EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Příprava občanů k obraně – vojenská první pomoc (CLS – díl 8.)

 20. 07. 2014      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

V našem seriálu jsme prošli všemi fázemi péče o raněného, dokonce až po vyplnění jeho zdravotní karty. Logicky tedy zbývá už pouze jedno stěžejní téma, a sice přivolání pomoci – MEDEVAC. Je to krapet náročnější, než učinit správný hovor na linku 155, ale pomůžeme vám se to naučit.

medevac_02
Foto: Český voják čeká na vrtulník MEDEVAC v Mali

MEDEVAC (medical evacuation) je včasný a účinný přesun raněného z bojiště nebo jiné lokality do zdravotnického zařízení (MTF = medical treatment facility) za nepřetržitého poskytování péče zdravotnickým personálem (combat medics). Zdravotnická evakuace začíná okamžikem, kdy si zdravotnický personál raněného převezme.

Combat lifesaver pro zraněného může takovou evakuaci vyžádat, ať již pozemní nebo leteckou ambulancí.

ŽÁDOST O MEDEVAC

Postupy pro vyžádání MEDEVAC jsou standardizovány. Stejný postup se používá pro pozemní i leteckou ambulanci. Informace podaná v rámci žádosti o MEDEVAC pomáhá zdravotnickým jednotkám správně vyhodnotit priority a zajistit plynulost a efektivní využití zdravotnických zdrojů.

Historickým a dodnes přetrvávajícím problémem je tendence těch, kdo přivolávají MEDEVAC, klasifikovat zranění jako závažnější, než ve skutečnosti jsou. Přitom správné roztřídění raněných je nezbytným předpokladem toho, aby se jako první podařilo přepravit do nemocnice nejvážněji raněné. I proto byly vyvinuty jednotné standardy.

Využívá se speciální devítibodový formát... Místo slovního popisu, jaký typ informace je právě podáván, se udává jen číslo daného bodu (line 1, line 2, ... line 9). Ještě než na místo vyrazí ambulance, musí být nahlášeny body 1 až 5 (ideálně 1 až 9), za specifických okolností lze body 6 až 9 komunikovat s posádkou ambulance až v průběhu jejího přiblížení. Co se v těchto bodech 1 až 9 nahlašuje, bude probráno ve dvou samostatných příspěvcích zde na zdi www.facebook.com/aktivnizalohy

medevac_00
Foto: Červená dýmovnice označuje pilotovi místo přistání a směr větru

INFORMACE 1-5 PRO PŘIVOLÁNÍ MEDEVAC

Line 1: Location of Pickup = místo naložení raněného

S využitím mapy je třeba zadat souřadnice (8 čísel), kde má být raněný naložen do ambulance.

Line 2: Radio Frequency, Call Sign and Suffix = radiová frekvence, volací znak, přípona

Tato informace je důležitá proto, aby se s jednotkou mohla později spojit posádka ambulance.

Line 3: Numer of Casualties by Precedence = počet raněných podle přednosti

Na základě aktuálního vyhodnocení stavu raněných je třeba sdělit, kolik jich patří do té či oné přednostní kategorie (viz níže), aby bylo možné vyhodnotit, kam poslat ambulance přednostně, je-li na ně v jeden okamžik více požadavků.

Kategorie raněných:

a) Urgent = urgentní - raněný potřebující pohotovostní lékařskou péči by měl být evakuován do dvou hodin, aby mu byl zachráněn život, končetina nebo zrak nechirurgickou metodou (např. se zánětem mozkových blan, poleptáním oka)

b) Urgent Surgical = chirurgicky urgentní – raněný potřebující pohotovostní lékařskou péči by měl být evakuován do dvou hodin k nejbližší chirurgické jednotce (např. s akutním zánětem slepého střeva nebo zraněním, které si vyžádá chirurgický zákrok)

c) Priority = prioritní – nemocný nebo raněný voják potřebující lékařské ošetření by měl být evakuován do čtyři hodin, rovněž tak raněný, už něhož lze předpokládat zhoršení zdravotního stavu na stupeň urgentní.

d) Routine = rutinní – nemocný nebo raněný voják, kterého by měl ošetřit lékař, avšak nepředpokládá se výrazné zhoršení zdravotního stavu, by měl být evakuován do 24 hodin.

c) Convenient = osoba evakuovaná kvůli pohodlí, nikoli nutnosti

Line 4: Special Equipment Required = požadavky na speciální vybavení

Na základě aktuálního vyhodnocení stavu raněných je třeba odhadnout, jaké speciální vybavení je třeba naložit do ambulance (např. závěs, pokud vrtulník nemůže přistát a musí raněného vytáhnout, nebo plicní ventilátor apod.).

