

V minulosti byli v každém větším městě kasárna.Vojáci v době miru vypomáhali v zemědělství, průmyslu v případě přírodních katastrof byli mezi prvními kteří vypomahali .Dnes se bývalé kasárna hromadně likvidují stavaji se ubytovnami na bývalých vojenských objektech stojí supermarkety včetně malé průmyslové objekty.Tak kde chcete v dnešní době ubytovat nové vojenské posily včetně vojenské techniky.

Martin23 .

30. 03. 2024, 16:36

pan PERMONIKx:

když byl Covid tak vojáci vypomáhali se vším možným. Když bylo tornádo to samé. Když je nějaká katastrofa v zahraničí tak tam letí vládní letka. Rozhodně to není tak že naše armáda nic nedělá.

Pokud chceme zbraně a kasárna (zakonzervované), musíme dát více peněz za armádu. Chceme dát více peněz za armádu která nás chrání? Nebo raději dáme více za důchodce? Jenom podotýkám až nás nepřátelská mocnost zabere, tak první co se zruší budou důchody.

Czertik

01. 04. 2024, 20:44

m23

problem je v tom, ze penize se a avrmade neskutecne rozradaji. proc si myslis ze ma cesko nejvice generalu a vysokych duskojniku v pomeru k vojakum na celem svete ?
proc ceske pandury staly 4x tolik nez u kohokoliv jineho ?
proc nove ceske kulomety staly 3x tolik ?
proc ceske breny staly 67 000 za kus s prislusentvim, kdyz vsechny otatni zajemci nabizely svoje zbrane v rozemzi 20-25 000 za kus s prisusentvim ?
proc pronajem grienu stal o vice nez 30% nez kdyz by si je cesi koupily a navic by jim zustaly, s tim ze po skonceni pronajmu nebudou mit nic ?
nedostanou ani kousek do muzea.

ne, na ceskou armadu se vydava vic nez dostatek penez, problem je v tom jak moc se rozradaji.
kdyby se nerozkradalo, tak cesi muzou mit i spoustu novych prazdnych "pozlacenych" kasren.