EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Nesvatá aliance aneb rozhovory o vstupu Sovětského svazu do německé Osy

 27. 06. 2022      kategorie: Vojenská historie      53 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Mohl se Sovětský svaz připojit po boku nacistů k vylodění na Britské ostrovy nebo instalovat socialistický režim v Indii? Věřil Josif Stalin v upřímné přátelství s Adolfem Hitlerem nebo jen intrikoval, aby získal čas pro přípravu obrany?

Píše se rok 1940, Francie složila zbraně a Němci věří, že pád Anglie je jen otázkou času. Německá říše je na vrcholu vojenské moci a zdá se, že její válečnou mašinérii nic nezastaví. V diplomatických kruzích Německa a Sovětského svazu se začíná diskutovat o budoucím vývoji starého kontinentu a jednou z možností je vstup SSSR mezi ostatní mocnosti Osy. Po delších přípravách pak od října do konce listopadu na základech Paktu Molotov-Ribbentrop proběhnou v Berlíně dvě konference mezi Adolfem Hitlerem a sovětským ministrem zahraničí Molotovem, který přes telegraf de facto přímo zastupuje Josefa Stalina. Během jednání Němci představili Sovětům svůj návrh rozdělení sfér vlivu mezi Německo, Itálii, Japonsko a Sovětský svaz. Cílem rozhovorů pak bylo přesně vymezit, která země si urve který konkrétní díl. Německý vůdce naléhal na sovětského ministra, aby se Rusko pokud možno co nejvíce věnovalo jihu, to jest Iránu a případně Indii. Výměnou za tuto benevolenci požadoval zajištění přístupu k surovinám z Finska nebo opuštění sovětského vlivu na Balkáně.

Sovětská zahraniční politika počítala s tím, že válka Německa se Západem bude dlouhodobý boj a německé tvrzení, že Anglie padne co nevidět brala spíše s notnou dávkou skepse. Molotov proto byl instruován, aby zůstal neoblomný a dále hledal způsob jak vystrnadit německé vojáky z Finska. Navíc se Stalin nechtěl příliš ochotně vzdát svých ambicí v Jugoslávii a v Bulharsku. Proto Molotov Hitlerovi přinesl Stalinův protinávrh, který sice počítal s přistoupením Sovětského svazu do "čtyř paktu", ale vyhrazoval si právo rozmístit vojska na přístupech do Černého moře. Na ten už Němci neodpověděli. Hitler v úzkém kruhu vojenských a politických špiček prohlásil, že "Stalin je chladnokrevný vyděrač, ale vítězství Německa (nad Velkou Británií) bude pro Rusy neúnosné a nakonec padnou na kolena." Připomeňme, že Sovětský svaz před druhou světovou válkou nebyl zcela rozhodnutý na čí stranu se v očekávaném konfliktu "západních imperialistů " postaví. Ještě v létě 1939 sice probíhala jednání s Brity a Francouzi, avšak nakonec si Sověti zvolili vojensko-politickou spolupráci s nacistickým Německem. Pilířem se stala Německo-sovětská obchodní dohoda ze srpna téhož roku, která se týkala zejména výměny německých vojenských a civilních zařízení za sovětské suroviny. Jen pár dní po ní pak byl podepsán nechvalně proslulý Pakt Molotov-Ribbentrop obsahující tajné dodatky o rozdělení sfér vlivu v severní a východní Evropě. "Na Baltu a v Černém moři neexistuje problém, který bychom nedokázali společně vyřešit". Tak hovořil německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop k sovětským diplomatům krátce před podpisem smluv. Německá a sovětská diplomacie pak urovnala dřívější spory společným prohlášením, že "Německo, Itálie a Sovětský svaz mají ve svých ideologiích jednu společnou věc - a to opozici vůči kapitalistickým demokraciím" a že "by bylo nepřirozené, aby socialistická země (SSSR) měla stát na straně Západu".

Rétorický posun v německém vyjadřování stran dřívějšího nemesis byl vysvětlen "zásadními změnami v politice Kominterny a sovětským upuštěním od prosazování světové socialistické revoluce". Představitelé SSSR považovali tyto sbližovací rozhovory za extrémně důležité a ministr Ribbentrop si v Moskvě se sovětským vůdcem vyměňoval přípitky nebo s nim v přátelském duchu konverzoval nad dřívějšími "politováníhodnými nedorozuměními" mezi oběma zeměmi.

Z archivních materiálů se pak dozvídáme, že podle Ribbentropa to byla Anglie, kdo chtěl vždycky narušovat německo-ruské vztahy. Britské impérium je totiž dle něj slabé a aby si zachovalo statut světové velmoci, škorpí ostatní země proti sobě. S tím Stalin souhlasil a dodal, že "Anglie vládne světu jen proto, že ostatní země jsou dost hloupé na to, aby jí na to skočily." Trochu absurdní se pak zdá tvrzení, že Pakt proti Kominterně nebyl mířen proti SSSR, ale proti Západu. Podle Ribbentropa v Berlíně koluje žert o tom, že "britští finančníci" mají největší strach z toho, že do paktu proti Stalinovi vstoupí Stalin sám. Vůdce SSSR pak připil na zdraví Adolfa Hitlera a Vjačeslav Molotov se připojil s přípitkem na zdraví německého národa a německo-sovětské přátelství.

Záznamy dále uvádějí, že Stalin prohlásil, že "tento nový pakt bere velice vážně a přísahá na svou čest, že Sověti svého partnera nezradí." O týden později vstoupila nacistická vojska do sousedního Polska. Sovětská propaganda náhle změnila rétoriku a protinacistickou a protifašistickou linii vystřídalo vysvětlování, že válka v Evropě je záležitostí kapitalistických státu, které na sebe útočí z imperialistických důvodů. Zajímavostí je, že během protiněmeckých demonstrací v Protektorátu Čechy a Morava nařídili Sověti českým komunistům nasadit veškeré úsilí pro potlačení "šovinistického cítění". Francouzští a britští komunisté byli instruováni k osvojení protiválečného postoje. A k podpoře nového spojenectví byli donuceni i vůdci německé komunistické strany ve švédském exilu. Likvidaci polského státu tedy nic nebránilo, ale jak opodstatnit invazi ze strany Sovětského svazu? Sověti prohlašovali, že byli do prostoru Polska donuceni vstoupit, aby ochránili své běloruské a ukrajinské bratry před nacistickou okupací. Molotov se později svému německému protějšku svěřil, že v tu chvíli lepší důvod prostě nevymysleli. Dva týdny po německém útoku tak zaútočili Sověti na Polsko z východu. Koordinace s německým Wehrmachtem byla formálně upravena dohodou z 21. září, která se mimo dodržování demarkační linie zabývala i společným postupem při "likvidací polských záškodníků". O den později pak proběhla společná vojenská přehlídka v Brestu-litevském a německá vojska se po ní stáhla na dříve dohodnutou hranici. Baltské země, kterých se týkal nacisticko-sovětský pakt byly následně donuceny podepsat se SSSR Smlouvu o obraně a vzájemné pomoci, s níž přišel vstup sovětských armád na jejich území. Zfalšované volby ve kterých vyhráli komunisté na sebe nenechaly dlouho čekat a po žádosti o připojení k Sovětskému svazu už nebylo překážek pro masové popravy nebo transporty na Sibiř pro nepohodlné osoby. Světové společenství to nejspíš ani nezaznamenalo, neboť v té době vrcholila bitva o Francii.

