EXCALIBUR
CZUB
CZUB

Podaří se vyřešit problémy kolem bezpečnostního materiálu?

 03. 04. 2014      kategorie: Události      4 komentáře

Dne 25. 3. 2014 proběhlo jednání přípravného výboru Spolku za práva majitelů vojenské techniky na ministerstvu vnitra. Výbor byl přijat panem ministrem vnitra, a poté proběhla velmi přínosná dvouhodinová debata o dopadech zákona č. 229/2013 a možnostech jejich zmírnění s prvním náměstkem ministra vnitra a úředníky z Odboru bezpečnostní politiky MV. Bylo konstatováno, co spadá do gesce MV a co do kompetence MPO.

technika_00
Foto: Majitelům obrněné techniky svítá naděje

Výsledkem jednání je vstřícná dohoda o společném postupu, směřujícím k novelizaci zákona v tom smyslu, aby se vztahoval pouze na materiál se skutečnými bezpečnostními riziky. Novela zákona by měla být podstatně jednodušší, než je stávající právní norma, a neměla by vyžadovat nadbytečná opatření z hlediska zabezpečení ani bezpečnostního prověřování, které není pro soukromé držení vojenského materiálu potřebné. Tuto novelu bude samozřejmě nutné konzultovat také s MPO, které je tvůrcem zákona; na této schůzce přípravný výbor pracuje. MV požádalo přípravný výbor o spolupráci na tvorbě této legislativní změny, která byla v maximální míře přislíbena.

Psali jsme: Armádní generál Petr Pavel navštívil Těchonín a tvrz Boudu

technika_02
Foto: Majitelům obrněné techniky svítá naděje

Zákon samozřejmě od 1.1.2014 platí, a je třeba podle něj postupovat do doby, než novela, jejíž tvorba není samozřejmě otázkou týdnů, vznikne a vejde v platnost. Jedinou možností oddálení dopadů na majitele vojenské techniky je poslanecká iniciativa, která by prodloužila půlroční lhůtu pro registraci a žádost o prověrku, danou zákonem. Na tom, aby taková iniciativa vznikla, přípravný výbor pracuje rovněž.

Z toho vyplývá, že (dokud nebude výše zmíněná lhůta prodloužena) jsou majitelé BM, jak jej v současné době vymezuje zákon a vyhlášky, povinni se do konce června zaregistrovat pro nakládání s BM, a v případě držení BM skupin 5 a 6 podat žádost o prověrku na NBÚ. Podmínky zabezpečení a nakládání je třeba plnit už v současné době. Zákon momentálně platí v dané podobě, a není možné jej nedodržovat. MV bude během měsíce května pořádat semináře pro jednotlivá oddělení PČR, kompetentní ke kontrole BM, aby výklad zákona byl v rámci republiky pokud možno konzistentní, a nebyl zbytečně tvrdší, než zákon výslovně požaduje.

Psali jsme: Zemřel jeden z posledních českých vojáků sloužících v RAF.

technikabartos
Foto: Majitelům obrněné techniky svítá naděje

Na 13. dubna 2014 chceme pozvat všechny majitele techniky, kterým není lhostejná budoucnost sběratelů a vojensko-historických akcí do Pardubic na zakládající schůzi Spolku majitelů techniky. SPOMAT si klade do budoucna za cíl být oponentem a zároveň partnerem státní správě při řešení obdobných problémů, respektive takových problémům předcházet. Pozvánku s pokyny si můžete stáhnout zde.

 Autor: Marek Bartoš

CENOVÉ BOMBY (872)

