EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Výběrové řízení k 601. Skupině Speciálních Sil

 16. 02. 2016      kategorie: Armáda ČR      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

Termíny výběrových řízení pro rok 2016

25.4.-1.5.2016
29.8.-4.9.2016

Ke středisku záloh:

23.5.2016
12.9.2016

1. Všeobecná ustanovení

V souvislosti s určením a úkoly 601.skss a na základě zkušeností z předchozích let je výběrové řízení pro službu u jednotky chápáno jako základní předpoklad dalšího rozvoje každého jedince - příslušníka skupiny speciálních sil.

601_01
Foto: Příslušníci 601. skss

Výběrové řízení je koncipováno jako souhrn opatření směřujících především k zajištění fyzické a psychické odolnosti uchazečů o službu, jako i dalších předpokladů pro vývin osobnosti. Předmětem výběru je dále i zjištění takových parametrů jako jsou motivace pro službu u jednotky, odhodlání, sebekázeň, rozhodnost, iniciativa a charakter.

Výběrové řízení je rozděleno do tří skupin uchazečů:
Kategorie A: zájemci o službu u bojových jednotek (7 dnů)
Kategorie B: zájemci o službu u ostatních součástí skupiny (2 dny)
Kategorie Z: zájemci o službu u střediska záloh více zde

601_02
Foto: Sedy-lehy (Momentka ze staršího přijímacího řízení)

2. Vstupní podmínky pro výběrové řízení jsou shodné pro kategorie A a B

- voják z povolání v aktivní službě s minimálně dvouletou praxí u útvaru AČR bezprostředně předcházející Přeškolovacímu kurzu (k 1. lednu roku nástupu do kurzu) nebo absolvent vojenské vysoké školy (v ojedinělých případech může být udělena výjimka)
- zdravotní klasifikace A (schopen jako výsadkář)
- čistý rejstřík trestů
- úplné středoškolské vzdělání s maturitou (vyjimky pouze u zabezpečovací jednotky)
- pokud možno bezpečnostní prověrka požadovaná na danou funkci


Při registraci k výběrovému řízení uchazeč předkládá:

- výpis z rejstříku trestů - ne starší než 1. měsíc
- doklad o zdravotní klasifikaci
- originál Osvědčení o bezpečnostní prověrce
- další doklady o kvalifikaci (maturitní vysvědčení, řidičský průkaz, osvědčení o zkoušce STANAG, profesní osvědčení a pod).
- poslední služební hodnocení
- vstupní dotazník (vyplňuje na místě)
- dvě formy životopisů

601_03
Foto:  Uchazeč právě prošel tunelem plným zvířecích vnitřností (Momentka ze staršího přijímacího řízení)

3. Provedení výběru

Vlastní výběrové řízení se skládá ze základního výběru a výběrového týdne.

3a. Základní výběr

Základní výběr je shodný pro všechny kategorie a je rozdělen na dvě části:

I. Testy fyzické zdatnosti: jsou stanoveny z několika disciplín. Hodnocení disciplín je bodovým systémem podle dosaženého počtu cviků, nebo času. Body z jednotlivých disciplín se sčítají. K postupu do další části výběrového řízení je nutné získat minimálně 400 bodů u kategorie A, 200 bodů u kategorie B a 150 bodů u kategorie Z. Body se sčítají ze všech disciplín, přičemž z každé disciplíny musí žadatel dosáhnout minimální stanovený výkon. Pokud není minimální výkon stanoven, žadatel musí v jednotlivých disciplínách dosáhnout stanovený minimální počet bodů (20 bodů). Minimální počet úkonů v jednotlivých disciplínách na dosažení minimálního počtu 20 bodů je dán zařazením uchazeče do věkové kategorie.

Splnění norem přezkoušení fyzické zdatnosti je podmínkou postupu do části II.- souboru psychotestů.

601_04
Foto:  Silový test (Momentka ze staršího přijímacího řízení)

II. Psychotesty: souborem testů je zjištěno IQ uchazeče, reakční schopnosti a schopnost pracovat v kolektivu (testy inteligenční, výkonnostní - zátěžový, osobní dotazníky, rozhovor a projektivní techniky).
Absolovováním základního výběru je výběrové řízení ukončeno pro kategorii B.
Úspěšné hodnocení psychotestů je základní podmínkou postupu do výběrového týdne pro kategorii A.

3b. Výběrový týden

Po úspěšném absolovování základního výběru postupují uchazeči (kategorie A) o službu u bojových jednotek 601. skss okamžitě do výběrového týdne.

Výběrový týden je charakterizován vysokou náročností, je koncipován jako komplexní zaměstnání v terénu, které umožní prověřit fyzickou zdatnost, psychickou odolnost, morální kvality a kolektivního ducha uchazečů v extrémních podmínkách.

V rámci šesti denního komplexního zaměstnání pod vedením instruktorů 601.skss, za nepřetržité účasti lékaře (zdravotníka) a psychologa, uchazeči absolvují sérii fyzicky náročných testů zaměřených na vytrvalost, sílu, houževnatost a schopnost reakce na různé situace. Provádí se formou vytrvalostních běhů, dálkových pochodů a souborem silových cvičení, které prověří schopnost uchazeče řešit krizové situace v enormní fyzické zátěži.

Odstoupit od výběrového řízení může uchazeč kdykoliv na vlastní žádost. Opakování výběrového řízení je povoleno nejdříve za 4 měsíce a to maximálně 3x.

601_05
Foto:  Přítahy na hrazdě (Momentka ze staršího přijímacího řízení)

4. Personální opatření

Po úspěšném absolvování výběrového řízení musí žadatel nastoupit službu u 601.skss do 2 let. V případě, že tak neučiní, bude muset při další žádosti o přijetí k jednotce podstoupit výběrové řízení opakovaně ve stejném rozsahu. Toto opatření je platné pro obě kategorie.

V případě neúspěšného absolvování nebo předčasného odstoupení z výběrového řízení je uchazeč okamžitě odeslán zpět k mateřskému útvaru nebo zařízení AČR.
V případě nedokončení výběrového týdne může být uchazeči nabídnuto místo u nebojové části útvaru (místo pro kategorii B).

Na závěr výběrového řízení jsou uchazeči kategorie A seznámeni s vyhodnocením výběrového řízení a je proveden závěrečný pohovor úspěšných uchazečů s velitelem útvaru.

Uchazeči kategorie B jsou seznámeni s vyhodnocením výběrového řízení (psychologické části) do 14-ti dnů po ukončení výběrového řízení a to písemně a telefonicky.

Ubytování

Všichni účastníci jsou v průběhu výběrového řízení ubytováni u 601. skss. První dva dny v kasárnách, zbytek výběrového řízení na srubovém táboře ve VVP.
V průběhu výběrového řízení není účastníkům povoleno opouštět objekt kasáren.

Stravování

První dva dny výběrového řízení je nutno si zabezpečit vlastní stravu.
Zbytek výběrového týdne je nutno celodenní stravu zakoupit u útvaru. (Objednání stravy vždy na jeden den dopředu)

Zájemci o výběrové řízení kontaktujte personální oddělení 601. skupiny speciálních sil na telefonních číslech:
973 411 549 nebo 973 411 595,
popřípadě zašlete email na adresu: personalni@601skss.cz

 Autor: Hanz

Komentáře

wheatter

18. 02. 2016, 09:44

na konci všeobecného ustanovení vám chybí odkaz
máte napsáno více informací zde (avšak odkaz tam chybí)
měl by tam být tento odkaz: http://www.601skss.cz/zalohy.html