Tajné námluvy dvou totalitních států s sebou však nesly i různé nepříjemné aspekty. Uspěchaná invaze do Polska nadměrně zatížila německou válečnou mašinérii, která obecně počítala s tím, že na válku bude připravena až v letech 1942-1943. Německo proto potřebovalo zvýšit přísun surovin, čemuž však bránila britská námořní blokáda. Naopak Sovětský svaz kvůli svému postupu proti Polákům na druhé straně přišel o možnost nakupovat stroje ze západních zemí. Instinktivně se tak Sověti a Němci ještě více přimkli k sobě a na počátku roku 1940 byla podepsána nová obchodní dohoda, která byla čtyřikrát větší než ta z předešlého roku. Z Německa začaly na východ proudit průmyslová zařízení i spotřební zboží a zpět se vracely stovky vlaků naložených ropou, manganem, obilím, platinou a dalšími chybějícími strategickými surovinami. Blokáda obou zemí byla elegantně obejita. Sověti dokonce dovolili Němcům využít takzvanou Severní námořní cestu pro jejich nákladní, ale i válečné lodě. Do června 1941 jí ovšem využil pouze upravený křižník Komet, který úspěšně narušoval obchodní trasy v Pacifiku a pak se vrátil okolo Afriky domů. V té době už bylo mimochodem Německo se SSSR ve válce.

Další nepříjemností bylo napadení Finska v listopadu 1939. Finsko bylo tradičním spojencem Němců, s velkou německou menšinou. Říšské obyvatelstvo nevědělo o tajných dohodách Hitlera a Stalina a proti invazi protestovalo. Německý vůdce musel řešit rozhořčení i uvnitř NSDAP a schválení invaze bylo jednou z nejobtížnějších ideologických a politických výzev jakým dosud čelil. Hitler se tím pádem nechtěně ocitl v poměrně ponižující pozici, neboť musel narychlo evakuovat etnické Němce ze země a zároveň oficiálně podporovat sovětský útok na přátelskou zemi. O půl roku později zaslali Sověti ultimátum Rumunsku, ve kterém požadovali Besarábii a mimo dohodu s Němci i Bukovinu. Ti se do jednání vložili a požádali Sověty, aby své nároky v Bukovině omezili alespoň na její severní část a zaručili se, že ochrání majetek zdejší německé menšiny. Sověti souhlasili a Německo následně zatlačilo na Rumuny, aby na tuto dohodu přistoupili.

Po porážce Beneluxu a Francie se překvapivě Německo stalo ještě více závislé na dovozu z Ruska. Ve srovnání s předválečným Německem si ekonomika Velkoněmecké říše žádala o 500 tisíc tun manganu, 3,3 milionu tun fosfátů, 200 tisíc tun gumy nebo 9,5 milionu tun ropy více. Navíc Němci přišli o zisky z výhodných obchodů s Pobaltím ve výši 96,7 milionů marek ročně. Zřejmě někdy v této době si začal Hitler uvědomovat, do jak prekérní pozice se dostal, a že řešením této krize by mohlo být zničení Stalina. Zatím pro to neexistovaly žádné konkrétní plány, ale německý vůdce měl na konci léta 1940 prohlásit, že mu "vítězství v západní Evropě konečně uvolnilo ruce k tomu opravdu důležitému úkolu - zničení bolševismu". Podle nacistické elity by však okupace západního Ruska tristní ekonomickou situaci Německa spíše ještě zhoršila. Pak ale došlo vlivem řady nevyřešených problematických otázek k ochlazení vztahů. Ze strany nacistů šlo zejména o neshodu v případě anexe severu Rumunska a sovětsko-finskou válku. Sověti si zase stěžovali, že Německo nebylo schopno plnit některé závazky ohledně dodávek zboží a také kvůli Stalinovým obávám, že by mohla válka na západě skončit rychleji než předpokládal. Následně Sověti "dočasně" přerušili dodávky surovin do Německa. Tento výpadek znamenal významné ohrožení zbrojní výroby i potravinové soběstačnosti nacistů a začala se objevovat panika. Na(ne)štěstí pro Němce se po kapitulaci Francie nepodařilo přesvědčit Britské impérium složit zbraně. To nakonec získalo převahu v bitvě o Británii a také vyjednalo dodávku amerických torpédoborců výměnou za základny v Atlantiku. Tento vývoj Stalina ujistil, že Německo nakonec nebude schopné ukončit válku dříve. Vztahy se začaly zase pomalu zlepšovat.

MolotovRibbentropStalin
Foto: Molotov podepisuje německo-sovětskou smlouvu o neútočení. Za ním je vidět Ribbentrop (v černém) a Stalin (ve světlém, druhý zprava) | Wikimedia Commons / Public domain

Ještě před vznikem Tripartitního paktu mezi Německem, Itálií a Japonskem diskutovali představitelé Německa nad uskutečnitelností možnosti vstupu Sovětského svazu jako čtvrté mocnosti. Odměnou pro něj by byla volná ruka v postupu jižním směrem s tím, že Němci by byli ochotni ponechat Sovětskému svazu "vše na východ od Dardanel". Pakt byl oficiálně zaměřený proti Spojeným státům a v článku 5 bylo vysloveně napsáno, že se nevztahuje k SSSR. Sověti obsah smlouvy znali díky svým špionům, ale obávali se případných tajných dodatků. Ani přes svou špiónskou síť v Japonsku se jim nicméně nepodařilo zjistit nic podezřelého. Hitler během léta 1940 přemítal nad plány jestli tedy Sověty napadnout a nebo s nimi podepsat další pakt, podobný tomu z Polska. Němcům by v zásadě nevadilo, kdyby si Sověti ukrojili Írán s Indií a do jisté míry jim byl ukradený i osud Turecka. Otázkou bylo jak vyřešit nastíněný požadavek na rozmístění sovětských vojsk na západní straně Černého moře. Určitou naději viděl ve vytvoření společně kontrolovaného "neutrálního" státu v Bulharsku, exkluzivní sovětskou kontrolu nad jeho přístavy však vyloučil. "Dle názoru Vůdce se zdá, že je historickým údělem čtyř mocností - Německa, Itálie, Japonska a Sovětského svazu, přijmout dlouhodobou společnou politiku a směřovat budoucí vývoj jejich národů správným směrem, a to pomocí delimitace sfér v celosvětovém měřítku." (Slovo delimitace je v tomto kontextu použito ve významu překreslení hranic.) Tento vzkaz od německého ministra zahraničí byl do Kremlu doručen s pozvánkou na konferenci v Berlíně, kde se měly prodiskutovat zájmy výše zmíněných zemí. Stalin byl viditelně potěšen tímto pozváním a Ribbentropovi odpověděl, že věří, "že dojdou ke konečné dohodě, která bude v zájmu všech zúčastněných."

Ještě v listopadu se zdálo, že k válce proti Sovětům nedojde. Göringovi se podařilo srovnat německý vývoz s dovozem ze SSSR a němečtí vyjednavači se snažili dosáhnout hmatatelných výsledků, které by přece jen přesvědčili válečné štváče, že mír a přátelství je lepší než boj. V té době si například náčelník generálního štábu Wehrmachtu, Franz Halder, po schůzce s Hitlerem napsal do svého deníku: "Vůdce doufá, že se mu podaří přivést Rusko do protibritské koalice." Dalším faktorem, od kterého si Němci slibovali rychlé ukončení války, kterou vedli a nezačínali další, bylo vítězství F.D. Roosevelta v amerických volbách. Ten krátce před začátkem hlasování prohlásil, že pokud bude zvolen, Spojené státy se nezapojí do žádných cizích konfliktů. Joseph Goebbels k tomu poznamenal: "Po tomto prohlášení se bude Roosevelt sotva schopen do války aktivně zapojit". Jenže Hitler začínal být čím dál více paranoidní a protisovětský. Z pohledu německých diplomatů byl poslední překážkou pro úspěšné přijetí sovětů do Osy Balkán. Ribbentrop na jednom ze setkání s Benitem Mussolinim vysvětloval, že pokud Rusové ustoupí z nebezpečného střetu zájmů v Jugoslávii a kolem Bosporu, bude se jednat o příjemnější, mírovou alternativu k invazi. Hitler italskému fašistickému vůdci pak přiznal, že kromě tlaku na Turecko není ochotný dál ustupovat Sovětům. Zároveň vyloučil, že by jim přenechal kontrolu nad Rumunskem. Podle něj byli Sověti úplně posedlí Bulharskem a Dunajem, což měl dokazovat pokus o navázání spojenectví s Bulhary, kteří však sovětskou nabídku odmítnou.