Komentáře

Delta

29. 03. 2019

Dalším ekologickým problém, který způsobuje doprava, jsou hluk a vibrace.
Jejich zdrojem jsou pohonné jednotky automobilů, styk vozidel s vozovkou a také aerodynamické účinky karoserií. Každodenní hluk má vliv především na psychiku člověka, kdy se jedná o obtěžující rušivý účinek, který má za následek snížení pozornosti a koncentrace. Může dojít až k neurotizaci organismu, ke změnám krevního tlaku a srdeční frekvence a také některých funkcí oka. Při delším působení hluku také dochází k degeneraci sluchových buněk, která může vést v nejhorších případech až nedoslýchavosti a hluchotě. Bojem proti zvyšování hluku a vibrací je oprava stávajících silnic, stavba protihlukových stěn v blízkosti dálnic a výrazným opatřením bylo snížení rychlosti v obcích na 50 km/hod.
Na znečišťování podzemních vod a půdy přispívá doprava nepřímo emisemi, přímé znečišťování pak zaznamenáváme během dopravních nehod, a to především automobilů převážejících nebezpečný náklad. Z původců havárií je na prvním místě doprava, na druhém potom zemědělská výroba. Omezení znečištění vod a půdy můžeme dosáhnout pouze důslednou kontrolou stavu vozidel, zábranami podél komunikací nebo vysokými pokutami, které by mohly stimulovat chování řidičů. Nedílnou součástí je také soustavná výchova žáků a mladistvých k ochraně přírody.

Delta

29. 03. 2019

Podívejme se nyní na vliv jednotlivých emisních složek na životní prostředí a na člověka.

Nejvíce emisí (až 80 %) oxidu uhličitého CO2 produkuje silniční doprava. Je však dokázáno, že CO2 nemá vliv na lidské zdraví, je však nejdůležitějším skleníkovým plynem, který způsobuje až 50 % celkového oteplování atmosféry. Pokud bychom se podívaly na uvolňování CO2 v závislosti na druhu paliva, škodlivější by byla nafta, kdy spálením 1 litru nafty vzniká 2,7 kg CO2, zatímco spálením 1 litru benzínu se uvolňuje 2,4 kg CO2. Při přepočtu celkového množství oxidu uhličitého v ovzduší na jednoho obyvatele je výsledná hodnota čtyři tuny ročně. Dodnes však neexistuje žádná technologie, která by emise CO2 v ovzduší snižovala.Z hlediska oxidu uhelnatého CO můžeme říci, že není škodlivý neživé přírodě, výrazný vliv má však na přírodu živou. Jeho vliv na organismy se projevuje zpomalováním reflexů, dále se snadno váže na krevní barvivo, čímž brání přenosu kyslíku a u člověka může také způsobovat silné bolesti hlavy.
Mezi oxidy dusíky NOx řadíme především oxid dusnatý NO a oxid disičitý NO2. Přítomnost NOX v ovzduší způsobuje kyselé deště, které ničí rostlinné porosty. Přítomnost NO2 má také za následek snižování odolnosti člověka vůči virovým onemocněním nebo také zápalu plic.Mezi oxidy přítomné v ovzduší řadíme také oxid siřičitý SO2, jehož emise jsou však nepatrné a to především kvůli přísným limitům obsahu síry v palivech.Další složkou, kterou považujeme za škodlivou ovzduší je ozon O3, který vzniká fotochemicky z oxidů dusíku a těkavých organických látek za přímého působení slunečních paprsků.

Delta

29. 03. 2019

Mezi další emise řadíme uhlovodíkové zbytky HC,
které se více uvolňují spalováním benzínu než ropy a jejichž největším problémem je, že některé z nich (např. benzen) jsou karcinogenní. Neopomenutelné je též olovo Pb, které je dodnes jako aditivum přidáváno do paliva pro staré motory, kde má funkci antidetonátoru. Olovo je však pro veškeré organismy vysoce toxické, proto se začaly vyrábět bezolovnaté benziny. V neposlední řadě mezi emise řadíme také prach, který je po chemické stránce různorodou směsí organických a anorganických látek (především uhlíku, nespáleného oleje, síranů a nespáleného paliva). Prach vzniká hlavně spalováním nafty a některé jeho složky mohou být potencionálně karcinogenní.

Delta

29. 03. 2019

Na znečišťování podzemních vod a půdy
přispívá doprava nepřímo emisemi, přímé znečišťování pak zaznamenáváme během dopravních nehod, a to především automobilů převážejících nebezpečný náklad. Z původců havárií je na prvním místě doprava, na druhém potom zemědělská výroba. Omezení znečištění vod a půdy můžeme dosáhnout pouze důslednou kontrolou stavu vozidel, zábranami podél komunikací nebo vysokými pokutami, které by mohly stimulovat chování řidičů. Nedílnou součástí je také soustavná výchova žáků a mladistvých k ochraně přírody.

Přidat komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací