EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Příprava občanů k obraně – vojenská první pomoc (CLS – díl 7.)

 06. 07. 2014      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Pro zajištění efektivní péče o raněného je důležité předat zdravotnickému personálu informace o jeho zdravotním stavu. Ať už při domlouvání jeho odvozu do nemocnice, tak při vlastním předání. Na bojištích je k tomu vypracován jednoduchý a velice praktický systém zdravotních karet.

pokos_karty_00

Tento článek se vás pokusí do vyplňování karet zasvětit. Jako nácvik je patrně nejlepší si karty vytisknout a zkusit vyplnit. Je čistě na čtenáři, zda se seznámí nejprve se staršími, avšak stále ještě používanými Field Medical Card (jimi lekci začínáme), nebo přeskočí k moderním a dnes již i rozšířenějším Tactical Combat Casualty Care Card (druhá polovina článku). Doufáme, že zevrubné návody pro vyplňování - de facto administrativa - čtenáře neodradí.

pokos_karty_07
Foto: Karty pro záznam o stavu zraněného existovaly už v první světové válce

pokos_karty_08
Foto: 16ti letou Ilonu osvobodili Spojenci nakaženou tyfem v německém lágru

I. FIELD MEDICAL CARD

Tzv. Field Medical Card (FMC) je vyvinuta Američany, ale určena k použití v operacích NATO, proto je popsána současně anglicky a francouzsky. Poskytuje zdravotnickému personálu provádějícímu evakuaci základní informace o tom, jaké zranění či onemocnění voják utrpěl, jaká péče mu již byla poskytnuta. Tím lze zabránit zejména předávkování léky a pochopitelně včas informovat zdravotnické zařízení o tom, jakou péči bude muset poskytnout.

ZÁZNAM VYPLŇUJTE ČITELNĚ, STRUČNĚ, POUŽÍVEJTE JEN SCHVÁLENÉ ZKRATKY. POKUD NĚCO NEVÍTE, NECHTE ZÁZNAMOVÉ POLE PRÁZDNÉ.

Karty FMC jsou vydávány v uzavřeném balení po 10 setech. Každý set se skládá z karty a její samopropisovací kopie, šňůrky (drátku) k jejímu připevnění a ochranného listu mezi originálem a kopií. Přední strana karty má záznamová pole pro identifikaci raněného, popis jeho zranění či onemocnění a poskytnutého ošetření.

Kartu obvykle vyplňuje zdravotník. Pokud není přítomen nebo pokud tak určí, vyplní kartu Combat Lifesaver. Proto je balení FMC součástí také lékárny Combat Lifesavera.

POUŽITÍ FIELD MEDICAL CARD: Vyjměte ochranný list, aby se záznamy mohly propsat z originální karty na kopii; vyplňte primární informace = pole 1, 3, 4, 9 a 11; vyplňte sekundární informace = pole 2, 5, 6, 7, 8 a 10 na přední straně. Pole 12, 13, 14, 15, 16 a 17 jsou vyplňovány až ve zdravotnickém zařízení (popř. Polní stanici první pomoci).

pokos_karty_06
Foto: Ukázka záznamu v americké Fiel Medical Card

PRIMÁRNÍ INFORMACE VE FIELD MEDICAL CARD...

POLE 1

Informace mohou být získány při hovoru se zraněným, z jeho identifikačních známek, z uniformy, případně od jeho kolegů. Vyplňte pokud možno následující položky:

LAST NAME, FIRST NAME / NOM ET PRENOM = příjmení, jméno = Novák, Jan

RANK / GRADE = hodnost = sgt., cpt., apod.

U pohlaví zakroužkujte MALE / HOMME = muž, nebo FEMALE / FEMME = žena

SSN / NUMERO MATRICULE = číslo sociálního pojištění u US vojáků (social security number) nebo služební číslo u vojáků zahraničních armád nebo ponechat prázdné u civilistů

SPECIALTY CODE / GPM = u US vojáků MOS (military occupation specialty

RELIGION / RELIGION = víra = katolík, muslim apod.

POLE 3

Udělejte křížek (zleva) u obecného druhu zranění či onemocnění...

BC / BC = battle causalty = trauma (postřelení, amputace apod.)