Line 5: Numer of Casualties by Type = počty raněných dle typu

Na základě aktuálního vyhodnocení stavu raněných odhadněte, kolik z nich je třeba přepravovat na nosítkách a kolik vsedě, aby mohl být vnitřní prostor ambulance předem vhodně uspořádán.

medevac_01
Foto: Výcvik s vrtulníkem Medevac - vojáci poskytli „zraněnému" kolegovi první pomoc a vyčkávají na přílet vrtulníku

DODATEČNÉ INFO (6-9) PRO AMBULANCI MEDEVAC

Line 6: Security of Pickup Site = bezpečnost místa naložení

Určuje se v těchto kategoriích:

a) No enemy troops in area = v oblasti nejsou nepřátelští vojáci

b) Possibly enemy troops in area; approach with caution = možný výskyt nepřátel v oblasti; přibližujte se s opatrností

c) Enemy troops in area, approach with caution = v oblasti jsou nepřátelští vojáci, přibližujte se s opatrností

d) Enemy troops in area; armed escort required = v oblasti jsou nepřátelští vojáci, požadován ozbrojený doprovod

V mírových podmínkách se Line 6 v tomto dělení nepoužívá (byla by bezpředmětná) a místo ní se hlásí počty vojáků s různým typem zranění či nemoci (např. dva postřelení, jeden se zlomeninou, jeden s horečkou).

Line 7: Metod of Marking Pickup Site = způsob vyznačení místa naložení

Sděluje, jak bude místo označeno pro identifikaci posádkou ambulance, zejména jedná-li se o ambulanci leteckou. Záleží na okolní situaci a dostupných materiálech, nejčastějšími způsoby jsou: signalizační panely, pyrotechnické signály, kouřové signály, signální osoby, rozprostřené kusy látky (padáku), symboly z větví stromů, kousků dřeva či kamení, signální nebo jiná světla, oheň.

Pozor! Konkrétní detaily značení místa naložení se nesdělují zbytečně brzy, ale až po maximálním přiblížení ambulance, tak aby je neodposlechl nepřítel. I poté se vyčká, až posádka ambulance do vysílačky sdělí, jaký signál vidí (např. červený kouř) a člen jednotky potvrdí nebo vyvrátí, že jde o navádějící signál.

Line 8: Casualty Nationality and Status = národnost a status raněného

Na základě komunikace s raněným nebo jeho ohledání se nahlásí, zda jde o vojáka či civilistu a jaké národnosti, aby se dalo předem určit, do jakého zdravotnického zařízení má být přepraven, zda je třeba stráž (např. u zajatce) apod. Kategorie v US jsou tyto:

United States (U.S.) military

U.S. civilian

Military other than U.S. military

Civilian other than U.S. civilian

Enemy prisoner of war (EPW)

Line 9: Nuclear, Biological and Chemical Contamination = NBC

Ve válečných operacích je třeba hlásit, zda došlo k zasažení raněných nebo prostoru NBC. Pokud k žádnému výskytu NBC nedošlo, není třeba Line 9 hlásit.

V mírových podmínkách se Line 9 k tomuto účelu nepoužívá a místo ní se hlásí popis terénu (např. rovinatý, zalesněný). Tak lze ambulanci pomoci najít vhodnou přístupovou cestu k místu naložení.

medevac_03
Foto: 9lineMedevac - jednoduchá pomůcka vhodná k nošení v kapse uniformy

PRAVIDLA PRO RADIOVOU KOMUNIKACI MEDEVAC

Ve válečné operaci musí být používány pouze kódy. Ty lze dohledat v SOI – Signal Operating Instruction nebo ANCD – Automated Net Control Device.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA RADIOVÉ KOMUNIKACE

1) Komunikace není zahájena, dokud k tomu nevydá pokyn autorizovaná osoba (velitel).

2) Je přísně zakázáno:

- porušení rádiového klidu

- neoficiální (neformální) komunikace mezi operátory

- přenos na řídící síti bez povolení

- zbytečné přelaďování a testování frekvencí

- sdělování osobního znaku nebo jména

- neautorizované použití běžného jazyka

- využití jiných než autorizovaných slov (viz tabulka)

- nahrazování operačních signálů běžnými slovy

- spojování tajných volacích znaků a skupin s jejich netajnými verzemi

- sprosté a obscénní výrazy

K volacím znakům... Volací znaky slouží k identifikaci komunikačního zařízení, velitele nebo jednotky. Existují ve dvou verzích – kompletní volací znaky a zkrácené. Kompletní se skládají z písmena, čísla, písmena a přípony. Používají se ke vstupu do sítě, která není běžně užívána, nebo na požádání jiné stanice v síti. Zkrácené znaky se používají ve zbylých případech a vynechávají příponu (např. místo A2D28 jen D28).

Pokud není pochyb, kteří operátoři jsou na síti, není nutné volací znaky používat.

Aby se předešlo nedorozumění a chybám v hlasové komunikaci, byly vyvinuty speciální techniky pro vyslovování písmen a číslic...

FONETICKÁ ABECEDA:

Alpha (alfa), Bravo (bravo), Charlie (čárlí), Delta (delta), Echo (eko), Foxtrot (fokstrot), Golf (golf), Hotel (houtel), India (india), Juliett (džuliet), Kilo (kilou), Lima (líma), Mike (majk), November (novembr), Oscar (oskar), Papa (pápá), Quebec (kebek), Romeo (roumiou), Sierra (sijera), Tango (tangou), Uniform (juniform), Victor (viktor), Whiskey (visky), X-ray (iksrej), Yankee (jenký), Zulu (zůlů).

ČÍSLICE:

čtou se jednotlivě – např.: 2500 = two five zero zero, nebo takto: 16000 = one six thousand

 Autor: Redakce

Komentáře