12. listopadu 1940 přijel Molotov do Berlína. Na nádraží jej přivítala výzdoba ze sovětských a nacistických praporů a kapela, která zahrála Internacionálu - poprvé od převzetí moci nacisty. Archivní materiály ukazují, že vše, co se bude odehrávat na této konferenci bude pod přísným dohledem samotného Stalina, který se svým ministrem komunikoval přes telegraf. "Anglie je poražena a je jen otázkou času, kdy si to přizná. Konec jejího impéria je na spadnutí a vstup Spojených států do války je vyloučen. Německo a Itálie už nikdy nedovolí Anglosasům vstoupit na evropskou půdu. Z vojenského pohledu to nebude problém. Mocnosti Osy tak nyní neřeší jak válku vyhrát, ale jak již vyhranou válku ukončit." Těmito slovy otevřel německý ministr zahraničí konferenci mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem. Podle Hitlera nastal čas k definování sfér zájmu a sám navrhl, že každá mocnost by měla přirozeně expandovat jižním směrem. Ruskou kořistí se tak měl stát přístup k Perskému zálivu a Arabskému moři. Vjačeslav Molotov to považoval za zajímavé a hodné diskuse v Moskvě. S ohledem na USA německý vůdce prohlašoval, že "ty nebudou schopny ohrozit svobodu ostatních národů dříve než v 70. letech." Stalin si prostřednictvím Molotova stěžoval na rozmístění německých jednotek ve Finsku, které podle Paktu Molotov-Ribbentrop připadlo jemu. Hitler jej však ujistil, že se němečtí vojáci pouze přesouvají do okupovaného Norska, zároveň zdůraznil, že Německo si nepřeje další konflikt, který by ohrozil dodávky finského niklu a dřeva. Sověti na to ale zatím nereagovali. Podle Hitlera se SSSR cítil Finskem opět ohrožen a likvidace severské země byla jen otázkou času. Po prvním dni rozhovorů Molotov psal do Kremlu, že byl překvapen Hitlerovou vlídností. Stalin byl rovněž spokojen, ale zdůraznil, že se musí podařit zabezpečit "klid v oblasti průlivů (Bospor a Dardanely)". Sověti se snažili v Bulharsku rozmístit vojska k "ochraně vstupu do Černého moře" a tato záležitost si prý nemohla dovolit další odklad.

Podle Hitlera však otázku Bulharska musel napřed projednat s Mussolinim. Pak vůdce změnil téma a začal fantazírovat o porcování britských kolonií po pádu Ostrovů. "Hitlerovým největším zájmem je dosáhnutí dohody a posílení přátelství se SSSR s ohledem na sféry vlivu." Tak informoval Molotov do Kremlu o průběhu jednání. Podle Molotova však nebylo dosaženo výsledků ve věci Turecka a Balkánu. Později v noci se pak ale dohodli, že Německo s Itálií vyvinou tlak na Turky, aby přijali sovětské požadavky v oblasti průlivů. Poté obě strany vypracovaly dokumenty jejichž konečným cílem byl vstup Sovětského svazu do Osy. Veřejná část obsahovala desetiletou smlouvu o respektování hranic a zájmových sfér každé strany. Návrh tajné části pak zahrnoval závazek nevstupovat do aliancí proti signatářům paktu a požadavek na vzájemnou ekonomickou podporu. V této části si Německo vyhradilo územní nároky na střední Afriku, Itálie severní a severovýchodní Afriku, Japonsko jihovýchodní Asii a Sovětům mělo případnou vše na jih až k Indickému oceánu.

Molotov v zásadě souhlasil, ale přece se jen chtěl ještě vrátit k otázce Turecka a Bulharska. Zajímal jej také osud Maďarska, Rumunska, Jugoslávie a Řecka. Navíc se Sověti zajímali o otázku švédské neutrality. Závěrem Molotov podotkl, že pokud je osud Anglie již zpečetěn, proč se schází v protileteckém krytu. Jednání pak byla přerušena a pravděpodobně měla pokračovat se Stalinem v Moskvě kam byl Ribbentrop pozván. Když se Molotov vrátil do Kremlu poznamenal, že nakonec jednání bohužel nepřinesla nic zásadního. Co ovšem Molotov nevěděl bylo, že té samé noci Hitler vydal Rozkaz č. 18, který nařizoval Wehrmachtu přípravu na válku na východě. Hitler sice stále ještě přemýšlel o politickém řešení a alianci "od Jokohamy do Madridu", ale zároveň se nechtěl vzdát vlivu na západní straně Černého moře. Mezitím však Sověti vyvíjeli tlak na Bulhary, aby se přidali k SSSR. Bulharsko nabídku odmítlo a o této skutečnosti informovali Němce. Hitler tím byl samozřejmě podrážděn, ale nadále věřil, že Stalina odradí od tlaku na jihovýchodní Balkán, když se podaří vyřešit bosporskou otázku. Bulharům nabídl vstup do Osy, čímž chtěl zamezit dalšímu sovětskému naléhání na zemi. Bulhaři ze strachu před sovětskou okupací předběžně souhlasili. Největším překvapením bylo, že SSSR proti tomuto postupu nijak neprotestoval. Sověti během oficiální návštěvy Sofie koncem listopadu Bulharům řekli, že pokud dovolí průjezd sovětským vojákům, nebudou nic namítat proti vstupu Bulharska do Osy, neboť oni sami "velice pravděpodobně, téměř jistě" do ní vstoupí rovněž.

Stalin pak instruoval Molotova, aby Němcům přednesl upravený návrh dohody o vstupu Sovětského svazu do "čtyř paktu". Návrh podrobněji rozebíral rozdělení Evropy, Asie i Afriky. Rozšířená verze obsahovala 5 tajných dodatků (oproti dvěma původním).

Stalin požadoval:

1 Stažení německých vojáků z Finska výměnou za garanci míru a pokračování dodávek niklu a dřeva

2 Pakt o vzájemné pomoci s Bulharskem, který umožní rozmístění sovětských vojsk v zemi

3 Výhradní právo na teritoriální dominanci v Iráku a Íránu

4 Ukončení japonských nároků na severní Sachalin a jeho ropu a uhlí výměnou za přiměřenou kompenzaci.

5 Uznání ostatních signatářů, že sovětsko-bulharský pakt je politicky nezbytný

Protinávrh byl podpořen slibem masivního navýšení ekonomické podpory Německa, který zahrnoval dodávku například 2,5 milionů tun obilí - o milion více než bylo dohodnuto původně. Rovněž byla slíbena kompenzace majetkových nároků etnických Němců, kteří odešli do německého prostoru po okupaci Pobaltí, a to v plné výši. Němečtí vyjednavači nemohli skrýt své nadšení a ihned telegrafovali do Berlína, že "s ohledem na současný stav vyjednávání je dnešní Molotovovo stanovisko překvapivým projevem dobré vůle sovětské vlády."

Hitler nicméně nechtěl o Sovětech na Balkáně slyšet už ani slovo a na tento protinávrh neodpověděl. Sovětská diplomacie poté při několika příležitostech urgovala odpověď, ale Němci už nereagovali. Hitler v úzkém kruhu svých přívrženců pak měl zmínit, že Stalin žádá pořád víc a víc a on už toho má dost. Na začátku prosince pak německý vůdce obdržel plány invaze do Sovětského svazu, které všechny přijal a předběžně určil datum začátku na květen následujícího roku. 18. prosince 1940 vydal Hitler Směrnici č.21, která generálnímu štábu nařizovala "Připravit brannou moc na rychlou kampaň proti sovětskému Rusku". Operace vejde ve známost jako Plán Barbarossa. Na druhé straně hranice ale rovněž probíhaly přípravy na válku. Avšak Sověti pravděpodobně očekávali německý útok později, zřejmě až v roce 1943. Tehdy měl být totiž Wehrmacht na takové tažení teprve připraven. Šest měsíců trvající mlčení, které nastalo po sovětském protinávrhu, bylo přerušeno, když jednotky německé, maďarské, rumunské, italské, slovenské, chorvatské a finské armády překročily hranice Sovětského svazu.

Závěrem je třeba dodat, že námluvy mezi sověty a nacisty neunikly západním zpravodajcům a jednání dvou agresivních totalit vzbudilo velké pozdvižení zejména u veřejnosti. Po vypuknutí války na východě však Západ raději zvolil menší zlo a začal dříve izolovaný SSSR vydatně podporovat. Na celou aféru se tak pozapomnělo. Když pak po válce archivy v Německu odhalily celý rozsah vyjednávání, sovětský Úřad pro zahraniční informace vydal jako odpověď knihu Falzifikátoři historie. Na její vydání osobně dohlížel Stalin, který vlastnoručně editoval nebo přepisoval celé kapitoly. "Falzifikátoři" tvrdili, že sovětská vláda pouze "zkoušela kam až jednání dojde". Ve skutečnosti by prý jakýkoliv Hitlerův návrh na rozdělení světa jednoznačně odmítla. Věřte nebo nevěřte, v Sovětském svazu pak toto vysvětlení zůstalo v oficiální historiografii až do jeho rozpadu v roce 1991 - značná část informací v tomto článku pochází právě z otevřených ruských archivů. Některé skutečnosti jsou však dosud utajovány.

Zdroj: warhistoryonline

Komentáře

Tomáš

30. 06. 2022, 06:39

Starý zbrojnos promluvil z Lan, poněkud umirnene, správně požádal starou Blazkovou, takto MSp. Blazka, aby prověřil postupy některých politiku během jeho nemoci. Předseda Senátu p. Vystrcil, hlavní akter odvolává ni, ten blekotal v TN jako maturant na potitku. Došlo i na církevním poli k velkým změnám, arcibiskup Graubner dostal palium,ve Vatikánu, což je symbol převzetí úřadu. V Brně se stal sídelním biskupem P. Kunzbul, p. Cikrle je emeritnim.To je ta zvláštnost nejchudší diecéze na majetek jen cca 300ha žádné restituce,ale největší finanční hotovost ze vsech diecezi. Špalíček, tornádo na jihu Moravy to byla ještě hylo přijatelné. Fialový premier zápasíci s inflaci, přitom valíc i prachy do černé díry, jakou je Ukrajina, to už Vatikan musel v Brne korigovat. Nevyzpytatelné jsou cesty Pane.Pamatuji, jak nám jeden nejvypecenejsi rikal" kluci strojarsti, kdyby jste se učili, tak by z vas byli elektrikari a ne umazanci od smíru. Nový brněnský biskup je Ing elektrotechniky.

bombero

29. 06. 2022, 13:11

tady se russký kolaboranti můžou podívat, jak vypadá přesné ostřelování v podání západní techniky. O tom se russákům může jen zdát
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1541460346690588672?s=20&t=Pas4RxAAziqwvts7LlxF-w

Veritas vincit

29. 06. 2022, 12:11

jeroným
"chlapci, ukrům už opravdu nevěřím ani dnešní datum."
*
To není otázka víry, ale znalostí, Slovane. :slight_smile:
Vzhledem ke tvému chabému všeobecnému rozhledu i absenci konkrétních znalostí se ani nedivím, že jsi obrácený k víře ("...opravdu nevěřím..."). Lidé v době kamenné také při bouřkách neznali elektřinu a věřili v jakási božstva a pověrám. :slight_smile:

bombero

29. 06. 2022, 12:03

Jeroným- děkuji za vámi daný odkaz na stránky aktuální konflikty,kde jsem se dozvěděl, že fabrika, kde to mělo bouchnout je zcela bez poškození, o jaký typ střely šlo-CH-22/23 která je určena k likvidaci letadlových lodí a má takovou přesnost, že aby měla vůbec nějaký význam, tak se počítá s atomovou hlavicí(nedokáže trefit něco 300m dlouhýho) a pro jistotu se ještě počítá se salvou 6 střel....A něco takového pošlou dle jejich tvrzení na fabriku, kde prý bylo spousta vojenské techniky. Navíc fotky a video rakety pochází z kamer té fabriky
https://kredmash.com/ua
a je uprostřed města. daleko blíž k realitě bude nová taktika gestapáckých rusských hord zastrašit ukrajince likvidací civilistů

Zdeněk

29. 06. 2022, 10:01

Jo jeronymko, zatím tu vyvrácené nesmysly šíříš hlavně ty, nechceš se vyjádřit ke svému "nackovi"?

Navíc na Ukrajině působí mezinárodní vyšetřovatelé a ti mají mnohem větší věrohodnost a reputaci než Peckov, Chacharovova a Konečníkov.

Zdeněk

29. 06. 2022, 09:57

Jak orkové vypadnou z Ukrajiny, jsem ochotný o nich uvažovat zase jako o téměř lidských bytostech, do té doby jde každá volná koruna jako dárek putkovi.

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1541460346690588672?s=20&t=Pas4RxAAziqwvts7LlxF-w

jeroným

29. 06. 2022, 09:46

zdenek
to není počítačová hra. Zbožnuju hrdiny jako jsi ty. Síly plný střeva, ale jak má malinký bebí, tak se rozbrečí. Opakuju po několikátý. osobně je mi líto obyčejných lidí i vojáků jak jedný tak druhý strany, ale fašouny a obdivovatele banderovců co jsou na Ukrajině bych topil.

Něco málo k tmu nákupáku
https://www.aktualnikonflikty.cz/viewtopic.php?f=14&t=5&sid=076a3042ef5aec130246f3c1110f3174&start=13200


chlapci, ukrům už opravdu nevěřím ani dnešní datum. Po fantomovi Kyjeva, robocopovi Wilim, znásilnování od rusů, Buče, Kramatorsku pro mě ta sebranka ztratila jakoukoliv důvěryhodnost. Ne že by rusáci nekecali, kecaj, ale soudnej člověk si udělá svůj názor. Jen ti co mají hlava zaraženou v bruselské (americké) prdeli holt mají jedinej pravej názor.

Zdeněk

29. 06. 2022, 08:29

Po ránu pobavila:
https://twitter.com/uamemesforces/status/1541699995711275009?s=20&t=K6lSY6gt2wT-wFmf-_yWPw

no a tady "zavřené" nákupní centrum v Kremenchuku z 25.6.2022
https://mobile.twitter.com/nexta_tv/status/1541998582181634049?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1541998582181634049%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fvalka-na-ukrajine%2Fclanek%2Fvalka-ukrajina-rusko-online-40388819

sám jsem překvapený kolik tam těch aut "není"

Zdeněk

29. 06. 2022, 08:14

Bombero :thumbsup:
a mě přišlo, že jsem toho "fešáka" už někde viděl ...

Mark

29. 06. 2022, 08:07

Jeroným
Opatrně s výroky o Sibiři, protože tam by měla být do nějakého lágru určitě polovina ruské armády a v podstatě celá duma v čeke s tím skřetem Putinem.

https://twitter.com/golub/status/1538579778890088449?t=fTjNQIvSifAZJrHKr10NSQ&s=19

bombero

29. 06. 2022, 08:00

jeroným- když už lžete, tak by jste si aspon měli sjednotit noty. Dnes je to zajazec v doněcku, v roce 2014 to byl nábor do pliku azov a v roce 2005 to byla fotka z russkýho kriminálu při příjmu "klienta"
https://www-stopfake-org.translate.goog/en/fake-photo-of-azov-battalion-volunteers-appeared-on-the-internet/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc

jinak někde mi najděte můj příspěvek, kde se zastávám nácků a pošlu vám milion. Pro mě nacismus,fašiskus a komunismus je jedna stejná verběž.Které je dnes nejvíc v russku.Podobní debilové se najdou v každém státě, ale to vaše russko suveréně vede. Kde jinde by měl přžístup k hlavě státu člověk, co má vytetované výložky SS a na prsou orlici se svastikou. Správně Utkin a putin

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/zahranicni/the-times-putin-poslal-do-kyjeva-zabijaky.vede-je-obdivovatel-nacistu-a-maji-zavrazdit-prezidenta-i-bratry-klicky

hb74

29. 06. 2022, 07:41

jeronýme, opatrně s tou Sibiří nebo tvůj oblíbený wágnerovec Utkin tam také skončí. A schválně, jestli uhádneš, kdo se s ním fotí a využívá jeho služeb? Hb
a zde bych rád použil sliva klasika: a tohohle ty se zastáváš? Je mi na blití když ho vidím. Takový hovádka by měli poslat rovnou na Sibiř

Zdeněk

29. 06. 2022, 07:38

Pro jeronymka:

"miluju smrad pečených orků po ránu, voní jako vítězství"
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1541852744578908160?s=20&t=kGaJmmrGbCPJTBUAuZ8Pdw

Sláva Ukrajině. Hrdinům sláva.

jeroným

29. 06. 2022, 05:50

bombero
tady máš jednoho ukříka. Od pohledu milej chlapec co s fašismem určitě nemá nic společnýho
https://t.me/newsfrontsk/9955

a tohohle ty se zastáváš? Je mi na blití když ho vidím. Takový hovádka by měli poslat rovnou na Sibiř

Vaclav Flek

28. 06. 2022, 20:11

V clanku vidim radu nedostatku, zminim se jen o nekolika :

1) V prve rade je stat hodne obsirna, nevim, kolik diskutujicich si clanek skutecne precetlo cely (nakonec velka cast z nich k nemu ani nediskutuje)-

2) Zmince o nemeckych vojacich ve Finsku v listopadu 1940, tedy v dobe rozhovoru Molotova s Hitlerem, vubec nerozumim. Povazoval bych to za preklep, ale je to v clanku nejmene dvakrat. nemecti vojaci se zacali ve Finsku rozmistovat az kratce pred operaci Barbarossa, a to jeste pouze na severu zeme, pri planovanem utoku na Murmansk.

3) Citace uvedena v clanku "Na Baltu a v Černém moři neexistuje problém, který bychom nedokázali společně vyřešit". Tak hovořil německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop k sovětským diplomatům krátce před podpisem smluv..." je chybna. Von Ribbentrop nemyslel situaci na techto morich, ale rekl doslova : "Mezi Baltem a Cernym morem neni problem, ktery bychom nedokazali spolecne vyresit" Zjevne mel tedy na mysli celou delku uzemi mezi Treti risi a Sovetskym svazem, byt ne vzdy spolu musely obe mocnosti sousedit.

4) Prekvapuje uvaha v samotnem uvodu clanku, o tom, zda Stalinovi v jeho taktizovani neslo pouze o ziskani casu na obranu ? Autor si vubec nepolozil otazku, zda Stalinovi neslo spise o cas k priprave sovetskeho utoku do stredni Evropy. Dukazu pro toto tvrzeni je v soucasne dobe jiz mnoho (pres trvale uzavirani archivu putinovskeho Ruska pred kritickymi badateli), zejmena pet planu generalniho stabu z let 1936-41.

bombero

28. 06. 2022, 18:23

a zde je k tomu mapa-červený bod park ze záběrů,modrý bod obchodák
https://twitter.com/Shayan86/status/1541752182017499138/photo/1

bombero

28. 06. 2022, 18:15

odkaz
https://tv.idnes.cz/zahranicni/ukrajina-rusko-kremencuk-obchodni-centrum-raketa-zasah-bezpecnostni-kamera.V220628_153241_idnestv_vojt

bombero

28. 06. 2022, 18:14

jeroným- tady máte záběry z kamer, kde je vidět, jaká to byla rána. A poukazovat na nějaký barák, který ani nestojí kolmo k výbuchu, ale pod dost velkým úhlem, že nemá vymlácený okna chce russkou drzost ke lhaní

Veritas vincit

28. 06. 2022, 16:51

"španělsko, itálie, finsko, rumunsko, madarsko, slovensko, rakousko, turecko a mohl bych pokračovat mimo evropu. Je ti to málo? Pokud tedy nepovažuješ za demokratický státy pouze nepřítele německa."

Potom, co sem "jeroným" podle množství a kvality svých znalostí vypsal demokratické státy po 1.září 1939 není myslím o čem debatovat :slight_smile:. Teď si představme přátelé, že tohleto má v ČR volební právo a se svými znalostmi dostane do ruky platný volební lístek ...
A teď půjdu ve chmurných vizích pro ČR ještě mnohem dále.
Dovedete si představit, že v ČR bude zavedena přímá demokracie a tisíce natěšených "jeronýmů" se svými "znalostmi" a inteligencí dorazí k volebním urnám ...?? :sob::flag_cz:

bombero

28. 06. 2022, 14:49

jeroným- spíš by mě zajimalo, proč někdo fandí primitivnímu a agresivnímu národu, které nejen nám čechům, ale nikomu dalšímu nikdy nic dobrého nepřineslo. Jen zmar, bídu a smrt

bombero

28. 06. 2022, 14:44

jeroným- a co tam je vidět?že na baráku cca 100m od toho nejsou vysklený okna? To něco dokazuje?Víte jak to tam je stavebně? Kam přesně dopadla raketa?Kam šla tlaková vlna?Jaká to byla střela, že tady operujete 400Kg nápln?Aasi máte přímo zdroje z kremlu,ne?
že jsou ukrajinci náckové tvrdí jen russko a jejich kolaboranti. Nácci jsou v každé zemi, jen 50% všech násků na světě je soustředěno v russku. A jestli si mám vybrat, komu fandit, tak russ na rozdíl od ukrajinců tady pro tu zemi znamenal jen zkázu a zmar
Aha, takže i hitler byl vlastně demokrat, když se dostal k moci pomocí voleb...

nobody

28. 06. 2022, 14:21

jeroným
ty si poriadne vylízaný. Zacitujem tvoju vetu, pretoze sa na teba dokonale vzťahuje"
"jsi prostě lhář co spoléhá na to, že lidi jsou tupí."

Spomínať Rakúsko ku končiacemu roku 1939, ked to vyše roka predtým sa anšlusom dobrovoľne stalo súčasťou Nemecka môže len silne duševne degenerovaný človek. Čiže nielenže nebolo demokratické, ono vôbec neexistovalo. Španielsko s jeho civilnou vojnou, kde demokracia bola cudzia ako Republikánom tak Nacionalistom ...

Mark

28. 06. 2022, 14:17

bombero :thumbsup:

jeroným

28. 06. 2022, 14:16

bombero
a že tak fandíš ukrům? To je náckostát jak malovanej. I židi v izraeli proti nim protestují.

jeroným

28. 06. 2022, 14:15

ale, no tak svazáci, nevěřte našemu bulváru
podívejte se tady
https://www.aktualnikonflikty.cz/viewtopic.php?f=14&t=5&start=13160

všechny okna vytlučený. Holt na ukrajině mají nejrychlejší sklenáře na světě.
Co by asi zbylo z magazínu, kdyby tam bouchla 400 kg raketa? Asi hovno, že. Ale magazín furt stojí, jen je trochu ohořelej.


Mark
chceš snad tvrdit, že v těch státech se nedostali vlády do úřadu po řádných volbách? Teda kromě španělska ( strejce Franka) a několika monarchií. Ale ty byla taky legální

bombero

28. 06. 2022, 13:31

MARK- pro fans russka je nacismus a fašismus asi běžné státní zřízení. Stejně jako socialismus a komunismus

bombero

28. 06. 2022, 13:21

Stejné praktiky a stejné lži jako nacisti za války. Russáci jsou jen 100% pokračovatelé a jako němci měli 5kolinu, tak stejný kolaboranty tady máme i dnes
vyjádření k obchodnímu domu- přesně, jak se očekávalo

"Ruské letectvo podle něj "podniklo úder vysoce přesnými zbraněmi na hangáry se zbraněmi a municí poskytnutými Spojenými státy a evropskými zeměmi" v oblasti podniku na výrobu silničních strojů v Kremenčuku. "Detonace uskladněné munice pro západní zbraně vyvolala požár v nefunkčním obchodním centru nacházejícím se poblíž podniku," cituje Igora Konašenkova ruská agentura TASS."

Mark

28. 06. 2022, 13:02

Jeroným
"španělsko, itálie, finsko, rumunsko, madarsko, slovensko, rakousko, turecko a mohl bych pokračovat mimo evropu. Je ti to málo? Pokud tedy nepovažuješ za demokratický státy pouze nepřítele německa"

To jako fakt myslíš vážně?

NATO!

28. 06. 2022, 12:59

VV - jojo, znám, rusáci se k tomu moc nehlásí.

NATO!

28. 06. 2022, 12:58

Soudruzi vlastenci, po přepadení Polska z obou stran si spojenci uspořádali společný parademarš, veleli tomu generálové Guderian a Krivošejn.

Veritas vincit

28. 06. 2022, 12:54

NATO! :thumbsup:
Prvomájová paráda v Moskvě 1941 v podání Rudé armády a přátel z Wehrmachtu:
https://www.youtube.com/watch?v=JZbN_ujVWKY

Rudá armáda a Wehrmacht v Brestu:
https://www.youtube.com/watch?v=TgtVwlUmSTo

NATO!

28. 06. 2022, 12:31

Soudruzi vlastenci, Stalin, Timošenko, Molotov a další soudruzi vítali na Rudém náměstí 1.5.1941 (!!!!) své spojence, nacistickou generalitu.

bombero

28. 06. 2022, 12:26

Jeroným- vy považujete fašismus za demokratický? tak to pak chápu, proč obhajijete nacistické russko
a jestli považujete dodávku 900 000tun ropy co dodal sssr nacistům za bezvýznamnou...
https://cs.frwiki.wiki/wiki/Accord_commercial_germano-sovi%C3%A9tique_de_1940
takže kremelský lhář jste vy

NATO!

28. 06. 2022, 12:22

Soudruzi vlastenci, rusáci pučili svým spojencům námořní zakladnu Murmansk, aby se Německu na Norsko lépe útočilo.

jeroným

28. 06. 2022, 12:01

blábolil veritas
Nedojely náhodou vozidla nacistického Wehrmachtu do Francie na pohoných hmotách ze sovětské ropy ... ??
zase LŽEŠ
rusko byla v té době téměř hypomobilní země. Nejvéíce ropy dodávali němcům rumuni a američani. Protože vím že jsi s jazykama na štíru a nezvládáš ani jazyk svých paníčků, tak tady máš něco česky
https://www.root.cz/clanky/derne-stitky-a-holocaust-dva-velci-bratri/

Rád si počkám na ten tvůj seznam demokratických států, které po 1.září 1939 veřejně a oficálně podporovaly nacistické Německo, jak to dělal Sovětský svaz.

španělsko, itálie, finsko, rumunsko, madarsko, slovensko, rakousko, turecko a mohl bych pokračovat mimo evropu. Je ti to málo? Pokud tedy nepovažuješ za demokratický státy pouze nepřítele německa

jsi prostě lhář co spoléhá na to, že lidi jsou tupí.

nobody

28. 06. 2022, 10:58

jeroným
ty si taky typicky rusonacisticky primitiv. Za hladomor mozu len a len kremelske opice. Dokonca aj keby tie tvoje stupidity boli pravdive, su to stale ony, kto to sposobil. Ze si neboli schopni nieco vyrobit, lebo boli tisic rokov za australopitecami nie je vina civilizovaneho sveta.
Lenze ony nielen to, ony umyselne znicili polnohospodarstvo a ludi obrali o jedlo a uzavreli ich fakticky do vyhladzovacich taborov.

Ze v Sojuze boli vsetky podniky arizovane je zodpovednost Sojuzu, cize Sojuz sa kamaratil s nacistami na absolutne najvyssej urovni. A kedze v Sojuze sa nic neudialo bez schvalenia Stalina, tak co dojednali jeho poskokovia, to dojednal on. A teda Sojuz ako taky.

Veritas vincit

28. 06. 2022, 09:59

jeroným
Proč hloupě žvaníš Slovane ?? :slight_smile:
Přestaň s tím okecáváním a piš fakta.
Napiš konkrétně, který stát na světě například poslal oficiální telegram Hitlerovi s gratulací k vítězství nad Francií jako to udělal Stalin a Sovětský svaz.
http://tapolitika.cz/lekce-z-historie/lekce-z-historie-pred-77-lety-stalin-pogratuloval-hitlerovi-k-porazce-francie/
Nedojely náhodou vozidla nacistického Wehrmachtu do Francie na pohoných hmotách ze sovětské ropy ... ??

Rád si počkám na ten tvůj seznam demokratických států, které po 1.září 1939 veřejně a oficálně podporovaly nacistické Německo, jak to dělal Sovětský svaz.

"Hladomor na Ukrajině byl kvůli tomu, že británie si nechtěla nechat platit za stroje zlatem, kterýho měl SSSR dostatek, ale obilím. A Stalin protože věděl že bez strojů jsou v prdeli , tak riskoval hladomor."
*
Proč lžeš ruský Švejku?
Celou dobu hladomoru 1930-1933 měl Sovětský svaz obrovské zásoby obilí, které ukradl lidem.
I kdyby to byla pravda, jako že není, tak normální člověk by zavedl přídělový systém a všechny rovnoměrně podělil.
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_famine_of_1930%E2%80%931933
https://www.history.com/news/ukrainian-famine-stalin

Věc byla prostá. Kdo se nechtěl podrobit bolševické zvůli a kolektivizaci, tomu NKVD sebrala úplně všechno. V případě Ukrajiny se jednalo o genocidu a zlomení národního odporu.
Doufám, že na to Ukrajinci nezapomněli a vrátí to ruským primitivům i s úroky.
Ukrajině zdar, okupantům a jejich slouhům zmar ! :flag_ua::thumbsup:

jeroným

28. 06. 2022, 06:57

blábolil Veritas
IBM - soukromá firma
SSSR - spolupráce s nacisty na státní úrovni (4 konference NKVD a Gestapo...)

Vzhledem k tomu že v SSSR byli všechny podniky zestátněny, tak jaksi nemohl žádný soukromý subjekt uzavírat sám od sebe smlouvy.
A mnichovská dohoda je co? Spojenci na státní úrovni odsouhlasili Hitlerovi zábor suveréního státu. Takže s ním vlastně spolupracovali.

Takže zase LŽEŠ!

Samozřejmě že se nebudu hádat, že rusové a němci byli kamarádi. Ono rusákům nic jinýho taky nezbývalo. Anglie se dlouhodobě snažila rusko zlikvidovat (a snaží pořád), takže to samý co známe ted. Sankce. Jen tehda rusáci neměli na výběr.

Hladomor na Ukrajině byl kvůli tomu, že británie si nechtěla nechat platit za stroje zlatem, kterýho měl SSSR dostatek, ale obilím. A Stalin protože věděl že bez strojů jsou v prdeli , tak riskoval hladomor. Risk nevyšel a pochcípalo plno lidí , ale na druhou stranu bez těch strojů by projel WW2

Veritas vincit

27. 06. 2022, 19:35

Omlouvám se za chybu v datu.

Sovětský svaz byl 14.prosince 1939 vyloučen z tehdejší Společnosti národů jako agresor za napadení Finska (30.listopadu 1939). :slight_smile:

Veritas vincit

27. 06. 2022, 19:31

Antonín Vondra
"Nebo 15.3.1939 Hitlerovým obsazením tzv. "druhé ČSR"? Násilím zabral cizí území! A to je válka!"
*
Nesmysl. Jaké násílí ??:laughing: Žádná válka.
Stejně jako v případě Sudet, nestála rodná země domorodců za obranu a všichni se zbaběle vzdali. Nepadnul jediný výstřel. K oboustranné spokojenosti předala armáda ČSR kompletní výzbroj a vástroj do posledního krému na boty německému Wehrmachtu a odebrala se poslušně do civilu. :joy:
Aktivní "čechoslováčci" využili více jak 5 měsíců mezi odevzdáním Sudet a vznikem poslušného Protektorátu pouze k aktivnímu šikanování Židů. Hned na začátku roku 1939 byli všichni Židé vyhozeni ze státní správy ČSR, lékařských a právnických profesních komor...

"Je toliko potrzené, že Stalin osobně s Hitlerem nikdy nejednal a nic osobně nedohodl."
*
Proč by se Hitler se Stalinem namáhali. Vše zařídili Molotov s Ribbentropem.

"Rusové si koncem září 1939 toliko došli do POLSKA pro území, které odebral carskému Rusku v roce 1918 lord Courson."
*
Nezaniklo náhodou carské Rusko v roce 1917 ??
Rusové si "došli" pro území, které prohráli ve válce s Polskem, když se ruští primitivové vydali šířit bolševickou revoluci do Evropy (1919-1921) a dostali od statečných Poláků pořádně napráskáno.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko-sov%C4%9Btsk%C3%A1_v%C3%A1lka

Rusáci prohráli a byli donuceni podepsat 18. března 1921 tzv. Rižský mír.
Smlouvu-Rižský mír porušil Sovětský svaz vpádem do Polska 17.září 1939...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ri%C5%BEsk%C3%BD_m%C3%ADr

Sovětský svaz a nacistické Německo:
Společné vítězství nad Polskem oslavili vítěznou vojenskou přehlídkou 22.září 1939 v Brestu-Litevském. Později i 4 konferencemi NKVD a Gestapa, kde se domluvili na společném postupu na bývalém polském území...

https://www.stoplusjednicka.cz/vrazedne-spojenectvi-sovetsko-nemecka-prehlidka-v-brestu-v-zari-1939
https://en.wikipedia.org/wiki/Gestapo%E2%80%93NKVD_conferences

Abych nezapomněl.
Sovětský svaz byl 14.prosince 1939 vyloučen z tehdejší Společnosti národů jako agresor za napadení Finska (31.listopadu 1939). :slight_smile:

Veritas vincit

27. 06. 2022, 15:45

jeroným
"zase opakuješ blábol o tom že s Německem nikdo nespolupracoval. LŽEŠ, a ty to víš že lžeš.
Stačí si vyhledat IBM a holocuast."
*
IBM - soukromá firma
SSSR - spolupráce s nacisty na státní úrovni (4 konference NKVD a Gestapo...)

Z demokratických států:
Na státní úrovni nikdo.
Státní půjčky nikdo.
Že zůstaly v Německu a okupovaných zemích pobočky nadnárodních firem tady snad nikdo nepopřel. Stejně tak jako sponzorování NSDAP podnikatelem Henry Fordem ....
Jeho syn Edsel Ford po nástupu do funkce prezidenta společnosti (1942) zavádí sériovou výrobu bombardérů B-24 Liberator, skončilo sponzorování NSDAP...
Opravdu mě mrzí, že pobočka IBM v Německu a okupovaném Polsku nesčítala místo Židů komouše.

J.V.Stalin poblahopřál Vůdci k vítězství nad Francií:
"Telegram velvyslance Schulenburga o gratulaci Kremlu k porážce Francie."
http://tapolitika.cz/lekce-z-historie/lekce-z-historie-pred-77-lety-stalin-pogratuloval-hitlerovi-k-porazce-francie/

"Ve tři hodiny ráno 22. června 1941 přejel poslední sovětský nákladní vlak hranici s hitlerovskou Říší na řece San nedaleko města Přemyšl."
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/operace-barbarossa-nejvetsi-invaze-v-dejinach-lidstva/r~99339d1ad27511eba7d80cc47ab5f122/

Tak se předveď Slovane, nenech se pobízet a napiš seznam států a jejich státních institucí, které na straně spojeců spolupracovaly po 1.září 1939 s nacistickým Německem?

Zdeněk

27. 06. 2022, 15:39

Mohl by mi zdejší Klub starých bolševických historiků vysvětlit, proč by měl být zrušen Churchillův podpis pod Postupimskou smlouvou, když ji nikdy nepodepsal a ani podepsat nemohl ...
Churchill podepsal pouze Postupimskou deklaraci, což byla výzva Japonsku, aby se vzdalo.

NATO!

27. 06. 2022, 14:19

Náckové měli aspoň kousek cti a svou smlouvu vypověděli v dubnu 1939, rusáci se s vypovězením neobtěžovali a přepadli Posko i proti smlouvě.

NATO!

27. 06. 2022, 14:13

Samozřejmě lžeš. Polsko mělo s Německem v roce 1934 smlouvu o neútočení. Úplně stejnou mělo Polsko už 25.7.1932 s rusáckem, úplně standardní smlouvy, měl je kdekdo. Rusaci podepsali s náckama smlouvu o ÚTOČENÍ a každý si podle ní prepadl "to svoje".

jeroným

27. 06. 2022, 14:12

NATO!
co hulíš? to musí bejt sakra matroš. Nebo už zase mají v Bohnicích vycházky?

Veritas
zase opakuješ blábol o tom že s Německem nikdo nespolupracoval. LŽEŠ, a ty to víš že lžeš.
Stačí si vyhledat IBM a holocuast

článek není tendenční blábol, článek je snůška nesmyslů a polopravd ohnutých tak, aby to vyhovovali současné garnituře. Ano, rusko s německem spolupracovalo, ale to všichni. O chudáčcích polácích nemluvte. Pilsudsky snil o Velkej Polske od morja k morju a otevřeně vyhrožoval němcům, že se v Berlíně nezastaví.

A že si politici vymezili sféry vlivu? Tak se to dělá furt. At už to byl Sykes-Picot, nebo Jaltská konference. To že neznáte historii, ještě neznamená že se to stalo tak jak si myslíte.