NBC / NBC = nuclear, biological, chemical = zasažení radioaktivní, biologickou nebo chemickou zbraní

DISEASE / MALADIE = pokud je voják nemocný a nespadá do zbylých kategorií

PSYCH / PSYCH = psychické problémy (např. bojový stres)

V poli INJURY / BLESSURE vyznačte (nejlépe jako X) na obrázku lidského těla (zepředu a zezadu) místa, kde voják utrpěl zranění. Ujistěte se, že byl raněný zkontrolován pro vstupní i výstupní rány.

Vyberte typ poranění v boxu s následující nabídkou...

AIRWAY / TRACHEE = dýchací cesty

HEAD / TETE = hlava

WOUND / BLESSURE = hrudník

NECK/BACK INJURY / BLESSURE AU COU/AUDOS = krk či záda

BURN / BRULURE = popáleniny

AMPUTATION / AMPUTATION = amputace

STRESS / TENSION = napětí

OTHER (specify) / AUTRE (specifier) = jiné, popište

POLE 4

Udělejte křížek (zleva) u míry vědomí podle škály AVPU = LEVEL OF CONCIOUSNESS / NIVEAU DE CONSCIENCE

ALERT / ALERTE = plně při vědomí

VERBAL RESPONSE / REPONSE VERBALE = komunikující

PAIN RESPONSE /REPONSE A LA DOULER = reagující na bolest

UNRESPONSIVE / SANS REPONSE = bezvědomí

POLE 9

Stručně popište poskytnuté ošetření, vývoj zdravotního stavu, podané léky, případné alergické projevy či alergie nahlášené pacientem, podání látek proti zasažení nukleárními, biologickými či chemickými zbraněmi (protijedy). Používejte jen povolené zkratky!!!

TREATMENT/OBSERVATIONS/CURRENT MEDICATIONS/ALLERGIES/ NBC (ANTIDOTE) / TRAITEMENT/OBSERVATIONS/PRESENTE MEDICATION/ALLERGIES/ANTIDOTES

pokos_karty_04
Foto: yplnění zdravotní karty je součástí ošetření zraněného

POLE 11

Napište své nacionále. Tak se lékař ve zdravotnickém zařízení dozví, kdo raněného ošetřil. V poli pro tento zápis ale ponechte místo, aby pak mohl lékař připojit svůj podpis. TO PLATÍ, POKUD VE VAŠÍ PŘÍTOMNOST NENÍ POLNÍ ZDRAVOTNÍK – v takovém případě by uvedl své nacionále on.

PROVIDER/UNIT / OFFICIER/UNITE = poskytovatel péče a jeho jednotka

DATE / DATE = datum – TOTO COMBAT LIFESAVER NEVYPLŇUJE!!!

SEKUNDÁRNÍ INFORMACE VE FIELD MEDICAL CARD...

POLE 2

Vyplňte jednotku raněného – UNIT / UNITE; vyplňte zemi, ze které raněný pochází – NATIONALITY / NATIONALITÉ; zakroužkujte typ vojska, k němuž raněný náleží – FORCE / ELEMENT:

A / T = Army = pozemní síly

AF / A = Air Force = vzdušné síly

N / M = Navy = námořnictvo

MC / M = Marine Corps = námořní pěchota

POLE 5

Zapište tepovou frekvenci raněného (tepů za minutu) – PULSE / POULS;

napište čas, kdy byl pulz měřen (ve 24 hodinovém cyklu) – TIME / HEURE.

POLE 6

Zakřížkujte, zda bylo nasazeno škrtidlo – TOURNIQUET / GARROT;

pokud ano, napište případný čas jeho nasazení – TIME / HEURE a připojte i datum ve formátu YY/MM/DD = rok/měsíc/den, např. 14/01/07 = 7. Července 2014.

POLE 7

Zakřížkujte, zda byl raněnému podán morfin – MORPHINE / MORPHINE;

pokud ano, zapište dávku – DOSE, čas podání – TIME / HEURE a datum ve formátu YY/MM/DD.

POLE 8

Pokud byla raněnému podána nitrožilní infuze – IV / IV – zapište čas – TIME / HEURE a datum ve formátu YY/MM/DD.

pokos_karty_03
Foto: Takto vypadal svazek zdravotnických karet upínacích drátky ve vietnamské válce

POLE 10

Zaškrtněte (zleva), jak bylo s raněným naloženo – DISPOSITION.

RETURNED TO DUTY / RETOUR A L´UNITE = navrácený do služby (k jednotce)

EVACUATED / EVACUE = evakuovaný

DECEASED / DECEDE = zesnulý

A napište čas, kdy se tak stalo - TIME / HEURE = čas

DRUHÁ STRANA FIELD MEDICAL CARD...

Druhá strana je vyplňována až poté, co se raněný dostane do zdravotnického zařízení. Tuto část vyplňuje zdravotník či lékař. Pro ucelenější představu se ale seznámíme i s obsahem rubu karty.

POLE 12 

Datum a čas příjezdu raněného do zdravotnického zařízení – REASSESSMENT. Zapisují se sem také vitální znaky raněného při příjezdu: BP / PS = blood pressure = krevní tlak; PULSE / POULS = tepová frekvence; RESP / RESP = respirace.

POLE 13

Další zdravotní záznamy: CLINICAL COMMENTS/DIAGNOSIS / L´INFORMATION MEDICALE/DIAGNOSTIOUES = klinické nálezy, diagnózy.

pokos_karty_02
Foto: Čeští vojáci karty laminují pro větší odolnost - nutno pak popisovat lihovkou

POLE 14

Zadané pokyny, léčebné úkony: ORDERS/ANTIBIOTICS (specify)/TETANUS/IV FLUIDS / DIRECTIVES MEDICALES/ANTIBIOTIQUES (specifier)/TETANOS/IV FLUIDE = pokyny lékaře, antibiotika a jejich typ, protitetanová injekce, nitrožilní roztok.

POLE 15

Podpis a data zdravotníka či lékaře poskytujícího péči při převzetí raněného do zdravotnického zařízení – PROVIDER / OFFICIER MEDICALE.

POLE 16

Dispozice raněného vojáka po ošetření ve zdravotnickém zařízení - DISPOSITION: RETURNED TO DUTY / RETOUR A L´UNITE = navrácený k jednotce; EVACUATED / EVACUE = evakuovaný; DECEASED / DECEDE = zesnulý.

POLE 17

Zapisuje vojenský kaplan, pokud vojákovi poskytl službu.

UMÍSTĚNÍ/PŘIPEVNĚNÍ FIELD MEDICAL CARD...

Když dokončíte vyplňování FMC, vyjměte její originál z bloku. Dávejte pozor, abyste nevytrhli omylem i propsanou kopii!!! Zkontrolujte ještě jednou jméno, hodnost a číslo soc. pojištění či služební. Pokud po ošetření vracíte raněného zpět do služby k jednotce (RETURNED TO DUTY), ponechte si v bloku i originál karty. Kopie (pro evakuované či zesnulé) a originály s kopiemi (pro ošetřené a navrácené) si Combat Lifesaver ponechává pro vyplnění pozdějšího hlášení a poslouží také jako součást služebních záznamů raněného/nemocného vojáka.

K připevnění karty na oděv raněného vojáka slouží přiložený provázek/drátek. Provlečte jej horní knoflíkovou dírkou na blůze a zajistěte. Karta musí být viditelná na první pohled. Nezastrkujte ji, ani její část, pod blůzu či deku!!! Zdravotník nebo lékař použije zaznamenané informace k dalšímu ošetření vojáka a doplní na kartu další záznamy.

Kopii vyplněných kart ponechte v bloku a vraťte do svého batohu. Nijak s nimi dál nemanipulujte, dokud k tomu nebudete vyzváni.

II. TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE CARD (TCCC Card)

V současné době není počáteční péče o většinu raněných na bojišti zadokumentována ještě před jejich evakuací. Field medical card (FMC) jsou totiž mnohdy zastaralé a složité na vyplnění. Ne všechny informace, které se do nich mají zapsat, jsou pro další péči o raněného nezbytné. Proto byl vyvinut nový typ záznamových karet, které lépe odpovídají potřebám taktické bojové péče o raněné (TCCC) a jejich formát je jednodušší.

Každý voják by si měl svou vlastní kartu nosit v lékárničce (IFAKu – Improved First Aid Kit), přičemž svoje jméno, zařazení k jednotce a případné alergie vyplní dopředu sám!!! Pokud možno by se k vyplňování měl používat nesmazatelný fix. Vyplněná karta se připevňuje na levý rukáv nebo levou kalhotovou kapsu raněného.

pokos_karty_05
Foto: Vzor moderní TCCC zdravotní karty

VYPLNĚNÍ STRANY 1 TCCC CARD...

1. Casualty´s Name (Name/Unit) = příjmení, jméno, jednotka (mělo by být předvyplněno)

2. Allergies = alergické reakce na léky (mělo by být předvyplněno)

3. Date-Time Group (DGT) = píše se datum a čas zahájení ošetřování raněného

4. Cause of injury = příčina zranění se vybere zakroužkováním z možností „friendly", „unknow" nebo „NBC" („známá", „neznámá", „nukleární-biologické-chemické zbraně")

5. Type of injury = typ zranění se vybere zakroužkováním z možností „gunshot wound GSW", „blast", „motor vehikle akcident (MVA)", „other" („střelné zranění", „výbuch", „autonehoda", „jiné")... pokud jiný typ, popište ho

6. Time Tourniquet Applied (TQ Time) = čas nasazení škrtidla

7. Location of wound(s) = místa zranění vyznačte křížkem (X) na obrázku těla, zepředu i zezadu

Pozn.: Na obrázcích těl jsou v různých partiích zapsána čísla. Ta slouží jako pomůcka při odhadu míry zasažení těla popáleninami. Vycházejí z „pravidla devíti".

8. Vital signs = životní funkce – karta obsahuje tabulku pro zaznamenání životních funkcí a míry vědomí, a to ve čtyřech sloupcích pro 4 měření opakovaná v průběhu času (pokud nevystačí, dokreslete tabulku na zadní straně karty)

- time = čas

- level of consciousness = úroveň vědomí na škále AVPU (A = alert, V = verbal, P = pain, U = unresponsive)

- pulse = pulz

- resp. = respiration rate = dechová frekvence (počet úplných nádechů+výdechů za minutu)

- BP = blood pressure = krevní tlak (systolický/diastolický, např. 120/80)

pokos_karty_01
Foto: Američané už testují přenos dat na kartě online mezi vojákem na bojišti a lékařem na základně

VYPLNĚNÍ STRANY 2 TCCC CARD...

1. Airway interventions (Line A) = zásah do dýchacích cest - zakroužkujte nejvíce odpovídající možnost...

- intact = neporušený – pokud nebyl žádný zásah do dýchacích cest raněného nutný

- adjunct = podpořený – pokud byla aplikována např. nasopharyngeální trubice (NPA), toto ještě rozveďte ve spodní části karty v políčku OTHER = další

- cric. = cricothyrotomy – snazší obdoba tracheotomie

- intubated = inkubovaný (zasunutí endotrachiální trubice), toto ještě rozveďte ve spodní části karty v políčku OTHER = jiný

2. Breathing interventions (Line B) = zásahy do dýchání – zakroužkujte nejvíce odpovídající možnost...

- chest seal = utěsnění otevřeného poranění hrudníku za pomoci komerční chlopně

- needleD = provedení needle chest decompression – punkce hrudníku

- chest tube = drenáž hrudníku

3. Bleeding control measures (Line C) = poznatky o kontrole krvácení – můžete zakroužkovat více možností a dodatečné informace napsat do políčka OTHER = další

- TQ = pokud bylo aplikováno škrtidlo (zkontrolujte, zda jste zapsali čas aplikace na přední straně)

- hemostatik = pokud bylo aplikováno hemostatikum, např. combat gauze

- packed = pokud byl do rány aplikován materiál jako běžná gáza

- pressure Dx = pokud bylo aplikováno tlakové krytí (pressure dressing)

4. Fluids administered = podané roztoky

- metoda použitá k podání roztoků – zakroužkujte IV pro intravenózní (do žíly) nebo IO pro intraosseozní (do kosti)

- zakroužkujte typ podaného roztoku – NS = normal saline = fyziologický roztok / LR = lactated Ringer injection = Ringerovo vstřikování / Hextend = Hextend roztok

- do políčka OTHER (jiné) zapište, pokud byl aplikován jiný roztok jako například krevní konzerva nebo dextróza)

- zakroužkujte množství podaného roztoku – pro NS a LR 500, 1000 či 1500 mililitrů, pro Hextend 500 nebo 1000 ml, pro jiné roztoky zapište dávku do políčka OTHER (jiné)

5. Drugs = léky

- pain = zapište typ, dávku a způsob podání léků proti bolesti

- ABX = zapište typ, dávku a způsob podání antibiotik

- OTHER = zapište typ, dávku a způsob podání jiných léků

6. Notes = důležité poznámky, pozorování

7. Signature = podpis – je-li přítomen combat medic, podepíše kartu on, pokud na místě jste pouze jako combat lifesaver, napište své jméno a hodnost do řádku „First Responder´s Name".

 Autor: Redakce

Komentáře