Antonín Vondra

27. 06. 2022, 14:07

Nezačala II. sv. válka již útokem Japonskam na Čínu v r. 1936? Nebo pak útokem gen. Franka na republikánské Španělsko? Či útokem Itálie na Haběš? Nebo 15.3.1939 Hitlerovým obsazením tzv. "druhé ČSR"? Násilím zabral cizí území! A to je válka!
Je toliko potrzené, že Stalin osobně s Hitlerem nikdy nejednal a nic osobně nedohodl. To  jiní ano. Piskulsi, Dalaldier, Chamberlain, lord Runcinman ...rádi tak činili.
No a  dohodli se v Mnichově, Pisculsku uzavřel smlouvu o přátelství s Hitlerem již v r. 1934.
Polsko na  svou smlouvu doplatilo. Ale Polácii zase mají zásluhu, když již v prosinci 1939 jejich ministr zahranicí exilové vlády
pan Zaleski prohlásil, poté co Wermacht a další složky Třetí říše 2 měsíce likvidovali polské civilisty, Židy, církevní hodnostáře a  inteligenci Polska, toto: má-li být ve střední Evropě klid ... musí odsud Němci zmizet..., a Churchill..... tak prosadil na konferenci v srpnu 1945 v Postupimi. Poláci po válce získali území poraženého Německa, vydělali.

Smlouva Molotov- Ribentrop ze srpna 1939 na anglické vypovězení války Německu k 3.9.1939 neměla žádný vliv.
Rusové si koncem září 1939 toliko došli do  POLSKA pro území, které odebral carskému Rusku v roce 1918 lord Courson. Nic více. A Stalin k 1.9.1939 prohlásil: začala imperislistická válka!

Ale vše lze změnit. Doporučuji: navrhuji napsat premiérovi Johnsonovi, aby anuloval podpis Churchila pod postupimskou dohodou. A všechno se vrátí. Do přijdou Slezané a Prusové, zaberou celé Slezsko až po Ostravu, Prusko s celým pobřežím Baltu, města, hrady zámky, lesy, vily, továrny , pole rybníky, stejně i v České republice hrady , zámky, vily v Liberci, v Asigu, Brně a jinde , také lesy, pohradniční hory , chalupy...

A bude vyřešeno! V ČR tak odpadne problém platnosti s tzv. " Benešových dekretů." Zaniknou. Uleví se soudům, úředníkům a bude --- klid. Nebo nebude?

Veritas vincit

27. 06. 2022, 14:03

jimny
"...Uveřejněný článek je tendenční blábol...!...že hlavním cílem Hitlera bude CCCP věděl celý svět...jenom byla otázka KDY ?"
*
V komunistické škole tě to naučili odříkat pěkně.
Bez důkazů je to tvé slohové cviční jak jsi sám na začátku napsal, jenom tendenční blábol sestavený komunisty po skončení 2. světové války pro hloupé obyvatelstvo bez informací. :slight_smile:

NATO!

27. 06. 2022, 13:12

Jojo, ten rusácký "dějepis".

jimny

27. 06. 2022, 13:08

...Uveřejněný článek je tendenční blábol...!...že hlavním cílem Hitlera bude CCCP věděl celý svět...jenom byla otázka KDY ?....smlouvy M/R uzavíral Stalin jako poslední v Evropě....útokem na Finsko a obsazením jistého území okolo Ladožského jezera si Rusové zajišťovali bezpečnější obranu Leningradu, kde taky v době války vázali tisíce německých vojáků, kteří pak chyběli na jiných místech východní i západní fronty...útok na Polsko měl taky účel posunutí hranic na původní hranice Ruska a rozšířit možnou obranu a hlavně šlo Stalinovi válku co nejdéle oddálit...Vedení Německa... umožnilo návrat britských vojáků obklíčených v Dunkerque aby si usnadnili jednání o separátním míru....bohudík díky Churchillovi a Rooseveltovi k separátnímu míru nedošlo a naopak západ...po vypuknutí války.. podporoval materiálně CCCP a společně zvítězili nad Hitlerem a nacistckým Německem...bohužel dnes se "kde kdo" dějiny i ve své logice pokouší postavit na hlavu...ale to se nepodařilo ani komoušům a nepodaří ani novodobejm politrukům...

NATO!

27. 06. 2022, 12:05

Stalin s Hitlerem vyoral. Rusáci chtěli dobýt Polsko a následně Německo v roce 1920. Ale Poláci bolševiky porazili a rusák věděl, že takhle to nepude. Tak se rusáci domluvili s Hitlerem, který válčit neměl moc čím, chtěl jenom korodor do Pruska. No a Stalin mu dal místo toho koridoru půl Polska. A taky věděl, že Hitlerovi MUSÍ Francie a Británie vyhlásit válku. Hezky si ho vodil.

Veritas vincit

27. 06. 2022, 10:56

Psohlavec
Proč nám tady sáhodlouze vykládáš o věcech, o kterých všichni víme pod článkem, který s ruským splácením dluhů v roce 2022 vůbec nesouvisí ? :slight_smile:
S nacistickým Německem se po 1.září 1939 a zahájení útočné války také nikdo nemazlil.
Stejně tak to máme i my dnes s nacisticko-imperiálním Ruskem.
Nechceme a nebudeme financovat jeho útočné války a okupace tím, že budeme kupovat jeho suroviny. Naštěstí nic jiného, než dolovat ze země neumí... :slight_smile:
Chápu i tvoji kávičku a chlast. Zřejmě hluboké kořeny ve fašistickém slovenském štátu a slovanských tradicích být ožralý jako ruský mužik už dopoledne. :laughing:

Psohlavec

27. 06. 2022, 09:59

Nieco pre Rusobijcov!Rusko dnes ráno technicky zbankrotovalo!Predpokladám ze niekolko zdejších Equus asinus po prečítaní tejto info dostane viacnásobný orgazmus.
Ale vsetko je ináč!Rusko peniaze má,aj chcelo zaplaťiť,ale embargo im v tom zabranilo!Technicky nemôžu previesť peniaze veriteľom!Pre blbečkov:zapad si strelil do vlastného kolena,keď zabranil Rusku aby mu vyplatilo peniaze!A ani nemôžu byť označení ako v bankrote,lebo ten by museli potvriť ratingové agentúry,ktoré teraz v Rusku nemôžu pôsobiť!
Veritelia majú v pláne požiadať o vyplatenie peňazí zo zhabaného majetku Ruských miliardárov(jachty,zámky,umelecké diela,atď)plus zhabaný majetok RCB.
Čo dosiahnu???Presne to o čo sa Putin neúspešne snažil 15 rokov!Celú dobu tlačil na oligarchov aby svoj majetok mali v Rusku,aby tam investovali,atd!Oni na neho sr...li!Tu je výsledok,teraz si rozmyslia či si kúpia zámok vo Francúzku,alebo či investujú na Wall Street
muhehehehe,ešte bude sranda!Rusi vraj podnikajú kroky ako skomlikovať,zťažiť dodávky plynu a ropy do EU od tradicných dodávateľov z Perzkého zálivu..
nuž,idem si urobiť kávičku,nalejem si koňačik,vyložim nohy a a s príjemným úsmevom budem sledovať ďaľší vývoj

Veritas vincit

27. 06. 2022, 09:23

"Nesvatá aliance aneb rozhovory o vstupu Sovětského svazu do německé Osy" :thumbsup:
Já jenom doufám, že ze všech typů škol v ČR dávno zmizel komunistický výklad historie 20. století a informace pro žáky a studenty jsou k dispozici minimálně v holých faktech a pravdivých skutečnostech.
Komunistický výklad historie si nakonec může každý nastudovat sám individuálně a svobodně.